Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν εγκρίνεται ο Οργανισμός διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος που έχει συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 393/1966 Β. Δ/τος (ΦΕΚ Α/101 /66) με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης» με το Π.Δ. 340/85. Έδρα του είναι ο Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης και τελεί υπό την εποπτεία και των έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 2 "Σκοπός του Θεραπευτηρίου είναι:"
1.  
  Η περίθαλψη εκατόν τριάντα ατόμων (130) που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πνευματικές ή κινητικές και των δύο φύλων από 18 ετών και πάνω απ όλα τα διαμερίσματα της χώρας προτιμωμένων αυτών που κατάγονται από το Νομό Λασιθίου και δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν. Η εισαγωγή τους θα γίνεται είτε για μόνιμη παραμονή είτε για αποθεραπεία με βραχύ διάστημα παραμονής.
2.  
  Η περίθαλψη είκοσι (20) ενηλίκων αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων από 65 ετών και άνω
3.  
  Η αποκατάσταση (Λειτουργική - Κοινωνική και Επαγγελματική) καθώς και η λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής τόσο των περιθαλμπομένων στο Θεραπευτήριο, όσο και άλλων ατόμων χρονίως πασχόντων, που κατοικούν στο Νομό Λασιθίου με ανάπτυξη εξωτερικού προγράμματος και τη δυνατότητα λειτουργίας «δορυφορικών» εργαστηρίων στις πόλεις Ιεράπετρα και Σητεία
4.  
  Η εφαρμογή προγραμμάτων παροχής βοήθειας - νοσηλείας στο σπίτι. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε άτομα:.
 1. Μη αυτοεξυπηρετούμενα, εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή κοινωνικών
 2. Που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα λόγω προσωρινών ή χρονίων παθήσεων
 3. Μοναχικά ηλικιωμένα και έχουν σκοπό την παροχή Κοινωνικών και Ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή ψυχοκοινωνικά ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους και να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους
Άρθρο 3 "Παρεχόμενη περίθαλψη"
1.  
  Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης παρέχει στα άτομα που περιθάλπει υγιεινή στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και αποκατάσταση (λειτουργική, κοινωνική, επαγγελματική) ενώ παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγή όσων έχουν ανάγκη σε κατάλληλο νοσηλευτικό Ίδρυμα. Επίσης επιδιώκεται η ψυχική τόνωση και η κοινωική επαγγελματική αποκατάσταση των περιθαλπομένων με την εφαρμογή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες δύνανται να παρακολουθήσουν και άλλα χρονίως πάσχοντα άτομα εκτός των περιθαλπομένων που κατοικούν στο Νομό Λασιθίου. Το πρόγραμμα βοήθεια - νοσηλεία στο σπίτι παρέχει: α) Κοινωνική εργασία με άτομα οικογένειες και ομάδες, συνεργασία με οργανώσεις εντός και εκτός των περιοχών του προγράμματος. β) Τακτικές επισκέψεις κατ οίκον από κοινωνική λειτουργό καθώς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους εξυπηρετούμενους. γ) Πρακτικές εξυπηρετήσεις, όπως εξόφληση λογ/σμών, ψώνια, συνοδεία σε υπηρεσίες κ.λπ. δ) Συνεργασία με τις υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των περιοχών του προγράμματος και ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων για ικανοποίηση των αναγκών τους. ε) Ψυχαγωγία και κατ οίκον απασχόληση. στ) Ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση. ζ) Φροντίδα κατ οίκον καθαριότητας.
Άρθρο 4
1.  
  Στο Ίδρυμα εισάγονται άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας από 18 ετών και πάνω χρονίως πάσχοντα και αυτοεξυπηρετούμενα ηλικιωμένα, απ όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτίμηση από το Νομό Λασιθίου αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
 3. Έκθεση κοινωνικής έρευνας με πρόταση εισαγωγής στο Ίδρυμα
 4. Ιατρικό πιστοποιητικό για την αιτία του χρόνου νοσήματος στο οποίο θα αναγράφεται ότι το άτομο που έχει ανάγκη ιδρυματικής περίθαλψης δεν φέρει σύνδρομο διανοητικής αναπηρίας ή φέρει σύνδρομο το οποίο δεν φθάνει μέχρι διεγέρσεων, ώστε να γίνεται ανήσυχο και ακατάλληλο για συμβίωση, δεν πάσχει από μολυσματική νόσο συφιλίδα, φυματίωση και από βαρύ νόσημα που να χρειάζεται ειδική νοσηλεία ή από καρκίνο
2.  
  Οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες τους. Η συμμετοχή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει τιμολογίου με κλίμακα ανάλογη με το ύψος του εισοδήματος του κάθε περιθαλπομένου.
3.  
  Οι εισαγόμενοι στο Ίδρυμα με απόφαση που βεβαιώνει οικονομική αδυναμία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/1973 (Α/149) απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων - νοσηλειών, εκτός εάν από την ίδια απόφαση προβλέπεται συμμετοχή. Δύναται το Ίδρυμα να ζητήσει την έκδοση της απόφασης του Νομάρχη που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/73 και κατά την διάρκεια περίθαλψης κάποιου ατόμου.
4.  
  Στους περιθαλπόμενους παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες ανεξάρτητα της συμμετοχής ή μη στη δαπάνη των νοσηλειών τροφείων
Άρθρο 5 "Διοίκηση"
1.  
  Το Ίδρυμα διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο διορίζεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή και αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος λόγω της επαγγελματικής απασχόλησης ή της επιστημονικής κατάρτισης κρίνεται κατάλληλος να ανταποκριθεί στο έργο της Κοινωνικής Προστασίας των χρονίως πασχόντων ατόμων. β) Έναν αιρετό εκπρόσωπο των περιθαλπομένων ή των κηδεμόνων τους. γ) Έναν αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων. δ) Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ). ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (διοικητικό υπάλληλο ή Κοινωνικό Λειτουργό). στ) Δύο πρόσωπα κύρους με κοινωνική δράση. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των περιθαλπομένων ή των κηδεμόνων τους και των εργαζομένων εκλέγονται εφ όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχοι σύλλογοι. Αν όμως υπάρχουν αντίστοιχοι σύλλογοι οι εκπρόσωποι των περιθαλπομένων ή των κηδεμόνων τους και των εργαζομένων προτείνονται από τους συλλόγους. Το Δ.Σ. εκλέγει στην πρώτη του συνεδρίαση μεταξύ των μελών του έναν Αντιπρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τριετής.
Άρθρο 6
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, καθώς επίσης και όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών αυτού, πάντοτε όμως με πρόσκληση του Προέδρου
2.  
  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει ο Προϊστάμενος του Ιδρύματος, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο.
3.  
  Τα θέματα που είναι για συζήτηση καταχωρούνται στην ημερήσια διάταξη η οποία κοινοποιείται έγκαιρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με την πρόσκληση για συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις η κλήτευση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται εκτός και αν πρόκειται για επείγοντα θέματα και αποφασίζουν τη συζήτηση, όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  
  Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως επικυρώνονται από το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση και καταχωρούνται από το γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πρακτικών μονογραμμένο από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τα παρόντα μέλη που είναι στη συνεδρίαση.
5.  
  Ουδεμία απόφαση του Δ.Σ. εκτελείται αν δεν έχουν επικυρωθεί τα πρακτικά της συνεδριάσεως στην οποία πάρθηκε η απόφαση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η εκτέλεση της αποφάσεως δεν επιδέχεται αναβολή, δύναται το Δ.Σ. με ειδική απόφαση να θεωρεί ως επικυρωμένα τα σχετικά πρακτικά για τα θέματα αυτά με σκοπό την άμεση εκτέλεση της απόφασης.
6.  
  Το Δ.Σ. για να έχει απαρτία πρέπει τα μέλη που βρίσκονται στη συνεδρίαση να είναι περισσότερα από τα μέλη που απουσιάζουν. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με ψηφοφορία και με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή αυτού που προεδρεύει.
7.  
  Όταν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από αναφορά του Προέδρου του Δ.Σ. Επίσης επί απουσίας σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων και περιθαλπομένων κινείται η διαδικασία εκλογής νέων εκπροσώπων.
8.  
  Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται υπάλληλος του Ιδρύματος με απόφασή του.
Άρθρο 7 "Το Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Διοικεί και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
2.  
  Εγκρίνει τις απαιτούμενες δαπάνες για τη λειτουργία του Ιδρύματος μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου δύναται να ζητήσει από την οικεία Νομαρχία των τροποποίηση και αναμόρφωση μέσα στο οικονομικό έτος με τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος
3.  
  Διορίζει όλο το προσωπικό, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και ασκεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού
4.  
  Αποφασίζει για τα εισαγόμενα άτομα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος
5.  
  Είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία των εργασιών του Ιδρύματος εκτός από εκείνα για τα οποία προβλέπεται από ειδικές διατάξεις αρμοδιότητα άλλων οργάνων του νομικού προσώπου
Άρθρο 8 "Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:"
1.  
  Εκπροσωπεί το Ίδρυμα στις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του και διορίζει τους δικαστικούς πληρεξουσίους με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
2.  
  Προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις, καταρτίζει με τον Προϊστάμενο των υπηρεσιών του Ιδρύματος την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων και υπογράφει τις προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο τόπος, η ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως. Στην ημερήσια διάταξη περιέχονται περιληπτικά τα θέματα που θα συζητηθούν.
3.  
  Υπογράφει με το Διεθυντή του Ιδρύματος τις επιταγές και τα εντάλματα πληρωμών, καθώς και τα έγγραφα για την υπογραφή των οποίων δεν έχουν εξουσιοδοτητεί ο Διευθυντής του Ιδρύματος ή οι Προϊστάμενοι των τμημάτων
4.  
  Ασκεί στο προσωπικό του Ιδρύματος τις αρμοδιότητες που του παρέχουν οι Νόμοι και συντάσσει τις υπηρεσιακές εκθέσεις για τον Προϊστάμενο των υπηρεσιών του Ιδρύματος
Άρθρο 9 "Πόροι το Ιδρύματος"
1.  
  Πόροι το Ιδρύματος είναι: α) Κρατική επιχορήγηση. β)Έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του. γ) Τροφεία από τους περιθαλπόμενους ή από τους ασφαλιστικούς τους φορείς. δ) Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες στο Ίδρυμα. ε) Κάθε άλλα νόμιμα έσοδα.
Άρθρο 10 "Προϋπολογισμός"
1.  
  Ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Ιδρύματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με βάση την προγραμματισμένη από το Δ.Σ. δραστηριότητα ψηφίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τον Περιφερειακό Δ/ντή. Αντίγραφο του εγκριθέντος προϋπολογισμού υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 11
1.  
  Τα κεφάλαια και οι πόροι του Ιδρύματος κατατίθενται απ ευθείας σε τηρούμενο λογαριασμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος ή της Εθνικής Τράπεζας ή της Εμπορικής Τράπεζας ή σε άλλη τράπεζα του Δημοσίου
2.  
  Ειδικές πιστώσεις ή κεφάλαια που πλεονάζουν μεταφέρονται σε ειδικούς λογαριασμούς διαθεσίμου με τόκο ή χωρίς τόκο, ανάλογα με την προέλευσή τους. Η μεταφορά από τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης και η επαναφορά σ αυτόν γίνεται με εντολή του προϊσταμένου των υπηρεσιών του Ιδρύματος ή οίκοθεν από την Τράπεζα της Ελλάδας ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ή την Εμπορική Τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα του Δημσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ΑΝ 1611/1950, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. Δ/τος 299/54.
3.  
  Επιτρέπεται να τηρείται σε μία τράπεζα ο λογ/σμός διαθεσίμων κεφαλαίων και σε άλλη ο λογ/σμός ταμειακής διαχείρισης ώστε να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για το Ίδρυμα
Άρθρο 12 "Πληρωμές Δαπανών"
1.  
  Κάθε πληρωμή ενεργείται με χρηματικό ένταλμα το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή από άλλο μέλος αυτού, ειδικά εξουσιοδοτημένο καθώς και από τον προϊστάμενο των υπηρεσιών του Ιδρύματος και το Λογιστή, η δε καταβνολή του ποσού αυτού ενεργείται με την έκδοση ισόποσης επιταγής σε βάρος του λογαριασμού που τηρεί το ίδρυμα στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας ή της Εθνικής ή της Εμπορικής ή άλλης Δημόσιας Τράπεζας. Οι επιταγές υπογράφονται όπως και τα εντάλαμτα πληρωμής.
Άρθρο 13 "Εκτέλεση δαπανών"
1.  
  Οι δαπάνες του Ιδρύματος εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ και της νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων
Άρθρο 14
1.  
  Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος αποτελούν Διεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:
 1. Τμήμα Χρονίως Πασχόντων.
 2. β) Τμήμα Υπερηλίκων αυτοεξυπηρετουμένων.
 3. γ) Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και επαγγελματικής κατάρτισης και βοήθειας - νοσηλείας στο σπίτι.
 4. δ) Τμήμα Διοικητικού.
2.  
 1. Το τμήμα χρονίως πασχόντων είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρονται στην προστασία που παρέχεται από το ίδρυμα στα χρονίως πάσχοντα άτομα
 2. Το τμήμα αυτοεξυπηρετουμένων υπερηλίκων είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρεται στην προστασία που παρέχεται από το Ίδρυμα στα υπερήλικα αυτοεξυπηρετούμενα άτομα
 3. Το τμήμα φυσικής αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρεται στη Φυσική Αποκατάσταση των περιθαλπομένων, στην επαγγελματική κατάρτιση τόσο των περιθαλπομένων όσο και των λοιπών μειονεκτούντων ατόμων από 18 ετών και πάνω, καθώς και στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι
 4. Το τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για τον χειρισμό κάθε θέματος που αναφέρεται στη γενική κατάσταση του προσωπικού του Ιδρύματος, στα οικονομικά και στη διαχείριση της περιουσίας του καθώς και στο χειρισμό θεμάτων γραμματείας
Άρθρο 15 "Ι. Μόνιμο Προσωπικό Οι θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται κατά κλάδους και ειδικότητες, όπως παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ"
1.  
  Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέσεις έξι (6)
2.  
  Από τις οργανικές θέσεις των μονίμων υπαλλήλων δεν πληρούται αριθμός ίσος με τους υπηρετούντες σε προσωρινές θέσεις ιδ. δικαίου.
3.  
  Δύο (2) θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Εκπαιδευτών
4.  
  Κλάδος ΔΕ Κουρέων θέσεις μία (1) ΙV.Προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου Επτά (7) θέσεις ΔΕ βοηθητικού προσωπικού (κλητήρων θυρωρών νυκτοφυλάκων) προσωρινές Πέντε (5) θέσεις ΔΕ βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου προσωρινές Μία (1) θέση ΥΕ Ράπτριας προσωρινή Μία (1) θέση ΥΕ Κουρέων προσωρινή Μία (1) θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγου προσωρινή Μία (1) θέση ΔΕ Υδραυλικού προσωρινή Δύο (2) θέσεις ΔΕ Μαγείρων προσωρινές.
5.  
  Κλάδος ΔΕ τεχνικός θέσεις εννέα (9) Οι παραπάνω θέσεις ΔΕ Τεχνικού ορίζονται ως ακολούθως: Δύο (2) θέσεις ηλεκτρολόγων Τρεις (3) θέσεις υδραυλικών-συντηρητών κτιρίων Δύο (2) θέσεις οδηγών αυτοκινήτων Δύο (2) θέσεις ραπτριών. Από τις δέκα επτά θέσεις ΔΕ Νοσηλευτικής οι δέκα (10) καλύπτονται από ΔΕ Νοσηλευτικής οι υπόλοιπες επτά (7) καλύπτονται μόνο αν δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες επτά (7) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας. 1)Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με Επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης ή κλινικής ψυχολογίας με σύμβαση αορίστου χρόνου. 2) Τεχνικό Προσωπικό Δύο (2) θέσεις ΔΕ Τεχνικών με σύμβαση αορίστου χρόνου. ΙΙΙ. Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
6.  
  Κλάδος ΤΕ Λογοθεραπείας θέσεις δύο (2)
7.  
  Κλάδος ΤΕ Διατροφής θέσεις μία (1)
8.  
  Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (ειδικότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων) θέσεις μία (1)
9.  
  Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέσεις δύο (2)
10.  
  Κλάδος ΤΕ Μηχανολόγων θέσεις μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Άρθρο 16
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας στο Π.Δ. 194/3.5.88 (Α 84) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα:1) Για τον κλάδο ΔΕ Νοσηλευτικής ορίζεται πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου ή αναγνωρισμένης Μέσης Τεχνικής επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή πτυχίο των πρώην Σχολών ΔΕ Νοσηλευτικής μονοετούς φοίτησης. 2)Για τις θέσεις των τεχνιτών εκπαιδευτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, ορίζονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση ειδικότητας από το Π.Δ. 194/88 για τον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών. 3) Για τη θέση Επαγγελματικού Συμβούλου πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού που να αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/1991. 4)Για τη θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού Ψυχολόγου, πτυχίο Ψυχολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και ειδίκευση στην εφαρμογή ή κλινική Ψυχολογία που να αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/1991.
Άρθρο 17 "1................ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού."
2.  
  Του τμήματος χρονίως πασχόντων υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ του μέρους 1 του άρθρου 15 του παρόντος και εν ελλείψει υπάλληλος ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτικής
3.  
  Του τμήματος αυτοεξυπηρετουμένων ηλικιωμένων υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ του μέρους Ι του άρθρου 15 του παρόντος ή ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτικής
4.  
  Του τμήματος φυσικής αποκατάστασης και επαγγελματικής κατάρτισης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή ΤΕ Εργοθεραπείας
5.  
  Του Τμήματος Διοικητικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - ΛΟγιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. ·.
Άρθρο 18 "Εσωτερικός Κανονισμός - Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Όλα τα λεπτομερέστερα θέματα που ανάγονται στην κανονική και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύαμτος ως και τα καθήκοντα των εργαζομένων στο Ίδρυμα, εφ όσον είναι δευτερευούσης σημασίας ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 393/1966, Β.Δ/τος (ΦΕΚ 101/66) και του Π.Δ/τος 340/85 (Α 118).
Άρθρο 19
1.  
  Οι υπηρετούντες τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου κατατάσσονται στις ομοιόβαθμες θέσεις κλάδων αντίστοιχης κατηγορίας του άρθρου 15 του παρόντος
2.  
  Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ΙΔ διατηρούνται στις θέσεις τους μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία οπότε οι θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως. Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 48 του Ν. 2082/92 περί «Αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωσης νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 158/Α·).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης κ.λπ.» (ΦΕΚ 43/Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/τ. Α’/92).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Νομαρχικαού Προϋπολογισμού σε ετήσια βάση το ύψος της οποίας υπολογίζεται να ανέλθει σε 58.926.000 δρχ. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 2844, που θα εγγράφονται στον Νομαρχιακό Προϋπολογισμό και από την είσπραξη νοσηλειών Τροφείων από διάφορα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, κ.λπ.).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 15 του Ν. 2190/94 (Α’/28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής από την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Τη ΔΥ3α/οικ. 158/96 (Β’/59) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας».
 • Την 13/16.3.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137/Β).
 • Την 119/94 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου».
 • Την 274/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1959/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.158/96(Β’ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_158_96(Β’ 1959
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/299 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/57 1973
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/340 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/393 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003