Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την Υπηρεσιακή Κατάσταση των Τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Βαθμολογική κλίμακα και διάρθρωση θέσεων"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού των Κλάδων ΠΕ3 και ΤΕ3, Τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες και κατατάσσονται σε τέσσερεις βαθμούς ως ακολούθως:
 1. Αρχιτηλεπικοινωνιακός
 2. Τηλεπικοινωνιακός Α
 3. Τηλεπικοινωνιακός Β
 4. Δόκιμος Τηλεπικοινωνιακός.
 5. Ο Βαθμός του Δόκιμου Τηλεπικοινωνιακού είναι εισαγωγικός ο δε του Αρχιτηλεπικοινωνιακού καταληκτικός.
2.  
  Οι παραπάνω βαθμοί κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34του Ν. 2190/1994, αντιστοιχούν:.
 1. Του Αρχιτηλεπικοινωνιακού στο βαθμό Α
 2. Του Τηλεπικοινωνιακού Α στο βαθμό Β
 3. Του Τηλεπικοινωνιακού Β στο βαθμό Γ
 4. Του Δοκίμου Τηλεπικοινωνιακού στο βαθμό Δ
Άρθρο 2
1.  
  Οι υπάλληλοι που διορίζονται στους κλάδους ΠΕ3 και ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών υποχρεούνται να αποκτήσουν τις παρακάτω ειδικότητες
 1. Τηλεπικοινωνιακού Σταθερών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών
 2. Τηλεπικοινωνιακού Κινητών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών
 3. Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου (ΠΠΑ)
 4. Επόπτης Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών.
 5. Οι Τηλεπικοινωνιακοί υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) έτη από την ημέρα διορισμού τους στον κλάδο Τηλεπικοινωνιακών, να αποκτήσουν τις τρεις (3), ως ανωτέρω ειδικότητες (α, β, γ) ήτοι:
 6. - Τηλεπικοινωνιακού Σταθερών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών, - Τηλεπικοινωνιακού Κινητών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών και -Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου (ΠΠΑ). , καθώς και το Γενικό Πτυχίο χειριστών ασυρμάτου του Ν.Δ. 2625/53 προκειμένου να μονιμοποιηθούν άλλως παρατείνει για δώδεκα (12) μήνες η δόκιμη Υπηρεσία και αναστέλλεται η μονιμοποίησή τους.
 7. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος δεν αποκτήσει και τις τρεις προαναφερόμενες ειδικότητες (α, β, γ) καθώς και το Γενικό Πτυχίο χειριστού ασυρμάτου, κρίνεται μη μονιμοποιητέος στους κλάδους Τηλεπικοινωνιακών και ακολουθούνται οι από τους Νόμους προβλεπόμενες διαδικασίες.
2.  
  Στους Τηλεπικοινωνιακούς υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στους κλάδους ΠΕ3 και ΤΕ3 των Τηλεπικοινωνιακών της ΥΠΑ χορηγείται η ειδικότητα του Επόπτη Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών μετά το πέρας ειδικής προς τούτο εκπαιδεύσεως στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων
3.  
  Οι ειδικές εξετάσεις και επιμορφώσεις του προσωπικού των κλάδων Τηλεπικοινωνιακών, παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διοίκησης και λειτουργίας της ΣΠΟΑ. Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται έπειτα από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης. Μετά το πέρας των εκπαιδεύσεων και επιτυχών εξετάσεων στην ΣΠΟΑ θα χορηγούνται τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά εκπαιδεύσεως, οι δε αντίστοιχες ειδικότητες απονέμονται από την οικεία Διεύθυνση.
4.  
  Για τη διατήρηση σε ισχύ της ειδικότητας ΠΠΑ απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας Γ κατηγορίας, το οποίο θα ανανεώνεται κατ έτος και θα ενημερώνεται αρμοδίως η Υπηρεσία
5.  
  Για την άσκηση καθηκόντων ΠΠΑ σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο, απαιτείται ιδιαίτερη τοπική, θεωρητική και πρακτική ενημέρωση για δύο (2) μήνες, χορήγηση σχετική βεβαίωσης από τον ασκούντα εκεί τα εν λόγω καθήκοντα ή ελλείψει αυτού από υπάλληλο που θα ορίζει η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υ.Π.Α.
6.  
  Κατ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, ο προαναφερόμενος χρόνος των δύο (2) μηνών, μπορεί να περιοριστεί κατ ελάχιστο σε δεκαπέντε (15) ημέρες στον κάτοχο της ειδικότητας ΠΠΑ σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών και εφόσον προηγουμένως αποδείξει στον χορηγούντα την ανωτέρω βεβαίωση του κατά περίπτωση αερολιμένος ότι,
 1. είναι γνώστης των τοπικών κανονισμών,
 2. των τοπικών χαρακτηριστικών εναέριας κυκλοφορίας,
 3. του φυσικού περιβάλλοντος,
 4. των διαδικασιών συντονισμού μετά των άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών καθώς και ότι δύναται να ασκήσει ικανοποιητικώς τα έκ της ειδικότητός του απορρέοντα εις τον Αερολιμένα τούτον καθήκοντα.
 5. Η ανωτέρω βεβαίωση θεωρείται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ, αντίγραφο δε αυτής θα καταχωρείται στο αρχείο του οικείου Αερολιμένα.
7.  
  Οι υπηρετούντες κατά την δημοσίευση του παρόντος Τηλεπικοινωνιακοί υπάλληλοι αποκτούν αυτοδίκαια τις ανωτέρω τρεις ειδικότητες (α, β, γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την εν λόγω εκπαίδευση
Άρθρο 3
1.  
  Η προαγωγή από βαθμό σε βαθμό γίνεται σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια επιπλέον των προβλεπομένων από την κείμενη για τους μονίμους υπαλλήλους νομοθεσία:
 1. Τον βαθμό του Αρχιτηλεπικοινωνιακού καταλαμβάνει ο Τηλεπικοινωνιακός ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) έτη υπηρεσίας στον κλάδο ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών και δεκαέξι (16) έτη υπηρεσίας στον κλάδο ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών, από τα οποία τα οκτώ (8) έτη στην άσκηση καθηκόντων σε μία ή περισσότερες ειδικότητες από εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος
 2. Το βαθμό του Τηλεπικοινωνιακού Ά καταλαμβάνει ο Τηλεπικοινωνιακός ο οποίος έχει συμπληρώσει οκτώ (8) έτη υπηρεσίας στον κλάδο ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών και εννέα (9) έτη υπηρεσίας στον κλάδο ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών, από τα οποία τα πέντε (5) στην άσκηση καθηκόντων σε μια ή περισσότερες από τις ειδικότητες (α, β, γ)της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος
 3. Το βαθμό του Τηλεπικοινωνιακού Β καταλαμβάνει ο Τηλεπικοινωνιακός ο οποίος έχει συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στους κλάδους ΠΕ3 και ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών στην άσκηση καθηκόντων σε μία ή περισσότερες από τις ειδικότητες (α, β, γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος
2.  
  Για τους τηλεπικοινωνιακούς που εργάζονται σε όλες τις θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ, θεωρείται ότι ασκούντα καθήκοντα και των τριών ειδικοτήτων (α, β, γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος. Για εκείνους εκ των υπαλλήλων οι οποίοι καθ οιονδήποτε τρόπο απέχουν από την άσκηση καθηκόντων τους στην ΥΠΑ ή αποσπώνται από αυτήν σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ, θεωρείται ότι δεν ασκούν καθήκοντα σε καμμία από τις τέσσερις ειδικότητες των Τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια αυτή.
3.  
  Μεταξύ υπαλλήλων του ιδίου βαθμού δεν υπάρχει αρχαιότητα
Άρθρο 4
1.  
  Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. προσδιορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα των Τηλεπικοινωνιακών κάθε βαθμού, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί Πτυχίων και ειδικοτήτων Τηλεπικοινωνιακών με βάση τα σχετικά προσαρτήματα και εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ).
2.  
  Για την κατάληψη θέσεως Προϊσταμένου από Τηλεπικοινωνιακούς σε υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, απαιτούνται πέραν των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία προσόντων και τα εξής:
 1. Για την κατάληψη θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή αντιστοίχου επιπέδου Οργανικής Μονάδας, απαιτείται κατοχή του βαθμού του Αρχιτηλεπικοινωνιακού
 2. Για την κατάληψη θέσης Προϊσταμένου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου Οργανικής Μονάδας, απαιτείται κατοχή του βαθμού του Αρχιτηλεπικοινωνιακού
 3. Για την κατάληψη θέσης Προϊσταμένου γραφείου ή αντιστοίχου επιπέδου Οργανικής Μονάδας, απαιτείται κατοχή του βαθμού του Τηλεπικοινωνιακού Ά
3.  
  Σε περιπτώσεις αερολιμένων όπου υπηρετούν έως πέντε (5) Τηλεπικοινωνιακοί, ως Προϊστάμενος τμήματος ή γραφείου μπορεί να τοποθετείται Τηλεπικοινωνιακός υπάλληλος με βαθμό Τηλεπικοινωνιακού Β, εφόσον δεν υπηρετούν Τηλεπικοινωνιακοί με ανώτερο βαθμό
Άρθρο 5 "Κατάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων -Ρύθμιση ειδικών θεμάτων"
1.  
  Για την κατάταξη των ήδη υπηρετούντων Τηλεπικοινωνιακών στις οργανικά ενιαίες θέσεις των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ3 και ΤΕ3 που προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος, λαμβάνεται υπ όψη ο χρόνος από την απόκτηση και των τριών (3) ειδικοτήτων (α, β, γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος μέχρι την δημοσίευσή του, θεωρουμένου ότι κατά τον χρόνο αυτό ασκούσαν τα καθήκοντα των συγκεκριμένων ειδικοτήτων υπό την προϋπόθεση ότι το διάστημα αυτό υπηρετούσαν στην ΥΠΑ. Ως χρόνος υπηρεσίας στους κλάδους ΠΕ3 και ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών λογίζεται ο συνολικός χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, συνυπολογιζομένου και του χρόνου δημόσιας υπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί. Η πιο πάνω κατάταξη των Τηλεπικοινωνιακών γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της ΥΠΑ μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής που ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
2.  
  Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ συγκροτείται Επιτροπή η οποία αποτελείαι από δύο (2) Αρχιτηλεπικοινωνιακούς, οριζόμενους από τον Διοικητή της ΥΠΑ και έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Η θητεία της Επιτροπής αυτής είναι διετής.
3.  
  Έργο της ως άνω Επιτροπής ορίζεται ο υπολογισμός του χρόνου άσκησης ειδικότητας των Τηλεπικοινωνιακών, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις από τις μονάδες που υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι οποίες συγκεντρώνονται με μέριμνα της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ. Ο υπολογισμός του χρόνου άσκησης ειδικότητας των Τηλεπικοινωνιακών πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και υποβάλλεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υ. Π .Α. για δικές τους ενέργειες.
4.  
  Από την δημοσίευση του παρόντος ως χρόνος άσκησης καθηκόντων ειδικότητας, θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο Τηλεπικοινωνιακός υπηρετεί σε οποιαδήποτε μονάδα της ΥΠΑ και είναι κάτοχος και των τριών ειδικοτήτων (α, β, γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος
5.  
  Οι Τηλεπικοινωνιακοί που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη άσκησης καθηκόντων ειδικότητας έχουν όμως συμπληρώσει τρία (3) έτη άσκησης καθηκόντων ειδικότητας και έχουν εκπαιδευθεί σε ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών, μπορούν να τοποθετούνται σε μονάδες όπου δεν ασκείται Τηλεπικοινωνιακό έργο για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Το χρονικό αυτό διάστημα προσμετράται στον χρόνο άσκησης των ειδικοτήτων που κατείχαν οι υπάλληλοι πριν την τοποθέτησή τους στις μονάδες αυτές.
6.  
  Οι Τηλεπικοινωνιακοί που τοποθετούνται ως Αερολιμενάρχες ή παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Τηλεπικοινωνιών θεωρείται ότι ασκούν τα καθήκοντα και των τριών ειδικοτήτων (α, β, γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος
7.  
  Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων ειδικότητας όπως αυτός υπολογίζεται με τις διατάξεις του παρόντος, λαμβάνεται υπ όψη υποχρεωτικ για την κατάταξη και προαγωγή των υπαλλήλων καθώς και όπου απαιτείται για θέματα που αφορούν τον κλάδο Τηλεπικοινωνιών και θα βεβαιώνεται από τις μονάδες που υπηρετεί ή υπηρέτησε ο υπάλληλος
8.  
  Για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Τηλεπικοινωνιακούς υπαλλήλους και έχοντες συμπληρωμένη εικοσαετή υπηρεσία στους κλάδους Τηλεπικοινωνιακών της ΥΠΑ, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος διατάγματος. Στους ανωτέρω υπαλλήλους η ειδικότητα του Επόπτη Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών χορηγείται κατ απονομή.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του Ν.Δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεων Εναερίων Μεταφορών (Δ.Ε.Μ.) κ.λπ.» (Α 238), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/1983 (Ά 35). β. Του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Ά 28) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 439/1989 (Ά 190) και το Π.Δ. 35/1993 (Ά 13). γ. Της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2366/1995 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Ά 256). δ. Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την Επιλογή Προσωπικού και Ρύθμιση Θεμάτων Διοίκησης» (Α28). ε. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Ά 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). στ. Τις προβλέψεις του παραρτήματος 10 Τόμος 2 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας ΙCΑΟ (Αnnex 10 Vοl ΙΙ) για τις υπηρεσίες Σταθερών και Κινητών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών και τον καθορισμό των αντιστοίχων εκπαιδεύσεων του ΙCΑΟ. ζ. Την εγκύκλιο 211-ΑΝ του ΙCΑΟ (ΙCΑΟ circular 211 -ΑΝ) που περιγράφει την υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου (Αerοdrοme Flight Ιnfοrmatiοn Serνice) με τις σχετικές προϋποθέσεις, διαδικασίες και εκπαιδεύσεις.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθ. 391/96 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/439 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/35 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011