ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/346

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 121/1988 (Α 59).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 121/88 (Α 59) αντικαθίστανται ως εξής: «Παρ. 2. Η επιλογή γίνεται χωριστά για τους αποφοίτους Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και χωριστά για τους αποφοίτους Γυμνασίου. Η αναλογία των εισακτέων είναι 60% απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και 40% απόφοιτοι Γυμνασίου. Σε περίπτωση που μία από τις παραπάνω κατηγορίες δεν καλύπτει τον αριθμό των θέσεων με υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, ο αριθμός των εισαγομένων συμπληρώνεται με υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Παρ. 3. Για τον καθορισμό σειράς προτεραιότητας για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που εξάγεται κατά την εξής αναλογία: α) Για όλες τις ειδικότητες 50% από το βαθμό Απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή πτυχίου Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και 50% από το βαθμό που θα επιτύχουν κατά την αξιοποίησή τους από την Επιτροπή, ως προς την ικανότητά τους να ομιλούν, να γράψουν και να διαβάζουν σε μία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική, σύμφωνα με την προτίμηση του υποψηφίου. β) Προκειμένου περί υποψηφίων που έχουν υποβάλλει τίτλο σπουδών σχολείου του εξωτερικού, δε γίνεται αξιολόγηση για τις γνώσεις τους σε ξένη γλώσσα, αλλά αντί αυτής, αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να ομιλούν, να γράφουν και να διαβάζουν στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή η βαθμολογία για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας, εξάγεται κατά την αναλογία 50% από το βαθμό του τίτλου αποφοίτησης του σχολείου τους και 50% από το βαθμό που θα επιτύχουν κατά την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή ως προς τις γνώσεις τους στην Ελληνική γλώσσα». Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος, του οποίου η ισχύς άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 86 παρ. 1, 3 και 5 και του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). β) Του Π.Δ. 27/1996 (Α 18) «Περί συστάσεως Υπουργείου Ανάπτυξης». γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την αριθμό 289/14.2.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης (Β 92).
  • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, που διατυπώθηκε στο 152/12.5.1995 πρακτικό του.
  • Την αριθ. 414/96 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Το γεγονός ότι οι διατάξεις του παρόντος δεν προκαλούν δαπάνη, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-09-17 Τροποποίηση του Π.Δ. 121/1988 (Α 59).
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/229
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/289 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/121 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία