Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Φ . Ε . Ε . , ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ . Σ . -ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρμοδιότητες Φ.Ε.Ε. - Διοίκηση, Συγκρότηση Δ.Σ.
Άρθρο 1
1.  
  Η Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος (ΦΕΕ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων 858/37, 397/68, 399/68, 12/74,191/75, 665/77,1070/80 και του από 13.1.1938 Διατάγματος «περί Διοικήσεως, Διαχειρήσεως και Λειτουργίας της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος», υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού που ασκεί σ αυτή τον έλεγχο και την εποπτεία μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Α.Ν. 858/1937, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ειδικότερα:.
 1. Τη διοργάνωση Ιπποδρομιών στην Ελλάδα
 2. Την άσκηση εποπτείας κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την οργάνωση και τέλεση των Ιπποδρομιών
 3. Την ανάπτυξη και προαγωγή με κάθε μέσο του ιπποδρομιακού πνεύματος, τη συμβολή για την καλλιέργεια ιπποδρομιακών σχέσεων με άλλα κράτη μέσω των αντιστοίχων Ενώσεων
 4. Τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων με κάθε επιστημονική και τεχνική μέθοδο.
 5. Την ίδρυση ιπποφορβείων.
 6. Τον δια των οργάνων της (Κτηνιάτρων και άλλων) έλεγχο των ιπποφορβείων ολόκληρης της χώρας και γενικότερα της ιπποπαραγωγής έχοντας ως πρώτο μέλημα και σκοπό την διατήρηση της καθαροαιμίας.
 7. Τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την καταχώρηση ενός πώλου στο Εληνικό Stud Βοοk (Ελληνικό Βιβλίο Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής Καθαρόαιμων Ίππων Αγγλικής Φυλής).
 8. Την έγκαιρη και σωστή υποβολή δελτίων επίβασης, δελτίων γέννησης, ταξινόμησης και αιμοληψίας πώλων από τους κτηνιάτρους της, τον έλεγχο πατρότητος - μητρότητος, την έκδοση ταυτότητος, την δήλωση ονόματος ίππου.
 9. Επίσης παραλλήλως με τα ανωτέρω τον έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής του ζωικού δυναμικού των ιπποπαραγωγικών μονάδων με επιθεωρήσεις - επισκέψεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
 10. Την παρακολούθηση και ενίσχυση διοργανώσεων ιππικών εκθέσεων και αγώνων, με την αθλοθέτηση και θέσπιση χρηματικών βραβείων κ.λπ.
 11. Την με κάθε μέσο ανάπτυξη και προαγωγή του ιππικού αθλητισμού
 12. Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
2.  
  Τα όργανά της είναι:
 1. Η Γενική Συνέλευση (άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 1070/ 80). β)Το Διοικητικό Συμβούλιο(άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 191/ 75).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Βασική διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικού Δ/ντή, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων
Άρθρο 2
1.  
  Οι Υπηρεσίες της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ) αποτελούν Γενική Διεύθυνση, η οποία διαρθρώνεται ως εξής: α) Δ/νση Λειτουργίας Ιπποδρομιών β) Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας γ) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών δ) Τμήμα Δ/σης Προσωπικού - Γραμματείας ε) Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας στ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Άρθρο 3 "Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος και ασκεί τα κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 78 του Νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/90 τ.Α) και του άρθρου 10 του από 13.1.1938 Διατάγματος (ΦΕΚ 15/18.1.1938 τ.Α) καθήκοντα.
Άρθρο 4 "Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Δ/νσης Λειτουργίας Ιπποδρομιών"
1.  
  Η Δ/νση Λειτουργίας Ιπποδρομιών συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρήσεων, Ισοζυγισμού και Προγράμματος
 2. Τμήμα Μητρώων Ποινολογίου
 3. Τμήμα λειτουργίας εποπτείας και ελέγχου σχολών (Τεχνικών Επιτετραμμένων, Προπονητών, Αναβατών και κάθε είδους σεμιναρίων) - Επεξεργασίας Κώδικος Ιπποδρομιών (Κ.Ι.), Γενικών Διατάξεων, Κανονισμών.
2.  
  Η εισήγηση στο Δ.Σ. της ΦΕΕ του κανονισμού λειτουργίας της σχολής και η έγκρισή του από αυτό.
 1. Βιβλίο Ταξινόμησης Ίππων, Μεταβολές Αγορών -Πωλήσεων κ.λπ.
 2. Βιβλίο Ημερολόγιου Ιπποδρομιών
 3. Βιβλίο Καθυστερούντων και Αποκλεισμών, προσώπων και Ίππων
 4. Βιβλίο Ποινών και Προστίμων
 5. Βιβλίο Συμφωνητικών, Πληρεξουσίων και Συνεταιρισμών
 6. Βιβλίο Χρωμάτων, Επάθλων και τυχόν Βραβείων
 7. Βιβλίο Αδειών Προπονητών, Αναβατών και Μαθητευομένων
 8. Βιβλίο Αρχισταυλιτών και Σταυλιτών
 9. Βιβλίο Δηλώσεων Συμμετοχής στις Ιπποδρομίες και κάθε άλλο βιβλίο που θα όριζε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕ και η Επιτροπή Ιπποδρομιών
3.  
  Η ανωτέρω σχετική δαπάνη της λειτουργίας καλύπτεται από ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του Υπουργού ή Υφυπουργού Πολιτισμού, καθώς και του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Δ.Σ. της ΦΕΕ.
4.  
  Η επεξεργασία του Κώδικος Ιπποδρομιών (Κ.Ι.), Γενικών Διατάξεων, Κανονισμών.
5.  
  Η παρακολούθηση και καταγραφή του Ισοζυγισμού όλων των ίππων και τις αυξομειώσεις των βαρών των σύμφωνα με τις Διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών και του συστήματος επιβαρύνσεων και ελαφρύνσεων που προβλέπεται από τις Γενικές Διατάξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΕ
6.  
  Παρακολουθεί την έκδοση και του μηνιαίου Ισοζυγισμού που εκδίδεται στο τέλος εκάστου μηνός από τον αρμόδιο Ισοζυγιστή
7.  
  Το τμήμα αυτό επίσης καταρτίζει το πρόγραμμα Ιπποδρομιών τόσο από άποψη ημερολογίου Ετησίου Προγράμματος, όσο και προγράμματος διεξαγωγής των Ιπποδρομιών
8.  
  Επιμελείται γενικά την έκδοση του Επισήμου Προγράμματος και τηρεί αρχείο αυτού. Στο Επίσημο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή των ιπποδρομιών όπως (ίπποι, ιδιοκτήτες, προπονητές, αναβάτες, χρώματα, στοιχεία ίππων, βάρη, σειρά εκκίνησης, παρωπίδες και άλλα που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. ή η Ε. Ι.).
 1. Τμήμα μητρώου - Ποινολογίου Η παρακολούθηση του μητρώου όλων των προσώπων που τελούν υπό την εποπτεία της ΦΕΕ (Ιπποπαραγωγούς - Ιδιοκτήτες - Προπονητές - αναβάτες - σταυλίτες).
 2. Η τήρηση για κάθε έναν από αυτούς ειδικής καρτέλλας ή εφόσον λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα, η καταχώρηση των στοιχείων τους και της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και συμπεριφοράς.
 3. Η παρακολούθηση της δύναμης των Ίππων εκάστου ιδιοκτήτη-προπονητή.
 4. Οι επιδόσεις των αναβατών.
 5. Η εισήγηση της ανανέωσης ή μη της αδείας των προπονητών και αναβατών και ανάλογα με τις επιδόσεις τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 6. Η παρακολούθηση και καταγραφή των ποινών που τυχόν επιβάλλονται από τις επιτροπές ελέγχου σε όλα τα αναφερόμενα παραπάνω πρόσωπα.
 7. Τμήμα λειτουργίας εποπτείας και ελέγχου - σχολής
Άρθρο 5 "Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Δ/νσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας"
1.  
  Η Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Ιπποπαραγωγής β) Τμήμα Κτηνιατρικού
 2. Τμήμα Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής (SΤUD ΒΟΟΚ)
2.  
  Εκθέσεις επιθεωρήσεων ιπποφορβείων
 1. Στο Τμήμα Ιπποπαραγωγής
3.  
  Ο έλεγχος γεννήσεων πώλων εκτός επιτρεπομένου χρονικού ορίου
4.  
  Η δημοσίευση στατιστικών
5.  
  Η έκδοση του SΤUD ΒΟΟΚ τόμων και τευχών)
6.  
  Η λήψη βιολογικών υλικών για έλεγχο Dοping
7.  
  Ο έλεγχος ταυτότητος συμμετεχόντων ίππων
 1. Στο Τμήμα Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής (SΤUD ΒΟΟΚ)
Άρθρο 6 "Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Η μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό καθώς και κάθε άλλη ταμειακή εργασία με την Εποπτεία του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
 1. Τμήμα Λογιστηρίου
 2. Τμήμα υλικού και Προμηθειών
 3. Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού και Πληρωμών
2.  
  Όλες οι ενέργειες οι εναγόμενες στην πληρωμή των πάσης φύσεως χρηματικών Επάθλων στους Ιδιοκτήτες και Ιπποπαραγωγούς δρομώνων ίππων, όπως:
 1. Η τήρηση λογ/σμών Ιδιοκτητών - Ιπποπαραγωγών
 2. Η σύνταξη των λογιστικών εγγραφών για τα έπαθλα Ιδιοκτητών - Ιπποπαραγωγών, τα φάρμακα, τα νοσήλεια, τα δικαιώματα εγγραφών, τα έσοδα του Κώδικα Ιπποδρομιών.
 3. Η συμφωνία των Επάθλων με το Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρήσεων.
 4. Η παραλαβή των δελτίων φορολογικής ενημερότητας, η καταχώρηση και αποστολή τους στο Λογιστήριο της ΦΕΕ
 5. Η έκδοση και ταξινόμηση των αποδείξεων των επάθλων και φροντίδα για την αποστολή τους στο Λογιστήριο της ΦΕΕ
 6. Η έκδοση των βεβαιώσεων Φόρου Εισοδήματος
3.  
  Η εισήγηση για την αγορά ειδών και υλικών προς το Δ.Σ. της ΦΕΕ για λήψη απόφασης.
4.  
  Η ενέργεια των διαδικασιών της προμήθειας των ειδών και υλικών
5.  
  Η μέριμνα για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων
6.  
  Η μέριμνα για τον καθαρισμό των Γραφείων της ΦΕΕ
7.  
  Η μέριμνα για τη σωστή, ανελλιπή και έγκαιρη τήρηση των λογιστικών βιβλίων της ΦΕΕ
8.  
  Η ευθύνη της καλής λειτουργίας και συντήρησης κάθε περιουσιακού στοιχείου της ΦΕΕ (ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, μηχανές)
9.  
  Η τήρηση μισθολογικού μητρώου του προσωπικού στο οποίο καταχωρούνται κατά μερίδες όλες οι αποδοχές, οι κρατήσεις και κάθε σχετική μεταβολή
10.  
  Η έγκαιρη ενημέρωση της Επιτροπής Προμηθειών για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και υλικών
11.  
  Η παραλαβή και στη συνέχεια παράδοση των σφραγισμένων προσφορών στην αρμόδια Επιτροπή προμηθειών για τις παραπέρα ενέργειες
12.  
  Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και γραμματίων είσπραξης για τις δαπάνες και τα έσοδα της ΦΕΕ. Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου συνυπογράφει με τον Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Γενικό Διευθυντή τα παραπάνω εντάλματα και γραμμάτια.
13.  
  Η μέριμνα για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας της ΦΕΕ
 1. Στο Τμήμα Υλικού και Προμηθειών
14.  
  Η τήρηση βιβλίων Παγίων Περιουσιακών στοιχείων και Αναλωσίμου Υλικού (χρέωση και διακίνηση υλικού)
15.  
  Η μέριμνα για τη συντήρηση, επισκευή, κατασκευή και διαρρύθμιση των ακίνητων εγκαταστάσεων ως και η συμπλήρωση, ανανέωση και επισκευή της κινητής περιουσίας της ΦΕΕ
16.  
  Η εισήγηση στο Δ.Σ. της ΦΕΕ για την εκτέλεση, συντήρηση ή επισκευή των εγκαταστάσεων και ο υπολογισμός των απαιτούμενων δαπανών.
17.  
  Η εκποίηση ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων άχρηστου υλικού της ΦΕΕ και η σύνταξη του οικείου πρωτοκόλλου καταστροφής
18.  
  Η συνεργασία με τα άλλα τμήματα ή γραφεία για θέματα συναρμοδιότητας
 1. Στο Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού και Πληρωμών
Άρθρο 8 "Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας"
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ανήκουν τα εξής θέματα: - Η διαχείρηση των υποθέσεων της Φιλίππου Ενώσεως στα Δικαστήρια (Πολιτικά - Διοικητικά - Ποινικά, κ.λπ.). - Η παροχή κάθε νομικής γνώμης σε θέματα που ανακύπτουν και αφορούν την Υπηρεσία γενικά και το προσωπικό της.
Άρθρο 9 "Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων"
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ανήκουν τα εξής θέματα. - Η σύνταξη ανακοινώσεων επί θεμάτων σχετιζομένων με την δραστηριότητα της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος και προώθησή των στον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. - Η έκδοση Δελτίων Τύπου Απαντήσεις σε δημοσιεύματα εφόσον κριθεί από το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. -Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου ή άλλων εκδηλώσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. - Οι ενέργειες εκείνες που έχουν σκοπό την ανάπτυξη του ιπποδρομιακού - αθλητικού πνεύματος εντός και εκτός Ελλάδος. - Η επιμέλεια και οργάνωση διεξαγωγής των πάσης φύσεως εκδηλώσεων και τελετών.
Άρθρο Άρθρο7 "Αρμοδιότητα Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού - Γραμματείας"
1.  
  Στην αρμοδιότητα του τμήματος Διοίκησης Προσωπικού - Γραμματείας ανήκουν τα εξής θέματα: - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της ΦΕΕ. - Η μέριμνα για τη συγκρότηση των συμβουλίων κρίσης υπαλλήλων. - Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών της Υπηρεσίας σε θέσεις προσωπικού και για την κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες. - Ο καθορισμός των καθηκόντων και των προσόντων κάθε θέσης (αξιολόγηση θέσεων). - Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. - Η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης του προσωπικού. - Προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού. - Η μέριμνα για τη διακρίβωση των τυχόν υπαρχουσών αναγκών για την εκπαίδευση και εξειδίκευση του Προσωπικού. - Η φροντίδα για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης Προσωπικού στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες ενημέρωσης και εφαρμογής των εκάστοτε εφαρμοζομένων διεθνώς στις ιπποδρομίες προγραμμάτων και μεθόδων. - Η μέριμνα για την αξιοποίηση των μετεκπαιδευθέντων - Η μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία Κεντρικής Βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με βιβλία και έντυπο υλικό γενικής μορφής και ειδικότερα ιπποδρομιακής φύσης, εξέλιξης και εμπλουτισμού σε ιπποδρομιακά θέματα και εξέλιξης των ιπποδρομιών διεθνώς. - Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων και η τήρηση του Αρχείου. - Η μεταβίβαση, η λήψη και η εν γένει διακίνηση της αλληλογραφίας με ΤΕΛΕΞ, ΦΑΞ και λοιπά μέσα. - Η μέριμνα για τη χαρτοσήμανση των υποβαλλόμενων από τους πολίτες αιτήσεων, την παραλαβή τούτων και των υπευθύνων Δηλώσεων του Ν. 1599/86. - Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των ΦΕΚ ή άλλων εντύπων και τη διανομή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες. - Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή τον νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, αντιπαραβάλοντάς τα με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. - Η μέριμνα για τη φύλαξη του καταστήματος της Υπηρεσίας. - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των τμημάτων από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητος.

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μόνιμο Προσωπικό
Άρθρο 10
1.  
  Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις 11 και μία (1) προσωρινή
2.  
  Κλάδος ΔΕ2 Δακτυλογράφων Ελληνικής γλώσσας θέσεις 3 Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σύνολο θέσεων 20 (15 πάγιες και πέντε προσωποπαγείς) οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως εξής:.
3.  
  Κλάδος ΔΕ3 προσωπικού Η/Υ θέσεις 4
4.  
  Κλάδος ΔΕ4 Μεταφραστών διερμηνέων θέσεις 2, μία (1) θέση Αγγλικής γλώσσας και μια (1) θέση Γαλλικής
5.  
  Κλάδος ΔΕ5 Τεχνικός ειδικότητας οδηγών αυτοκινήτων θέσις μία (1). Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύνολο θέσεων 6 οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως εξής:.
Άρθρο 11 "Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος ορίζονται σε 6
2.  
  Οι παραπάνω θέσεις ορίζονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
 1. Δύο (2) θέσεις προσωπικού Η/Υ (αρθρ. 10 Ν. 2266/ 1994).
 2. Μία (1) θέση Δακτυλογράφου (αρθρ. 10 Ν. 2266/ 1994).
 3. Μία (1) θέση Επιμελητού (άρθρ. 10 Ν. 2266/ 1994).
 4. Μία (1) θέση Δημοσιογράφου
Άρθρο 12
1.  
  Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου - Δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω (προσωρινή) σύμφωνα με τον Νόμο 1862/ 1989 αρθρ. 14 παρ. 2 εδάφ. β.
2.  
  Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου - Δικηγόρου παρ εφέταις τουλάχιστον
Άρθρο 13
1.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό καθενός από τους κλάδους του προσωπικού ορίζονται τα υπό του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84Α) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα Π.Δ. 172/1992 και 368/1992. Ειδικά:.
2.  
  Στη θέση του Νομικού Συμβούλου προσλαμβάνεται Δικηγόρος παρ Εφέταις τουλάχιστον, με εξειδίκευση και εμπειρία στην αθλητική και ιπποδρομιακή γενικά νομοθεσία
3.  
  Στη θέση του δημοσιογράφου προσλαμβάνεται δημοσιογράφος με πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Επιστημονική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Δημοσιογραφίας, να είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) ή Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.), κάτοχος δελτίου ταυτότητος της Ένωσης ή του Συνδέσμου και εμπειρία σε αθλητικά και Ιπποδρομιακά θέματα.
Άρθρο 14
1.  
  Οι υπηρετούντες κατά την δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. μόνιμοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν στους προβλεπόμενους κλάδους αντίστοιχης κατηγορίας και ειδικότητας του παρόντος οργανισμού.
2.  
  Οι υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έμμισθης εντολής, διατηρούνται σε θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας του άρθρου 11 και 12 του παρόντος
Άρθρο 15
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ2 Κτηνιατρικού
2.  
  Στις Δ/νσεις Λειτουργίας Ιπποδρομιών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού, στα δε τμήματα αυτών υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού
3.  
  Στη Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας καθώς και στα τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Κτηνιατρικού
4.  
  Στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού - Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
1.  
  Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις που εισάγονται με το παρόν διάταγμα. Στον υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του Α.Ν. 858/1937 «περί Φιλίππου Ενώσεως» (ΦΕΚ 367/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τον Α.Ν. 399/1968 «περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Α.Ν. 858/1937 «περί Φιλίππου Ενώσεως» (ΦΕΚ 102/Α). β. Του Ν. 2026/1992 άρθρο 6 παρ. 5 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α). γ. Του Ν. 2190/1994 άρθρο 36 παρ. 15 «σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α). δ. Του Ν. 1892/1990 άρθρο 78 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α). ε. του Ν. 1558/1985 άρθρο 29Α «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) με το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις και το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ) οικονομική επιβάρυνση το ύψος της οποίας σε ετήσια βάση ανέρχεται σε δραχμάς 120.000.000 η οποία θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό έτους 1996, «ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ».
 • Την κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 13/1996 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137/Β).
 • Την κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/4561 /26.1.1996 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Πολιτισμού Ανδρέα Φούρα» (ΦΕΚ 59/Β).
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Σ.Τ.Ε. αριθ. 204/8.5.1996 και 294/19.6.1996 και μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού επί θεμάτων Αθλητισμού
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-27 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/197
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1937/858 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/858 1937
ΝΟΜΟΣ 1968/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/397 1968
ΝΟΜΟΣ 1968/399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/399 1968
ΝΟΜΟΣ 1974/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/12 1974
ΝΟΜΟΣ 1975/191 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/191 1975
ΝΟΜΟΣ 1977/665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/665 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1070 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1070 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
ΝΟΜΟΣ 1996/ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/4561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΥΠΠΟ_ΓΝΟΣ_4561 1996
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/858 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/858 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/399 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία