Οργανισμός της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο) συγκροτούν τη Διεύθυνση «Διοικητικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης», που διαρθρώνεται από τα εξής τρία τμήματα και ένα αυτοτελές γραφείο:"
1.  
  Τμήμα Διοικητικού
2.  
  Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
3.  
  Τμήμα Ενημέρωσης
4.  
  Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
Άρθρο 2
1.  
  Της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο οποίος επιλέγεται βάσει των κειμένων διατάξεων. 2.Ο Διευθυντής των υπηρεσιών της Ε.Ο.Ο. είναι ο γενικός συντονιστής όλων των υπηρεσιών και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας τους έναντι του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ο.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης ανάγονται τα εξής θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως: Α) Στο Τμήμα Διοικητικού ανήκουν ειδικότερα οι παρακάτω αρμοδιότητες: αα) Πρωτόκολλο - Γρ [...]"
1.  
  Εργασίες πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων αφορόντων εν γένει την Ε.Ο.Ο. και ειδικότερα το συμβούλιο και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων (ΑΠΣΟ) της Ε.Ο.Ο.
2.  
  Βιβλιογραφική εξυπηρέτηση Οδοντιατρικών Συλλόγων, Οδοντιάτρων ή άλλων Επιστημόνων Υγείας και πολιτών δι εγγράφων, βιβλίων, εντύπων, συλλογής νομοθεσίας και νομολογίας καθώς και διαμέσου συνδεδεμένων τερματικών της υπηρεσίας με τράπεζες πληροφοριών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
3.  
  Η δακτυλογράφηση των κάθε είδους εγγράφων Δ) Στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας, ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:.
4.  
  Η παρακολούθηση των υποθέσεων, για τις οποίες ασκούνται ένδικα μέσα και ειδικότερα αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, καθώς και η παράσταση με εντολή του Προέδρου ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και αρχών για τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Ε.Ο.Ο, και του Α.Π.Σ.Ο., καθώς και των λοιπών Οδοντιατρικών Συλλόγων, μελών της Ε.Ο.Ο., μετά από απόφαση του Δ.Σ. του αιτουμένου τη νομική συμπαράσταση της Ε.Ο.Ο. Οδοντιατρικού Συλλόγου. αγ) Διοίκηση Προσωπικού.
5.  
  Η αρχειοθέτηση των κάθε είδους εγγράφων που αφορούν την Ε.Ο.Ο. Β) Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:.
6.  
  Η μέριμνα για τις περιοδικές εκδόσεις της Ε.Ο.Ο.
7.  
  Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΑΠΣΟ 1.Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς ενημέρωσης επί της Οδοντιατρικής Επιστήμης, Οδοντιάτρων, βοηθητικού παρα-οδοντιατρικού προσωπικού και λοιπών επαγγελμάτων στοματικής υγείας. Η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων πραγματοποιείται διαμέσου των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων και των Οδοντιατρικών Σχολών σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό.
8.  
  Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση του γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενημέρωσης. αβ) Δημόσιες - Διεθνείς Σχέσεις.
Άρθρο 4 "Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, για τη στελέχωση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, διακρίνονται ως εξής: Α. Θέσεις μόνιμου προσωπικού. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται σε εννέα (9) και διακρίνονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως ακολούθως:"
1.  
  Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: Τρεις (3) θέσεις
2.  
  Η θητεία ορίζεται τριετής, δυνάμενη να ανανεωθεί και οι αποδοχές καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Γ. Θέσεις έμμισθης εντολής. Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ Εφέταις.
3.  
  Κλάδος ΥΕ Επιμελητών: Μία(1) θέση. Β. Θέσεις με θητεία.
Άρθρο 5 "Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Στα Τμήματα Διοικητικού, Οικονομικής Διαχείρισης και Ενημέρωσης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Άρθρο 6 "Προσόντα πρόσληψης και διορισμού προσωπικού"
1.  
  Για το διορισμό ή την πρόσληψη στον εισαγωγικό 5αθμό των θέσεων του προσωπικού ορίζονται τα εξής προσόντα:
 1. Για τη μία (1) θέση του επί θητεία Οδοντιάτρου με ειδίκευση σε θέματα συνεχούς κατάρτισης Οδοντιάτρων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας ειδικότητας, που αποδεικνύεται με (α) διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕ.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή (β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή (γ) αντίστοχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας.
 2. Αν το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή βασικός τίτλος σπουδών δεν έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, απαιτείται επιπλέον άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.
 3. Για την απόδειξη της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Π.Δ. 194/1988.
 4. Για την απόδειξη της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 172/1992.
 5. Για τη μία (1) θέση του επί θητεία Οδοντιάτρου με ειδίκευση στη βιοϊατρική έρευνα, απαιτούνται τα ίδια προσόντα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο α
2.  
  Για τη θέση του Δικηγόρου με έμμισθη εντολή απαιτείται εμπειρία και εξειδίκευση στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής προστασίας (υγείας, πρόνοιας και κοιν. ασφάλισης) και γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
3.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΥΕ Επιμελητών είναι τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/88, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 7 "Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού"
1.  
  Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Ε.Ο.Ο. κατατάσσονται αυτοδικαίως με το βαθμό και τα κλιμάκια τα οποία κατέχουν σε αντίστοιχες θέσεις του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Άρθρο 8
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη. Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 του Ν. 51/75 «Περί οργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α/125/75). β) Του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2062/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/43/92). γ) Του Ν. 1026/80 «Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ως και λοιπών διατάξεων» (ΦΕΚ Α/48/80). δ) Του άρθρου 30 παρ. 1, 35 παρ. 1 και 36 παρ. 15 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α/28/ 94). ε) Του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 1320/83 «Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α/1983), με την επιφύλαξη της παρ. 5 εδαφ. δ του άρθρου 6 του Ν. 2026/1992. στ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/135/85), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α/154/92). ζ) Του άρθρου 3 παρ. 7 εδ. β του Ν. 2349/1995 «Ρύθμιση θεμάτων του Α.Σ.Ε.Π. και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 224/ Α/95).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό ΔΥ3α/οικ. 158/26.1.96 (ΦΕΚ 59/τ.Β’/29.1.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη και Θεόδωρο Κοτσώνη.
 • Την με αριθμό 13/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη (ΦΕΚ Β/137).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 248/96 μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-09-06 Οργανισμός της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/218
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_158 1996
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1980/1026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1026 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1320 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/2062 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2062 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία