ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/347

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.) ΦΕΚ 107/Α/2.5.1989.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το Π.Δ. 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)» (ΦΕΚ 107/Α/89) τροποποιείται, ως εξής:"
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται περίπτωση στ ως εξής:.
 1. τον διευθυντή της Υπηρεσίας «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.)».
2.  
  Η περίπτωση δ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Δύο μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
3.  
  Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 29
1.  
  Οι πόροι του ΕΙΕ προέρχονται από:
 1. Επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης που καλύπτει τις δαπάνες προσωπικού με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ως και τα βασικά λειτουργικά έξοδα
 2. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κάλυψη δαπανών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
 3. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών ή οργανισμών, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, ΕΟΚ, ερευνητικών οργανισμών ή ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδιωτών, κ.λπ.), από τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς και από τυχόν συμμετοχή σε επιχειρήσεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Ν. 1514/85.
 4. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς, κ.λπ.
 5. Έσοδα από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και γενικά αμοιβές από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας, σημάτων, συμβουλών κ.λπ.
 6. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού και αιθουσών συνεδρίων
 7. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων
 8. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
2.  
  Μέρος της επιχορήγησηςς του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, διατίθεται στο ΕΙΕ για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)» αυτού
3.  
  Πόροι και τα έσοδα του ΕΙΕ από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΙΕ που κινείται από το Διευθυντή του. Το μέρος της επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), που διατίθεται στο ΕΙΕ για τις ανάγκες του ΕΚΤ, καθώς και οι πόροι και τα έσοδα του ΕΚΤ από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, κατατίθενται σε χωριστό λογαριασμό του ΕΙΕ, που αφορά ειδικά την Υπηρεσία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης» (ΕΚΤ/ΕΙΕ). Η εντολή για την κίνηση του λογαριασμού αυτού δίνεται από τον Διευθυντή του ΕΙΕ με την συνυπογραφή του Διευθυντή της Υπηρεσίας ΕΚΤ.
4.  
  Η Υπηρεσία ΕΚΤ συνεισφέρει από τα έσοδά της από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για την κάλυψη των δαπανών του ΕΙΕ. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
5.  
  Μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΕ του προηγούμενου έτους, από δύο Ορκωτούς Λογιστές που ορίζονται από το ΕΙΕ. Η έκθεση του πορίσματος ελέγχου κοινοποιείται στο εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31 η Μαρτίου του ιδίου έτους. Ο Υπουργός μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΕ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το ΕΙΕ. Λεπτομερείς σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ΕΙΕ ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΙΕ. Ως την έκδοση του κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΙΕ.
6.  
  Το ΕΙΕ απαλάσσεται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτό ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού του (άρθρο 23, παρ. 4, άρθρο 25, παρ. 1εδ, εν. 1514/85).
 • Τις διατάξεις των περιπτ. β) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/5.2.1985) και της παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν. 1733/87 (ΦΕΚ 171/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του άρθρου 23 του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/29.1.96 «συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96).
 • Την από 27.12.94 σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας.
 • Το γεγονός ότι με την έκδοση του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 109/96. Με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1733 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π). 2003/145 2003