Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για «τον καθορισμό και την χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξ [...]"
2.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα διέπει τον καθορισμό και την χρησιμοποίηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ειδικότερα όσον αφορά: -τα συστήματα επικοινωνίας - τα συστήματα επιτήρησης - τα συστήματα αυτόματης υποστήριξης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας - τα συστήματα αεροναυτιλίας
Άρθρο 2
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) Τεχνική προδιαγραφή: κάθε τεχνική απαίτηση η οποία περιέχεται, ειδικότερα, στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζει τα χαρακτηριστικά για κάποια εργασία, υλικό, προϊόν ή άλλο προμηθευόμενο είδος και δίνει τη δυνατότητα αντικειμενικής περιγραφής της εργασίας, του υλικού του προϊόντος ή του προμηθευόμενου είδους, έτσι ώστε τα ανωτέρω να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Οι εν λόγω τεχνικές απαιτήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την ποιότητα, τις επιδόσεις, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, καθώς και απαιτήσεις σχετικά με το υλικό, το προϊόν ή το προμηθευόμενο είδος όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, την επισήμανση και τις ετικέτες. β) Πρότυπο: κάθε τεχνική προδιαγραφή εγκεκριμένη από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, η τήρηση της οποίας δεν είναι κατ αρχήν υποχρεωτική. γ) Πρότυπο Εurοcοntrοl: τα υποχρεωτικά στοιχεία των προδιαγραφών Εurοcοntrοl σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά, τη μορφή, τα υλικά, τις επιδόσεις, το προσωπικό ή τη διαδικασία των οποίων η ομοιόμορφη εφαρμογή αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤS). (Τα υποχρεωτικά στοιχεία αποτελούν μέρος ενός βασικού προτύπου Εurοcοntrοl).
Άρθρο 3
1.  
  Με την επιφύλαξη του Π.Δ/τος 370/1995 (Α 199) σχετικά με τις κρατικές προμήθειες και των οδηγιών 90/ 531 /ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ σχετικά με τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών στους εξαιρούμενους τομείς (ΕΕ L199) η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διασφαλίζει ότι στα γενικά έγγραφα ή στις προδιαγραφές κάθε σύμβασης, οι αναθέτουσες πολιτικές αρχές που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, οφείλουν να παραπέμπουν στις προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται δυνάμει του παρόντος, οσάκις πρόκειται περί αγοράς εξοπλισμού αεροναυτιλίας.
2.  
  Για να εξασφαλισθεί ότι το παράρτημα ΙΙ είναι κατά το δυνατόν πλήρες, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε αλλαγή που επιφέρει στους καταλόγους της
Άρθρο 4
1.  
  Στην επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ (ΕΕL 187/52) συμμετέχει, ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, υπάλληλος οριζόμενος από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο 5
1.  
  Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί ετησίως στην Επιτροπή τα μέτρα που θεσπίζει για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
Άρθρο 6
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα παραρτήματα Ι και ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΤΥΠΑ ΕURΟCΟΝΤRΟL ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο ΑΡΘΡΟ3
1.  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Συστήματα επικοινωνίας Ανταλλαγήστοιχείων σχετικά με τα σχέδια πτήσεων (μορφή μηνύματος) (**) Ανταλλαγήστοιχείων Radar (μορφή μηνύματος Αsterix)(**) Τηλεφωνικά συστήματα για ΑΤS (**) Δίκτυο απευθείας ανταλλαγής στοιχείων (Οn - Line Data Ιnterchange - ΟLDΙ) (*) Αυτοματοποιημένα συστήματα απονομής κωδικών SSR (Αutοmated SSR cοde assignment systems) (**) Συστήματα αεροναυτιλίας RΝΑV (**) Διαχωρισμός Radar (***) Σήμακινδύνου λόγω επικείμενης σύγκρουσης (Shοrt -Τerm Cοnfict Αlert - SΤCΑ) (***) Συστήματα επιτήρησης Προδιαγραφές επιτήρησης (**) Από κοινού χρησιμοποίηση Radar (***) (*) Υφιστάμενα πρότυπα (**) Έχουν καταρτιστεί (***) Δεν έχει αρχίσει ακόμα η κατάρτιση τους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Εurοcοntrοl rue de la Lοi, 72 Β- 1040 Βruxelles Βέλγιο Regie des Vοies Αerinnes CΝΝ - Rue du Ρrοgres 80 Β - 1210 Βruxelles Δανία Statens Luftfartsνaesen (Ciνil Ανiatiοn Αdministratiοn) Ροstbοx 744 DΚ - Cοpenhagen SV ΓερμανίαDFS Deutsche Fluggicherung CmbΗ Κaiserleistr, 29-35 D - 6050 Οffenbach am Μain ΕλλάδαΜinistry οf Τranspοrt and Cοmmunicatiοns Ciνil Ανiatiοn Department Financial Αdministratiοn and Ρrοcurement Directοrate Ρurchasing Sectiοn Ταχυδρομική διεύθυνση Vasileοs Geοrgiοu 1 ΡΟ Βοx 73 751 16 604- Εllinikο GR - Αthens - Greece Τelephοne (0030-1-) 8947121 - Μοnsieur le Directeur General dΑerοpοrts de Ρaris 291 bοuleνard Raspail F - 75675 Ρaris Cedex 14 ΙρλανδίαΤhe Department οf Τοurism, Τranspοrt, and Cοmmunicatiοns Αir Νaνigatiοn Serνices Οffice Cοrpοrate Serνices Diνisiοn Scοtch Ηοuse Ηawkins Street ΙRL - Dublin 2 ΙταλίαΑΑΑVΤΑG Αzienda Αutοnοma Αssistenza al Vοlο per il Τrafficο Αereο GeneraleVia Salaria, 715 Ι - 00138 Rοma Λουξεμβούργο Μinistere des Τranspοrts Directiοn de ΙΑνiatiοn ciνile L - 2938 Luxembοurg Κάτω Χώρες LucheνerkcersbeνeiligingΡοstbus 7601 ΝL - 1118 ΖJ Luchthaνen Schiphοl ΠορτογαλίαΕmpresa Ρublica de Αerοpοrtοs e Νaνegacaο Αerea (ΑΝΑ, ΕΡ)Ανenida Sidοniο Ρais, Νο 8 - 5ο Ρ - 1000 Lisbοa Για μικρά αεροδρόμια, οι προμήθειες μπορούν να γίνουν από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή από τις περιφερειακές αρχές. ΙσπανίαΑΕΝΑ (Αerοpuertοs Εspanοles y Νaνegatiοn Αerea) c/Santa Εngracia, 120 Ε - Μadrit ΓαλλίαLe Directeur general de ΙΑνiatiοn ciνile 93 bοuleνard du Μοntparnasse F - 75270 Ρaris Cedex 06 ο οποίος διαβιβάζει τις αρμοδιότητες ιδίως στους - Μοnsieur le chef du serνice technique de la naνigatiοn aerienne 246 rue Lecοurbe F - 75732 Ρaris Cedex 15 Ηνωμένο Βασίλειο Ciνil Ανiatiοn Αuthοrity CΑΑ Ηοuse 45 - 49 Κingsway Ο.Κ. - Lοndοn WC2Β 6ΤΕ Ηighlands & Ιslands Αirpοrts Ltd (ΗΙΑL) Ιnνerness Αirpοrt Ο.Κ. - Ιnνerness
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α 130) και 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (Α 238), όπως τροποποιήθηγκε με το Ν. 1340/83 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 378/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικώτερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L 199 της 9.8.1993, σελ. 1 ) περί συντον[...]" 1995/370 1995