ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/316

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετατροπή του Συνδέσμου Υδρεύσεως Ελασσόνας σε ενιαία επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνονται οι αριθμ. 24/1996, 24/1996 και 12/1996 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλανόβρυσης και του Κοινοτικού Συμβουλίου Στεφανοβούνου, αντίστοιχα, περί μετατροπής του Συνδέσμου Ύδρευσης Ελασσόνας σε ενιαί [...]"
1.  
  Μετατρέπεται ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Ελασσόνας σε διαδημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
2.  
  Η διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση και οργάνωσή της και ως προς την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 410/ 1993 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
3.  
  Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Ελασσόνας του Νομού Λάρισας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ελασσόνας και των κοινοτήτων Στεφανοβούνου και Γαλανόβρυσης (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
5.  
  Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της
Άρθρο 2 "Εκμετάλευση"
1.  
  Η εκεμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/ 1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980.
Άρθρο 4 "Έσοδα"
1.  
  Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 16 και 27 και 28, του Ν. 1069/1980, είναι: α) Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από τις 1 ης Ιανουαρίου του επομένου από την παρούσα μετατροπή έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξιας του ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α και 11 Ν. 1069/1980). β) Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). γ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ Ν. 1069/1980). δ) Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως μετά του δικτύου της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 2 εδ. δ και άρθρο 15 του Ν. 1069/1980). ε) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/1980). στ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρα 10 παρ. 1 εδ. στ και 16 Ν. 1069/1980). ζ) Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). η) Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). θ) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδερευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ι) Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/1980). ια) Οι πρόσοδοι από την εργασία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ Ν. 1069/1980). ιβ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ Ν. 1069/1980). ιγ) Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Από τα μέλη αυτά:.
 1. Επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Ελασσόνας των οποίων το ένα προέρχεται από την μειοψηφία
 2. Ένα (1) είναι αιρετός εκπρόσωπος της κοινότητας Στεφανοβούνου
 3. Ένα (1) είναι αιρετός εκπρόσωπος της κοινότητας Γαλανοβρύσης
 4. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση σε περίπτωση ποπυ αυτή απασχολεί άνω των είκοσι (20) εργαζομένων διαφορετικά είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου ή των κοινοτήτων που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης
2.  
  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ένας από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Ελασσόνας που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρώτη συνεδρίαση μαζί με τον Αντιπρόεδρο για μια διετία. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Δ.Σ. και είναι από τα μέλη του.
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού και των Κοινοτικών Συμβουλίων και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη αυτού (25027/ 1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών)
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980). Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α 191/1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137/85) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154/92).
 • Την 25170/7.6.1965 (ΦΕΚ Β 516/1965) απόφαση του Νομάρχη Λάρισας περί συστάσεως του Συνδέσμου Υδρεύσεως του Δήμου Ελασσόνας και των κοινοτήτων Γαλανοβρύσης, Στεφανοβούνου, Τσαριτσάνης, Ευαγγελισμού Ελασσόνας και Μαγούλας.
 • Τις 24/1996, 24/1996 και 12/1996 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλανόβρυσης και του Κοινοτικού Συμβουλίου Στεφανοβούνου αντίστοιχα.
 • Την 12/6.3.96 (ΦΕΚ 137/Β/6.3.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λάμπρου Παπαδήμα».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών του Δήμου Ελασσόνας της κοινότητας Γαλανόβρυσης και της κοινότητας Στεφανοβούνου.
 • Την 404/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/12 1996
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/410 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία