ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/32

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 355/94 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο κτήσεως του απολυτηρίου Ειδικά, για τους έχοντες ασκήσει το επάγγελμα οδηγού οχημάτων επικινδύνων εμπορευμάτων για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών κατά την διετία πριν την 15η Νοεμβρίου 1994 και σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι έχει τις γνώσεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
2.  
  Η περίπτωση δ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 355/94 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα των οικείων Υπηρεσιών Συγκοινωνιών σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται με απόφαση του κατά τόπους Νομάρχη Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν θα είναι μικρότερα των δύο μηνών Ειδικά για το έτος 1995, ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών και Επικοινωνιών
3.  
  Στο άρθρο 9 του Π.Δ. 355/94 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής: Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.1996 .
Άρθρο 2 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (Α 101) καθώς και με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. 645/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1994/355 1994