ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/328

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής οι εξής θέσεις διοικητικού προσωπικού:
 1. Στον Κλάδο ΔΕ Τεχνικό:
 2. Πέντε (5) θέσεις ειδικότητας οδηγών αυτοκινήτου, οι οποίες προστίθενται στις υφιστάμενες με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/459/1988 (Β 430), Β1/2/21.9.93 (Β 779) και Β1/326/89 (Β 620) των θέσεων του κλάδου τούτου, οριζομένων συνολικά σε πενήντα (50).
 3. Στον Κλάδο ΔΕ Ζωοκόμων Τμήματος Κτηνιατρικής:
 4. Δεκαπέντε (15) θέσεις οι οποίες προστίθενται στις υφιστάμενες, σύμφωνα με τον ΑΝ 1510/1950, ΝΔ 3974/1959, ΒΔ 605/70, ΒΔ 289/1973, ΠΔ 435/1976, των θέσεων του κλάδου τούτου, οριζομένων συνολικά σε είκοσι οκτώ (28)
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των θέσεων κάθε Κλάδου είναι τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στο Π.Δ. 194/1988 (Α 84) όπως ισχύει κάθε φορά. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 79 παρ. 5 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). β) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247).
 • Την πρόταση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(συνεδρίαση: 2649/26.5.95).
 • Την 13/96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη» (Β 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως δαπάνη σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δρχ. σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠΕΠΘ (Φορέας 19-250 της ομάδας 0200). Για το οικονομικό έτος 1996 και για το δεύτερο εξάμηνο δαπάνη ύψους δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δρχ. 10 Σεπτεμβρίου 1996 Για το οικονομικό έτος 1997 η παραπάνω δαπάνη προσαυξάνεται με το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων.
 • Την αριθ. 245/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3974 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3974 1959
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1510 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1510 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/435 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/605 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/605 1970
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/289 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία