Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  α. Τα Υπουργεία Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου συγχωνεύονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. β. Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, όργανα, θέσεις και προσωπικό των συγχωνευομένων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Ανάπτυξης. γ. Υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, Γενικές Γραμματείες στα συγχωνευόμενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής Γενικές Γραμματείες υπαγόμενες στο Υπουργείο Ανάπτυξηςδ. Οι θέσεις των Γενικών Γραμματέων των συγχωνευομένων Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου καταργούνται με το διορισμό Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Article 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  α. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευομένων Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και των υπαγομένων σ αυτά Γενικών Γραμματειών. β. Όπου στις κείμενες διατάξεις σε αντικείμενα της παρ. 1 του άρθρου αυτού αναφέρονται οι Υπουργοί Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Article 3
1.  
  α. Ως το διορισμό Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθήκοντα Γενικών Γραμματέων ασκούν, για τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των συγχωνευομένων Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος Γενικοί Γραμματείς. β. Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων το προσωπικό του Υπουργείου Ανάπτυξης εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια των συγχωνευόμενων Υπουργείων. γ. Ως τη λήξη του οικονομικού έτους 1996 ως δαπάνες του Υπουργείου Ανάπτυξης θεωρούνται οι δαπάνες των συγχωνευόμενων σ αυτό Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου.
Article 4 "Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Του άρθρου 24 παράγραφος 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137/26.7.1985).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 17/1996, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Title Ref.Number Date
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και σύσταση πραγματικής δουλείας διέλευσης και εγκατάστασης του βρόχου για τη Γραμμή Μεταφοράς 400ΚV «Κέντρο Υψηλής Τάσης ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ» (Τμήμα Ι) στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. 2004/32_3-12-2004 2004
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150 ΚV ΛΑΓΚΑΔΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης. 2004/33_3-12-2004 2004
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τον Υ/Σ 150 ΚV/ΜΤ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ στο Νομό Δωδεκανήσου. 2005/12_9-5-2005 2005
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και σύσταση πραγματικής δουλείας διέλευσης και εγκατάστασης του βρόχου για τη Γραμμή Μεταφοράς 150 ΚV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΟΡΩΝΗ - ΑΦΑΝΤΟΥ) - Υποσταθμός ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» στο Νομό Δωδεκανήσου. 2005/2_8-2-2005 2005
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εγκατάσταση ΚΥΤ 400/150ΚV Νέας Σάντας Ροδόπης και γραμμής Μεταφοράς 400ΚV ΚΥΤ Φιλίππων - Τουρκία, Είσοδος - Έξοδος στο ΚΥΤ Νέας Σάντας και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών της ίδιας γραμμής μεταφοράς. 2006/1_13-1-2006 2006
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ). 1996/129 1996
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ». 1996/179 1996
Εξαίρεση φορέα από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 1996/185 1996
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». 1996/189 1996
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας. 1996/220 1996
Αύξηση κατά δεκαεννέα δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (19.500.000.000) δραχμές του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.» 1996/233 1996
Αύξηση κατά δεκαπέντε δισεκατομμύρια (15.000.000.000) δραχμές του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.». 1996/234 1996
(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. 1996/245 1996
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. 1996/278 1996
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Έβρου. 1996/279 1996
Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών. 1996/29 1996
(1) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδος. 1996/337 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 121/1988 (Α 59). 1996/346 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.) ΦΕΚ 107/Α/2.5.1989. 1996/347 1996
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1996/349 1996
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 1996/362 1996
Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). 1996/367 1996
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 342/86 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών». 1996/392 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/ τος 206/1987 (ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ[...]" 1996/48 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/59 1996
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1996/66 1996
Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 10/1994 «Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον ΕΟΤ (ΦΕΚ 5Α). 1996/93 1996
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 1997/129 1997
Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών. 1997/130 1997
Χαρακτηρισμός Κοινότητας Θερμών Νιγρίτας Σερρών ως Λουτρόπολης 1997/131 1997
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου νατριούχων αστρίων του Νομού Έβρου στον Κωνσταντίνο Δημητριάδη. 1997/167 1997
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου Αστρίου του Νομού Θεσσαλονίκης στην Α.Ε. ΜΕΒΙΟΡ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ. 1997/168 1997
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. 1997/173 1997
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στον ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ. 1997/185 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 93/16.3.95 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ (ΕΚΕΒΕ Α. ΦΛΕΜΙΓΚ).» ΦΕΚ 57/Α/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αριθμ. 362/5.9.95 όμοιο ΦΕΚ 193/Α/14.9.95. 1997/198 1997
Ανακήρυξη πηλού και νερού του οικισμού Κρηνίδων Καβάλας ως Ιαματικών και κατάταξή τους στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. 1997/199 1997
Επιτήρηση και έλεγχος των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών -μελών της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα. 1997/22 1997
Παραχώρηση εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» του οικισμού Πανασού, στο Δήμο Ρούβα Ηρακλείου Κρήτης. 1997/247 1997
Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 167/25.6.94 «Παραχώρηση εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Στάχτης Πόριαρη στο Δήμο Πυλλήνης Ναυπακτίας». 1997/248 1997
Παράταση παραχώρησης εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής Αγίου Νικολάου στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής. 1997/249 1997
Αύξηση κατά το ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (20.985.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1997/276 1997
Αύξηση κατά το ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1997/305 1997
Χρήση τουόρου «Επιμελητήριο» στην «ΕΛΛΗΝΟΪΡΑΚΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ». 1997/306 1997
Διατήρηση εποπτείας της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας. 1997/364 1997
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ -ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 1997/381 1997
Αύξηση κατά το ποσό των δεκατριών δισεκατομμυρίων διακοσίων πέντε εκατομμυρίων (13.205.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1997/383 1997
Αύξηση κατά πέντε (5) εκατομμύρια δραχμές του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.». 1997/41 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/90) «Οργανισμός Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων». 1997/81 1997
Αύξηση κατά δέκα (10) δισεκατομμύρια δραχμές του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.». 1997/98 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 884/76 «περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ. 1997/99 1997
Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου. 1998/10 1998
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1998/11 1998
Σύσταση τριών (3) θέσεων στα γραφεία της Διοικήσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 1998/139 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.)”. 1998/17 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)”. 1998/18 1998
Παράταση παραχώρησης εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης. 1998/184 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.). 1998/19 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων (Ι.Β.Ε.Ι.)”. 1998/20 1998
Αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2160/93 κατηγοριών προσωπικού με αυτές του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 2190/94 για τον υπολογισμό του καταβαλλομένου επιδόματος αλλοδαπής σε υπαλλήλους του ΕΟΤ. 1998/274 1998
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.. 1998/29 1998
Ανακήρυξη πηλού Λίμνης και νερού Υδρογεώτρησης Πικρολίμνης Κιλκίς ως Ιαματικών και κατάταξή τους στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/316 1998
Ανακήρυξη της Ψυχρής, Μεταλλικής Πηγής της Κοινότητας Κιβωτού Γρεβενών ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/317 1998
Ανακήρυξη της Πηγής Λουτροχωρίου της Κοινότητας Πετραίας Νομού Πέλλας ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/318 1998
Ανακήρυξη της Πηγής «Θερμιά» του Δήμου Παρανεστίου Δράμας ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/319 1998
Ανακήρυξη της Θερμικής Μεταλλικής Πηγής των Κοινοτήτων Αγραπιδιών και Λιμνοχωρίου Νομού Φλωρίνης ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/320 1998
Σύσταση του Ελληνο-Αργεντινού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Μπουένος Άυρες. 1998/325 1998
Αύξηση κατά το ποσό των επτά δισεκατομμυρίων οκτακόσιων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (7.875.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1998/35 1998
Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2239/1994 «Περί Σημάτων». 1998/353 1998
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1998/376 1998
Αύξηση κατά το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (2.980.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1998/38 1998
Διορισμός ή πρόσληψη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Επιμελητήρια του Ν. 2081/92. 1998/384 1998
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου αστρίων του Νομού Δράμας στην εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 1998/394 1998
Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας. 1998/60 1998
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου σιδηρονικελίου του Νομού Ευβοίας στην εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΛΑΡΚΟ». 1998/61 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 421/81 «περί κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας του Επιμελητηρίου υπό τον τίτλο «ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» (ΦΕΚ 113/Α) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Π.Δ. 430/86 (ΦΕΚ. 202/Α΄και Π.Δ. 146/90 ([...]" 1998/64 1998
Επιστροφή στο Υπουργείο Γεωργίας δημόσιας έκτασης επί του όρους Ζήρεια. 1998/69 1998
Παραχώρηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού κατά κυριότητα δημόσιας έκτασης συνολικού εμβαδού 11.600 στρεμμάτων επί του όρους Παρνασσός. 1998/71 1998
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 1998/72 1998
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. 1999/10 1999
Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 1999/11 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ημαθίας 1999/12 1999
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επι[...]" 1999/128 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών. 1999/13 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς. 1999/14 1999
Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων στα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη και πολιτών των Κρατ[...]" 1999/149 1999
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 «Περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώμ[...]" 1999/182 1999
Καθορισμός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων. 1999/187 1999
Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). 1999/214 1999
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...]" 1999/245 1999
«Καθορισμός εκτέλεσης εργασιών από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και τις Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων ανάλογα με την Κατηγορία κατάταξης αυτών». 1999/246 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)» ΦΕΚ 21/Α/86. 1999/258 1999
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στην «ΕΛΛΗΝΟ-ΣΛΟΒΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» 1999/270 1999
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 1999/276 1999
Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 1999/290 1999
Περί επεκτάσεως των εγκαταστάσεων στην περιοχή Κάτω Πλακωτό της Κοινότητας Μαγούλας Αττικής της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος». 1999/313 1999
Ανακήρυξη της πηγής «χωνευτικό» του Δήμου Κύμης Ευβοίας ως Ιαματικής και κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1999/80 1999
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2001/142 2001
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2001/2 2001
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο «ΕΛΛΗΝΟ - ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». 2001/288 2001
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την «ΕΛΛΗΝΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 2001/289 2001
Τροποποίηση των άρθρων 2, 4 και 11 του Π.Δ. 182/99 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευ[...]" 2001/293 2001
Τροποποίηση του υπ αριθ. 29/98 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» 2001/308 2001
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2001/311 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών. 2001/313 2001
Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. 2001/321 2001
Ανακήρυξη της Πηγής ΘΕΡΜΑ του Δήμου Μύρινας Λήμνου ως Ιαματικής και κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 2001/337 2001
Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). 2001/343 2001
Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). ΄Εκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. 2001/362 2001
Τροποποίηση του ΠΔ 447/1990 Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΦΕΚ 171/Α/ 90). 2001/363 2001
Χρήση του Όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΝΙΓΗΡΙΑΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ». 2001/44 2001
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ/ΔΕΗ). 2001/51 2001
Προσαρμογή του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 92/101/ΕΟΚ της 23ης Νοεμβρίου 1992 «για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη δ[...]" 2001/60 2001
Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2001/97 2001
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών - Ο.Κ.Α.Α.» Π.Δ. 406/98 (ΦΕΚ 286/Α~/98). 2002/111 2002
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρ[...]" 2002/22 2002
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 2002/265 2002
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (ΕΕ αριθ. L 166 της 1[...]" 2002/301 2002
Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών. 2002/43 2002
Περί καθορισμού εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2002/51 2002
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Γενικών Γραμματειών Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2002/58 2002
Ενοποίηση και μετατροπή του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 2002/82 2002
Χαρακτηρισμός ως Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων, εκτάσεων του Δημοσίου στην περιοχή Αφάντου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου. 2003/12 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 102/1990 «Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων» (Α/47) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 81/1997 (Α/69). 2003/133 2003
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πέλλας. 2003/134 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 13/1999 «Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών» (ΦΕΚ 8/Α/99). 2003/135 2003
Τροποποίηση του Π.Δ.337/1995 «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κοζάνης» (Α/179) 2003/136 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 309/1995 «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων» (Α/168). 2003/137 2003
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου αστρίου του Νομού Θεσσαλονίκης στην εταιρία «Μεταλλευτικά και Βιομηχανικά Ορυκτά - ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.». 2003/143 2003
Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π). 2003/145 2003
Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ αυτό. 2003/164 2003
Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2003/205 2003
Ενοποίηση του «Ινστιτούτου Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» με το «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)». 2003/246 2003
Καθορισμός ποσοστού τουριστικών καταλυμάτων που μπορούν να μισθώνονται μακροχρονίως ή και να πωλούνται. 2003/250 2003
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1299(2000) και 1306 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 2003/295 2003
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ». 2003/330 2003
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». 2003/46 2003
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2003/49 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου. 2003/50 2003
Χαρακτηρισμός ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος, εκτάσεως του Δημοσίου στην περιοχή «Άλιμος» (πλαζ Αλίμου) Ν. Αττικής. 2003/51 2003
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το Σωματείο «ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 2003/95 2003
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 και τροποποίηση των Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α~/14.9.1995) και 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α~/2.3.2000). 2004/104 2004
Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα γιά την μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L106/3.5.2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 2004/12 2004
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου αστρίου του Νομού Χαλκιδικής στην εταιρία «ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Α.Ε. Μεταλλευτικές, Οικοδομικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις». 2004/172 2004
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΑΛΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ». 2004/256 2004
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...]" 2004/50 2004
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 435/1990 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λάρισας» (Α/169). 2004/77 2004
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. 2004/85 2004
Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου). 2005/12 2005
Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄). 2005/213 2005
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας. 2005/50 2005
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 2005/51 2005
Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2005/7 2005
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 2006/9 2006
Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δια­χειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της. 2007/33 2007
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2007/89 2007
Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων[...]" 2012/126 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/130 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2013/163 2013
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2014/165 2014
Name
Label
Label