ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/290

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε Κεντρικό Λιμεναρχείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης μετατάσσεται σε Κεντρικό Λιμεναρχείο με περιφέρεια αρμοδιότητας του αυτή που καθορίζεται από το Π.Δ. 393/1985 «Ίδρυση"
1.  
  Υπολιμεναρχείου στη Σαμοθράκη, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση, της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης» (Α 136). Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας διαθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τη διάταξη του αριθ. 13 παρ. 1 του Ν. 672/77 «περί τροτροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/70» «περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α 235).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοιίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 2 του Π.Δ. 373/95 (Α 201) «συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους».
 • Το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 55/96 «περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (48 Α).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λπ.».
 • Την αριθ. 4128/10/96/28.5.1996 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος «Μετάταξη Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε Κεντρικό Λιμεναρχείο».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 316/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-27 Μετάταξη του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε Κεντρικό Λιμεναρχείο.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/200
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία