ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/332

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνένωση κοινοτήτων Ιουλίδος και Κορησσίας της Επαρχίας Κέας του Νομού Κυκλάδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι Κοινότητες Ιουλίδος και Κορησσίας της Επαρχίας Κέας του Νομού Κυκλάδων συνενώνονται και αποτελούν Δήμο με το όνομα Δήμος «Κέας» και έδρα τον συνοικισμό «Ιουλίδα» της τέως κοινότητας Ιουλίδος. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 4 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95 Α 231).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων του (Α 201).
  • Το Π.Δ. 337/1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών (ενοτήτων) περιοχών Νομού Κυκλάδων (Α 155).
  • Τις 51/95 και 13/96 αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Ιουλίδος και Κορησσίας της επαρχίας Κέας του Νομού Κυκλάδων αντίστοιχα.
  • Την 24197/Γ 3812/24.11.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών με τον τίτλο «Κύρωση αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής πληθυσμών της 17ης Μαρτίου 1991 (Β 882/93).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α 113).
  • Την 13/6.3.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ. Μωραΐτη (Β 137).
  • Την 454/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/337 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία