(1) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η 294/95 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπλίου και το άρθρο 5 του ΠΔ/τος 495/1988 περί σύστασης επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με [...]"
1.  
Το παράρτημα του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 161/1992, που περιέχει τον κατάλογο των φορέων και δικτύων αεριαγωγών υψηλής πίεσης, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 450 (ΦΕΚ 263/Α/29.12.1995) αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚατάλογος των φορέων και των δικτύων αεριαγωγών υψηλής πίεσης Κράτος Μέλος Φορέας Γερμανία Βayemgas GmbΗ ΒΕΒ Εrdgas und Εrdοl GmbΗ Εrdgas Verkaufs-Gesellschaft mbΗ Gas-Uniοn GmbΗ Μοbil Εrdgas - Εrdοl GmbΗ RuhrgasΑGSaar Ferngas ΑG ΤhyssengasGmbΗVereinigte Εlektrizitatswerke Westfale ΑG (VΕW) Westfalische Ferngas ΑG ΕWΑG, Νurnberg Gasνersοrgung Suddeutschland Schleswag ΑG ΤhugaΑGVerbundnetz Gas ΑG Wingas GmbΗ Βέλγιο Distrigaz SΑ Δανία Dansk Νaturgas Α/S Ισπανία Εmpresa Νaciοnal de Gas SΑ (ΕΝΑGΑS)Cas Νatural SDG, SΑ GasdeΕuskadiΕλλάδα ΔΕΠΑ Λουξεμβούργο SΟΤΕG Κάτω Χώρες ΝV Νederlandse Gasunie Ιταλία Snam SpΑ Εdisοn Gas SpΑ Sοcieta Gasοdοtti del Μezzοgiοrnο SpΑ ΓαλλίαGaz de France SΝGSΟCοmpagnie francaise du methane (CΕFΕΜ) Ηνωμένο Βασίλειο Βritish Gas Ιρλανδία Ιrish Gas Βοard ΑυστρίαΟΜVΑG ΣουηδίαVattenfall ΝaturgasΑΒ Sydgas ΑΒ Φινλανδία_________Νeste Οy______________________
1.  
  Με τις διατάξεις του π.Δ/τος αυτού εναρμονίζεται η Ελληνική Νομοθεσία, προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου, 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 «για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (Ε.Ε.L 158/59 της 13.6.90): Η Β τάξη απονέμεται σε Πλοιάρχους, Αντιπλοιάρχους και Πλωτάρχες ΛΣ που υπηρέτησαν στους βαθμούς αυτούς τουλάχιστον δύο (2) έτη, ως Λιμενάρχες ή Διοικητές μεμονωμένων ανωτέρων σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή Υπολιμενάρχες σε Κεντρικά Λιμεναρχεία ή Διοικητές της Σχολής Λιμενοφυλάκων, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών ή Διοικητές Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ή Διοικητές Λιμενικών Τμημάτων Η Γ τάξη απονέμεται σε Υποπλοιάρχους ΛΣ μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό αυτό, που υπηρέτησαν για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον σε οποιοδήποτε βαθμό Αξιωματικού ΛΣ ως Λιμενάρχες ή Υπολιμενάρχες σε Κεντρικά Λιμεναρχεία ή Διοικητές Λιμενικών Τμημάτων ή Κυβερνήτες ή Α Μηχανικοί σε περιπολικά πλοία ανοικτής θαλάσσης ή σε παράκτια ταχέα περιπολικά σκάφη
2.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113/1995). Η Β τάξη σε Πλοιάρχους ΛΣ, Αντιπλοιάρχους ΛΣ και Πλωτάρχες ΛΣ που υπηρέτησαν σε Διευθύνσεις και Υπηρεσίες ΥΕΝ για δύο (2) έτη τουλάχιστον στους βαθμούς αυτούς
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 407/95 αντικαθίσταται ως εξής: Όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων (γ), (δ) και (ε) της προηγούμενης παραγράφου για την απονομή των διαμνημονεύσεων απαιτείται επιπλέον, να έχουν εγγραφεί από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων στην τελευταία κρίση, στους πίνακες προακτέων, ενώ για όσους υπάγονται στη διάταξη της περίπτωσης (β) απαιτείται να μην έχουν κριθεί δυσμενώς
4.  
  Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994 «Κύρωση Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου: . . :. . του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με την προσχώρηση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τ. Α 230).
5.  
  Το ΠΔ 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) «περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
6.  
  Την 12/6.3.96 (ΦΕΚ Β 137/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λάμπρου Παπαδήμα».
7.  
  Την αριθμ. 25027/1984 (ΦΕΚ Β 244/1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
8.  
  Την αριθμ. 6/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδος.
9.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού Την αριθμ. 281/1996 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:.
10.  
  Την υπ αριθμ. 370/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 2 "Ορισμοί Κατά την έννοια του παρόντος:"
1.  
  «Οργανωμένο ταξίδι» είναι προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων, ήτοι μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή. Η τάξη της διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με την προσάρτηση στην ταινία και στη διεμβολή του χιτωνίου επίχρυσης ή επάργυρης άγκυρας β) Το τελευταίο εδάφιο της προστεθείσης με το άρθρο 2 του Π.Δ. 273/1993 παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 710/77 αντικαθίσταται ως ακολούθως: •Ο εν λόγω ξεναγός θα πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του, των ως άνω δικαιολογητικών, την οποία οφείλει να παρουσιάσει οποτεδήποτε του ζητηθεί από όργανο εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2.  
  «Διοργανωτής» είναι το πρόσωπο φυσικό ή Νομικό, το οποίο κατ επάγγελμα διοργανώνει οργανωμένα ταξίδια και τα πωλεί ή τα προσφέρει προς πώληση απ ευθείας ή μέσω πωλητή
3.  
  «Πωλητής» είναι το πρόσωπο, φυσικό ή Νομικό που πωλεί ή προσφέρει προς πώληση το οργανωμένο ταξίδι που έχει προγραμματίσει ο διοργανωτής
4.  
  «Καταναλωτής» είναι το πρόσωπο που αγοράζει ή αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο ταξίδι (κύριος συμβαλλόμενος) ή κάθε πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου ο κύριος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο ταξίδι (άλλοι δικαιούχοι) ή κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο κύριος συμβαλλόμενος ή ένας από τους άλλους διακαιούχους εκχωρεί το οργανωμένο ταξίδι (εκδοχέας)
5.  
  «Σύμβαση» είναι η συμφωνία που συνδέει τον καταναλωτή με τον διοργανωτή ή/ και με τον πωλητή
Άρθρο 3 "Πληροφόρηση - Διαφήμιση"
1.  
  Η παράγραφος 1, του άρθρου 4 του Π.Δ. 407/95 αντικαθίσταται ως εξής: Η απονομή των μεταλλίων συνοδεύεται και από δίπλωμα που έχει σήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων τετρακοσίων είκοσι επί διακοσίων ενενήντα πέντε (420 χ 295) χιλιοστών του μέτρου Στις διαστάσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι λευκές λωρίδες που είναι περιμετρικά του μαιάνδρου Το πλάτος των λευκών λωρίδων είναι 34 χιλιοστά για το πάνω μέρος και 50 χιλιοστά για δεξιά και αριστερά του διπλώματος Το πλάτος του μαιάνδρου είναι 8 χιλιοστά Εξωτερικά του μαιάνδρου τοποθετείται λωρίδα χρώματος θαλασσί, πλάτους 8 χιλιοστών Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ οι υπουργοΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΑΡΙΘ. 341 (5)Αντικατάσταση του παραρτήματος άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 161/1992 «Διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω μεγάλων δικτύων μεταφοράς υψηλής πίεσης σε εναρμόνιση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 91/296/ΕΟΚ της 31 Μαΐου 1991» (ΦΕΚ 74/Α/12.5.1992) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 95/49/ΕΚ της 26ης Σεπτεμβρίου 1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 450/1995 (ΦΕΚ 263/Α/29.12.1995). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/ 21.5.1984) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Νόμου 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου» (ΦΕΚ 101/Α/24.5.1988), το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 130/Α/1.8.1992) και το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί» (ΦΕΚ 261/Α/29.12.1995) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990). β. Το Π.Δ. 27/96 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/1996). γ. Την 440/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:.
2.  
  Εάν τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή διαφημιστικό φυλλάδιο, αυτό πρέπει να αναφέρει κατά τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και επακριβή, την τιμή καθώς και τις κατάλληλες πληροφορίες, όσον αφορά: Το πλάτος της οριζόντιας πλευράς για το μετάλλιο της Αρχηγίας και η διάμετρος για τα λοιπά μετάλλια είναι 28 χιλιοστά
 1. στον προορισμό και στα μέσα μεταφοράς, στα χαρακτηριστικά και στις κατηγορίες των χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων,
 2. στον τύπο του καταλύματος, στη θέση του, την κατηγορία ή στο επίπεδο ανέσεων και στα κυριότερα χαρακτηριστικά, στον χαρακτηρισμό και στην τουριστική κατάταξή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 3. στα παρεχόμενα γεύματα,
 4. στο δρομολόγιο,
 5. στις πληροφορίες γενικού χαρακτήρα σχετικά με τους όρους που ισχύουν όσον φορά στα διαβατήρια και στις θεωρήσεις καθώς και στις υγειονομικές διατυπώσεις που απαιτούνται για το ταξίδι και τη διανομή
 6. στο ποσό ή ποσοστό της τιμής που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή και στο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του υπολοίπου,
 7. αν η πραγματοποίηση του οργανωμένου ταξιδιού, απαιτεί ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων και, στην περίπτωση αυτή, την προθεσμία για την ειδοποίηση του καταναλωτή, σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού
3.  
  Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαφημιστικό φυλλάδιο δεσμεύουν τον διοργανωτή ή τον πωλητή, ακτός εάν: Στη μέση και κάτω από το μετάλλιο απεικονίζεται το έμβλημα του Λιμενικού Σώματος το οποίο καλύπτει το ένα έκτο (1/6) σχεδόν της επιφάνειας του διπλώματος
 1. Οι μεταβολές που επήλθαν στις πληροφορίες αυτές έχουν κοινοποιηθεί στον καταναλωτή εγγράφως ή με άλλο εύληπτο τρόπο και πάντως πριν από τη σύναψη της σύμβασης, κάθε δε δυνατότητα μεταβολής του προγράμματος θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση
 2. Πρόκειται για μεταγενέστερες της σύμβασης μεταβολές, που επήλθαν μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών
4.  
  Στο διαφημιστικό φυλλάδιο πρέπει να αναφέρονται ρητά οι ανωτέρω δεσμεύσεις του διοργανωτή/πωλητή με τις σχετικές εξαιρέσεις
Άρθρο 4 "Σύμβαση"
1.  
  Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/95 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Τακτικά το μήνα Νοέμβριο». Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 1. Ο διοργανωτής και/ή ο πωλητής παρέχουν στον καταναλωτή πριν από την σύναψη της σύμβασης, γραπτώς ή υπό άλλη πρόσφορη μορφή, τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους που ισχύουν όσον αφορά στα διαβατήρια και στις θεωρήσεις, στο απαιτούμενο συνήθως προς έκδοσή τους χρονικό διάστημα καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες για το ταξίδι και την παραμονή υγειονομικές διατυπώσεις
 2. Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής παρέχουν στον καταναλωτή εγκαίρως και πριν από την έναρξη του ταξιδιού γραπτώς ή υπό άλλη πρόσφορη μορφή, πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια, τις ενδιάμεσες στάσεις, τις ανταποκρίσεις, τη θέση του ταξιδιώτη καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή και/ή του πωλητή ή ελλείψει τούτου, το όνομα, την διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου των τοπικών φορέων που μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση δυσχερειών.
 3. Σε περίπτωση παντελούς ελλείψεως των ανωτέρω αντιπροσώπων ή φορέων δίδεται στον καταναλωτή αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή κάθε άλλη πληροφορία που του επιτρέπει να έρθει σε επαφή με τον διοργανωτή και/ή τον πωλητή.
 4. Όσον αφορά στα ταξίδια ανηλίκων εξωτερικού ή εσωτερικού, χορηγούνται στον συμβληθέντα για λογαριασμό του ανηλίκου πληροφορίες που του επιτρέπουν να έρθει απευθείας σε επαφή ή με τον ανήλικο ή με τον επί τόπου υπεύθυνο για τη διαμονή του.
 5. Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής ενημερώνουν υποχρεωτικά τον καταναλωτή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, σχετικά με την υποχρέωσή τους να καλύπτουν με σχετική ειδική ασφάλιση εγγυήσεων των άρθρων 5 και 7 του παρόντος, ήτοι τους κινδύνους μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους των, καθώς και αφερεγγυότητας ή πτώχευσής των.
 6. Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής ενημερώνουν επίσης τον καταναλωτή για τη δυνατότητα προαιρετικής σύναψης ασφαλιστικής συμβάσεως που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας του καταναλωτή.
2.  
  Κατά την κατάρτιση της σύμβαση πρέπει να τηρούνται οι εξής αρχές:
 1. Ανάλογα με το οργανωμένο ταξίδι, η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:
 2. • Τον προορισμό ή τους προορισμούς του ταξιδιού και, όταν προβλέπονται πλείονες παραμονές, περιόδους και ημερομηνίες, ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής. • Τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων, τις ημερομηνίες, ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής, ως και τα διανυόμενα χιλιόμετρα ημερησίως. •Οταν το οργανωμένο ταξίδι συμπεριλαμβάνει διανυκτερεύσεις, πρέπει να παρέχονται λεπτομερώς πληροφορίες σχετικά με το κατάλυμα, τον τύπο, την άδεια λειτουργίας, τη θέση ή την τουριστική κατηγορία του, το επίπεδο ανέσεων και τα κυριότερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους υποδοχής, καθώς επίσης τα παρεχόμενα γεύματα και τις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες.
 3. Εφόσον, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους υποδοχής απαιτείται τα τουριστικά καταλύματα να καλύπτονται με άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή άλλη άδεια αρμόδιας αρχής, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η ύπαρξη τέτοιας άδειας εν ισχύι. •Αν η πραγματοποίηση του οργανωμένου ταξιδιού απαιτεί ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων και, στην περίπτωση αυτή, την προθεσμία για την ειδοποίηση του καταναλωτή σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού. • Το δρομολόγιο. •Τις επισκέψεις, τις εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού. • Το όνομα και τη διεύθυνση του διοργανωτή, του πωλητή και του ή των ασφαλιστών, τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και την ύπαρξη των λοιπών εγγυήσεων των άρθρων 5 και 7 του παρόντος. • Την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και κάθε ενδεχόμενη αναθεώρηση της τιμής δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 4 και τα ενδεχόμενα τέλη και φόρους που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες (φόροι αεροδρομίου, αποβίβασης ή επιβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, τέλη παραμονής), εφ όσον δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του οργανωμένου ταξιδιού. •Το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες πληρωμής της τιμής. • Τις ιδιαίτερες επιθυμίες που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή ή στον πωλητή τη στιγμή της κράτησης, τις οποίες αμφότεροι έχουν αποδεχθεί. •Τις προθεσμίες εντός των οποίων ο καταναλωτής θα πρέπει ενδεχομένως να διαμαρτυρηθεί για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης. • β. Η σύμβαση συνομολογείται γραπτώς και αντίγραφό της λαμβάνει ο καταναλωτής, επί αποδείξει, προ της υπογραφής της ώστε να δύναται να λάβει έγκαιρα γνώση των όρων τους οποίους περιέχει.
 4. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν πρέπει να εμποδίζει να γίνονται καθυστερημένες κρατήσεις ή κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και γενικά να συνάπτονται συμβάσεις.
3.  
  Σε περίπτωση που ο καταναλωτής κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του, αφού ενημερώσει τον διοργανωτή ή τον πωλητή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, σε πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι. Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία για την ως άνω εκχώρηση ανέρχεται σε 10 ημέρες. Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του αντισυμβαλλομένου τους, διοργανωτή ή πωλητή να καταβάλλουν σ αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και τα ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής.
4.  
 1. Οι καθοριζόμενες στη σύμβαση τιμές δεν αναθεωρούνται, εκτός αν προβλέπεται ρητά στη σύμβαση η δυνατότητα αυξομειώσεώς τους καθώς και ο επακριβής τρόπος υπολογισμού τους εφ όσον πρέπει να ληφθούν υπ όψη μεταβολές σχετικά με το κόστος μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, των τελών και φόρων που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως φόροι αεροδρομίου, επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, καθώς και των εφαρμοζομένων στο συγκεκριμένο οργανωμένο ταξίδι τιμών συναλλάγματος
 2. Η καθοριζόμενη στη σύμβαση τιμή δεν μπορεί να προσαυξηθεί κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγούνται της προβλεπόμενης ημερομηνίας αναχώρησης
5.  
  Όταν πριν από την αναχώρηση ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως την τιμή, πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον καταναλωτή, ο οποίος δικαιούται: •Είτε να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί κυρώσεις. •Είτε να αποδεχθεί μια τροποποιητική πράξη της συμβάσεως που θα καθορίζει τις επελθούσες τροποποιήσεις και την επίπτωσή τους στις τιμές. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωστοποιεί την απόφαση του στο διοργανωτή ή τον πωλητή, το συντομότερο δυνατόν.
6.  
  Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ή εάν για οιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή, ο διοργανωτής ματαιώσει το οργανωμένο ταξίδι πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία αναχώρησης, ο καταναλωτής δικαιούται να απαιτήσει: •είτε ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ιδίας ή ανώτερης ποιότητας, εφ όσον ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής δύναται να το προτείνει. Εάν όμως το προσφερόμενο οργανωμένο ταξίδι είναι κατώτερης ποιότητας, ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον καταναλωτή τη διαφορά της τιμής, • είτε να ζητήσει την επιστροφή το συντομότερο δυνατόν των καταβληθέντων από αυτόν ποσών βάσει της σύμβασης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο καταναλωτής διατηρεί ενδεχομένως την αξίωση αποζημιώσεως κατά του διοργανωτή ή του πωλητή για μη εκπλήρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εκτός εάν η ματαίωση οφείλεται: •είτε στη μη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων στο οργανωμένο ταξίδι και ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη ματαίωση γραπτώς και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωμένου ταξιδιού, •είτε σε ανωτέρα βία και όχι σε υπεράριθμες κρατήσεις, δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες προς τη βούληση του διοργανωτή / πωλητή ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση επιμέλεια και αν είχε καταβληθεί.
7.  
  Εάν μετά την αναχώρηση του καταναλωτή, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπομένων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή για τη συνέχιση του οργανωμένου ταξιδιού και ενδεχομένως αποζημιώνει τον καταναλωτή. Το ύψος της αποζημιώσεως καθορίζεται βάσει της διαφοράς μεταξύ προβλεπομένων και παρασχεθεισών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που είναι αδύνατον να επέλθει ένας τέτοιος διακανονισμός ή ο καταναλωτής δεν τον αποδέχεται για βάσιμους λόγους, ο διοργανωτής παρέχει στον καταναλωτή, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ανάλογο μεταφορικό μέσο για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο επιστροφής είχε συμφωνηθεί και ενδεχομένως τον αποζημιώνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.
Άρθρο 5 "Συμβατική Ευθύνη"
1.  
  Ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5, φέρουν ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη εν λόγω σύμβαση, ασχέτως του αν οι υποχρώσεις αυτές πρόκαιται να εκτελεσθούν από τους ίδιους ή από άλλους παρέχοντες υπηρεσίες, εφόσον αυτές αποτελούν τμήμα της σύμβασης και με την επιφύλαξη του δικαιώματος αναγωγής του διοργανωτή και / ή του πωλητή κατά των παρεχόντων υπηρεσίες
2.  
 1. Όσον αφορά της ζημιές που υφίσταται ο καταναλωτής, λόγω μη εκτέλεσης ή πλημελλούς εκτέλεσης της σύμβασης, ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής φέρουν ευθύνη, εκτός εάν η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση δεν οφείλεται ούτε σε δική τους υπαιτιότητα ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος υπηρεσίες, διότι:
 2. • είτε για τις παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης ευθύνεται αποκλειστικά ο καταναλωτής. • είτε για τις παραλείψεις αυτές ευθύνεται αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο, ξένο προς την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση και οι συμβαλλόμενοι δεν θα μπορούσαν να τις προβλέψουν ή αποτρέψουν. • είτε οι παραλείψεις αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, παράγρ. 6, τελευταίο εδάφιο ή σε γεγονός που ούτε ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής, ούτε ο παρέχων υπηρεσίες θα μπορούσαν, με όλη την απαιτούμενη επιμέλεια να προβλέψουν ή να αποτρέψουν.
 3. Στην ανωτέρω δεύτερη και τρίτη περίπτωση ο διοργανωτής ή / και ο πωλητής, που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση, οφείλουν να επιδείξουν την προσήκουσα επιμέλεια προκειμένου να συνδράμουν τον καταναλωτή που ευρίσκεται σε δύσκολη θέση
 4. Όσον αφορά της ζημιές που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού η αποζημίωση περιορίζεται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων οι οποίες δεσμεύουν τη χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές
 5. Εύλογος περιορισμός της αποζημιώσεως δύναται, επίσης, να προβλέπεται στη σύμβαση για τις λοιπές ζημίες, εκτός των σωματικών βλαβών που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού
3.  
  Με την επιφύλαξη του τετάρτου εδαφίου της παραγρ.2 οι λοιποί όροι του παρόντος άρθρου δεν μπορούν ν αποτελέσουν αντικείμενο παρεκκλίσεως δυνάμει συμβατικής ρήτρας. 4.0 καταναλωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτώς, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, στο συγκεκριμένο παρέχοντα υπηρεσίες καθώς και στον διοργανωτή και / ή τον πωλητή, κάθε ελάττωμα κατά την εκτέλεση της συμβάσεως που διαπιστώνεται επι τόπου από αυτόν. Στη σύμβαση πρέπει να γίνεται σαφής και επακριβής μνεία της υποχρέωσης αυτής.
5.  
 1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια και συγκεκριμένα:
 2. 1) Τα τουριστικά γραφεία γενικού και εσωτερικού τουρισμού, με την άδεια λειτουργίας των άρθρων 3 και 4 του Ν. 393/76 (τ. 199 Α) «περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων».
 3. 2) Τα ναυλομεσιτικά γραφεία με την άδεια λειτουργίας της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 438/76 (τ. 256Α) «περί τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και ρυθμίσεως δασμολογικών και φορολογικών θεμάτων επί πλοίων ως και επί πλοιαρίων αναψυχής» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και τα άρθρα 3 και 4 της υπ αριθμ. 531353/ειδ. αρ. 129/2.7.77 Κ.Α. Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας.
 4. 3) Τα τουριστικά καταλύματα, κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά, με τις άδειες λειτουργίας του άρθρου 3, παρ. 3 επ. του Ν. 2160/93 (τ. 118Ά).
 5. 4) Οι θαλάσσιοι μεταφορείς με όλα τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία, προκειμένου για επιβατηγά πλοία περιηγητικών πλόων, πιστοποιητικά.
 6. Οι διοργανωτές ή οι πωλητές οργανωμένων ταξιδιών των εδαφ. 1,2 και 3 της παρ. 5 α του παρόντος άρθρου οφείλουν να συνάπτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης, προερχομένης εκ λαθών και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, με νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ασφαλιστική εταιρεία.
 7. Το συμβόλαιο θα καλύπτει τυχόν αξιώσεις καταναλωτών οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της τουριστικής συμβάσεως όπως αυτή ορίζεται στο παρόν.
 8. Στην υποχρέωση αυτή υπόκεινται και τα ήδη λειτουργούν τα τουριστικά γραφεία από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εφόσον διοργανώνουν ή πωλούν οργανωμένα ταξίδια.
Άρθρο 6 "Υποχρέωση παροχής εξηγήσεων"
1.  
  Ο διοργανωτής ή / και ο πωλητής, ή το τοπικός αντιπρόσωπός τους, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει, σε περίπτωση συγκεκριμένης εγγράφου διαμαρτυρίας, καλούμενοι από την εποπτεύουσα αρχή, να είναι σε θέση να παρέχουν εξηγήσεις και να αποδεικνύουν ότι ενήργησαν επιμελώς για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Εποπτεύουσα αρχή για μεν τους διοργανωτές / πωλητές των εδαφ. 1, 2, 3 της παρ. 5 εδ. α του άρθρου 5 είναι ο ΕΟΤ, για δε εκείνους του εδαφ. 4 το ΥΕΝ.
Άρθρο 8 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: α) Στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι τουριστικά γραφεία, οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 11 και 12 του Ν.393/76(τ. 199 Α). β) Στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι ναυλομεσιτικά γραφεία, οι προβλεπόμενες από την παρ. 11 της 531353/ειδ. αριθ. 129/2.7.77 κοινής απόφασης Υπ. Προεδρίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. γ) Στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι επιχειρηματίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων οι προβλεπόμενες από την παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 2160/93 (τ.118Α). δ) Στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι θαλάσσιοι μεταφορείς οι οποίοι εκτελούν οργανωμένα ταξίδια με επιβατηγά πλοία περιηγητικών πλόων, επιβάλλεται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές το προβλεπόμενο στην παραγρ. 1 εδάφ. α του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α) πρόστιμο, το όριο του οποίου ανέρχεται στο καθοριζόμενο από τα εκάστοτε εκδιδόμενα κατ άρθρο 272 ΚΔΝΔ Προεδρικά Διατάγματα. Η παράγρ. 1 εδάφ. γ και η παράγρ. 2 του άρθρου 157 ΚΔΝΔ εφαρμόζονται αναλόγως και επί του κατά τα ανωτέρω επιβαλλομένου προστίμου ως προς το οποίο ισχύει και το άρθρο 1 του ΝΔ 471/70 (τ. Α 57).
Άρθρο 9 "Το παρόν Π.Δ. αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαόυ» (ΦΕΚ Α 34), όπως αυτές είχαν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/84 και 19 του Ν. 2367/1995.
2.  
  Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μετά πρωτοκόλλων, δηλώσεων, παραρτημάτων, προσαρτημάτων και πρακτικών αυτής και του πρωτοκόλλου προσαρμογής της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ μετά των παραρτημάτων τελικής πράξης και πρακτικών αυτού» (Α 104).
3.  
  Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2272/1994 (ΦΕΚ Α 230) «Κύρωση Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας.
4.  
  Την παράγραφο 10 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4109/60 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΕΟΤ νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 153/Α/ 29.9.60).
5.  
  Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) περί συγχώνευσης των Υπουργείων τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
6.  
  Τις διατάξεις του Π.Δ. 29/96 (ΦΕΚ 20/Α/12.2.96) περί διορισμού Υπουργού Ανάπτυξης και Υφυπουργών.
7.  
  Την υπ αριθ. 522/21.11.1994 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
8.  
  Την υπ αριθ. 492/22.11.94 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.
9.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚΑ 154) που προσέθεσε το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α137).
10.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
11.  
  Την υπ αριθ. 292/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και της Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:.
Άρθρο Άρθρο7 "Αφερεγγυότητα - Πτώχευση"
1.  
  Η σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 5, καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του διοργανωτή και / ή του πωλητή πέραν των άλλων αξιώσεων, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό του καταναλωτή
2.  
  Για την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει ν αναφέρεται και ο τρόπος άμεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισμού
3.  
  Οι κίνδυνοι του άρθρου αυτού και οι αντίστοιχες αξιώσεις του καταναλωτή, είναι δυνατόν εναλλακτικά να καλύπτονται με τραπεζικές εγγυήσεις. Σε περίπτωση που διοργανωτής ή πωλητής οργανωμένου ταξιδιού είναι τουριστικό γραφείο, η κάλυψη των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου αυτού κινδύνων, μπορεί να εξασφαλίζεται εναλλακτικά προς το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τις τραπεζικές εγγυήσεις, από ειδικό κοινό ταμείο.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α191/1980).
 • Την αριθμ. 282/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’137/1985 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154/1992).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 278 του ΠΔ 410/1995 (ΦΕΚ Α 231/1995).
 • Τις διατάξεις του ΠΔ/τος 495/88 (ΦΕΚ Α 255/88) περί συστάσεως ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδος».
 • Την 12/6.3.96 (ΦΕΚ Β 137/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης Λάμπρου Παπαδήμα».
 • Την αριθμ. 25027/1984 (ΦΕΚ Β 244/1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Την 294/95 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναυπλίου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1977/531353/ΕΙΔΑΡΙΘ.129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/531353_ΕΙΔΑΡΙΘ_129 1977
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/25027(ΦΕΚΒ244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/25027(ΦΕΚΒ244 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/12 1996
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/531353/ΕΙΔ.ΑΡ.129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/531353_ΕΙΔ_ΑΡ_129 1977
ΝΟΜΟΣ 1976/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/393 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/438 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/710 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/710 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1559 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1559 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4109 1960
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/471 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/471 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/495 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/495 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/161 1992
Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 710/1977 «περί ξεναγών» (ΦΕΚ Α283/27.9.1977) σε συμμόρφωση προς το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ, σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 1993/273 1993
Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος 1995/407 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Αντικατάσταση του παραρτήματος άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 161/1992 «Διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω μεγάλων δικτύων μεταφοράς υψηλής πίεσης σε εναρμόνιση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 91/296/ΕΟΚ της 31 Μαΐου 1991[...]" 1995/450 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών. 1996/29 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία