Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Έναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Τύπου & Μ.Μ.Ε. ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 29 Αυγούστου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ [...]"
1.  
  Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ Α 112) για την «Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Γραμματείας του», προστίθεται αριθμός 3 ως εξής: 3 Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας
2.  
  Στο Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ Α112) προστίθεται άρθρο 10α ως εξής: 10α Ελέγχου Διαφάνειας 1 Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας 1 Τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων όπου καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία όλων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαφημιστικών επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και έκδοσης ημερησίων ή μη εφημερίδων, η υποβολή των οποίων προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή και από άλλες συναφείς διατάξεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές. 2 Ελέγχει τη γνησιότητα και την αυθεντικότητα των στοιχείων που υποβάλλονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις και τους μετόχους ή εταίρους τους. 3 Ζητά την αποστολή στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων από ιδιωτικούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Τύπου και Μ.Μ.Ε. και ΥΠΕΧΩΔΕ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Χρηματιστηρίων Αξιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των διαφόρων Επαγγελματικών Επιμελητηρίων ή αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων ή Συνδέσμων Η αποστολή όλων ανεξαιρέτως των ζητουμένων στοιχείων είναι υποχρεωτική και γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ. 4 Ζητά την αποστολή στοιχείων από αλλοδαπούς ιδιωτικούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες ξένων κρατών στα πλαίσια των ισχυουσών συμβάσεων διεθνούς συνεργασίας. 5 Εισηγείται αιτιολογημένα στα μέλη του ΕΣΡ τη διενέργεια οικονομικών ελέγχων από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτές, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 17 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995. 6 Προβαίνει στη διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις καθώς και αυτών που αποστέλλονται από τις αρμόδιες εθνικές ή αλλοδαπές δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ή συλλέγονται κατά τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το υπό στοιχείο ε εδάφιο της παραγράφου αυτής. 7 Συντάσσει ετήσιες εκθέσεις για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που καταχωρίζονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων, σχετικά με την τήρηση των κανόνων που θεσπίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών, τις ασυμβίβαστες ιδιότητες και την οικονομική συγκέντρωση στον τομέα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται προς έγκριση στα μέλη του ΕΣΡ κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους. 8 Συντάσσει πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις κάθε φορά που διαπιστώνει παράβαση των κανόνων διαφάνειας που διέπουν τον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε., τις οποίες υποβάλει αμελλητί στα μέλη του ΕΣΡ προκειμένου αυτά να αποφανθούν για την επιβολή τυχόν κυρώσεων. 9 Διενεργεί οποτεδήποτε ελέγχους διασταύρωσης στοιχείων συγκεκριμένων επιχειρήσεων, κατόπιν παραγγελίας από μέρους τριών τουλάχιστον μελών του Ε.Σ.Ρ. Έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων διενεργούνται επίσης μετά από υποβολή οποιουδήποτε σχετικού αιτήματος ή καταγγελίας, εφόσον αυτό είναι επαρκώς τεκμηριωμένο σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του Προέδρου ή δύο τουλάχιστον μελών του Ε.Σ.Ρ. 2 Για τη λειτουργία του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας αναγράφεται ειδικό ποσό στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ε.Σ.Ρ.
3.  
  Στο άρθρο 11 του Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ Α 112) προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 ως εξής: 7 Στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας ιδρύονται, πέραν των προβλεπομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, δέκα επτά (17) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τ;;;τούς τουλάχιστον διάρκειας, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής Οκτώ (8) θέσεις νομικών, πέντε (5) θέσεις οικονομολόγων - λογιστών, μία (1) θέση ερευνητού ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, μία (1) θέση ειδικευμένου στη διαφημιστική αγορά, δύο (2) θέσεις επιστημόνων ειδικευμένων στην ανάπτυξη συστημάτων μηχανοργάνωσης Οι προσλήψεις στις θέσεις αυτές γίνονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Τύπου & Μ.Μ.Ε. μετά από γνώμη του ΕΣΡ και κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας Στις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας προσλαμβάνονται πτυχιούχοι Α.Ε. του εσωτερικού ή ομοταγούς του εξωτερικού, που διαθέτουν επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή επαρκή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της αντίστοιχης θέσης Ειδικά για τη θέση ερευνητού ραδιοτηλεοπτικής αγοράς απαιτείται οπωσδήποτε επαρκής επαγγελματική εμπειρία σε εταιρείες έρευνας που έχουν διατελέσει μέλη της Εurοpean Sοciety οf Οpiniοn & Μarketing (Ε.S.Ο.Μ.Α.R.). 8 Για την πρόσληψη σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδια, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, τοκογλυφία, καταδολίευση δανειστών, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα Η κατοχή θέσης ειδικού επιστήμονα στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μετόχου ή εταίρου ή απασχολουμένου με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου σε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. 9 Το επιστημονικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. καθώς και το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό αδίκημα. 10 Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται ή υπηρετεί στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή παρά μόνο στα αρμόδια δικαστήρια και στις ειδικές επιτροπές της Βουλής, εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους .
4.  
  Τη σύσταση με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής Ειδικής Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας αποτελούμενης από εκπροσώπους αρμοδίων Υπουργείων και Φορέων για συντονισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Άρθρο 2 "Γενικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε."
1.  
  Στη μερίδα κάθε επιχείρησης που τηρείται στο οριζόμενο από το Π.Δ. 213/1995 ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., καταχωρούνται με μέριμνα των ενδιαφερομένων και ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης, τα εξής στοιχεία:.
 1. Τα στοιχεία που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της υπ αριθ.
 2. Κ3-4114/22-31.12.1986 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ Β 946), όπως αυτή ισχύει.
 3. Οι καταστάσεις, οι δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή του Ν. 2328/1995 ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διατάξεως.
2.  
  Η τήρηση των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στη νομοθεσία περί εμπορικών εταιρειών
Άρθρο 3
1.  
  Οι μετοχές των τηλεοπτικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995. Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα.
2.  
  Προϋπόθεση για τη λήψη και κατοχή άδειας λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την ίδρυση και την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών είναι η υποβολή στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Εφόσον, από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες οιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι τηλεοπτικές εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα, μέχρι φυσικού προσώπου, των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο εκτός αν πρόκειται για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες του εδαφίου γ της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995. Η υποχρέωση υποβολή της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. Ειδικά για τη μεταβίβαση των μετοχών τηλεοπτικών α.ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα, μέχρι την πέμπτη (5η) ημέρα του επομένου μήνα.
3.  
  Οι γενικές και ειδικές αναλυτικές καταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου δημοσιεύονται υποχρεωτικώς κάθε έτος κατά το μήνα Ιανουάριο, με επιμέλεια του προέδρου του Ε.Σ.Ρ., σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
4.  
  Οι μέτοχοι των τηλεοπτικών ανωνύμων εταιρειών καθώς και τα μέλη οργάνων της διοίκησης των εταιρειών αυτών υποχρεούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους.
 1. Αντίγραφο της δηλώσεως των άρθρων 24 και 25 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α 155).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή καθώς και οι εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς τους.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 11,10 παρ. 4,11 παρ. 1 στοιχ. ε, και 12 παρ. 15 του Ν. 2328/1995.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 ότι δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με το εδάφιο δ της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/ 1995.
 5. Επαρκή οικονομικοτεχνικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επιχειρηματική και οικονομική τους αυτοτέλεια, εφόσον πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995.
 6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α) εφόσον πρόκειται για μετόχους που κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου των εταιρειών αυτών μεγαλύτερο του 2,5%
5.  
  Για τις τηλεοπτικές ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο οι υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου αφορούν μόνο σε μετόχους που κατέχουν ποσοστό του μετοχικού τος κεφαλαίου μεγαλύτερο του 2,5%
6.  
  Οι τηλεοπτικές εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν δια του νομίμου αντιπροσώπου τους στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.:.
 1. Επίσημα αντίγραφα όλων των πράξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 13 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995.
 2. Οι πράξεις αυτές πρέπει να περιβάλλονται το συμβολαιογραφικό τύπο, εκτός από τη μεταβίβαση μετοχών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εφόσον η μεταβίβαση αυτή εμφανίζεται στο πινάκιο συναλλαγών του οικείου χρηματιστηρίου αξιών.
 3. Αντίγραφο του ισολογισμού και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεών τους
 4. Πλήρη κατάλογο των εργαζομένων σε αυτές προσώπων με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 5. Ο κατάλογος αυτός υποβάλλεται κάθε 1η των μηνών Φεβρουαρίου και Αυγούστου.
 6. Αντί του καταλόγου αυτού μπορούν να υποβάλλονται οι αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις.
 7. Επαρκή οικονομοτεχνικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι δεν δημιουργείται η συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, εφόσον στο μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχει αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία κατά τους όρους της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995.
7.  
  Σε περίπτωση υποβολής ελλιπών στοιχείων το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας τάσσει στους ενδιαφερόμενους εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους
8.  
  Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των στοιχείων, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 για τη νόμιμη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών, επιβάλλεται η κύρωση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 4
1.  
  Οι μετοχές των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995. Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα.
2.  
  Προϋπόθεση για τη λήψη και κατοχή άδειας λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την ίδρυση και την εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών είναι η υποβολή στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. αναλυτικής κατάστασης μετόχων ή εταίρων. Εφόσον από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι μέτοχοι ή οι εταίροι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες οιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι ραδιοφωνικές εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα, μέχρι φυσικού προσώπου των εταίρων ή μετόχων των εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, εκτός αν πρόκειται για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες του στοιχείου α της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. Ειδικά για τη μεταβίβαση των μετοχών ραδιοφωνικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα, μέχρι την πέμπτη (5η) ημέρα του επομένου μήνα.
3.  
  Οι γενικές και ειδικές αναλυτικές καταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου δημοσιεύονται υποχρεωτικώς κάθε έτος κατά το μήνα Ιανουάριο, με επιμέλεια του προέδρου του Ε.Σ.Ρ., σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
4.  
  Οι εταίροι ή μέτοχοι των ραδιοφωνικών εταιρειών καθώς και τα μέλη οργάνων της διοίκησης των εταιρειών αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους:.
 1. Αντίγραφο της δηλώσεως των άρθρων 24 και 25 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α 155). β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή καθώς και οι εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς τους.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων, παρ. 11, 10 παρ. 4, 11 παρ. 1 στοιχ. ε και 12 παρ. 15 του Ν. 2328/1995.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995.
 4. Επαρκή οικονομικοτεχνικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επιχειρηματική και οικονομική τους αυτοτέλεια εφόσον πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995.
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α) εφόσον πρόκειται για μετόχους ή εταίρους που κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου των εταιριών αυτών μεγαλύτερο του 10%, ή μέλη ή διαχειριστές ή εν γένει νόμιμους εκπροσώπους ραδιοφωνικών επιχειρήσεων
5.  
  Για τις ραδιοφωνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο οι υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου αφορούν μόνο σε μετόχους που κατέχουν ποσοστό του μετοχικού τους κεφαλαίου μεγαλύτερο του 10%
6.  
  Οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δια του νομίμου αντιπροσώπου τους στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.:.
 1. Επίσημα αντίγραφα όλων των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995.
 2. Οι πράξεις αυτές πρέπει να περιβάλλονται το συμβολαιογραφικό τύπο, εκτός από τη μεταβίβαση μετοχών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εφόσον η μεταβίβαση αυτή εμφανίζεται στο πινάκιο συναλλαγών του οικείου χρηματιστηρίου αξιών.
 3. Αντίγραφο του ισολογισμού και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεών τους
 4. Πλήρη κατάλογο των εργαζομένων σε αυτές προσώπων με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 5. Ο κατάλογος αυτός υποβάλλεται κάθε 1η των μηνών Φεβρουαρίου και Αυγούστου.
 6. Αντί του καταλόγου αυτού μπορούν να υποβάλλονται οι αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις.
 7. Επαρκή οικονομικοτεχνικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι δεν δημιουργείται η συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, εφόσον συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή έχει συνεισφέρει στην εταιρική τους περιουσία, αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία κατά τους όρους της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995.
7.  
  Σε περίπτωση υποβολής ελλιπών στοιχείων στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας τάσσει στους ενδιαφερόμενους εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. Η παράλειψη υποβολής των στοιχείων που αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου 6α του παρόντος άρθρου επισύρει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του Ν. 2328/ 1995.
8.  
  Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των στοιχείων, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 για τη νόμιμη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών, επιβάλλεται η κύρωση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 8 του άρθρου 4 και με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 5
1.  
  Οι διαφημιστικές επιχειρήσεις εφόσον λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995.
2.  
  Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των διαφημιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες είναι η υποβολή στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Εφόσον από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες οιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι διαφημιστικές εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα, μέχρι φυσικού προσώπου των μετόχων ή εταίρων των εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, εκτός αν πρόκειται για τις εταιρείες του εδαφίου β της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. Ειδικά για τη μεταβίβαση των μετοχών διαφημιστικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων γίνεται συγκεντρωτικά την 1η των μηνών Φεβρουαρίου και Αυγούστου.
3.  
  Οι μέτοχοι ή οι εταίροι διαφημιστικών επιχειρήσεων υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο (ως εταίροι, μέτοχοι, μέλη Δ.Σ. κ.α.) σε επιχείρηση ραδιοφωνική ή τηλεοπτικής ή έκδοσης εφημερίδων ή παραγωγής οπτικοακουαστικών έργων καθώς και ότι διαθέτουν επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με επιχειρήσεις έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Σε περίπτωση που από τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας που θεσπίζει ο Ν. 2328/1995 για τις οικονομικές σχέσεις των διαφημιστικών επιχειρήσεων με τις λοιπές επιχειρήσεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία για τη μη νόμιμη λειτουργία τους.
Άρθρο 6 "Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό φορέων του δημόσιου τομέα"
1.  
  Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό φορέων του δημοσίου τομέα και λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995.
2.  
  Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων που διεξάγουν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του δημόσιου τομέα και λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες είναι η υποβολή στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Εφόσον από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες οιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα, μέχρι φυσικού προσώπου των μετόχων ή εταίρων των εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, εφαρμοζομένων αναλογικά των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. Ειδικά για τη μεταβίβαση των μετοχών εταιρειών έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα, μέχρι την πέμπτη (5η) ημέρα του επομένου μήνα.
3.  
  Οι μέτοχοι ή εταίροι των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ή επιχείρηση έκδοσης εφημερίδας καθώς και ότι διαθέτουν επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με διαφημιστικές επιχειρήσεις.
4.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται αναλογικά και για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 7 "Υποχρεώσεις επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων"
1.  
  Οι μετοχές των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες είναι υποχρεωτικά ονομαστικές
2.  
  Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι η υποβολή στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Η υποχρέωση υποβολής της κατάστασης αυτής ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. Ειδικά για τη μεταβίβαση των μετοχών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα, μέχρι την πέμπτη (5η) ημέρα του επομένου μήνα.
3.  
  Οι επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων υποχρεούνται να υποβάλουν δια του νομίμου εκπροσώπου τους στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 ότι δεν κατέχουν καμία από τις ιδιότητες που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν. 2328/1995. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους.
4.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζεται αναλογικά και για τις επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
Άρθρο 8 "Δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του ελέγχου διαφάνειας"
1.  
  Οι εκθέσεις που συντάσσονται από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τα εδάφια ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 10α του Π.Δ. 213/1995, δημοσιεύονται σε ειδικό ετήσιο τεύχος που εκδίδει το Υπουργείο Τύπου & Μ.Μ.Ε.
Άρθρο 9 "Δικαίωμα πρόσβασης στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ"
1.  
  Οι υπηρεσίες του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. υποχρεούνται να επιδεικνύουν τα στοιχεία που περιέχονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων του άρθρου 10α του Π.Δ. 213/1995 σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και να του χορηγούν αντίγραφα με δαπάνη του κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1599/ 1986.
Άρθρο 10 "στοιχείων εταιρειώνπου αναλαμβάνουν έργα ή προμήθειες του δημοσίου"
1.  
  Οι αναθέτουσες αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς, διασταυρώνουν, πριν από την κατακύρωση των σχετικών διαγωνισμών ή την απ ευθείας ανάθεση του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας, τα στοιχεία που υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α 66), η επιλεγείσα επιχείρηση, με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Η διασταύρωση αυτή αφορά σε κάθε ανάθεση δημοσίου έργου, προμήθειας ή παροχής υπηρεσίας, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών καθώς και σε κάθε ανάθεση τμήματος της ίδιας υπηρεσίας ακόμα και αν η αξία της είναι μικρότερη του παραπάνω ποσού.
2.  
  Για τη διενέργεια της διασταύρωσης οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ειδικό έγγραφο στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ, με το οποίο ζητούν την έκδοση πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τη μη συνδρομή των ασυμβιβάστων που προβλέπονται από την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995. Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό σε δύο αντίτυπα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας. Το πρώτο αντίτυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας και το δεύτερο επισυνάπτεται στο σώμα της συμβάσεως δημοσίου έργου ή κρατικής προμήθειας, στο κείμενο της οποίας αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει το πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αδράνειας της αναθέτουσας αρχής, η διαδικασία διασταύρωσης μπορεί να ενεργοποιηθεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
3.  
  Σε περίπτωση που το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας διαπιστώσει ότι συντρέχουν τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, ο Πρόεδρος του ΕΣΡ εκδίδει εντός της ίδιας προθεσμίας σχετική απορριπτική πράξη, πλήρως αιτιολογημένη.
 • Ότι από το Διάτγμα αυτό προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του αυτοτελούς προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ. ύψους 75.000.000 δρχ. περίπου, που αντιστοιχεί στη μισθοδοσία του επιστημονικού προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των ιδρυομένων θέσεων.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 1866/1989 (ΦΕΚ Α 222), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2173/1993 (ΦΕΚ Α 208).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Φ.Ε.Κ. Α 116).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 17) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Το άρθρο 43 παρ. 1 του Συντάγματος.
 • Την υπ αριθμ. 480/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν. 2328/1995 (Α 159) όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α 155).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν. 2429/ 1996 (ΦΕΚ Α 155).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α 155).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-29 Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/214
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1922/3-4114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1922/3-4114 1922
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1866 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1866 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ιδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1993/2173 1993
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων - Δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ε[...]" 1996/2429 1996
Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1994/181 1994
Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.). 1995/213 1995
Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 1996/82 1996