ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/34

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α 1) και ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Δικαιολογητικά υποψηφίων"
1.  
  Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 4/1995 (Α 1) αντικαθίσταται ως εξής: γ. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής Το δικαιολογητικό αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 .
Άρθρο 2
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/1995 (Α 1) αντικαθίσταται ως εξής: Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας το δελτίο υγειονομικής εξέτασης επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και το παραπεμπτικό σημείωμα, μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο και υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του Από τη γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών
2.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 8 Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Σχολής Ικάρων (Τμήματα Ιπταμένων και Μηχανικών), Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΣΜΥ/ΣΞ - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ), για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών και προσκομίζουν στη Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μέσα στο χρόνο διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου Παιδείας του υποψηφίου Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή Όσοι προσκομίζουν βεβαίωση, ότι κρίθηκαν ικανοί για τις ανωτέρω Στρατιωτικές Σχολές, θεωρούνται αυτοδικαίως ΙΚΑΝΟΙ και για τις Αστυνομικές Σχολές Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Αστυνομικές Σχολές, από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση Στρατιωτικής Σχολής
Άρθρο 3
1.  
  Τα εδάφια β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 4/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων δια την Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού και υποβάλλουν τα δακτυλοσκοπικά δελτία εις διπλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με συγκεντρωτική κατάσταση - χωριστά για άνδρες και γυναίκες - αφού προηγουμένως ενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο αρχείο των οικείων Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία κατάταξης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες».« 2 Προβαίνουν στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και ορκωμοσίας καθώς και φύλλο Μητρώου και αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο .
2.  
  Το εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ιδίου Π.Δ. καταργείται.
3.  
  Στο άρθρο 7 του ιδίου Π.Δ. προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: 8 Η Δ/νση Υγειονομικού τηρεί τα δελτία υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, τα φύλλα απαντήσεων και τα διαγράμματα προσωπικότητας αυτών (Μ.Μ.Ρ.Ι.) Τα ανωτέρω έγγραφα καταστρέφονται μετά ένα έτος από την κατάταξη των επιλεγομένων, από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με διαταγή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού και συντάσσει σχετικό πρακτικό Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης τα ως άνω έγγραφα διατηρούνται, μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση».« 9 Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας εγγράφονται κατ αλφαβητική σειρά στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας ΤάξηςΟι εγγραφόμενοι καταχωρίζονται σε ξεχωριστή μερίδα του Βιβλίου Γενικού Μητρώου Σώματος Οι επανακατατασσόμενοι καταχωρίζονται στη μερίδα που είχαν πριν από την απόλυση τους Κάθε μερίδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία 1 Στοιχεία ταυτότητας. 2 Προϋπηρεσία στο Στρατό. 3 Κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία. 4 Ονομασία σε μόνιμο. 5 Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε δημόσιες υπηρεσίες. 6 Προαγωγές. 7 Μετάταξη σε Υπηρεσία Γραφείου. 8 Μετάταξη σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας. 9 Αυθαίρετη απουσία. 10 Προσωρινή κράτηση - Φυλάκιση - Αποφυλάκιση. 11 Ποινές αργίας με απόλυση, πρόσκαιρη παύση, διαθεσιμότητα και θέση εκτός Υπηρεσίας. 12 Μακρές αναρρωτικές άδειες. 13 Άδειες για ημεδαπή και αλλοδαπή άνευ αποδοχών. 14 Απόλυση - Αποστρατεία - Απόταξη - Επανακατάταξη και επαναφορά στην ενέργεια. 15 Ανάκληση στην ενέργεια από την εφεδρεία. 16 θάνατος. 17 Κάθε μεταβολή που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις .
Άρθρο 4 "Γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του Π.Δ. 584/1985 (Α"
1.  
  150) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι υγειονομικές επιτροπές, συνεκτιμώντας τα παραπάνω στοιχεία, αποφασίζουν και διατυπώνουν τη γνώμη τους, για τη σωματική ικανότητα των εξεταζομένων με βάση τους πίνακες νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών κατά τις ισχύουσες κάθε φορά για το στρατό ξηράς διατάξεις και ειδικότερα 1 Η σωματική ικανότητα των ιδιωτών υποψηφίων των αστυνομικών σχολών εξετάζεται και κρίνεται με βάση τα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες του Γενικού Πίνακα του Π.Δ. 426/1984, όπως αυτός εφαρμόζεται για τους υποψηφίους του Τμήματος Όπλων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ενώ η σωματική ικανότητα των προερχομένων από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζεται και κρίνεται με βάση τα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες του Ειδικού Πίνακα του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, όπως αυτός εφαρμόζεται για το μόνιμο προσωπικό του στρατού ξηράς. 2 Η σωματική ικανότητα των υποψηφίων, που κατατάσσονται ως αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων ή ως βοηθητικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, εξετάζεται και κρίνεται με βάση τα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες του Γενικού Πίνακα του Π.Δ. 426/1984, όπως αυτός εφαρμόζεται για τους κατατασσόμενους στο στρατό ξηράς Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών .
Άρθρο 5 "Αποτέλεσμα εκπαίδευσης"
1.  
  Στο άρθρο 99 του Π.Δ. 585/1985 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη εκπαιδευτική σειρά, οι κατά την προηγούμενη παράγραφο κωλυόμενοι φοιτούν στα δύο πρώτα εξάμηνα της Σχολής Αστυφυλάκων του Π.Δ. 352/1995 (Α 187) και μετά την επιτυχή δοκιμασία του δευτέρου εξαμήνου ονομάζονται αστυφύλακες, χωρίς να μπορούν να ασκούν ανακριτικά καθήκοντα, εντασσόμενοι τελευταίοι και ανάλογα με την μεταξύ τους βαθμολογία επίδοσης, στην επετηρίδα των συναδέλφων τους, της εκπαιδευτικής σειράς, που δεν παρακολούθησαν την εκπαίδευση Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση κατάταξης υποψηφίου αστυφύλακα με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 496/198ι7 σε συμμόρφωση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου .
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια στ, ζ και η και του άρθρου 53 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 4 και 5 και του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α 122).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 713/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/426 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/426 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων. 1995/4 1995