ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/273

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις βοηθητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Γραφείο Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η πρόσληψη των τριών (3) ατόμων, η διάρκεια της σύμβασης, η λύση της σύμβασης κ.λπ. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 2224/1994. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191 Α).
 • Το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικό έλεγχο κ.λπ.» (ΦΕΚ 195 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ 154 ).
 • Το Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (ΦΕΚ 201 Α).
 • Την αριθ. 13/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γεωργίου Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137 Β).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται από 1.7.1996 έως 31.12.1996 στο ποσό των 6.000.000 δρχ. και για το έτος 1997 στο ποσό των 12.000.000 δρχ. και θα αντληθεί από τους Κ.Α.Ε. 0212, 0226, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0251, 0521, 0252, 0259».
 • Την αριθ. 466/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία