Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Έβρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Έβρου (Β.Δ. 5.10.1921 ΦΕΚ 192/Α/8.10.1921), διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: α. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων β. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού γ.-Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής: α.- Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων, ανήκουν: - Η μελέτη κάθε θέματος που αφορούν την βιομηχανία, το εμπόριο, την βιοτεχνία και τα επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. - Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. - Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο Δελτίο του Επιμελητηρίου. - Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και την βιομηχανία. -Η μελέτη, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας του εμπορίου και της βιομηχανίας. - Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. - Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε εμπορικές αποστολές. - Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. - Η καταγραφή των επιτοπίων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων - Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών, κ.λπ. - Η επιμέλεια της σύνταξης έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου Δελτίου του Επιμελητηρίου. β.- Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού, ανήκουν: - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. - Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. - Η μέριμνα για την διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. - Η διαδικασία της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. - Η μέριμνα για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των άλλων πολιτών. - Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. - Η μέριμνα για την φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων, και λοιπών μέσων επικοινωνίας. - Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. - Η διαχείρηση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. - Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. - Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, κ.λπ.). - Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η μέριμνα για την στέγαση της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για την διαχείρηση υλικού της Υπηρεσίας. γ.-Τμήμα Μηχανογραφικών εφαρμογών Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, ανήκουν: - Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή τους, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων. - Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η θεώρηση του ομοίου και γνήσιου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου. - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας, καθώς και τεχνικής υποστήριξης και ασφαλείας του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού. Αρθρο 3 Κατάταξη θέσεων σε Κατηγορίες και Κλάδους 1. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: Κατηγορία ΠΕ - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις τρεις (3) Κατηγορία ΤΕ - Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση μία (1) Κατηγορία ΔΕ - Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις έξι (6) εκ των οποίων μία (1) θέση ειδικότητας εισπράκτορα. - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέση μια (1) Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ Κατηγορία ΥΕ - Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέση μία (1) - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση μία(1) - Μία θέση προσωρινή καθαρίστριας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που θα καταργηθεί με οποιονδήποτε τρόπο κενωθεί (Ν. 1476/84 - ΦΕΚ136/ Α/84).
Άρθρο 4
1.  
  Προσόντα Διορισμού Ως προσόντα διορισμού σε θέση μόνιμου προσωπικού, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88) όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81 /Α/92) και 368/92 (ΦΕΚ 186/Α/92).
Άρθρο 5 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Της διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Έβρου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Κατηγορίας ΔΕ
2.  
  Των Τμημάτων του εν λόγω Επιμελητηρίου, πλην του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, Προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3.  
  Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και εν ελλείψει ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Άρθρο 6 "Μεταβατικές Διατάξεις Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Έβρου κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και Κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος."
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται η ΚΥΑ 78602/17420/72 (ΦΕΚ 958/Β/9.11.72) «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του ΕΒΕ Αλεξ/πόλης και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από το παρόν διάταγμα. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις».
 • Τις αριθ. 548/95 και 313/96 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/ Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Έβρου.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 παρ. 15 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Τις αριθ. 49/9.11.92 και 20/3.4.96 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Έβρου.
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α (2) του Π.Δ. 343/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων κ.λπ. στο Υπουργείο Εμπορίου» (ΦΕΚ 135 Α) το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. β (7) του Π.Δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α).
 • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την αριθ. ΚΥΑ 289/96 (ΦΕΚ 92/Β/14.2.96) του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης.
 • Την αριθ. 13/6.3.1996 (ΦΕΚ 137/Β/96) Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη».
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-27 Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Έβρου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/197
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1972/78602/17420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/78602_17420 1972
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/289 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εµπορίου. 1990/343 1990
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία