ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/309

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εξέταση εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστών μετά τη δεύτερη φάση της εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι εκπαιδευόμενοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών των δύο πρώτων σειρών μετά το πέρας της δεύτερης φάσης εκπαίδευσης εξετάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2236/1994, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2408/1996, ως εξής:.
 1. Όσοι ανήκουν στην κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης εξετάζονται στις θεματικές ενότητες:
 2. αα.
 3. Συνταγματικό δίκαιο, ββ.
 4. Διοικητικό δικαιο-Διοικητική δκονομία, γγ.
 5. Γενικές αρχές δημοσίου λογιστικού- Ενδικα βοηθήματα, ένδικα μέσα και διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δδ.
 6. Κοινοτική έννομη τάξη.
 7. Όσοι ανήκουν στην κατεύθυνση πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης εξετάζονται στις θεματικές ενότητες:
 8. αα.
 9. Αστικό δίκαιο-Πολιτική δικονομία, ββ.
 10. Εμπορικό δίκαιο, γγ.
 11. Ποινικό δίκαιο-Ποινική δικονομία και δδ.
 12. Κοινοτική έννομη τάξη.
2.  
  Η εξέταση γίνεται γραπτά και προφορικά
3.  
  Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος για κάθε θεματική ενότητα από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 για την κατεύθυνση στην οποία ανήκουν.
4.  
  Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει μια δοκιμασία κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται σε όλες τις θεματικές ενότητες που προβλέπονται στην παρ. 1 για την κατεύθυνση στην οποία ανήκουν.
5.  
  Η εξέταση στην ξένη γλώσσα γίνεται από μέλος της εξεταστικής επιτροπής ή από ειδικό εξεταστή, δικαστικό λειτουργό ή μη, που ορίζεται από την επιτροπή και συνίσταται α) στη μετάφραση κειμένου από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και β) στη μετάφραση κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική. Ο μέσος όρος των βαθμών στις δύο αυτές δοκιμασίες αποτελεί το βαθμό επίδοσης του εξεταζομένου στην ξένη γλώσσα. θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν βαθμό τουλάχιστον επτά (7).
6.  
  Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να δηλώσουν στην εξεταστική επιτροπή έως την έναρξη των εξετάσεων την ξένη γλώσα, στην οποία επιθυμούν να εξετασθούν, μεταξύ των αναφερομένων στο άρθρο 3 παρ. 3 εδ. στ του Ν. 2236/Τ994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ. 16 του Ν. 2331/1995.
Άρθρο 2
1.  
  Η βαθμολογική κλίμακα για όλες τις δοκιμασίες που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο είναι μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15)
2.  
  Κάθε γραπτό δοκίμιο στις θεματικές ενότητες της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου βαθμολογείται από τα τρία μέλη της επιτροπής. Ο μέσος όρος των τριών βαθμών αποτελεί τον βαθμό του εξεταζομένου στη γραπτή εξέταση της οικείας θεματικής ενότητας. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.
3.  
  Η αξιολόγηση της επίδοσης του εξεταζομένου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του εξεταζομένου σε κάθε θεματική ενότητα. Ο μέσος όρος των τριών βαθμών στη θεματική ενότητα αποτελεί το βαθμό της προφορικής εξέτασης στην ενότητα αυτή.
4.  
  Ο μέσος όρος των βαθμών που έλαβε ο εξεταζόμενος στη γραπτή και στην προφορική εξέταση ορισμένης θεματικής ενότητας αποτελεί το βαθμό του στην ενότητα αυτή. 5.Ο μέσος όρος των βαθμών στις τέσσερις, κατά κατεύθυνση, θεματικές ενότητες αποτελεί τον τελικό βαθμό του εξεταζομένου.
6.  
  θεωρούνται ως επιτυχόντες όσοι έλαβαν τελικό βαθμό τουλάχιστον επτά (7)
Άρθρο 3
1.  
  Το πρόγραμμα, οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται από την εξεταστική επιτροπή
2.  
  Η επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε δικαστικούς λειτουργούς την επιτήρηση κατά τις γραπτές δοκιμασίες
3.  
  Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των εξεταζομένων καλύπτονται από γραπτά δοκίμια με αδιαφανές χαρτί, που δεν αφαιρείται παρά μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων και στις τέσσερις θεματικές ενότητες
4.  
  Η προφορική δοκιμασία γίνεται δημόσια
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 3 εδ. α και β του Ν. 2236/1994 «Εθνική Σχολή Δικαστών» (ΦΕΚ Α 146) και εδ. στ της ίδιας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ. 16 του Ν. 2331 /1995 (ΦΕΚ Α 173), β) του άρθρου 6 παρ. 3 και 4 του Ν. 2408/ 1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 104), γ) του άρθρου 23 παρ. 22 του Ν. 2331/1995 και δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/ 1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ 154 Α).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
 • Την από 24.6.1996 γνώμη του κατά το άρθρο 23 παρ. 22 του Ν. 2331/1995 τετραμελούς Συμβουλίου που ασκεί τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών και.
 • Την 470/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνική Σχολή Δικαστών. 1994/2236 1994
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία