Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη του άρθρου 2 του παρόντος (L307/13-12-93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
Άρθρο 2 "(Άρθρο 2 οδηγίας)"
1.  
  ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: (α) αλιευτικό σκάφος: κάθε σκάφος που φέρει Ελληνική σημαία και χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς είτε μόνο για αλιεία είτε και για επεξεργασία ψαριών ή άλλων έμβιων θαλάσσιων οργανισμών. (β) νέο αλιευτικό σκάφος: κάθε αλιευτικό σκάφος που έχει μήκος μεταξύ καθέτων 15 μέτρα και άνω και για το οποίο κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος: (i) συνάπτεται σύμβαση ναυπήγησης ή σημαντικής μετασκευής, ή (ii) εάν η παραγγελία ναυπήγησης ή σημαντικής μετασκευής έχει δοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος κάθε σκάφος που παραδίδεται τουλάχιστον τρία έτη μετά την εν λόγω ημερομηνία, ή (iii) εάν δεν υπάρχει παραγγελία ναυπήγησης, κάθε σκάφος: - στο οποίο τοποθετείται η τρόπιδα ή - για το οποίο αρχίζουν εργασίες ναυπήγησης που θα οδηγήσουν εμφανώς στην κατασκευή του συγκεκριμένου σκάφους, ή - του οποίου έχει αρχίσει η συναρμολόγηση, με χρήση τουλάχιστον 50 τόνων του προβλεπόμενου συνολικού υλικού ναυπήγησης ή του 1%της μάζας του υλικού αυτού, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. (γ) υπάρχον αλιευτικό σκάφος: κάθε αλιευτικό σκάφος που έχει μήκος μεταξύ καθέτων 18 μέτρα και άνω και δεν είναι νέο. (δ) σκάφος: κάθε νέο ή υπάρχον αλιευτικό σκάφος. (ε) εργαζόμενος: κάθε άτομο το οποίο ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε σκάφος, συμπεριλαμβανομένων των δοκίμων και των μαθητευομένων, αλλά εξαιρουμένων των πλοηγών και του προσωπικού ξηράς που εκτελεί εργασίες σε προσορμισμένο σκάφος. (στ)πλοιοκτήτης: Ο εγγεγραμμένος στο νηολόγιο πλοιοκτήτης ενός σκάφους, εκτός εάν το σκάφος έχει ναυλωθεί κατά παραχώρηση (demise charter ή bare bοat) ή αν η διαχείρισή του ασκείται, συνολικά ή μερικά βάσει διαχειριστικής συμφωνίας, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι ο εγγεγραμμένος στο νηολόγιο πλοιοκτήτης. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο πλοιοκτήτης είναι, αντίστοιχα, ο κατά παραχώρηση (demise charter ή bare bοat) ναυλωτής του σκάφους ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο-διαχειριστής του σκάφους. (ζ) πλοίαρχος: ο εργαζόμενος, ο οποίος ασκεί τη διακυβέρνηση του σκάφους. (η) Δ.Ε.Ε.Π.: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εδρεύει στον Πειραιά. (θ) Λιμενικές Αρχές: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 3 της οδηγίας) Γενικές διατάξεις"
1.  
  Μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στα σκάφη:
 1. Ο πλοιοκτήτης με την επιφύλαξη της ευθύνης του πλοιάρχου, εξασφαλίζει ότι τα σκάφη χρησιμοποιούνται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων, όταν επικρατούν οι ανάλογες για την κατηγορία των σκαφών κατάλληλες καιρικές συνθήκες τηρουμένων για την περίπτωση αυτήν των διαδικασιών που προβλέπονται στο Π.Δ. 852/76 (Α 312).
 2. Για την απομάκρυνσή του, σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου που απειλεί τη σωματική του ασφάλεια και υγεία, από τη θέση εργασίας του, ο εργαζόμενος λαμβάνει υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους που διατρέχουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, με βάση τους κανόνες της ναυτικής τέχνης και εμπειρίας.
 3. Σε τέτοια περίπτωση ενημερώνει άμεσα τον πλοίαρχο ώστε αυτός να λάβει τα μέτρα, που επιβάλλουν η ναυτική τέχνη και εμπειρία, για την αποτροπή του κινδύνου.
 4. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να εγκαταλείψει το σκάφος χωρίς την ειδική προς τούτο εντολή του πλοιάρχου.
 5. Προκειμένου να αξιολογούνται κατάλληλα οι σχετικές με ατυχήματα στα σκάφη πληροφορίες πρέπει για τα εν πλω συμβάντα που έχουν ή ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια και στην υγεία των εργαζομένων στο σκάφος να συντάσσεται αναλυτικό δελτίο ατυχήματος το οποίο πρέπει να διαβιβάζεται από τον Πλοίαρχο στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.) ή στις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και να καταγράφονται ανελλιπώς και αναλυτικά στο ημερολόγιο του πλοίου.
2.  
  Τα σκάφη για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος υπόκεινται σε αρχική, περιοδικές και έκτακτες ή συμπληρωματικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β.δ. 542/1968 Περί εφαρμογής του Ν. 4473/1965 περί ελέγχου της ναυσιπλοίας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων (Α 181) όπως ισχύει κάθε φορά. Επιθεωρήσεις, εκτός των ανωτέρω, μπορούν να διενεργούνται και εν πλω για να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι διατάξεις του διατάγματος αυτού.
Άρθρο 4 "(Άρθρο 4 της οδηγίας)"
1.  
  Νέα αλιευτικά σκάφη Τα νέα αλιευτικά σκάφη πρέπει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος να συμμορφώνονται προς τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του διατάγματος αυτού
Άρθρο 5 "(Άρθρο 5 της οδηγίας) Υπάρχοντα αλιευτικά σκάφη"
1.  
  Τα υπάρχοντα αλιευτικά σκάφη πρέπει να έχουν συμμορφωθεί προς τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος διατάγματος, το αργότερο μέχρι την 23η Νοεμβρίου 2002
Άρθρο 6 "(Αρθρο 6 της οδηγίας)"
1.  
  Σημαντικές επισκευές, μετασκευές και μετατροπές Οταν κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, τα σκάφη υφίστανται σημαντικές επισκευές, μετασκευές και μετατροπές, αυτές πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού
Άρθρο 7 "(Αρθρο 7 οδηγίας) Εξοπλισμοί και συντήρηση."
1.  
  Με την επιφύλαξη της ευθύνης του πλοιάρχου, ο πλοιοκτήτης προς διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε:
 1. να γίνεται τεχνική συντήρηση του σκάφους, των εγκαταστάσεων και των συστημάτων του και ιδίως όσων αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του διατάγματος αυτού, καθώς και όσο το δυνατόν ταχύτερη επιδιόρθωσή τους, σε περίπτωση που διαπιστώνονται βλάβες ή ελλείψεις που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων,
 2. να γίνεται τακτικός καθαρισμός του σκάφους και του συνόλου των εγκαταστάσεων και συστημάτων, ώστε να διατηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής,
 3. να διατηρούνται στο σκάφος κατάλληλα μέσα διάσωσης και επιβίωσης, σε καλή κατάσταση λειτουργίας και σε επαρκή ποσότητα σύμφωνα προς τον Κανονισμό σωστικών μέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το β.δ. 36/66 (Α 9/67).
 4. να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας σχετικά με τα μέσα διάσωσης και επιβίωσης του σκάφους, οι οποίες περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του διατάγματος αυτού,
 5. με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/Ε.Ο.Κ. (Α220) και του Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ. (Α 11) να τηρούνται οι προδιαγραφές του παραρτήματος ΙV του διατάγματος αυτού σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να φέρουν τα σκάφη.
2.  
  Ο πλοιοκτήτης οφείλει να παρέχει στον πλοίαρχο τα αναγκαία μέσα προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού και έχουν σχέση με τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
Άρθρο 8 "(Αρθρο 8 οδηγίας)"
1.  
  Ενημέρωση των εργαζομένων Με μέριμνα του πλοιάρχου οι εργαζόμενοι ενημερώνονται κατά τρόπο κατανοητό σε αυτούς για την ποσότητα, τη θέση και τον ειδικό τρόπο χρήσης των διατιθέμενων στο σκάφος μέσων διάσωσης, ασφαλείας και προστασίας της υγείας
Άρθρο 9 "(Αρθρο 9 οδηγίας) Κατάρτιση των εργαζομένων"
1.  
  Οι εργαζόμενοι επί αλιευτικών σκαφών τα οποία εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο σκάφος, με έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων, κατόπιν επιτυχούς αποφοίτησης από Δημόσια Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
2.  
  Επιπρόσθετα για την ενημέρωση των εργαζομένων-χειριστών στα αλιευτικά σκάφη πρέπει να υπάρχουν σε αυτά έντυπες οδηγίες για θέματα πυρασφάλειας, για χρήση σωστικών μέσων και μέσων επιβίωσης, όπως και για τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων, των εξοπλισμών έλξης και των διαφόρων κωδικών σημάτων, ιδίως σημάτων με τη χρήση των χεριών και των βραχιόνων. Ανανέωση της εν λόγω ενημέρωσης θα γίνεται όταν απαιτείται λόγω μεταβολής των δραστηριοτήτων του σκάφους.
Άρθρο 10 "("
1.  
  Σε βάθος κατάρτιση ατόμων που ενδέχεται να κυβερνήσουν σκάφος. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 3 του Π.Δ. 376/95 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 (Α 206) κάθε άτομο που πρόκειται να κυβερνήσει σκάφος πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τους εξής τομείς: (α) πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων επί του σκάφους και μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος, (β) ευστάθεια του σκάφους και συντήρησή του υπό όλες τις προβλέψιμες συνθήκες φόρτωσης και κατά τη διάρκεια της αλιείας, (γ) ναυτιλία και ραδιοεπικοινωνία συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών.
Άρθρο 11 "(άρθρο 11 οδηγίας)"
1.  
  Άρθρο 11(Άρθρο 11 της Οδηγίας 93/103/ΕΚ)Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων Η διαβούλευση και η συμμετοχή των εργαζομένων ή και των εκπροσώπων τους σχετικά με τα θέματα του παρόντος διατάγματος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 17/1996 με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, χωρίς να παραβλέπονται η τήρηση και η εφαρμογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία και η διοικητική εξουσία του πλοιάρχου.
Άρθρο 11 "(άρθρο 11 οδηγίας)"
1.  
  Ο πλοιοκτήτης ζητά τη γνώμη του πλοιάρχου του σκάφους για την εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος. Ο πλοίαρχος του σκάφους διατυπώνοντας τη γνώμη του λαμβάνει υπόψη του και τις τυχόν υποδείξεις των λοιπών εργαζομένων.
Άρθρο 12 "Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή"
1.  
  Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του διατάγματος αυτού είναι στο εσωτερικό η ΔΕΕΠ και οι Λιμενικές Αρχές, ενώ στο εξωτερικό οι Προξενικές Λιμενικές Αρχές και οι παράλιες Προξενικές Αρχές
Άρθρο 13 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/73 (261 Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 301/94 (159 Α).
Άρθρο 14
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (Αρθρα 4,6 και 7παράγραφος 1 εδάφιο α) Προκαταρκτική Παρατήρηση Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται στο νέο αλιευτικό σκάφος οποτεδήποτε απαιτείται από τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή από την δραστηριότητα, τις περιστάσεις ή από κάποιο κίνδυνο. 1.Αξιοπλοϊα και ευστάθεια 1.1. Το σκάφος πρέπει να διατηρείται σε κατάσταση αξιοπλοϊας και να διαθέτει τον εξοπλισμό που απαιτείται ανάλογα με τον προορισμό και τη χρήση του. 1.2. Τα χαρακτηριστικά ευστάθειας του σκάφους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί ευστάθειας φορτηγών, ρυμουλκών και αλιευτικών σκαφών που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 1337/81 (Α 333), όπως ισχύει κάθε φορά. Σχετικές πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος και να βρίσκονται στη διάθεση του πληρώματος της βάρδιας. 1.3. Ολα τα σκάφη πρέπει να έχουν επαρκή ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση στις συνθήκες υπηρεσίας για τις οποίες προορίζονται. Ο πλοίαρχος λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για τη διατήρηση επαρκούς ευστάθειας του σκάφους. Οι οδηγίες σχετικά με την ευστάθεια του σκάφους πρέπει να τηρούνται πιστά. 2.Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 2.1.Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τρόπο που να μη δημιουργούν κανένα κίνδυνο και να εξασφαλίζουν: 1)προστασία του πληρώματος και του σκάφους από κινδύνους που προέρχονται από τον ηλεκτρισμό, 2)την καλή λειτουργία όλου του εξοπλισμού που απαιτείται ώστε στο σκάφος να διατηρούνται συνθήκες κανονικής λειτουργίας και ενδιαίτησης, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και (γ) τη λειτουργία, στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, του ηλεκτρικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την ασφάλεια. 2.2.Πρέπει να υπάρχει εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πηγή αυτή - εκτός από την περίπτωση των ανοικτών σκαφών - πρέπει να είναι εγκατεστημένη έξω από το μηχανοστάσιο και, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει, σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλης βλάβης της κύριας ηλεκτρικής εγκατάστασης, την ταυτόχρονη και συνεχή λειτουργία, για δώδεκα τουλάχιστον ώρες: 1)του συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας, των πυρανιχνευτών και των σημάτων έκτακτης ανάγκης, 2)των φώτων πορείας και του εφεδρικού φωτισμού, 5)του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας, 6)της τυχόν υπάρχουσας εφεδρικής ηλεκτρικής πυροσβεστικής αντλίας, 7)του μηχανισμού πηδαλίου, εάν αυτός είναι ηλεκτροκίνητος. Οταν η εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι συστοιχία συσσωρευτών και η κύρια πηγή ενέργειας υποστεί βλάβη, αυτή η συστοιχία συσσωρευτών πρέπει να συνδέεται αυτόματα με τον εφεδρικό πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και να τροφοδοτεί, χωρίς διακοπή, για δώδεκα ώρες τα συστήματα που αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ) αυτής της παραγράφου. Ο βασικός πίνακας διανομής ηλεκτρισμού και ο εφεδρικός πίνακας πρέπει στο βαθμό που είναι δυνατό, να εγκαθίστανται με τρόπο που να μην επιτρέπει την έκθεση τους ταυτόχρονα στο νερό και στη φωτιά. 2.3Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να σημαίνονται σαφώς. Οι πίνακες ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για να εξασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες ασφάλειες. 2.4 Τα διαμερίσματα στα οποία βρίσκονται ηλεκτρικοί συσσωρευτές πρέπει να αερίζονται κατάλληλα. 2.5Τα ηλεκτρονικά ναυτιλιακά βοηθήματα πρέπει να δοκιμάζονται συχνά και να συντηρούνται σωστά. 2.6. Ολα τα ανυψωτικά μέσα πρέπει να δοκιμάζονται και να ελέγχονται κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις. Τα σκάφη άνω των 100 κόρων ολικής χωρητικότητας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 131/81 (Α 40). 2.7 Ολα τα μέρη των εξοπλισμών έλξης, των ανυψωτικών μέσων και των άλλων συναφών εξοπλισμών πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 2.8.Εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις ψύξης και συστήματα πεπιεσμένου αέρα, πρέπει να συντηρούνται σωστά και να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 2.9. Οι μαγειρικές και οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια βαρύτερα του ατμοσφαιρικού αέρα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκεντρώσεις υγραερίου. Οι κύλινδροι (φιάλες) που περιέχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα αέρια πρέπει να σημαίνονται σαφώς όσον αφορά το περιεχόμενό τους και να αποθηκεύονται σε ανοικτά καταστρώματα. Ολες οι βαλβίδες, οι ρυθμιστές πίεσης και οι αγωγοί που ξεκινούν από τους κυλίνδρους (φιάλες) πρέπει να προφυλάσσονται από τυχόν ζημιές. Πλέον των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει η σχετική εγκατάσταση υγραερίου (συσκευές, φιάλες, σωλήνωση τροφοδότηση συσκευής, βαλβίδες, ρυθμιστές, κτλ) να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 45 του Π.Δ. 259/81 (Α 72) Περί κανονισμού ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. 3.Εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας Η εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπει, ανά πάσα στιγμή, τη σύνδεση με έναν τουλάχιστον παράκτιο σταθμό ή χερσαίο σταθμό, λαμβανομένων υπόψη των κανονικών συνθηκών διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφ. ΙΧ του προσαρτήματος της Δ.Σ. ΤΟRRΕΜΟLΙΝΟS 1993. 4.Οδοί και έξοδοι κινδύνου 4.1. Οι οδοί και έξοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να είναι ελεύθερες εμποδίων και προσιτές ανά πάσα στιγμή και να οδηγούν όσο το δυνατόν απ ευθείας στο ανοικτό κατάστρωμα ή σε μιά ασφαλή περιοχή και από εκεί, σε σωσίβιο σκάφος, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκκενώσουν τις θέσεις εργασίας και τα ενδιαιτήματα γρήγορα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 4.2. Ο αριθμός, η κατανομή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες με τη χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας και των ενδιαιτημάτων καθώς και με το μέγιστο αριθμό παρόντων ατόμων. Οι κλειστές έξοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έξοδοι κινδύνου πρέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορούν να ανοιχτούν αμέσως και χωρίς δυσκολία από οποιοδήποτε εργαζόμενο ή από ομάδες διάσωσης. 4.3.Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής καιροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα των θυρών και των άλλων εξόδων κινδύνου, ανάλογα με τη θέση τους και την ειδική τους λειτουργία. Οι θύρες και άλλες έξοδοι κινδύνου πρέπει να έχουν πυρίμαχη ικανότητα τουλάχιστον ίση με αυτή των εσωτερικών χωρισμάτων. 4.4. Οι οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ. Η σήμανση αυτή πρέπει να τίθεται στα κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική. 4.5.Οι οδοί, τα μέσα διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που απαιτούν φωτισμό πρέπει να είναι εφοδιασμένες με φωτισμό ασφαλείας επαρκούς έντασης για την περίπτωση διακοπής του φωτισμού. 5.Πυρανίχνευση και πυρόσβεση 5.1.Ανάλογα με τις διαστάσεις και τη χρήση του σκάφους, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων ουσιών, καθώς και το μέγιστο αριθμό των απασχολουμένων ατόμων, τα ενδιαιτήματα, οι κλειστοί χώροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοστασίου και εφόσον είναι απαραίτητο και του κύτους αλιευμάτων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό σύμφωνα με τον Κανονισμό Περί πυροσβεστικών μέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 149/76 (Α 58) και, εφόσον απαιτείται, με πυρανιχνευτές και συστήματα συναγερμού. 5.2. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε στη σωστή του θέση, να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να είναι διαθέσιμος για άμεση χρήση. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη θέση του πυροσβεστικού εξοπλισμού, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του. Η ύπαρξη πυροσβεστήρων και άλλου φορητού εξοπλισμού πυρόσβεσης πρέπει να εξακριβώνεται πριν από κάθε απόπλου του σκάφους. 5.3. Ο χειροκίνητος πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος και να σημαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 56 του Κανονισμού Περί πυροσβεστικών μέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 149/76 (Α 58) και της 22745/314/15-3-71 Απόφασης Υπουργού Βιομηχανίας (Β 264).Η σήμανση πρέπει να τίθεται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική. 5.4.Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού πρέπει να δοκιμάζονται τακτικά και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 5.5. Τα γυμνάσια πυρκαϊάς πρέπει να εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό συναγερμού και γυμνασίων στα εμπορικά πλοία που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 363/84 (Α 125). 6.Αερισμός των κλειστών χώρων εργασίας Πρέπει να υπάρχει φυσικό ή μηχανικό σύστημα αερισμού για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς καθαρού αέρα στους κλειστούς χώρους εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας την οποία καταβάλλουν οι εργαζόμενοι. Εάν χρησιμοποιείται εγκατάσταση μηχανικού αερισμού, αυτή θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση. 7.Θερμοκρασία των χώρων 7.1. Η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού κατά την εργασία, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας, της σωματικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και των μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν ή ενδέχεται να επικρατήσουν στις περιοχές στις οποίες κινείται το σκάφος. 7.2.Η θερμοκρασία των ενδιαιτημάτων, των εγκαταστάσεων υγιεινής, των κυλικείων και των χώρων παροχής πρώτων βοηθειών, εάν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισμό τους. Τα θερμαντικά μέσα μπορεί να είναι είτε ατμός, είτε νερό, είτε αέρας, είτε καλυμμένα ηλεκτρικά στοιχεία, είτε συνδυασμός αυτών απαγορευόμενης της χρησιμοποίησης δηλητηριωδών αερίων, θερμαστρών πετρελαίου ή ηλεκτρικών θερμαστρών με ακάλυπτα στοιχεία. Τα θερμαντικά σώματα, πρέπει να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείονται κίνδυνοι πυρκαιάς ή ατυχήματος ή ενόχληση των ενδιαιτωμένων. 8.Φυσικός και τεχνητός φωτισμός των χώρων εργασίας 8.1. Οι χώροι εργασίας πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και συστήματα τεχνητού φωτισμού προσαρμοσμένου στις περιστάσεις της αλιευτικής δραστηριότητας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων και ο πλους άλλων σκαφών. 8.2. Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων εργασίας, των κλιμακοστασίων, των κλιμάκων και των διαδρόμων επικοινωνίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για τους εργαζόμενους και να μην παρακωλύεται με οποιοδήποτε τρόπο η πλεύση του σκάφους. 8.3.Οι χώροι εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε κινδύνους σε περίπτωση βλάβης του τεχνητού φωτισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με εφεδρικό φωτισμό ικανοποιητικής έντασης. 8.4. Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να τηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να δοκιμάζεται περιοδικά. 9.Καταστρώματα, εσωτερικά χωρίσματα και οροφές 9.1. Οι χώροι στους οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι πρέπει να μην είναι ολισθηροί ή να είναι αντιολισθητικοί ή να είναι εφοδιασμένοι με διατάξεις για την αποφυγή των πτώσεων και να διατηρούνται ελεύθεροι από εμπόδια στο μέτρο του δυνατού. 9.2. Οι χώροι εργασίας που περιλαμβάνουν συνεργεία ή εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν επαρκή ακουστική και θερμική μόνωση, ανάλογα με τον τύπο της εργασίας και τη σωματική δραστηριότητα των εργαζομένων. 9.3.Η επιφάνεια των καταστρωμάτων των εσωτερικών χωρισμάτων και των οροφών στους χώρους εργασίας πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται και να ανακαινίζεται προκειμένου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. 10.Θύρες10.1. Οι θύρες πρέπει να μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να ανοίγονται από μέσα χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Οι θύρες πρέπει να μπορούν να ανοίγονται και από τις δύο πλευρές, ενόσω διεξάγονται δραστηριότητες στους χώρους εργασίας. 10.2. Οι θύρες, και ειδικώτερα οι συρόμενες, όπου αυτές απαιτούνται, πρέπει να λειτουργούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 11.Διάδρομοι κυκλοφορίας - Ζώνες κινδύνου 11.1. Οι δίοδοι, τα φρεάτια, το εξωτερικό μέρος των υπερστεγασμάτων και γενικά όλοι οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτουν προστατευτικά κιγκλιδώματα, χειρολαβές και χειραγωγούς ή άλλα μέσα ασφάλειας των εργαζομένων στο σκάφος. 11.2. Αν υπάρχει κίνδυνος να πέσουν οι εργαζόμενοι σε ανοίγματα του καταστρώματος ή από το ένα κατάστρωμα στο άλλο, πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, να υπάρχει κατάλληλη προστασία. Όταν η προστασία αυτή εξασφαλίζεται με προστατευτικό κιγκλίδωμα, το ύψος του πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) μέτρο. 11.3. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πάνω από το κατάστρωμα, για λόγους λειτουργίας ή συντήρησης, πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων. Πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα ή παρόμοια μέσα προστασίας, κατάλληλου ύψους, ώστε να αποτρέπονται οι πτώσεις. 11.4. Τα παραπέτα ή τα άλλα μέσα για την αποφυγή των πτώσεων στη θάλασσα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Στα παραπέτα πρέπει να διαμορφώνονται ευδίαιοι (μπούνια) ή άλλα παρόμοια συστήματα για τη γρήγορη αποχέτευση των υδάτων σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ του Κανονισμού Περί ευσταθείας φορτηγών, ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων (Π.Δ. 1337/91-Α 333). 11.5.Στις μηχανότρατες με οπίσθια σύρση που διαθέτουν ράμπα, το άνω τμήμα αυτής πρέπει να είναι εξοπλισμένο με θύρα ή άλλο μέσο που να εμποδίζει την πρόσβαση σ αυτήν, του ιδίου ύψους με τα παραπέτα ή άλλα παρακείμενα μέσα, για την προστασία των εργαζομένων από τον κίνδυνο πτώσης στη ράμπα. Η θύρα ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα, κατά προτίμηση με τηλεχειρισμό, και να ανοίγει μόνο για το κατέβασμα και ανέβασμα του διχτυού. 12.Διευθέτηση των χώρων εργασίας 12.1. Οι χώροι εργασίας πρέπει να τηρούνται ελεύθεροι και στο μέτρο του δυνατού, να προστατεύονται από τα κύματα και να παρέχουν στους εργαζόμενους επαρκή προστασία από πτώση πάνω στο σκάφος ή στη θάλασσα. Οι χώροι επεξεργασίας των αλιευμάτων πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωροι, τόσο σε ύψος όσο και σε επιφάνεια. 12.2. Οταν ο έλεγχος των κινητήρων γίνεται από το μηχανοστάσιο, πρέπει να γίνεται σε χώρο ξεχωριστό, ακουστικά και θερμικά μονωμένο από το μηχανοστάσιο και προσπελάσιμο χωρίς διέλευση από αυτό. Η γέφυρα θεωρείται χώρος που πληροί τις απαιτήσεις του παραπάνω εδαφίου. 12.3. Τα χειριστήρια των μηχανημάτων έλξης πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε χώρο αρκετά μεγάλο που να επιτρέπει στους χειριστές να εργάζονται ανεμπόδιστα. Τα μηχανήματα έλξης πρέπει εξάλλου να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών επείγουσας διακοπής της λειτουργίας. 12.4. Ο χειριστής των μηχανημάτων έλξης πρέπει να έχει επαρκή οπτική επαφή με τα μηχανήματα και τους εργαζόμενους . Αν ο χειρισμός των μηχανημάτων έλξης γίνεται από τη γέφυρα, ο χειριστής πρέπει επίσης να βλέπει καθαρά τους εργαζόμενους, είτε απευθείας, είτε με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 12.5. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ της γέφυρας και του καταστρώματος εργασίας. 12.6. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε συνεχής φυλακή (βάρδια) και το πλήρωμα να προειδοποιείται για τον επικείμενο κίνδυνο μεγάλης θαλασσοταραχής κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες ή κατά τη διάρκεια άλλων εργασιών στο κατάστρωμα. 12.7.Η πιθανότητα επαφής με το ακάλυπτο τμήμα της διαδρομής των σχοινιών, συρματόσχοινων και κινητών τμημάτων των μηχανημάτων πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο με την τοποθέτηση προστατευτικού εξοπλισμού. 12.8.Πρέπει να εγκαθίστανται συστήματα ελέγχου για τις κινούμενες μάζες, ιδίως στις μηχανότρατες: - διατάξεις ακινητοποίησης των δοκών της πόρτας της τράτας, - διατάξεις ελέγχου της κίνησης αιώρησης του σάκκου της τράτας. 13.Ενδιαιτήματα13.1. Η θέση, η διαρρύθμιση, η ηχομόνωση και η θερμομόνωση των ενδιαιτημάτων και των βοηθητικών χώρων, εάν υπάρχουν, καθώς και τα μέσα πρόσβασης σ αυτά πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχουν τη δέουσα προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τη θάλασσα, τις δονήσεις, το θόρυβο και τις δυσάρεστες οσμές ή αναθυμιάσεις που προέρχονται από τους άλλους χώρους του σκάφους, που ενδέχεται να ενοχλούν τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπαυσης. Εφόσον το επιτρέπουν ο σχεδιασμός, οι διαστάσεις ή/και ο προορισμός του σκάφους, η θέση των ενδιαιτημάτων του πληρώματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η επίδραση των κινήσεων και επιταχύνσεων. Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, για την προστασία των μη καπνιστών από την ενόχληση που προκαλείται από το κάπνισμα. 13.2. Τα ενδιαιτήματα των εργαζομένων πρέπει να αερίζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή παροχή καθαρού αέρα και να προλαμβάνεται η συμπύκνωση των υδρατμών. Στα ενδιαιτήματα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος φωτισμός, που να περιλαμβάνει: - επαρκή κανονικό γενικό φωτισμό, - μειωμένο γενικό φωτισμό για να μην ενοχλούνται οι εργαζόμενοι που αναπαύονται και - ατομικό φωτισμό σε κάθε κλίνη. 13.3. Το μαγειρείο και η τραπεζαρία, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς και να καθαρίζονται εύκολα. Πρέπει να υπάρχουν ψυγεία ή άλλα μέσα συντήρησης τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία. 13.4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 126/1966 για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία που κυρώθηκε με το Ν. 1879/90 (Α 38), τα εκτελούντα διεθνείς πλόες σκάφη πρέπει πέραν των απαιτήσεων των παραγράφων 13.1, 13.2, 13.3 και 14.1 αυτού του παραρτήματος και της εθνικής νομοθεσίας να πληρούν και τις σχετικές με την ενδιαίτηση του πληρώματος απαιτήσεις του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ της ως άνω Σύμβασης. Τα εκτελούντα πλόες εσωτερικού σκάφη ολικής χωρητικότητας άνω των 100 κόρων πρέπει πέραν των απαιτήσεωντωνπαραγράφων13.1,13.2,13.3και14.1 αυτού του παραρτήματος, να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ ΜΕΡΗ Α και Γ του κανονισμού ενδιαίτησης πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών εμπορικών πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 259/81 (Α 72). 14.Χώροι υγιεινής. 14.1. Στα σκάφη που διαθέτουν ενδιαιτήματα πρέπει να υπάρχουν καταιωνητήρες (ντους) με ζεστό και κρύο τρεχούμενο γλυκό νερό, νιπτήρες και αφοδευτήρια με κατάλληλο εξοπλισμό και εγκατάσταση και οι αντίστοιχοι χώροι να αερίζονται επαρκώς. 14.2. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει στη διάθεσή του χώρο για τη φύλαξη των ενδυμάτων του. 15.Πρώτες βοήθειες Ολα τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το προβλεπόμενο για την κατηγορία τους φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό σύμφωνα με το Π.Δ. 376/95 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία σύμφωνα με την οδηγία 92/29 ΕΟΚ του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 (Α 206). 16.Κλίμακες και γέφυρες επιβίβασης Πρέπει να υπάρχει κλίμακα επιβίβασης, γέφυρα επιβίβασης ή άλλη παρόμοια διάταξη που να προσφέρει κατάλληλη και ασφαλή πρόσβαση στο πλοίο. 17.ΘόρυβοςΠρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ώστε να μειώνεται η στάθμη του θορύβου στους χώρους εργασίας και στα ενδιαιτήματα, στο μέτρο του δυνατού, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του σκάφους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (Αρθρα 5 και 7 παράγραφος 1 εδάφιο α) Προκαταρκτική Παρατήρηση Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται, όσο το επιτρέπουν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αλιευτικού σκάφους, οποτεδήποτε απαιτείται από τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, την δραστηριότητα, τις περιστάσεις ή από κάποιο κίνδυνο σε υπάρχον αλιευτικό σκάφος. 1.Αξιοπλοΐα και ευστάθεια. 1.1 Το σκάφος πρέπει να διατηρείται σε κατάσταση αξιοπλοΐας και να διαθέτει τον εξοπλισμό που απαιτείται ανάλογα με τον προορισμό και τη χρήση του. 1.2. Τα χαρακτηριστικά ευστάθειας του σκάφους πρέπει, εφόσον υπάρχουν, να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί ευστάθειας φορτηγών, ρυμουλκών και αλιευτικών σκαφών που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 1337/81 (Α 333) όπως ισχύει κάθε φορά. Σχετικές πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος και να βρίσκονται στη διάθεση του πληρώματος της βάρδιας. 1.3. Ολα τα σκάφη πρέπει να έχουν επαρκή ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση και να πληρούν τις συνθήκες εργασίας για τις οποίες προορίζονται. Ο πλοίαρχος πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για τη διατήρηση επαρκούς ευστάθειας του σκάφους. Οι οδηγίες που δίνονται σχετικά με την ευστάθεια του σκάφους πρέπει να τηρούνται πιστά. 2.Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 2.1.Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τρόπο που να μη δημιουργούν κανένα κίνδυνο και να εξασφαλίζουν: 1)προστασία του πληρώματος και του σκάφους από κινδύνους που προέρχονται από τον ηλεκτρισμό, 2)την καλή λειτουργία όλου του εξοπλισμού που απαιτείται ώστε στο σκάφος να διατηρούνται συνθήκες κανονικής λειτουργίας και ενδιαίτησης, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, και 3)τη λειτουργία, στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, του ηλεκτρικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την ασφάλεια. 2.2.Πρέπει να υπάρχει εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει -εκτός από την περίπτωση των ανοικτών σκαφών - να είναι εγκατεστημένη έξω από το μηχανοστάσιο και, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει, σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλης βλάβης της κύριας ηλεκτρικής εγκατάστασης, την ταυτόχρονη και συνεχή λειτουργία, για δώδεκα τουλάχιστον ώρες: 1)του συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας, των πυρανιχνευτών και των σημάτων που απαιτούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, (β) των φώτων πορείας και του εφεδρικού φωτισμού, (γ) του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας, (δ) της εφεδρικής ηλεκτρικής πυροσβεστικής αντλίας, εάν υπάρχει, 5)του μηχανισμού πηδαλίου, εάν αυτός είναι ηλεκτροκίνητος. Όταν η εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι συστοιχία συσσωρευτών και η κύρια πηγή ενέργειας υποστεί βλάβη, η συστοιχία συσσωρευτών πρέπει να συνδέεται αυτόματα με τον εφεδρικό πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και να τροφοδοτεί χωρίς διακοπή για δώδεκα ώρες τα συστήματα που αναφέρονται στα εδαφιαία), (β) και(γ) αυτής της παραγράφου. Ο βασικός πίνακας διανομής ηλεκτρισμού και ο εφεδρικός πίνακας πρέπει, στο βαθμό που είναι δυνατό, να εγκαθίστανται με τρόπο που να μην επιτρέπει την έκθεση τους ταυτόχρονα στο νερό και στη φωτιά. 2.3Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να σημαίνονται σαφώς. Οι πίνακες ασφάλειας πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για να εξασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες ασφάλειες. 2.4 Τα διαμερίσματα στα οποία βρίσκονται ηλεκτρικοί συσσωρευτές πρέπει να αερίζονται κατάλληλα. 2.5 Τα ηλεκτρονικά ναυτιλιακά βοηθήματα πρέπει να δοκιμάζονται συχνά και να συντηρούνται σωστά. 2.6. Ολα τα ανυψωτικά μέσα πρέπει να δοκιμάζονται και να ελέγχονται κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις. Τα σκάφη άνω των 100 κόρων ολικής χωρητικότητας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το π.δ. 131/81 (Α 40). 2.7.Ολα τα μέρη των εξοπλισμών έλξης, των ανυψωτικών μέσων και των άλλων συναφών εξοπλισμών πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 2.8.Εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις ψύξης και συστήματα πεπιεσμένου αέρα, πρέπει να συντηρούνται σωστά και να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 2.9. Οι μαγειρικές και οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια βαρύτερα του ατμοσφαιρικού αέρα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκεντρώσεις υγραερίου. Οι κύλινδροι(φιάλες) που περιέχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα αέρια πρέπει να σημαίνονται σαφώς όσον αφορά το περιεχόμενό τους και να αποθηκεύονται σε ανοικτά καταστρώματα. Ολες οι βαλβίδες, οι ρυθμιστές πίεσης και οι αγωγοί που ξεκινούν από τους κυλίνδρους(φιάλες),πρέπει να προφυλάσσονται από τυχόν ζημιές. Πλέον των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει η σχετική εγκατάσταση υγραερίου (συσκευές, φιάλες, σωλήνωση τροφοδότηση συσκευής, βαλβίδες, ρυθμιστές , κτλ) να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 45 του π.δ. 259/81 (Α 72) Περί κανονισμού ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών Εμπορικών πλοίων. 3.Εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας. Η εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπει, ανά πάσα στιγμή, τη σύνδεση με έναν τουλάχιστον παράκτιο σταθμό ή χερσαίο σταθμό, λαμβανομένων υπόψη των κανονικών συνθηκών διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφ. ΙΧ του προσαρτήματος της Δ.Σ. ΤΟRRΕΜΟLΙΝΟS 1993. 4.Οδοί και έξοδοι κινδύνου 4.1. Οι οδοί και έξοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να είναι ελεύθερες και προσιτές ανά πάσα στιγμή και να οδηγούν όσο το δυνατόν απ ευθείας στο ανοικτό κατάστρωμα ή σε μιά ασφαλή περιοχή και από εκεί, σε σωσίβιο σκάφος, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκκενώσουν τις θέσεις εργασίας και τα ενδιαιτήματα γρήγορα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 4.2. Ο αριθμός, η κατανομή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες με τη χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας και των ενδιαιτημάτων καθώς και με το μέγιστο αριθμό παρόντων ατόμων. Οι κλειστές έξοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έξοδοι κινδύνου πρέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορούν να ανοιχτούν αμέσως και χωρίς δυσκολία από οποιοδήποτε εργαζόμενο ή από ομάδες διάσωσης. 4.3. Οι οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ. Η σήμανση αυτή πρέπει να τίθεται στα κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική. 4.4.Οι οδοί, τα μέσα διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που απαιτούν φωτισμό πρέπει να είναι εφοδιασμένες με φωτισμό ασφαλείας επαρκούς έντασης για την περίπτωση διακοπής του φωτισμού. 5. Πυρανίχνευση και πυρόσβεση 5.1. Ανάλογα με τις διαστάσεις και τη χρήση του σκάφους, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων ουσιών, καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να βρίσκονται εκεί, τα ενδιαιτήματα, οι κλειστοί χώροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοστασίου και εφόσον είναι απαραίτητο και του κύτους αλιευμάτων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό σύμφωνα με τον Κανονισμό Περί πυροσβεστικών μέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το π.δ. 149/76(Α 58) και, εφόσον απαιτείται, με πυρανιχνευτές και συστήματα συναγερμού. 5.2. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε στη σωστή του θέση, να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να είναι διαθέσιμος για άμεση χρήση. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη θέση του πυροσβεστικού εξοπλισμού, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του. Η ύπαρξη πυροσβεστήρων και άλλου φορητού εξοπλισμού πυρόσβεσης πρέπει να εξακριβώνεται πριν από κάθε απόπλου του σκάφους. 5.3. Ο χειροκίνητος πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος και να σημαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 56 του Κανονισμού Περί πυροσβεστικών μέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 149/76(Α 58) και της 22745/314/15-3-71 Απόφασης Υπουργού Βιομηχανίας(Β 264). Η σήμανση πρέπει να τίθεται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική. 5.4.Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού πρέπει να δοκιμάζονται τακτικά και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 5.5. Τα γυμνάσια πυρκαιάς πρέπει να εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό συναγερμού και γυμνασίων στα εμπορικά πλοία που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 363/84(125 Α). 6.Αερισμός των κλειστών χώρων εργασίας. Πρέπει να υπάρχει φυσικό ή μηχανικό σύστημα αερισμού για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς καθαρού αέρα στους κλειστούς χώρους εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας την οποία καταβάλλουν οι εργαζόμενοι. Εάν χρησιμοποιείται εγκατάσταση μηχανικού αερισμού, πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση. 7.Θερμοκρασία των χώρων 7.1. Η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού κατά την εργασία, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας, της σωματικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και των μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν ή ενδέχεται να επικρατήσουν στις περιοχές στις οποίες κινείται το σκάφος. 7.2.Η θερμοκρασία των ενδιαιτημάτων, των εγκαταστάσεων υγιεινής, των κυλικείων και των χώρων παροχής πρώτων βοηθειών, εάν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισμό τους. Τα θερμαντικά μέσα μπορεί να είναι είτε ατμός, είτε νερό, είτε αέρας, είτε καλυμμένα ηλεκτρικά στοιχεία, είτε συνδυασμός αυτών απαγορευόμενης της χρησιμοποίησης δηλητηριωδών αερίων, θερμαστρών πετρελαίου ή ηλεκτρικών θερμαστρών με ακάλυπτα στοιχεία. Τα θερμαντικά σώματα, πρέπει να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείονται κίνδυνοι πυρκαιάς ή ατυχήματος ή ενόχληση των ενδιαιτωμένων. 8.φυσικός και τεχνητός φωτισμός των χώρων εργασίας 8.1.0ι χώροι εργασίας πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και να είναι εφοδιασμένοι με συστήματα τεχνητού φωτισμού προσαρμοσμένου στις περιστάσεις της αλιευτικής δραστηριότητας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων και ο πλους άλλων σκαφών. 8.2. Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων εργασίας, των κλιμακοστασίων, των κλιμάκων και των διαδρόμων επικοινωνίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για τους εργαζόμενους και να μην παρακωλύεται με οποιοδήποτε τρόπο η πλεύση του σκάφους. 8.3.Οι χώροι εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε κινδύνους σε περίπτωση βλάβης του τεχνητού φωτισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με εφεδρικό φωτισμό ικανοποιητικής έντασης. 8.4. Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να τηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να δοκιμάζεται περιοδικά. 9.Καταστρώματα, εσωτερικά χωρίσματα και οροφές 9.1. Οι χώροι στους οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι πρέπει να μην είναι ολισθηροί ή να είναι αντιολισθητικοί ή να είναι εφοδιασμένοι με διατάξεις για την αποφυγή των πτώσεων και να διατηρούνται ελεύθεροι από εμπόδια στο μέτρο του δυνατού. 9.2. Οι χώροι εργασίας που περιλαμβάνουν συνεργεία ή εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν επαρκή ακουστική και θερμική μόνωση, ανάλογα με τον τύπο της εργασίας και τη σωματική δραστηριότητα των εργαζομένων. 9.3.Η επιφάνεια των καταστρωμάτων, των εσωτερικών χωρισμάτων και των οροφών στους χώρους εργασίας πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται και να ανακαινίζεται προκειμένου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. 10.Θύρες10.1. Οι θύρες πρέπει να μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να ανοίγονται από μέσα χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Οι θύρες πρέπει να μπορούν να ανοίγονται και από τις δύο πλευρές, ενόσω διεξάγονται δραστηριότητες στους χώρους εργασίας. 10.2. Οι θύρες, και ειδικώτερα οι συρόμενες όπου αυτές απαιτούνται, πρέπει να λειτουργούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. 11.Διάδρομοι κυκλοφορίας - Ζώνες κινδύνου. 11.1. Οι δίοδοι, τα φρεάτια, το εξωτερικό μέρος των υπερστεγασμάτων και γενικά όλοι οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτουν προστατευτικά κιγκλιδώματα, χειρολαβές και χειραγωγούς ή άλλα μέσα ασφάλειας των εργαζομένων στο σκάφος. 11.2. Αν υπάρχει κίνδυνος να πέσουν οι εργαζόμενοι σε ανοίγματα του καταστρώματος ή από το ένα κατάστρωμα στο άλλο, πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, να υπάρχει κατάλληλη προστασία. 11.3. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πάνω από το κατάστρωμα, για λόγους λειτουργίας ή συντήρησης, πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων. Πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα ή παρόμοια μέσα προστασίας, κατάλληλου ύψους , ώστε να αποτρέπονται οι πτώσεις. 11.4. Τα παραπέτα ή τα άλλα μέσα για την αποφυγή των πτώσεων στη θάλασσα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Στα παραπέτα πρέπει να διαμορφώνονται ευδίαιοι(μπούνια) ή άλλα παρόμοια συστήματα για τη γρήγορη αποχέτευση των υδάτων. 11.5. Στις μηχανότρατες με οπίσθια σύρση που διαθέτουν ράμπα, το άνω τμήμα αυτής πρέπει να είναι εξοπλισμένο με θύρα ή άλλο μέσο που να εμποδίζει την πρόσβαση σ αυτήν, του ιδίου ύψους με τα παραπέτα ή άλλα παρακείμενα μέσα, για την προστασία των εργαζομένων από τον κίνδυνο πτώσης στη ράμπα. Η θύρα ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα, να ανοίγει μόνο για το κατέβασμα και ανέβασμα του διχτυού και να μπορεί να κλείνει μόλις το συρόμενο δίχτυ ανυψωθεί στο σκάφος. 12.Διευθέτηση των χώρων εργασίας 12.1.0ι χώροι εργασίας πρέπει να τηρούνται ελεύθεροι και στο μέτρο του δυνατού, να προστατεύονται από τα κύματα και να παρέχουν στους εργαζόμενους επαρκή προστασία από πτώση πάνω στο σκάφος ή στη θάλασσα. Οι χώροι επεξεργασίας των αλιευμάτων πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωροι, τόσο σε ύψος όσο και σε επιφάνεια. 12.2. Οταν ο έλεγχος των κινητήρων γίνεται από το μηχανοστάσιο, πρέπει να γίνεται σε χώρο ξεχωριστό, ακουστικά και θερμικά μονωμένο από το μηχανοστάσιο και προσπελάσιμο χωρίς διέλευση από αυτό. Η γέφυρα θεωρείται χώρος που πληροί τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου. 12.3. Τα χειριστήρια των μηχανημάτων έλξης πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε χώρο αρκετά μεγάλο που να επιτρέπει στους χειριστές να εργάζονται ανεμπόδιστα. Τα μηχανήματα έλξης πρέπει εξάλλου να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών επείγουσας διακοπής της λειτουργίας. 12.4. Ο χειριστής των μηχανημάτων έλξης πρέπει να έχει επαρκή οπτική επαφή με τα μηχανήματα και τους εργαζομένους . Αν ο χειρισμός των μηχανημάτων έλξης γίνεται από τη γέφυρα, ο χειριστής πρέπει επίσης να βλέπει καθαρά τους εργαζόμενους, είτε απευθείας είτε με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 12.5. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ της γέφυρας και του καταστρώματος εργασίας. 12.6. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε συνεχής φυλακή(βάρδια) και το πλήρωμα να προειδοποιείται για τον επικείμενο κίνδυνο μεγάλης θαλασσοταραχής κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες ή κατά η διάρκεια άλλων εργασιών στο κατάστρωμα. 12.7.Η πιθανότητα επαφής με το ακάλυπτο τμήμα της διαδρομής των σχοινιών, συρματόσχοινων και κινητών τμημάτων των μηχανημάτων πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο με την τοποθέτηση προστατευτικού εξοπλισμού. 12.8.Πρέπει να εγκαθίστανται συστήματα ελέγχου για τις κινούμενες μάζες, ιδίως στις μηχανότρατες: - διατάξεις ακινητοποίησης των δοκών της πόρτας της τράτας, -διατάξεις ελέγχου της κίνησης αιώρησης του σάκκου της τράτας. 13.Ενδιαιτήματα.13.1. Τα ενδιαιτήματα των εργαζομένων, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο θόρυβος, οι δονήσεις, η επίδραση των κινήσεων και των επιταχύνσεων και οι δυσάρεστες οσμές ή αναθυμιάσεις που προέρχονται από άλλους χώρους, να περιορίζονται στο ελάχιστο. Σε κάθε ενδιαίτημα πρέπει να εγκαθίσταται κατάλληλος φωτισμός. 13.2. Το μαγειρείο και η τραπεζαρία, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς και να καθαρίζονται εύκολα. Πρέπει να υπάρχουν ψυγεία ή άλλα μέσα συντήρησης τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία. 13.3 Με την επιφύλαξη του ΜΕΡΟΥΣ ΙV της Διεθνούς Σύμβασης 126/1966 για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία που κυρώθηκε με το Ν. 1879/90(Α 38),τα εκτελούντα διεθνείς πλόες σκάφη ολικής χωρητικότητας άνω των 75 κόρων πρέπει, πέραν των απαιτήσεων των παραγράφων 13.1, 13.2, και 14 αυτού του παραρτήματος και της εθνικής νομοθεσίας, να πληρούν και τις απαιτήσεις της ως άνω Σύμβασης. Στα εκτελούντα πλόες εσωτερικού σκάφη ολικής χωρητικότητας άνω των 100 κόρων πέραν των απαιτήσεων των παραγράφων 13.1, 13.2 και 14 αυτού του παραρτήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού ενδιαίτησης πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών εμπορικών πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το π. δ. 259/81 (Α 72). 14.Χώροι υγιεινής. Στα σκάφη που διαθέτουν ενδιαιτήματα πρέπει να υπάρχουν τουαλέτες , νιπτήρες και, εφόσον είναι δυνατό, καταιονητήρας(ντους) οι δε αντίστοιχοι χώροι πρέπει να αερίζονται κατάλληλα. 15.Πρώτες βοήθειες. Όλα τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το προβλεπόμενο για την κατηγορία τους φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό σύμφωνα με το Π.Δ. 376/95. Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία σύμφωνα με την οδηγία 92/29 ΕΟΚ του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992(Α 206). 16.Κλίμακες και γέφυρες επιβίβασης. Πρέπει να υπάρχει κλίμακα επιβίβασης γέφυρα επιβίβασης ή άλλη παρόμοια διάταξη που να προσφέρει κατάλληλη και ασφαλή πρόσβαση στο πλοίο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ (Αρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο δ) Προκαταρκτική παρατήρηση Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται κάθε φορά που το απαιτούν επί του σκάφους τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή της δραστηριότητας, οι περιστάσεις ή κάποιος κίνδυνος. 1.Τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μέσα διάσωσης συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων μέσων για την περισυλλογή των εργαζομένων από το νερό και ασύρματα μέσα διάσωσης, κυρίως δε φορητή συσκευή ραδιοεντοπισμού των ναυαγών, εφοδιασμένη με σύστημα υδροστατικής απελευθέρωσης, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ατόμων που επιβαίνουν στο σκάφος και της περιοχής στην οποία αυτό κινείται. 2.Ολα τα μέσα διάσωσης και επιβίωσης πρέπει να φυλάσσονται στον ειδικό τους χώρο, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να είναι διαθέσιμα για άμεση χρήση. Πρέπει να ελέγχονται πριν από τον απόπλου του σκάφους καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 3.Τα μέσα διάσωσης και επιβίωσης πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά. 4.Ολοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να έχουν λάβει οδηγίες για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης. 5.Εάν το μήκος του σκάφους υπερβαίνει τα σαράντα πέντε μέτρα και εάν το πλήρωμα αποτελείται από 5 ή περισσότερους εργαζομένους, πρέπει να υπάρχει κατάλογος του πληρώματος με σαφείς οδηγίες για το τι οφείλει να πράττει κάθε εργαζόμενός του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον κανονισμό συναγερμού και γυμνασίων στα εμπορικά πλοία που τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 363/84(Α 125) όπως ισχύει κάθε φορά. 6.Κάθε μήνα πρέπει να γίνονται στο λιμάνι ή/και στη θάλασσα συγκεντρώσεις των εργαζομένων και να εκτελούνται γυμνάσια διάσωσης. Τα γυμνάσια αυτά πρέπει να αξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πλήρως τα καθήκοντα που οφείλουν να εκτελούν όσον αφορά το χειρισμό και τη λειτουργία όλων των μέσων διάσωσης και επιβίωσης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί στη σύνδεση και το χειρισμό του φορητού ασυρμάτου, όταν υπάρχει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αρθρο 7 παράγραφος Ι εδάφιο ε) Προκαταρκτική παρατήρηση Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται κάθε φορά που το απαιτούν επί του σκάφους τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή της δραστηριότητας, οι περιστάσεις ή κάποιος κίνδυνος. 1.Εφόσον τα συλλογικά ή τεχνικά μέσα προστασίας δεν προλαμβάνουν ή δεν περιορίζουν επαρκώς τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι πρέπει να εφοδιάζονται με μέσα ατομικής προστασίας. 2.Τα μέσα ατομικής προστασίας που μπορούν να φορεθούν ως ένδυμα ή πάνω από τα ενδύματα πρέπει να έχουν ζωηρά χρώματα που να ξεχωρίζουν στο θαλάσσιο περιβάλλον και να είναι ευδιάκριτα.
Άρθρο 15 "Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1,2,3, και 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α 34),που τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70), και 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1,32, 35 και 36 του ν.δ. 187/1973 (Α 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 (Α 117) Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 324/21-03-96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 298/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-27 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/198
2011-05-20 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 281/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993» (Α΄ 198).
Τροποποίηση Τύπος
Άρθρο 11(Άρθρο 11 της Οδηγίας 93/103/ΕΚ)Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων Η διαβούλευση και η συμμετοχή των εργαζομένων ή και των εκπροσώπων τους σχετικά με τα θέματα του παρόντος διατάγματος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 17/1996 με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, χωρίς να παραβλέπονται η τήρηση και η εφαρμογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία και η διοικητική εξουσία του πλοιάρχου.
Αντικατάσταση
A/2011/114
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1965/4473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4473 1965
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/852 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/852 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Αύξηση ορίου προστίμου του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/ 1973. 1994/301 1994
(1 ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 1994/395 1994
(1 ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992. 1995/376 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/17 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/36 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/542 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/542 1968