Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (Π.Δ. 153/1988, ΦΕΚ 67 Α), διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: α. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων β. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού γ.- Τμήμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής: α.- Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων, ανήκουν: - Η μελέτη κάθε θέματος που αφορούν την βιομηχανία, το εμπόριο, την βιοτεχνία και τα επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. - Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. - Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο Δελτίο του Επιμελητηρίου. - Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και την βιομηχανία. - Η μελέτη, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας του εμπορίου και της βιομηχανίας. - Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. - Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε εμπορικές αποστολές. - Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. - Η καταγραφή των επιτοπίων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων - Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών, κ.λπ. - Η επιμέλεια της σύνταξης έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου Δελτίου του Επιμελητηρίου. β.- Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού, ανήκουν: - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. - Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. - Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η μέριμνα για την διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. - Η μέριμνα για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογράφων ή φωτοτυπιών εγγράφων ή δικαιολογητικών ύστερα από την αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. - Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. - Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων, και λοιπών μέσων επικοινωνίας. - Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. - Η διαχείρηση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. - Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. - Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η μέριμνα για την φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για την στέγαση της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, κ.λπ.). - Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. -Η μέριμνα για την διαχείρηση υλικού της Υπηρεσίας. γ.-Τμήμα Μητρώου - Μηχανογραφικών εφαρμογών Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών, ανήκουν: - Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Μεσιτών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων. - Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιμών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η θεώρηση του ομοίου και γνήσιου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου. - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας.
Άρθρο 3
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: Κατηγορία ΠΕ - Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, θέσεις οκτώ (8) Κατηγορία ΤΕ - Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέση μία (1) - Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (Εικότητα Πληροφορικής) θέσεις δύο (2) Κατηγορία ΔΕ - Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις δέκα έξι (16) εκ τον οποίων δύο (2) θέσεις ειδικότητας εισπράκτορα. - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τέσσερις (4) (Ειδικότητα Χειριστών Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) - Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων, θέσεις δύο (2) εκ των οποίων ειδικότητας δακτυλογράφων ελληνικής θέση (1) και ειδικότητας δακτυλογράφων ξενογλώσσων θέση μία (1) - Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, θέση μία (1) (Ειδικότητα Αγγλικής - Γαλλικής ή Αγγλικής - Γερμανικής ή Αγγλικής - Ιταλικής) Κατηγορία ΥΕ - Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις τέσσερις (4) - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο (2) - Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, θέση μία (1).
Άρθρο 4
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέση μόνιμου προσωπικού, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81 /Α/92) και 368/92 (ΦΕΚ 186/Α/ 92).
Άρθρο 5
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται ως εξής: Δύο (2) θέσεις ειδικών επιστημόνων των εξής ειδικοτήτων:
 1. Νομικής, Ειδικού σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Κοινοτικού Δικαίου, Εμπορικού Μητρώου και συναφή,
 2. Οικονομολόγου, Ειδικού σε θέματα Βιομηχανίας ή Εμπορίου (εσωτερικού - εξωτερικού) ή Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Έρευνας Αγοράς (ΜΑRΚΕΤΙΝG)
2.  
  Τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προβλέπονται στο άρθρο 25 του Ν. 1943/91.
Άρθρο 6
1.  
  Ορίζεται μία προσωρινή θέση καθαρίστριας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1476/84.
Άρθρο 7
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού εν ελλείψει δε αυτού του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
2.  
  Των Τμημάτων Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων και Διοικητικού - Οικονομικού του εν λόγω Επιμελητηρίου προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων
3.  
  Του τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Άρθρο 8 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καλύμνου - Κω, που συγχωνεύθηκαν με το Π.Δ. 153/88 (Α 67), κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Οι Κοινές Αποφάσεις αριθ. 200764/12130/Α/ΦΕΚ 822/Β/16.10.71 και 18989/ 896/ ΦΕΚ 217/Β/11.3.77 «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του ΕΒΕ Δωδεκανήσου και ΕΒΕ Καλύμνου - Κω αντίστοιχα και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από το παρόν διάταγμα, καταργούνται με την δημοσίευσή του. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/ Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη (πέραν της ήδη καταβαλλομένης) της τάξεως των 9.031.712 δρχ. το βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Δωδ/ νήσου που θα καλυφθεί με τους ΚΑΕ 0211, 0221, 0226, 0232, 0259, 0219, 0233 και 0234.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 παρ. 15 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/94).
 • Την 220/24.5.95 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
 • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την αριθ. ΚΥΑ 289/96 (ΦΕΚ 92/Β/14.2.96) του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης·
 • Την αριθ. 13/6.3.1996 Απόφαση (ΦΕΚ 137/Β/96) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη».
 • Τις αριθ. 499/95 και 355/96 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-27 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/197
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1971/200764/12130/Α/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/200764_12130_Α_ 1971
ΑΠΟΦΑΣΗ 1977/18989/896/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/18989_896_ 1977
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/289 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/153 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/153 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία