Διαδικασία και Προϋποθέσεις Πρόσληψης Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ), στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)."
1.  
  Οι θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και ΕΕΜ προκηρύσσονται
2.  
  Στην προκήρυξη ορίζονται ρητά:
 1. Το Τμήμα και οι Ομάδες Μαθημάτων.
 2. Για τις θέσεις που ανήκουν στη κατηγορία Επιστημονικού Συνεργάτη προσδιορίζονται και τα αντικείμενα διδακτικής απασχόλησης.
 3. Για τις θέσεις που ανήκουν στην κατηγορία Εργαστηριακού Συνεργάτη καθορίζονται και οι ειδικότητες που είναι σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των Ομάδων Μαθημάτων.
 4. Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι
 5. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης
 6. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο υποψήφιος καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
 7. Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών και η Γραμματεία στην οποία κατατίθενται αυτά
3.  
  Το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Ομάδας Μαθημάτων, που υποβάλλεται σ αυτό κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Απριλίου, συνέρχεται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Απριλίου και προτείνει στο Συμβούλιο του ΤΕΙ την προκήρυξη των θέσεων
4.  
  Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία απόφασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ και δημοσιεύεται με την φροντίδα της Γραμματείας του οικείου ΤΕΙ δύο τουλάχιστον φορές σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, μία της Θεσσαλονίκης και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του οικείου ΤΕΙ. Η προκήρυξη αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του ΤΕΙ, προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη του και κοινοποιείται σε όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
5.  
  Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικό. Στις αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης οι Ομάδες Μαθημάτων. Οι υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες αναφέρουν και την σειρά προτίμησης του διδακτικού αντικειμένου. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου. Υποβάλλεται επίσης και πίνακας των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά Νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
6.  
  Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας που απαιτείται για τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, αποδεικνύεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε5/1905/23.7.96 (ΦΕΚ 659 τ.Β’/31.7.96) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83.
7.  
  Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα
Άρθρο 2 "Διαδικασία Πρόσληψης Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)"
1.  
  Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελή εισηγητική επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και αποτελείται από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος της βαθμίδας Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ΤΕΙ. Αν πρόκειται να προσληφθούν μέλη ΕΕΜ η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται από μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΤΕΙ. Άν στο Τμήμα δεν υπηρετούν τρία τουλάχιστον μέλη Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή τρία μέλη Ε.Ε.Π. αντίστοιχα, η εισηγητική επιτροπή συγκροτείται ή συμπληρώνεται από μέλη του Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου ΤΕΙ τα οποία προτείνονται από τα Συμβούλια των Τμημάτων ύστερα από γραπτό αίτημα του προϊσταμένου του οικείου Τμήματος.
2.  
  Η τριμελής επιτροπή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την συγκρότητή της, η οποία μπορεί να παραταθεί για πέντε (5) ακόμη ημέρες με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος γραπτή εισηγητική έκθεση για κάθε μία κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται:
 1. Πλήρης πίνακας των υποψηφίων κατ αλφαβητική σειρά, στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, (ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 στοιχ. α, β, γ και δ του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 2413/1996 και γενικά τυπικά προσόντα, τα οποία απαιτούνται και για τα τακτικά μέλη του ΕΠ και ΕΕΠ των ΤΕΙ).
 2. Πίνακας των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και περιλαμβάνει ουσιαστική κρίση για το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα
 3. Κατάταξη κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων του πίνακα του στοιχείου β, η οποία προκύπτει από τη σαφή αντιπαράθεση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, κατά τη σειρά αυτών, όπως την παραθέτει ο Νόμος
3.  
  Κατά την εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων η εισηγητική επιτροπή μπορεί να καλεί ενώπιόν της τους υποψηφίους για παροχή διασαφήσεων
4.  
  Η εισηγητική έκθεση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα στο Συμβούλιο του Τμήματος εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεως της εισηγητικής έκθεσης.
5.  
  Μετά πάροδο τριών (3) έως πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εισηγητικής έκθεσης συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Προϊσταμένου, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο του Τμήματος με αποκλειστικό θέμα τη διατύπωση πρότασης προς το Συμβούλιο του ΤΕΙ για την επιλογή των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και ΕΕΜ. Χρέη Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών ασκεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος ή εν ελλείψει άλλος υπάλληλος του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος.
6.  
  Το Συμβούλιο του Τμήματος εκτιμά την έκθεση της τριμελούς επιτροπής που επέχει θέση εισηγήσεως προς αυτό και διαμορφώνει με απλή πλειοψηφία την απόφασή του, που επέχει θέση προτάσεως προς το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Τα μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος οφείλουν πάντοτε να αιτιολογούν ειδικώς την ψήφο τους.
7.  
  Το πρακτικό του Συμβουλίου του Τμήματος, μαζί με την εισηγητική έκθεση της τριμελούς επιτροπής υποβάλλεται με την πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος προς του ΤΕι
8.  
  Το Συμβούλιο του ΤΕΙ σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του αποφασίζει την πρόσληψη των Συνεργατών και ΕΕΜ με βάση τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά την αξιολογική σειρά της εισηγητικής επιτροπής, όπως αυτή έχει ενδεχόμενα διαμορφωθεί από το Συμβούλιο του Τμήματος και έχει διατυπωθεί στη σχετική πρότασή του. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ δεν μπορεί να αποφασίζει πρόσληψη υποψηφίων κατά παρέκκλιση του παραπάνω πίνακα αξιολογικής κατάταξης και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να αναπέμψει τη σχετική πρόταση στο Συμβούλιο του Τμήματος αιτιολογώντας τη διαφωνία του.
9.  
  Η απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ για την πρόσληψη των Συνεργατών και των μελών ΕΕΜ αποστέλλεται στον υπεύθυνο της Ομάδας Μαθημάτων μέσω του Προϊσταμένου του Τμήματος. Ο υπεύθυνος της Ομάδας Μαθημάτων αναθέτει με έγγραφό του, που επιδίδεται επί αποδείξει, το διδακτικό έργο στους επιλεγέντες Συνεργάτες του Τμήματος ή στα μέλη ΕΕΜ, που καλούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι δεν θα απασχοληθούν σε άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου ΤΕΙ και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης. Η κλήση κοινοποιείται στον Πρόεδρο του ΤΕΙ. (άρθρο 19 παρ. 3 περ. β και παρ. 12περ.α του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 2413/96). Εάν ο προσλαμβανόμενος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία της παραγράφου αυτής, τότε καλείται ο αμέσως επόμενος στον πίνακα αξιολόγησης.
Άρθρο 3
1.  
 1. Οι Ειδικοί Συνεργάτες προσλαμβάνονται με σύμβαση μερικής απασχόλησης η οποία έχει διάρκεια i) ένα σπουδαστικό έτος έαν αφορά αμιγώς διδακτικό έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 1404/83 και στο άρθρο 19 παρ. 7 του άρθρου του Ν. 1404/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 2413/96 ή ii) ένα ημερολογιακό έτος, εάν αφορά ερευνητικό ή μελετητικό έργο ή συνδυασμό αυτών με διδακτικό έργο.
 2. Μετά από εισήγηση της Ομάδας Μαθημάτων, πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, δημοσιεύεται, με υπογραφή του Προέδρου του ΤΕΙ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύο (2) τουλάχιστον φορές σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, μία (1) της Θεσσαλονίκης και σε μία (1) της έδρας του οικείου ΤΕΙ.
 3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του ΤΕΙ και κοινοποιείται στα κατά περίπτωση σχετιζόμενα με τα γνωσικά εντικείμενα της Ομάδας Μαθημάτων Επιμελητήρια και στις Επαγγελματικές ή Επιστημονικές Ενώσεις ή Συλλόγους της έδρας του ΤΕΙ.
2.  
  Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ορίζονται ρητά:
 1. Το Τμήμα, η Ομάδα Μαθημάτων και τα αντικείμενα εκπαιδευτικής απασχόλησης της Ομάδας Μαθημάτων
 2. Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι
 3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης
 4. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
 5. Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών και η Γραμματεία στην οποία κατατίθενται αυτά
3.  
 1. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων Ειδικών Συνεργατών ΤΕΙ ο υπεύθυνος της Ομάδας Μαθημάτων καταρτίζει πίνακα αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων κατ αλφαβητική σειρά, στον οποίο καταγράφονται τα κατά το άρθρο 19 παρ. 7 του Ν. 1404/1993, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 2413/1996 και τα γενικώς απαιτούμενα για τα τακτικά μέλη Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των ΤΕΙ τυπικά προσόντα αυτών, αναφέρει τη διευθυντική θέση την οποία κατέχουν, προσδιορίζει το αντικείμενο της επαγγελματικής απασχόλησης αυτών και εκφέρει ουσιαστική κρίση για τη συνάφεια του αντικειμένου της επαγγελματικής απασχόλησης των ενδιαφερομένων προς τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα της Ομάδας Μαθημάτων καθώς και για την ειδικότερη ενίσχυση του επιπέδου των δραστηριοτήτων της Ομάδας Μαθημάτων που αναμένεται λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων των ενδιαφερομένων.
 2. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, ο υπεύθυνος της Ομάδας Μαθημάτων υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος μέσω του Προϊσταμένου εισήγηση για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο πίνακας αξιολόγησης.
 3. Στην εισήγηση αιτιολογείται ειδικώς η πρόταση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη με βάση τα στοιχεία του πίνακα αξιολόγησης και προσδιορίζεται το αντικείμενο και ο χρόνος της εκπαιδευτικής απασχόλησης του προτεινόμενου Ειδικού Συνεργάτη.
 4. Το Συμβούλιο του Τμήματος συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προϊσταμένου του Τμήματος μέσα σε δέκα (10) έως είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή εισηγήσεως πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη, εκτιμά την εισήγηση του υπευθύνου της Ομάδας Μαθημάτων και διαμορφώνει με απλή πλειοψηφία την απόφαση του, που επέχει θέση προτάσεως προς το Συμβούλιο του ΤΕΙ.
 5. Για την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος συνεκτιμώνται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη εισήγηση, το επίπεδο τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και της παραγωγικής μονάδας ή του οργανισμού, π.χ. στα πλαίσια κοινών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων, η απασχόληση ή δυνατότητα απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος ή πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, καθώς και η προσωπική συμβολή ή εκτίμηση της δυνατότητας συμβολής του ενδιαφερομένου στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας.
 6. Τα μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος πρέπει να αιτιολογούν ειδικώς την ψήφο τους.
 7. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ δεν μπορεί να αποφασίσει την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη που δεν προτείνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να αναπέμψει τη σχετική πρόταση στο Συμβούλιο του Τμήματος αιτιολογώντας την απόφασή του.
 8. Η απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ αποστέλλεται στον υπεύθυνο της Ομάδας Μαθημάτων μέσω του Προϊσταμένου του Τμήματος.
 9. Ο υπεύθυνος της Ομάδας Μαθημάτων απευθύνει γραπτή πρόσκληση προς τον επιλεγέντα Ειδικό Συνεργάτη, που επιδίδεται επι αποδείξει, με την οποία i) αναθέτει το εκπαιδευτικό έργο, ΙΙ) γνωστοποιεί τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ή να συμπληρώσει ο επιλεγείς μεταξύ των οποίων και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει ότι δεν θα απασχοληθεί σε άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου ΤΕΙ (άρθρο 19 παρ. 12 περ. α του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 2413/1996) και iii) καλεί τον επιλεγέντα Ειδικό Συνεργάτη να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.
 10. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον Πρόεδρο του ΤΕΙ.
Άρθρο 4
1.  
  Μεταξύ του επιλεγέντος Επιστημονικού ή Εργαστηριακού Συνεργάτη ή ΕΕΜ ή Ειδικού Συνεργάτη και του Προέδρου του ΤΕΙ υπογράφεται σύμβαση εργασίας στη οποία αναγράφονται:
 1. Τα ατομικά στοιχεία του προσλαμβανόμενου.
 2. Εάν πρόκειται για θέση Ειδικού Συνεργάτη αναγράφεται και η διευθυντική θέση την οποία κατέχει ο προσλαμβανόμενος κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
 3. Ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης της ισχύος της σύμβασης
 4. Η κατηγορία στην οποία ανήκει ο προσλαμβανόμενος
 5. Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής ή εκπαιής απασχόλησης και η αμοιβή του προσλαμβανόμενου
 6. Το Τμήμα, η Ομάδα ή Ομάδες Μαθημάτων στα οποία θα απασχοληθεί και τα μαθήματα, εργαστήρια, ή το εκπαιδευτικό έργο που θα αναλάβει ο προσλαμβανόμενος
 7. Τυχόν άλλες υποχρεώσεις του προσλαμβανόμενου προς την Ομάδα ή Ομάδες Μαθημάτων, το Τμήμα ή το ΤΕΙ
 8. Οι όροι καταγγελίας της σύμβασης
 9. Το πειθαρχικό δίκαιο που θα ισχύει
2.  
  Η σύμβαση των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, ΕΕΜ και Ειδικών Συνεργατών μπορεί να καταγγελθεί για σπουδαίο λόγο, όπως υπηρεσιακή ανεπάρκεια, πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του, συχνές απουσίες, διατάραξη της λειτουργίας του Τμήματος ή της Ομάδας Μαθημάτων, έλλειψη πνεύματος συνεργασίας με τα όργανα του Ιδρύματος ή τους λοιπούς εκπαιδευτικούς
3.  
  Αν για οποιοδήποτε λόγο, κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης εργασίας, ο προσλαμβανόμενος παραιτηθεί ή αποχωρήσει ή εάν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά του τουλάχιστον δύο (2) ημέρες απασχόλησής του ανά εξάμηνο, λύεται αυτεπαγγέλτως ή με καταγγελία, κατά περίπτωση, η σύμβαση εργασίας κατά την κρίση των παραπάνω οργάνων πρόσληψης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος στον πίνακα αξιολόγησης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
4.  
  Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, ΕΕΜ και Ειδικούς Συνεργάτες εφαρμόζονται αναλογικά οι κείμενες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν για το μόνιμο ΕΠ και ΕΕΠ
5.  
  Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και ΕΕΜ μπορεί να ανατίθεται και άλλο έργο, σχετιζόμενο με τα διδακτικά τους καθήκοντα, όπως συνοδοί σε εκπαιδευτικές εκδρομές, η μελέτη θεμάτων σπουδών, διεθνείς συνεργασίες, παροχή νομικών υπηρεσιών
Άρθρο 5 "Συμμετοχή των Συνεργατών και των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων σε Συλλογικά Όργανα των ΤΕΙ"
1.  
  Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων μετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Ομάδας Μαθημάτων και στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου
Άρθρο 6 "Επισκέπτες Καθηγητές"
1.  
  Οι Επισκέπτες Καθηγητές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Καθηγητών ΤΕΙ, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διάφορα συλλογικά όργανα
Άρθρο 7 "Καταργούμενες Διατάξεις Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 203/ 1984 (ΦΕΚ 69Α)."
1.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 173 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α).
 • Από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των ΤΕΙ.
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 380/1996, 441/1996 και 507/1996 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Ε5/1905 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Ε5_1905 1996
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1993/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/1404 1993
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996