ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/323

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Προσθήκη δευτέρου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Π.Δ. 995/1980).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 995/1980 (Α 251) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται οι συντάξεις των εργαζομένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων και τα πρόσωπα αυτά κατά τη συνταξιοδότηση τους με πλήρη κυρία σύνταξη σε ηλικία πενήντα (50) ετών, δικαιούνται πλήρους συντάξεως από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση αυτού τον απαιτούμενο κάθε φορά από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 997/1989 ασφαλιστικό χρόνο αποκλειστικώς σε υπόγειες στοές » Άρθρο 2 Η διάταξη του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις καταβαλλομένων μειωμένων συντάξεων σε πρόσωπα της ιδίας κατηγορίας, οι οποίες διαμορφώνονται στο αντίστοιχο πλήρες ποσό αυτών κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αιτήσεως, από την οποία αρχίζουν και τα οικονομικά αποτελέσματα. Στον Υφυπουργο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 30 Αυγούστου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ νικολαος φαρμακης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 324 (2) Για την Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 91/440/ΕΟΚ της 29 Ιουλίου 1991 για την ανάπτυξη των Κοινοτικών Σιδηροδρόμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψιν: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», (Α 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 και 19του Ν. 2367/1995 (Α 261). 2.Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154). 3.Την με αρ. 87/4.2.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Γεώργιου Δασκαλάκη» (Β/83). 4.Την υπ αριθμ. 358/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σκοπός - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ «για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων» του Συμβουλίου της 29.7.1991 που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L/237/24.8.1991, σελ. 25). Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος: 1.«Σιδηροδρομική Επιχείρηση» ορίζεται κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, της οποίας κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων ή/και επιβατών με την υποχρεωτική προϋπόθεση ότι η ίδια παρέχει και την έλξη. 2.«Διαχειριστής της Υποδομής» είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) που είναι επιφορτισμένος κυρίως με τη δημιουργία και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με τη διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασφαλείας. 3.«Σιδηροδρομική Υποδομή» ορίζεται το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, μέρος Α του Κανονισμού 2598/70/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18.12.1970, περί καθορισμού του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής οργανώσεως του παραρτήματος 1 του Κανονισμού 1108/70/ΕΟΚ, (L278 της 23.12.1970), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2116/78/ΕΟΚ, (L246 της 8.9.1978, σελ. 7), εκτός από την τελευταία περίπτωση, η οποία, για τους σκοπούς και μόνο του παρόντος, θα διατυπωθεί ως εξής: «Κτίρια για την εξυπηρέτηση της υποδομής » 4.«Διεθνής Ένωση» ορίζεται κάθε Ένωση δύο τουλάχιστον σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά Κράτη Μέλη, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διεθνών μεταφορών μεταξύ Κρατών Μελών. 5.«Αστικές και προαστειακές υπηρεσίες» ορίζονται οι υπηρεσίες μεταφορών που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός αστικού κέντρου ή μιάς αστικής περιοχής καθώς και τις ανάγκες μεταφορών ανάμεσα στο εν λόγω κέντρο ή περιοχή και τα προάστειά τους. 6.«Περιφερειακές υπηρεσίες» ορίζονται οι υπηρεσίες μεταφορών που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφορών μίας περιοχής. Άρθρο 3 1.Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται στη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών μεταφορών που ασκεί ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δύνανται να εγκατασταθούν και λειτουργήσουν νομίμως στην Ελλάδα. 2.Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα περιορίζεται στην εκμετάλλευση αστικών, προαστειακών και περιφερειακών μεταφορών κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 5 του παρόντος. 3.Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/531 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17 Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, (ΕΕ L 297 της 29.10.90) για την προσαρμογή προς τις διατάξεις, της οποίας η Ελλάδα έχει λάβει χρονική παρέκκλιση μέχρι την 1.1.1998. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Διαχειριστική αυτονομία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων Άρθρο 4 1.Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις λειτουργούν υπό καθεστώς αυτοτελείας, όσον αφορά τη διεύθυνση, τη διαχείριση, τη διοίκηση και τον εσωτερικό διοικητικό, οικονομικό και λογιστικό έλεγχο, έχοντας, ιδίως, τη δυνατότητα να διαθέτουν περιουσιακά τους στοιχεία, να καταρτίζουν προϋπολογισμό και να τηρούν λογιστικά βιβλία, χωριστά από τα αντίστοιχα του Κράτους. 2.Στη διαχείριση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι αρχές που διέπουν τις εμπορικές εταιρίες, ακόμη και όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινωφελούς υπηρεσίας που επιβάλλει το Κράτος στην επιχείρηση καθώς και τις συμβάσεις κοινωφελούς υπηρεσίας που συνάπτει η επιχείρηση με τις αρμόδιες κρατικές αρχές. 3.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται επί μέρους θέματα που αφορούν την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Άρθρο 5 1.Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταρτίζουν τα προγράμματα δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών και χρηματοδοτικών σχεδίων. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται με στόχο να επιτυγχάνεται η οικονομική ισορροπία των επιχειρήσεων και να υλοποιούνται οι άλλοι στόχοι τεχνικής, εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, στα εν λόγω προγράμματα προβλέπονται τα μέσα, με τα οποία επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί. 2.Στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών κυβερνητικής πολιτικής και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών σχεδίων ή συμβάσεων, ενδεχομένως πολυετών, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις είναι ελεύθερες, ιδίως: 1)Να συνιστούν Διεθνή Ένωση με μία ή περισσότερες άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. 2)Να καθορίζουν την εσωτερική τους οργάνωση, με την επιφύλαξη του ΚΕΦ. ΙΙΙ. 3)Να ελέγχουν την παροχή και την εμπορία των υπηρεσιών και να καθορίζουν τις τιμές τους με την επιφύλαξη του Κανονισμού 1191/69/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26 Ιουνίου 1969, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1893/91/ΕΟΚ (L 169 της 29.6.1991, σελ. 1)περί των ενεργειών των κρατών μελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών. 4)Να λαμβάνουν αποφάσει σχετικά με το προσωπικό, τα στοιχεία ενεργητικού και τις ίδιες αγορές. 5)Να αναπτύσσουν το μερίδιο της αγοράς που τους ανήκει, να δημιουργούν νέες τεχνολογίες και νέες υπηρεσίες και να εφαρμόζουν κάθε τεχνική καινοτομία διαχείρησης. 6)Να ξεκινούν νέες δραστηριότητες σε τομείς που συνδέονται με τις σιδηροδρομικές δραστηριότητες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Διαχείριση της υποδομής Άρθρο 6 1.Ανατίθεται στον Ο.Σ.Ε. η διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής, ομοίως και με την αναγκαία κρατική συνδρομή ανατίθεται στον Ο.Σ.Ε. η ευθύνη των επενδύσεων για έργα σιδηροδρομικής υποδομής, της συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης της υποδομής καθώς και της χρηματοδότησης που συνεπάγεται η διαχείριση αυτή από τεχνική οικονομική και εμπορική άποψη, μέσα στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να χορηγείται στον Ο.Σ.Ε., στα πλαίσια των άρθρων 77, 92 και 93 της Συνθήκης (Συνθήκη της Ρώμης 25.3.1957) περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) επαρκής χρηματοδότηση, σε σχέση με τα καθήκοντα του διαχειριστή της υποδομής, τις διαστάσεις τους και τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την κάλυψη νέων επενδύσεων. 3.Οι δραστηριότητες του Ο.Σ.Ε. που αφορούν τη διαχείρηση της σιδηροδρομικής υποδομής, διαχωρίζονται υποχρεωτικά από άποψη λογιστικής από τις δραστηριότητες του που αφορούν την εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών. Ενισχύσεις που χορηγούνται για μία από τις δραστηριότητες αυτές δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στην άλλη. Οι λογαριασμοί που αφορούν τις δύο δραστηριότητες τηρούνται κατά τρόπο που διασφαλίζουν την απαγόρευση αυτή. 4.Ο Ο.Σ.Ε. μπορεί, για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων διαχείρησης της υποδομής, να συστήσει χωριστή Υπηρεσία στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης. Άρθρο 7 1.Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία, μεριμνά για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής, λαμβάνοντας ενδεχομένως υπόψη τις συνολικές ανάγκες της Κοινότητας. 2.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από γνώμη και του κατά το άρθρο 6 του παρόντος, διαχειριστή της υποδομής, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής της σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και οι κανόνες ασφαλείας και ο έλεγχος εφαρμογής τους. Άρθρο 8 1.Ο Ο.Σ.Ε. ως διαχειριστής της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, εισηγείται την επιβολή τέλους χρήσης της οικείας υποδομής, το οποίο καταβάλλουν οι Διεθνείς Ενώσεις και οι Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την υποδομή βάσει του άρθρου 10 του παρόντος. Οι λεπτομέρειες καθορισμού του τέλους χρήσης υποδομής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από πρόταση του Ο.Σ.Ε. με βάση ιδίως τις αποστάσεις που διανύονται, τη σύνθεση του συρμού, τις απαιτήσεις ταχύτητας, τα φορτία κατ άξονα, τη χρονική περίοδο και το βαθμό χρήσης της υποδομής. Οι αρχές, βάσει των οποίων καθορίζεται το τέλος χρήσης της υποδομής καθορίζονται με βάση την αρχή της μη διάκρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Οικονομική εξυγίανση Άρθρο 9 Στα πλαίσια της οικονομικής διοίκησης του Ο.Σ.Ε. συνιστάται χωρηστή υπηρεσία απόσβεσης των χρεών. Στο παθητικό της υπηρεσίας αυτής μεταφέρονται, έως την πλήρη απόσβεσή τους όλα τα δάνεια που έχει συνάψει ο Ο.Σ.Ε. τόσο για την χρηματοδότηση των επενδύσεων όσο και για την κάλυψη υπερβάσεων δαπανών εκμετάλλευσης που απορρέουν από την δραστηριότητα σιδηροδρομικών μεταφορών ή από την διαχείρηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Τα χρέη που προέρχονται από δραστηριότητες θυγατρικών δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Για την εξάλειψη των χρεών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο παρέχονται οι αναγκαίες ενισχύσεις στον Ο.Σ.Ε., οι οποίες είναι σύμφωνες με τα άρθρα 77,92 και 93 της Συνθήκης της Ρώμης. Άρθρο 10 1.Στις διεθνείς ενώσεις στις οποίες συμμετέχει ο Ο.Σ.Ε. ή άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση νομίμως εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα, παραχωρούνται δικαιώματα πρόσβασης και διέλευσης, για την παροχή διεθνών υπηρεσιών μεταφορών, μεταξύ των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις που απαρτίζουν τις εν λόγω ενώσεις. 2.Στις διεθνείς ενώσεις στις οποίες δεν συμμετέχει ο Ο.Σ.Ε. ή άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση νομίμως εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα, παραχωρούνται μόνον δικαιώματα διέλευσης για την παροχή διεθνών υπηρεσιών μεταφορών, μεταξύ των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις που απαρτίζουν τις εν λόγω ενώσεις. 3.Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν νομίμως σε κράτος μέλος και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του παρόντος χορηγείται δικαίωμα πρόσβασης στην Ελληνική σιδηροδρομική υποδομή, υπό δικαίους όρους, με σκοπό την εκμετάλλευση υπηρεσιών διεθνών συνδυασμένων μεταφορών εμπορευμάτων. 4.Για τις διεθνείς υπηρεσίες μεταφορών που αναφέρονται στα εδάφια 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι διεθνείς ενώσεις και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων, συνάπτουν τις απαραίτητες διοικητικές, τεχνικές και χρηματοδοτικές συμφωνίες με τον Ο.Σ.Ε., ως διαχειριστή της Ελληνικής σιδηροδρομικής υποδομής, προς διευθέτηση των θεμάτων ρύθμισης και ασφαλείας της κυκλοφορίας. Οι όροι που διέπουν αυτές τις συμφωνίες δεν εισάγουν διακρίσεις. Άρθρο 11 Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργείται κάθε αντίθετη με το παρόν διάταξη. 2.Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ οι υπουργοΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 325 (3) Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.Του άρθρου 12 παρ. 2, περίπτ. β του Ν.Δ. 3155/1955 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών». 2.Του άρθρου 53 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 3.Την 87/2.2.1996 (ΦΕΚ 83/Β/1996) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Γεωργίου Δασκαλάκη». 4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5.Την με αριθμ. 438/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης α του άρθρου 1 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13.12.1977) αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Μέγιστο Πλάτος: Δύο και ήμισυ (2,5) μέτρα. Ειδικά για τα φορτηγά οχήματα και για τα υπ αυτών ρυμουλκούμενα, Εθνικών και Διεθνών μεταφορών, μικτού βάρος πάνω από 3,5τόνους, (πλην ψυγείων με ισοθερμικούς θαλάμους παχέων τοιχωμάτων, διεθνών μεταφορών), δύο μέτρα και πενηνταπέντε εκατοστά του μέτρου (2,55)». Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τη 423/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη ύψους 3.450 εκατ. δρχ. περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 6 του Ν.1358/1983 (Α 64).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985, όπως έχουν προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α154).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 231/1986 (Α 97).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Α 102).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (Α 201).
  • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 80010/12.2.1996, άρθρο 3 (Β91).
  • Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ, η οποία έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίασή τους 3/18.1.1995 (απόφαση 9).
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, η οποία έχει διατυπωθεί κατά τη συνεδρίασή του 84/20.11.1995 της ΚΗ περιόδου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004