(1) Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται Ερευνητικό Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων» (ΙΑΑ). Το Ινστιτούτο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 2
1.  
  Η κυρωθείσα με το Π.Δ. 106/74 (ΦΕΚ 33 Α) Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ, παύει να ισχύει. Ειδικότερα δε το ΙΑΑ έχει ως έργο:.
 1. Να παρέχει στον ΥΕΘΑ αποτελέσματα - συμπεράσματα αναλύσεων και ποσοτικών εκτιμήσεων σε θέματα εθνικής άμυνας, ιδίως αυτών που απαιτούν επιστημονική και τεχνολογική γνώση, πληροφόρηση και εμπειρία
 2. Να αξιολογεί αμυντικά συστήματα και τεχνολογίες σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης και χρήσης τους, στα πλαίσια του επιχειρηματικού τους προορισμού σε συστηματικό επίπεδο.
 3. Να ερευνά τις τεχνολογικές εξελίξεις αμυντικών συστημάτων καθώς και τα του κόστους των προγραμμάτων ανάπτυξης και χρήσης τους και των εξόδων λειτουργίας και συντήρησής τους.
 4. Να παρέχει στον ΥΕΘΑ γνώμες, συμπεράσματα αναλύσεων σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας
 5. Να ενημερώνει δημόσιους και ιδωτικούς φορείς για την αποστολή και τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων για καλύτερη κατανόηση του έργου τους και για να ενθαρρύνει την ορθολογιστική δημόσια συζήτηση θεμάτων εθνικής άμυνας
2.  
  Το έργο του ΙΑΑ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ειδικότερα αναπτύσσει τις παρακάτω λειτουργίες:
 1. Αξιολόγηση οπλικών συστημάτων
 2. Εκτίμηση τεχνολογιών
 3. Εκτίμηση στρατηγικής και δυνάμεων
 4. Ανάλυση πόρων υποστήριξης, ανάπτυξης και λειτουργίας οπλικών συστημάτων
 5. Κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις
 6. Ανάλυση θεμάτων αμυντικής βιομηχανίας
 7. Ενημέρωση δημοσίων και ιδιωτικών φορέων
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Π.Δ/γματος αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου θα πρέπει να έχει ενεργό ερευνητική δραστηριότητα στους σχετικούς τομείς τόσο κατά τη στιγμή της εκλογής του, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας του. Δύναται επίσης να οριστεί ως διευθυντής, ανώτατος απόστρατος, αξιωματικός με ευρεία και αναγνωρισμένη δραστηριότητα στον τομέα των στρατηγικών αναλύσεων, όπως τεκμηριώνεται από ανάλογες δημοσιεύσεις του.
3.  
  Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Διοικεί το Ινστιτούτο, προΐσταται των υπηρεσιών και το εκπροσωπεί στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις του
 2. Συντάσσει το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, βασισμένο στις ανάγκες του Υπουργού, των Γενικών Επιτελείων, του Επιτελείου του Υπουργού και του ΓΕΕΘΑ, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου
 3. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό εσόδων - εξόδων του Ινστιτούτου και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Επιστημονικό Συμβούλιο
 4. Αποφασίζει για θέματα πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχίας του επιστημονικού και μη προσωπικού του Ινστιτούτου
 5. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου
Άρθρο 4
1.  
  Στο Ινστιτούτο λειτουργεί πενταμελές επιστημονικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή και (4) τέσσερις επιστημονικούς συμβούλους κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού
2.  
  Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του ΥΕΘΑ και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού
3.  
  Το επιστημονικό συμβούλιο έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Διατυπώνει τη γνώμη του για την σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου του Ινστιτούτου
 2. Αποτιμά το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου και υποβάλλει σχετική έκθεση, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
 3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ινστιτούτου
 4. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτορυγίας του Ινστιτούτου τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στον ΥΕΘΑ
 5. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το παρόν διάταγμα
4.  
  Οι θητείες των μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι τριετείς και σε τουλάχιστον ένα μέλος ανανεώνεται η θητεία του
5.  
  Η αποζημίωση των μελών του επιστημονικού συμβουλίου καθορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) του βασικού μισθού του 23ου μισθολογικού κλιμακίου για κάθε ώρα συνεδρίασης. Οι δαπάνες λειτουργίες του επιστημονικού συμβουλίου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εισιτήρια, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής των μελών, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου και καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση του ΥΕΘΑ μπορεί να συγκροτείται στο Ινστιτούτο συμβουλευτική επιτροπή που αποτελείται από ανωτάτους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της επιτροπής και το έργο της.
2.  
  Η συμβουλευτική επιτροπή παρέχει στον ΥΕΘΑ μέσω του Διευθυντή του Ινστιτούτου, συμβουλευτικά, απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας του Ινστιτούτου
3.  
  Η αποζημίωση των μελών της επιτροπής καθορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) του βασικού μισθού του 23ου μισθολογικού κλιμακίου για κάθε ώρα συνεδρίασης
Άρθρο 6 "Λειτουργίες"
1.  
  Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Υπουργείου περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου οι εξής αναλυτικές εργασίες: α. Εκτίμηση συστημάτων (1)Εκτίμηση αμυντικών συστημάτων που συνεπάγεται αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσης των συστημάτων, των τεχνικών δυσκολιών και κόστους αυτών, πάνω στην οποία μπορούν να βασιστούν αποφάσεις αγοράς των συστημάτων και σχεδίων προγραμματισμού. (2) Ευρεία αξιολόγηση επιχειρησιακών αναγκών και των τεχνολογιών που ανταποκρίνονται σ αυτές. (3)Αξιολόγηση συστημάτων και των τριών όπλων (ξηράς, θαλάσσης, αέρος) όπως μηχανοκίνητων συστημάτων, πυραύλων, αεροσκαφών, ναυτικών μονάδων, συστημάτων διοίκησης, ελέγχου επικοινωνιών και πληροφοριών (ΣΔΕΕΠ). (4) Αξιολόγηση επιχειρησιακών ή τακτικών απειλών και δυνατών αντιμέτρων για την αντιμετώπισή τους. (5) Αξιολόγηση οπλικών ή άλλων συστημάτων εγχώριας κατασκευής σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης και δοκιμών τους, περιλαμβανομένων και δοκιμών με πραγματικά πυρά. β. Τεχνολογική Επιστημονική Αξιολόγηση. (1) Το τμήμα παρέχει τεχνική, επιστημονική και αναλυτική βοήθεια για τον προσδιορισμό, ανάπτυξη και χρήση προηγμένων τεχνολογιών σε αμυντικά συστήματα. (2)Αξιολόγηση εφαρμογών πρωτοεμφανιζόμενων συστημάτων και μεθόδων πληροφορικής. (3)Βοηθεί το Υπουργείο στην κατάρτιση τεχνολογικής στρατηγικής, μακροπρόθεσμων σχεδίων, και καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων. (4) Αξιολογεί τις επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου, τόσο σε Εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο καθώς και τις επιπτώσεις προγραμμάτων συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, εντόπιο και διεθνή, και με στρατιωτικά κέντρα ερευνών άλλων χωρών. γ. Ανάλυση Στρατηγικής και Δυνάμεων (1) Αξιολόγηση επιχειρησιακής απόδοσης και δομής δυνάμεων μέσα στα πλαίσια της Εθνικής στρατηγικής πολιτικής. (2)Ανάλυση κοινών επιχειρήσεων των τριών όπλων σε σχέση με μελλοντικές απειλές, δυνατότητες και προβλεπόμενα εξοπλιστικά προγράμματα. (3) Ανάλυση επιχειρησικών δογμάτων, ετοιμότητας, υλικής υποστήριξης επιχειρήσεων, σε σχέση με νέες τεχνολογικές δυνατότητες και συστήματα. (4) Ανάλυση ευρύτερων στρατηγικών προβλημάτων, περιφερειακής ασφάλειας, και μέτρων αμοιβαίου αφοπλισμού με γείτονες χώρες. δ. Επιχειρησιακή Αξιολόγηση και Μέσα (1)Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον υπολογισμό κόστους απόκτησης, δοκιμής, χρήσης και συντήρησης οπλικών συστημάτων και δυνάμεων. (2)Αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων σχεδίων πολιτικής και αποφάσεων του Υπουργείου, για την καλύτερη κατανόηση των συνεπειών κυβερνητικών αποφάσεων πάνω σε θέματα Εθνικής Άμυνας. (3)Αξιολόγηση και αποτίμηση αμυντικής υποδομής, υποστήριξης, σχεδιασμού, αγορών, διαχείριση πόρων, εκπαίδευσης, ετοιμότητας, βιομηχανικής υποδομής και κινητοποίησης - επιστράτευσης. ε. Κοινωνικό - Οικονομικές Αναλύσεις (1) Ανάλυση και αξιολόγηση κοινωνικών επιπτώσεων αμυντικής πολιτικής στην Ελλάδα και αντιστοίχων επιπτώσεων σε γείτονες χώρες. (2)Κοινωνικό - Οικονομικοί παράγοντες και οι επιδράσεις τους πάνω στην Εθνική αμυντική πολιτική, δόγμα και στρατηγική. (3)Οικονομικοί παράγοντες και επιπτώσεις παραγωγικής ανάπτυξης οπλικών συστημάτων στη χώρα σε σύγκριση με συνεργασίες με άλλες χώρες. (4)Μελέτες επιπτώσεων κοινωνικών δραστηριοτήτων Ενόπλων Δυνάμεων σε παραμεθόριες περιοχές, επιπτώσεις αμυντικών έργων υποδομής. στ. Αναλύσεις Αμυντικής Βιομηχανίας (1) Εκτίμηση των δυνατοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. (2) Αξιολόγηση της λειτουργίας τους και του παραγόμενου έργου. (3)Προτάσεις για την βελτίωση - εκσυγχρονισμό των αμυντικών βιομηχανιών και για την ορθολογικότερη χρήση των μέσων και του προσωπικού. ζ. Αλλες λειτουργίες - Ενημέρωση και Επιμόρφωση (1)Επιμόρφωση Αξιωματικών και Υπαλλήλων σχετικών Υπουργείων σε θέματα τεχνολογίας οπλικών συστημάτων και επιπτώσεων επιστημονικών εξελίξεων στις επιχειρησιακές και διοικητικές λειτουργίες του στρατεύματος. Συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με τις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. (2)Επιμόρφωση Αξιωματικών σε θέματα διεθνών σχέσεων, ανάλυσης και χρήσεων πληροφορικής. (3)Ενημέρωση του κοινού, της Βουλής και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις εξελίξεις αμυντικών συστημάτων, των αναγκών των Ενόπλων δυνάμεων της φύσης των κατά καιρούς απειλών, της στρατηγικής για την αντιμετώπισή των, και του έργου και του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εξασφάλιση της ασφάλειας της χώρας. (4)Αναλυτικές μελέτες πάνω στους στρατηγικούς και τακτικούς λόγους επιλογών οπλικών συστημάτων, επιστράτευσης, ετοιμότητας, μέτρων υποδομής και παλλαϊκή άμυνα. η. Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού (1) Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την κατάρτιση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, μεριμνά για την συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους επιστημονικούς τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία στατιστικά και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων. (2)Χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ινστιτούτου και μεριμνά για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στο εσωτερικό και εξωτερικό. (3)Μεριμνά για την κατάρτιση - έγκριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, διαχειρίζεται κάθε δαπάνη, μεριμνά για την εκκαθάριση αποδοχών και γενικότερα αποζημιώσεων του προσωπικού, χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου και την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. (4)Μεριμνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και την αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθορισμό των χώρων του ινστιτούτου.
Άρθρο 7
1.  
  Το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από ερευνητές και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων των θετικών επιστημών και τεχνολογίας
2.  
  Οι λειτουργίες του Ινστιτούτου απασχολούν μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, αναλυτές, οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, στρατηγικούς και επιχειρησιακούς ερευνητές και άλλους ειδικούς επιστήμονες
3.  
  Το ανωτέρω προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς περιορισμό ως προς το ανώτατο όριό του
4.  
  Στο Ινστιτούτο μπορεί να αποσπώνται αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε εν ενεργεία, είτε εν αποστρατεία με επιχειρησιακή ή επιτελική πείρα
5.  
  Μέλη άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων και επιστήμονες ειδικοτήτων απαραίτητων για τις εκάστοτε αναλύσεις μπορούν να καλούνται ως σύμβουλοι και συνεργάτες για περιορισμένο χρόνο ή σαν μέλη ερευνητικών επιτροπών και ομάδων εργασίας
6.  
  Τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με σημαντική ερευνητική εμπειρία
7.  
  Για κάλυψη των αναγκών του λοιπού προσωπικού μπορεί να αποσπάται προσωπικό από το ΥΕΘΑ ή από άλλα Υπουργεία, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα
Άρθρο 8
1.  
  Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
 1. Η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας και της μισθοδοσίας του προσωπικού του
 2. Επιχορηγήσεις ή χορηγίες από άλλες πηγές
2.  
  Οι πόροι και τα έσοδα του Ινστιτούτου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας και η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης γίνεται με ειδική εντολή του διευθυντή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν
3.  
  Το Ινστιτούτο απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτό ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 23 παρ. 4 του Ν. 1514/1985 (Α 13).
Άρθρο 9
1.  
  Οι προμήθειες αναλωσίμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων και εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, πραγματοποιούνται με εντολή του επικεφαλής του κάθε προγράμματος του Ινστιτούτου
2.  
  Οι προμήθειες του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», που προβλέπονται για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών των Ν.Π.Ι.Δ.
Άρθρο 10
1.  
  Για τους οικονομικούς ελέγχους εφαρμόζονται ανάλογα οι ισχύουσες διατάξεις για τα ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημοσίου τομέα
2.  
  Το διαχειριστικό έτος του ινστιτούτου συμπίπτει με το οικονομικό. 3.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε εκτάκτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του ινστιτούτου που διενεργούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 11
1.  
  Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου, το επιστημονικό συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες όλων των οργάνων, οι υποχρεώσεις του κάθε φύσης προσωπικού, ως και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ινστιτούτου.
2.  
  Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με αποφάσεις του επιστημονικού συμβουλίου
Άρθρο 12
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του ινστιτούτου, τα περιουσιακά στοιχεία του περιέχονται, χωρίς άλλη διατύπωση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
2.  
  Η αναγκαία τυχόν εκκαθάριση ενεργείται από το ίδιο το Ινστιτούτο
Άρθρο 13 "Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 30 Αυγούστου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις:
 1. Του Ν.Δ. 1011 /71 άρθρο 1,4 και 5 «περί αναμορφώσεως της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και εκδόσεως συμπληρωμάτων αυτής (ΦΕΚ 204 Α).
 2. Του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ.λπ.» (ΦΕΚ 3 Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 περ.
 3. Α περ. 1 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217 Ά) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1, 2 και 5 του ιδίου νόμου.
 4. Του Ν. 1425/84 «Κύρωση της σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποϊας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30 Α).
 5. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 (ΦΕΚ 137/Α’/26.7.85), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α’/92.
2.  
  Τα Π.Δ.:.
 1. 148/7.3.89 «Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιός, έκδοση ΙV (ΦΕΚ 70 Α).
 2. 169/10.4.90 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 1ου Συμπληρώματος (Σ1) της Ελληνικής Φαρμακοποϊας, έκδοση ΙV (ΦΕΚ 61 Α).
 3. 252/21.6.91 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 2ου Συμπληρώματος (Σ2) της Ελληνικής Φαρμακοποϊας, έκδοση ΙV (ΦΕΚ 94 Α).
 4. 261/20.8.92 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 3ου Συμπληρώματος (Σ3) της Ελληνικής Φαρμακοποϊας, έκδοση ΙV (ΦΕΚ 141 Α).
 5. 19/24.2.94 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 4ου Συμπληρώματος (Σ4) της Ελληνικής Φαρμακοποϊας, έκδοση ΙV (ΦΕΚ 21 Ά).
 6. 332/24.10.94 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 5ου Συμπληρώματος (Σ5) της Ελληνικής Φαρμακοποϊας, έκδοση ΙV (ΦΕΚ 175 Α).
3.  
  Την πράξη ΔΣ/ΕΟΦ αριθμ. 0-429/8/2.5.95.
4.  
  Ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη 6.000.000 δρχ. και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Φ. οικονομικού έτους 1996 στον ειδικό φορέα 4120 και ΚΑΕ 4127 για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης (σχετ. η υπ αριθμ. 2032205/2039/0094/2.6.95 απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
5.  
  Τις γνωμοδοτήσεις αριθ. 503/95 και 334/96 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
6.  
  Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπ αριθ. ΔΥ3α/οικ. 158/29.1.96 ΦΕΚ 59Β «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας» Φραγκλίνο Παπαδέλλη και Θεόδωρο Κοτσώνη, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 22 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α 35).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 1996 ύψους 120.000.000 δρχ. για το έτος 1996 που έχει προβλεφθεί (ΚΑΕ 5184 ΥΠΕΘΑ/ΕΠΥΕΘΑ) και 150.000.000 δρχ. για το επόμενο έτος.
 • Την υπ αριθ. 375/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-09-04 (1) Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/217
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2032205/2039/0094 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2032205_2039_0094 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_158 1996
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1425 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1425 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1011 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1011 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/106 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/106 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία