Σύσταση και λειτουργία αμιγών νομαρχιακών και διανομαρχιακών επιχειρήσεων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1 "Όργανα των επιχειρήσεων"
1.  
  Οι αμιγείς επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των νομαρχιακών διαμερισμάτων που συνιστώνται σύμφωνα με τα άρθρα 75 παρ. 1 και 76, παρ. 1, 2, 3 του Π.Δ. 30/96 διοικούνται από: α. Το διοικητικό συμβούλιο. β. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 2 "Διοικητικό συμβούλιο - σύνθεση - συγκρότηση"
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε έως ένδεκα μέλη, τα οποία ορίζονται, από το νομαρχιακό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά, τυλαχιστον δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, εκ των οποίων το ένα από τη μειοψηφία, ένα είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος των οποίων η επαγγελματική ή επιστημονική ιδιότητα ή η κοινωνική δραστηριότητα είναι συναφείς προς το αντικείμενο της επιχείρησης. Επίσης το νομαρχιακό συμβούλιο ορίζει πέντε αναπληρωματικά μέλη εκ των οποίων ένα είναι μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου, ένα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα και ένα είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων. Τα εν λόγω τρία αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν, εφόσον απαιτηθεί, τα αντίστοιχα τακτικά μέλη ενώ τα άλλα δύο αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα λοιπά τακτικά μέλη.
2.  
  Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκλέγονται από τη γενική συνέλευσή τους, που συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου των εργαζομένων στην επιχείρηση, μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τότε που θα πάρει τη σχετική γραπτή πρόσκληση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος των εργαζομένων ή δεν υπάρχει ενιαίος σύλλογος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης συγκαλεί όλους τους εργαζομένους σε γενική συνέλευση με σκοπό την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων. Στην ίδια περίπτωση, η γενική συνέλευση των εργαζομένων, με ειδικό κανονισμό, ρυθμίζει τα σχετικά με τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και τον τρόπο εκλογής των εκπροσώπων των εργαζομένων. Πάντως σε περίπτωση παράλειψης του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης να απευθύνει τη σχετική πρόσκληση προς το σύλλογο των εργαζομένων ή να συγκαλέσει τους εργαζόμενους της επιχείρησης σε γενική συνέλευση, οι εργαζόμενοι μπορούν να ενεργήσουν σχετικά και χωρίς την πρόσκληση προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
3.  
  Τον κοινωνικό φορέα που θα εκπροσωπηθεί στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης επιλέγει το νομαρχιακό συμβούλιο και είναι κατά προτίμηση συνεταιρισμός κατοίκων της περιφέρειας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος που εκπροσωπεί τους καταναλωτές των προϊόντων (αγοραστές ή χρήστες) ή τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών της επιχείρησης άλλος κοινωνικός φορέας που τα μέλη του εξυπηρετούνται ή επηρεάζονται από τη δραστηριότητα αυτής της επιχείρησης. Αν δεν υπάρχει τέτοιος συνεταιρισμός ή άλλος κοινωνικός φορέας στην περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος, τότε το νομαρχιακό συμβούλιο επιλέγει παραπλήσιο φορέα. Ο εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του κοινωνικού φορέα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του Νομάρχη, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί να επιλέξει άλλον κοινωνικό φορέα προς εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο με τα ίδια κριτήρια και διαδικασίες. Στο διοικητικο συμβούλιο μπορεί να εκπροσωπηθούν περισσότεροι από ένα κοινωνικοί φορείς.
4.  
  Μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορούν να είναι επιχειρηματίες ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές επιχειρήσεων, που συνδέονται με την επιχείρηση με σύμβαση έργου ή είναι προμηθευτές της επιχείρησης ή έχουν αντικείμενο όμοιο ή συναφές προς αυτό της επιχείρησης. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει αν η επιχείρηση αυτή είναι επίσης επιχείρηση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος.
Άρθρο 3
1.  
  Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη νομαρχιακή περίοδο και σε κάθε περίπτωση λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του νομαρχιακού συμβουλίου. Το νομαρχιακό συμβούλιο οφείλει α ορίσει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία και σε περίπτωση σύστασης νέας επιχείρησης μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της συστατικής πράξης.
2.  
  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν οριστούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης από το νέο νομαρχιακό συμβούλιο, παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συμβουλίου μέχρι να οριστούν αυτά
3.  
  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους για αποχρώντα λόγο με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου που τα έχει ορίσει, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών του. Ειδικά για την αντικατάσταση των εκπροσώπων των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.
4.  
  Αν μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν δεχθούν τον ορισμό τους, μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου, ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αντικατατατθούν ή αν παραμείνουν κενές θέσεις μελών για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με τη σειρά που αυτά έχουν ορισθεί, με πράξη του νομαρχιακού συμβουλίου. Εάν και τα αναπληρωματικά μέλη εξαντληθούν, το διοικητικό συμβούλιο, μέχρι να οριστούν οι αντικαταστάτες τους, λειτουργεί νόμιμα με την ελλειπή σύνθεση του, που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από τον αριθμό των μελών που χρειάζεται για την απαρτία. Νόμιμα επίσης λειτουργεί το διοικητικό συμβούλιο μέχρι να οριστούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής.
5.  
  Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του επί διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου
Άρθρο 4
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν οι υποθέσεις της επιχείρησης το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεώνεται να το συγκαλέσει και όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο των μελών του ή ο νομάρχης ή το νομαρχιακό συμβούλιο, οι οποίοι ορίζουν ταυτόχρονα και το σκοπό της σύγκλησης.
2.  
  Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της επιχείρησης και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον ο αριθμός των παρόντων είναι μεγαλύτερος από το μισό του νόμιμου αριθμού των μελών του
3.  
  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Η ψηφοφορία είναι φανερή, ενώ γίνεται υποχρεωτικά μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και ζητηθεί από δύο μέλη του συμβουλίου.
4.  
  Για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου που είναι παρόντα στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά τηρούνται από υπάλληλο της επιχείρησης που ορίζεται με απόφαση του συμβουλίου.
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου"
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο είναι το νομαρχιακό συμβούλιο, και ιδιαίτερα: α) Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης. β) Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τον ισολογισμό και καταρτίζει την έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. γ) Καθορίζει τις τιμές και τους όρους για τη διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης ή για τη χρήση των υπηρεσιών της. δ) Αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες όπως ειδικότερα ορίζεται στον σχετικό κανονισμό. ε) Αποφασίζει για την αγορά και τη μίσθωση ακινήων και κινητών που είναι χρήσιμα στην επιχείρηση και την εκποίηση, εκμίσθωση και γενικότερα εκμετάλλευση ακινήτων και κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση. στ) Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά με δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς. ζ) Αποφασίζει τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, και μπορεί για ασφάλειά τους να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος από τις προσόδους της επιχείρησης, και αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων υποθήκης σε ακίνητά της. η) Γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση, εφόσον τα θέματα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του νομαρχιακού συμβουλίου.
Άρθρο 6 ". Εποπτεία"
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο στέλνει όλες τις αποφάσεις του, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την έκδοσή τους στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο νομαρχιακό διαμέρισμα στην οποία ανήκει η επιχείρηση ή που συμμετέχει στην επιχείρηση για ενημέρωση των οργάνων τους
2.  
  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το νομαρχιακό συμβούλιο αν αφορούν:
 1. Την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και τις μεταβολές του
 2. Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματα δικαιώματα.
 3. Δεν απαιτείται έγκριση αν πρόκειται για αγορά και πώληση ακινήτων από επιχειρήσεις οικιστικής δραστηριότητας.
 4. Τη διάθεση των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 10
 5. Τα επενδυτικά προγράμματα της επιχείρησης
3.  
  Το νομαρχιακό συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων. Επίσης, μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια έκτακτκου διαχειριστικού ελέγχου από τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.
4.  
  Η έγκριση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου επιχείρησης από το νομαρχιακό συμβούλιο, γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από τότε που θα του κοινοποιηθούν, οι αποφάσεις αυτές. Αν περάσει η προθεσμία αυτή χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης έχει εγκριθεί.
Άρθρο 7 "Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το νομαρχιακό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της επιχείρησης, οι οποίοι είναι αντίστοιχα πρόεδρος και αντιπρόεδρος και του διοικητικού συμβουλίου της
2.  
  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχη και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης, μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η επιχείρηση. Τον πρόεδρο αναπλρώνει στα καθήκοντά του ο αντιπρόεδρος.
Άρθρο 8 "Απασχόληση μελών διοικητικού συμβουλίου -Διευθυντής"
1.  
  Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να ορίζεται η μερική ή η πλήρης απασχόληση μέχρι του ενός τετάρτου των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην επιχείρηση με αμοιβή. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα μέλη που θα απασχοληθούν, οι αρμοδιότητες και η αμοιβή τους για την πρόσθετη αυτήν απασχόλησή τους. Αν το ένα τέταρτο των μελών δεν είναι ακέραιος αριθμός, το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλεύεται προς τα πάνω.
2.  
  Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με απόφαση του την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός των περιπτώσεων α, β γ ε, και ζ του άρθρου 5 στον πρόεδρο, στο διευθυντή, στους υπεύθυνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης και σε άλλα όργανα αυτής
3.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να προσλαμβάνεται διευθυντής αυτής ή να ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα μέλη του. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης.
Άρθρο 9
1.  
  Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην επιχείρηση. Η αποζημίωση ορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
2.  
  Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
3.  
  Για τον καθαρισμό των ανωτέρω αποζημιώσεων λαμβάνεται υπόψη η οικονομική δυνατότητα της επιχείρησης
Άρθρο 10 "Διαχείριση - Διάθεση εσόδων"
1.  
  Η διαχείριση των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από τη διαχείριση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
2.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το νομαρχιακό συμβούλιο, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού, το ύψος του οποίου ως ποσοστό επί των κερδών ορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή να διατίθενται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο νομαρχιακό διαμέρισμα για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών
3.  
  Με την ίδια απόφαση το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης εκτιμώντας τους στόχους, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά της, μπορεί να κρατήσει μέχρι είκοσι πέντε στα εκατό από τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασμό για την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους, με τη μορφή πρόσθετων υλικών αμοιβών. Τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής των αμοιβών αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται στον κανονισμό προσωπικού. Οι πρόσθετες αυτές αμοιβές δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές κατά την έννοια των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
4.  
  Μετά από σχετική απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου η εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών της παρ. 2 του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει από την ίδια την επιχείρηση, για λογαριασμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος.
Άρθρο 11
1.  
  Η ταμιακή υπηρεσία των επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητη από την ταμιακή υπηρεσία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή των νομαρχιακών διαμερισμάτων. 2.Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που διορίζονται από το νομαρχιακό συμβούλιο στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους. Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία.
3.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εφόσον συντρέχει ειδική περίπτωση, μπορεί να ενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχειρήσεως από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης.
4.  
  Στις επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων γίνονται αποσβέσεις με τα ποσοστά που ορίζει η φορολογική νομοθεσία
5.  
  Οι διατάξεις του Π.Δ. 520/1988 «Βιβλία και στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ Α 236/1988) εφαρμόζονται αναλογικά και για τις αμιγείς επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων. Όπου στο ανωτέρω διάταγμα αναγράφεται «ο νομάρχης» νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Όπου αναγράφεται «δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο» νοείται το νομαρχιακό συμβούλιο, όπου αναγράφεται «δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας» νοείται ο νομάρχης της νομαρχιακής αυτοδιίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος.
Άρθρο 12
1.  
  Οι κανονισμοί που συντάσσονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης και εγκρίνονται από το νομαρχιακό συμβούλιο είναι:
 1. Ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης και το ανώντατο όριο του αριθμού του προσωπικού όπως αυτό προβλέπεται από την οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης της επιχείρησης.
 2. Τροποποίηση του κανονισμού, που συνεπάγεται αύξηση του αριθμού του προσωπικού της επιχείρησης μπορεί να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής ύστερα από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη λειτουργίας της ή την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού, ως προς το προσωπικό και.
 3. Ο κανονισμός διαχείρισης
2.  
  Από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσεται κανονισμός προσωπικού. Με αυτόν καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την πρόσληψη, τα προσόντα του προσωπικού, την εξέλιξή του, το μισθολογικό και το πειθαρχικό του δίκαιο.
3.  
  Το προσωπικό των επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
4.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να συντάσσονται και άλλοι κανονισμοί, που κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης, πέραν όσων αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 13 "Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζομένων"
1.  
  Στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της επιχείρησης το διοικητικό της συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει και χρηματοδοτεί κάθε χρόνο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εργαζομένων στην επιχείρηση. Στα θέματα της επιμόρφωσης περιλαμβάνονται η οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων και οι σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης καθώς και την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκησή της. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορεί να εντάσσεται σε ανάλογα προγράμματα φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή σε κοινά προγράμματα των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα επιμόφρωσης μπορεί να περιλαμβάνει και την παροχή εκπαιδευτικών αδειών για την παρακολούθηση των σεμιναρίων και την πρακτική άσκηση των εργαζομένων.
Άρθρο 14
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης φροντίζει για την εξασφάλιση της δημοσιότητας των διαδικασιών και της λειτουργίας της επιχείρησης με διάφορα μέτρα, όπως είναι η ενημέρωση των κατοίκων με την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου που περιέχει τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και άλλα στοιχεία από τη δραστηριότητα της επιχείρησης, η δημοσιότητα στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, προμηθειών και ανάθεσης μελετών ή έργων
2.  
  Δεν δημοσιεύονται στοιχεία της επιχείρησης, εάν, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου της, από τη δημοσίευσή τους βλάπτεται οικονομικά ή επιχείρηση, σε σχέση με τις άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις
3.  
  Οι διατάξεις αυτού του άρθρου, δεν αφορούν τις δραοτηριότητες προβολής - διαφήμισης των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, οι οποίες αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και υλοποιούνται κατά τους κανόνες της αγοράς
Άρθρο 15
1.  
  Οι επιχειρήσεις διαλύονται:
 1. με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο είχαν συσταθεί, εφόσον δεν έχει παραταθεί
 2. σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης και
 3. σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη συστατική πράξη.
 4. Η διάλυση γίνεται με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία που συστήθηκε η επιχείρηση.
2.  
  Τη διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το νομαρχιακό συμβούλιο, αν η πράξη σύστασης της επιχείρησης δεν προβλέπει τον ορισμό ειδικών εκκαθαριστών.
3.  
  Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητές του διοικητικού συμβουλίου που θα κρατήσει το ίδιο το νομαρχιακό συμβούλιο. Επίσης, με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδικαίως η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης.
4.  
  Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που απομένουν περιέχονται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο νομαρχιακό διαμέρισμα που έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθ ευθύνη.
Άρθρο 16
1.  
  Αν η διάλυση επιχείρησης έγινε λόγω λήξης της διάρκειας ή λόγω πτώχευσης, που όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της επιχείρησης με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
2.  
  Η συγχώνευση αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων γίνεται με απόφαση των νομαρχιακών συμβουλίων που τις έχουν συστήσει η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που οι συγχωνευόμενες νομαρχιακές ή διανομαρχιακές επιχειρήσεις έχουν συσταθεί από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή νομαρχιακά διαμερίσματα που ανήκουν σε περισσότερες Περιφέρειες, οι αποφάσεις που εγκρίνουν την συγχώνευση αυτών εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 17 "Μελέτες - Έργα - Προμήθειες"
1.  
  Για την ανάθεση και κατάρτιση μελετών, την εκτέλεση των έργων και τις προμήθειες υλικών, αναλώσιμων ή μη, καθώς και αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς ως και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών καταρτίζεται ειδικός κανονισμός με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 18
1.  
  Οι κοινές ή διανομαρχιακές αμιγείς επιχειρήσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Π.Δ. 30/1996 διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος και τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις.
2.  
  Οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων για τη σύσταση κοινής ή διανομαρχιακής επιχείρησης λαμβάνονται μετά από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, έχουν το ίδιο περιεχόμενο και περιλαμβάνουν την επωνυμία το σκοπό, τη διάρκεια και την έδρα της επιχείρησης, τη διοίκηση, το κεφάλαιο, τους πόρους, τα σχετικά με τη διάλυση και εκκαθάριση της επιχείρησης, τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει κάθε νομαρχιακή αυτοδικοίκηση ή νομαρχιακό διαμέρισμα, το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο κατά την κρίση του νομαρχιακού συμβουλίου
3.  
  Όλες οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος εκδίδει σχετική πράξη, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των αποφάσεων των νομαρχιακών συμβουλίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτή αποτελείτο καταστατικό της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλάκιο.
4.  
  Σε περίπτωση που η κοινή ή διανομαρχιακή επιχείρηση συνιστάται από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή νομαρχιακά διαμερίσματα που ανήκουν σε περισσότερες περιφέρειες οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων της παραγράφου 2 στέλνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εκδίδεται η σχετική πράξη της παραγράφου 3 από τον Υπουργό, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 19
1.  
  Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κοινής ή διανομαρχιακή επιχείρησης είναι νομάρχες, μέλη νομαρχιακών συμβουλίων, κάτοικοι και δημότες των δήμων και των κοινοτήτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή νομαρχιακών διαμερισμάτων που συμμετέχουν στην επιχείρηση των οποίων η επαγγελματική ή επιστημονική ιδιότητα ή η κοινωνική δραστηριότητα είναι συναφείς προς το αντικείμενο της επιχείρησης. Δεν είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο με εκπρόσωπό της κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή νομαρχιακό διαμέρισμα.
2.  
  Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους. Για τον ορισμό του εκπροσώπου των εργαζομένων εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
3.  
  Με τις αποφάσεις σύστασης της διανομαρχιακής επιχείρησης ορίζεται κοινωνικός φορέας που θα εκπροσωπηθεί στο διοικητικό συμβούλιό της. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται και ο τρόπος εκπροσώπησή του.
4.  
  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ορίζεται από τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή το νομαρχιακό διαμέρισμα με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων με τις οποίες συνιστάται η επιχείρηση. Σε περίπτωση όπου το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το έχουν περισσότερες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή νομαρχιακά διαμερίσματα στις αποφάσεις σύστασης της επιχείρησης αναφέρεται ρητά το νομαρχιακό συμβούλιο που ορίζει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται, από το διοικητικό συμβούλιο ένα από τα μέλη του.
Άρθρο 20 "Διανομαρχιακό όργανο - αρμοδιότητες"
1.  
  Με τις αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων για τη σύσταση επιχείρησης μπορεί να συσταθεί διανομαρχιακό όργανο από αιρετούς εκπροσώπους των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των νομαρχιακών διαμερισμάτων που συνιστούν την επιχείρηση. Στο διανομαρχιακό αυτό όργανο συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα κατ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης.
2.  
  Το όργανο αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες των νομαρχιακών συμβουλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος και επί πλέον:
 1. Μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια έκτακτκου διαχειριστικού ελέγχου και την έκτακτη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου
 2. Αποφασίζει για την αποδοχή της αποχώρησης ή συμμετοχής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος στην επιχείρηση
 3. Αποφασίζει για τη διάλυση της επιχείρησης, ορίζει εκκαθαριστές και εγκρίνει τους λογαριασμούς εκκαθάρισης
 4. Αποφασίζει για όσα άλλα θέματα του αναθέτουν τα νομαρχιακά συμβούλια με τις αποφάσεις σύστασης της επιχείρησης
Άρθρο 21 "Λειτουργία διανομαρχιακού οργάνου"
1.  
  Για την θητεία του διανομαρχιακού οργάνου, την αντικατάσταση των μελών του και τη νόμιμη λειτουργεία του με ελλιπή σύνθεση εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, εκτός από τον ορισμό νέων μελών του οργάνου, που γίνεται μέσα σε δύο μήνες, από την εγκατάσταση των νέων νομαρχιακών αρχών, ή σε περίπτωση νέας επιχείρησης από τη δημοσίευση της συστατικής αυτής πράξης. Το όργανο αυτό εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, μεταξύ των μελών του, στην πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται από το νομάρχη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ή του νομαρχιακού διαμερίσματος που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης, ή από το νομάρχη που ορίζεται ρητά στις αποφάσεις σύστασης της επιχείρησης. Το διανομρχιακό όργανο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστο τρεις φορές το χρόνο και έκτακτα όταν οι υποθέσεις της επιχείρησης το απαιτούν. Συγκαλείται από τον πρόεδρό του, ο οποίος το συγκαλεί υποχρεωτικά και όταν το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών του ή το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, με γραπτή αίτηση στην οποία αναφερονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν ο πρόεδρος δεν το συγκαλέσει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης, το όργανο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. Το διανομαρχιακό όργανο συγκαλείται με γραπτή πρόσκληση που αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα που θα συνέλθει το όργανο και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση στέλνεται με τηλεγράφημα ή με επιστολή στα μέλη πέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Για τη λειτουργία του ανωτέρω οργάνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. Το διανομαρχιακό όργανο μπορεί με απόφαση του να ψηφίσει τον κανονισμό λειτουργίας του. Καθήκοντα γραμματέα του διανομαρχιακού οργάνου ανατίθενται από τον πρόεδρο του σε υπάλληλο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος από την οποία προέρχεται ο πρόεδρος. Με απόφαση του διανομαρχιακού οργάνου καθορίζεται η αποζημίωση του γραμματέα για την άσκηση αυτών των καθηκόντων. Κάθε δαπάνη που αφορά τη λειτουργία του διανομαρχιακού οργάνου, περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης του γραμματέα, καταβάλλεται σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης με ειδική εντολή του προέδρου του διανομαρχιακού οργάνου.
Άρθρο 22 "Αρμοδιότητες νομαρχιακού συμβουλίου"
1.  
  Αν δεν συσταθεί διανομαρχιακό όργανο και δεν ορίζεται διαφορετικά στην πράξη σύστασης διανομαρχιακής επιχείρησης το νομαρχιακό συμβούλιο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης έχει τις αρμοδιότητες: α) Του ορισμού της αποζημίωσης του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 9). β) Του διορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο (άρθρο 11). γ) Της έγκρισης των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 6 παρ. 2). δ) Του ορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου με μερική ή πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση (άρθρο 8 παρ. 1). ε) Της αντικατάσταση εκπροσώπων των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα μετά από σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε (άρθρο 3 παρ. 3). στ) Του ορισμού εκκαθαριστικών και της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης (άρθρο 15). Σε περίπτωση που το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το έχουν περισσότερες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή νομαρχιακά διαμερίσματα, στις αποφάσεις σύστασης της επιχείρησης αναφέρεται ρητά το νομαρχιακό συμβούλιο που ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού του άρθρου.
Άρθρο 23 "Διάθεση εσόδων"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται αναλόγως και στις διανομαρχιακές επιχειρήσεις. Ειδικότερα το τμήμα των καθαρών κερδών που διατίθεται για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών, διανέμεται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και στα νομαρχιακά διαμερίσματα που συμμετέχουν, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιό της.
Άρθρο 24 "Συμμετοχή ή αποχώρηση από την Επιχείρηση"
1.  
  Η συμμετοχή νέου μέλους στην επιχείρηση ή αποχώρηση απ αυτήν, γίνεται είτε με απόφαση του διανομαρχιακού οργάνου κατ άρθρο 20 παρ. 2 του παρόντος είτε με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος και με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων που συμμετέχουν στην επιχείρηση και έχουν αθροιστικά ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό της περισσότερο από πενήντα στα εκατό και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας ευρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή τα νομαρχιακά διαμερίσματα που συμμετέχουν στην επιχείρηση ανήκουν σε περισσότερες Περιφέρειες, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή νομαρχιακό διαμέρισμα που αποχωρεί από την επιχείρηση καταβάλλεται από αυτήν μόνο το ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου και τα περιουσιακά στοιχεία που εισέφερε. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή το νομαρχιακό διαμέρισμα αυτό δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα στο υπόλοιπο κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία της εππιχείρησης. Το ποσοστό συμμετοχής νέου μέλους στο κεφάλαιο της επιχείρησης υπολογίζεται με βάση ισολογισμού που συντάσσεται ειδικά κατά το τελευταίο μήνα πριν την πράξη τροποποίηση της συστατικής πράξης για την είσοδο των νέων μελών στην επιχείρηση.
Άρθρο 25 "Αυξομείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης"
1.  
  Το αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης μπορεί να αυξηθεί με νέα εισφορά από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα που συμμετέχουν με αποφάσεις των νομαρχιακών τους συμβουλίων και εφόσον έχουν αρθροιστικά ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης περισσότερο από πενήντα στα εκατό, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της πράξης σύστασης της επιχείρησης. Στην πράξη σύστασης της επιχείρησης μπορεί να προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία για την αύξηση του κεφαλαίου της. Η ίδια διαδικασία τηρείται για την περίπτωση της μείωσης του αρχικού κεφαλαίου.
Άρθρο 26 "Διάλυση, εκκαθάριση της Επιχείρησης"
1.  
  Η διανομαρχιακή επιχείρηση διαλύεται με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων που έχουν αθροιστικά ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης περισσότερο από πενήντα στα εκατό και πράξη του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας ευρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην πράξη σύστασης της επιχείρησης μπορεί να προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία για τη διάλυση της. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα που συμμετέχουν στην επιχείρηση, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιό της.
Άρθρο 27
1.  
  Η ισχύς αυτού του προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 116 και 76 παρ. 5 του Π.Δ. 30/96 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ Α 21/1996). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση κι Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 201/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137/1985) η οποία προσετέθη δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154/1992).
 • Την αριθμ. 12/6.3.95 (ΦΕΚ Β 137/96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λάμπρου Παπαδήμα».
 • Ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων η οποία δεν μπορεί από τώρα να καθοριστεί και θα καλυφθεί, από τα τακτικά τους έσοδα, κατά περίπτωση.
 • Την 419/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/12 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/520 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/520 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998