Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Ιδρύονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα εξής εργαστήρια:"
1.  
  Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο της Διαχείρισης Ειδών και Βιοτόπων. Ειδικότερα το Εργαστήριο καλύπτει ανάγκες σε γενικά και ειδικά θέματα Οικολογίας και Βιολογίας της Διατήρησης, στη συγκρότηση Βάσεων Δεδομένων (αλφαριθμητικές, χαρτογραφικές) για τη διαχείριση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης και στην ανάπτυξη λογισμικών για την υποστήριξη λήψης απόφασης στον περιβαλλοντικό φυσικό σχεδιασμό.
2.  
  Εργαστήριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα θέματα Πολεοδομίας - Χωροταξίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Ειδικότερα το Εργαστήριο καλύπτει ανάγκες σε γενικά και ειδικά θέματα ανάλυσης και σχεδιασμού του δομημένου περιβάλλοντος, ανάπτυξης ανθρωπίνων οικισμών, χωρικής ανάλυσης, χωροταξίας και περιφερειακής ανάλυσης και πολιτικής και διαχείρισης περιοχών ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος (π.χ. ιστορικών κέντρων, παράκτιων περιοχών κ.τ.λ.).
3.  
  Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα Οικονομικών του Περιβάλλοντος. Ειδικότερα το Εργαστήριο καλύπτει ανάγκες σε γενικά και ειδικά θέματα οικονομικών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής, στατιστικών του περιβάλλοντος και οικονομικών της ενέργειας.
Άρθρο 2
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα των ιδρυομένων εργαστηρίων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος
2.  
  Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
3.  
  Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
4.  
  Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή των εργαστηρίων στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας
5.  
  Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Περιβάλλοντος που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και λοιπό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 δ του Ν. 2083/1992 (Α 159).
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Περιβάλλοντος που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του
 3. Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 4. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου
 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου
 6. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 7. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εγκατάστασης κάθε Εργαστηρίου είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του κάθε Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή του.
2.  
  Τα Εργαστήρια λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 6 εδ. ια του Ν. 1566/1985 (Α 167), του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α 159) και τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
4.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
5.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως προστέθηκε με το άρθρο 79 παρ. 7 του Ν. 1566/1985 (Α167) και το Π.Δ. 407/1980 (Α 112).
7.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6 "Έσοδα Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων."
1.  
  β. Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 159/1984 (Α53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Περιβάλλοντος με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε του Ν., 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς των εργαστηρίων.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από κάθε εργαστήριο είναι τα ακόλουθα: - Πρωτόκολλο αλληλογραφίας. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελος οικονομικών στοιχείων, για κάθε έτος. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων περιοδικών και οργάνων. - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). δ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (συνεδριάσεις:6/26.1.1995, 7/18.5.1995).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 3.000.000 δρχ. ετησίως η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΚΑΕ 0863, 0879, 1429, 1741, 0899, 4121).
 • Την αριθμ. 407/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία