Οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού των Υπηρεσιών αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται ως εξής:"
1.  
  1) Τμήμα Συντάξεων - Ασφάλισης 2)Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού και Εσόδων 3)Γραφείο Μηχανογράφησης
Άρθρο 2
1.  
  Τμήμα Συντάξεων - Ασφάλισης Μέριμνα για τη χορήγηση των συντάξεων στους ασφαλισμένους και στα δικαιούχα μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας. Μέριμνα για την έκδοση εντολής στο λογιστήριο για την κίνηση της διαδικασίας έκδοσης των επιταγών πληρωμής των συντάξεων. Μέριμνα γαι την αναπροσαρμογή των συντάξεων και γενικά κάθε θέμα που αφορά τις συντάξεις. Μέριμνα για τη σύνταξη καταστάσεων πληρωμής των συντάξεων, την επιστροφή εισφορών σε όσους δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, καθώς και τη σύνταξη και τήρηση γενικού μητρώου και αρχείου ατομικών φακέλλων μερισματούχων. Επιμέλεια για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου κάθε κατά Νόμο ασφαλιστέου προσώπου, την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας και στρατιωτικής υπηρεσίας, το συμψηφισμό μεταφερομένων στο Ταμείο εισφορών από επικουρικούς φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί διαδοχικής ασφάλισης, τη σύνταξη και τήρηση γενικού μητρώου ασφαλισμένων και τήρηση αρχείου με ατομικούς φακέλλους ασφαλισμένων, καθώς και τη διεξαγωγή της σχετικής με την ασφάλιση αλληλογραφίας.
2.  
  Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού και Εσόδων. Μέριμνα για την τακτική και ανελλιπή είσπραξη των πόρων του Ταμείου, τη διενέργεια του ελέγχου των υποβαλλομένων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων από τα Δημόσια Ταμεία, το διακανονισμό και την τακτοποίηση καθυστερουμένων εισφορών την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των δαπάνων του Ταμείου. Μέριμνα για την επιστροφή των κρατήσεων, την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου και την αποζημίωση του προσωπικού του, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση και υπογραφή του Προϋπολογισμού, Ισολογισμού και Απολογισμού του Ταμείου και τη διαχείριση και εποπτεία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, καθώς και την εισήγηση για την λήψη μέτρων βελτίωσης της απόδοσής τους. Επιμέλεια για τον χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ταμείου, την τήρηση πρωτοκόλλου, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων, διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και τήρηση γενικού αρχείου, καθώς και τη σύνταξη εγγράφων διοικητικής φύσης, τη φροντίδα για κάθε προμήθεια και έγκαιρο εφοδιασμό των υπηρεσιών του Ταμείου με τα αναγκαία υλικά και όργανα για την λειτουργία αυτού. Μέριμνα για την βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ταμείου, την επιμέλεια για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις Υπηρεσίες του Ταμείου, καθώς και για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σχετικά με τα θέματα του Ταμείου, και την γραμματειακή εξυπηρέτηση του Δ.Σ. του Ταμείου. Μέριμνα για την παραλαβή και ταξινόμηση από το Εθνικό Τυπογραφείο των Φύλλων Εφημερίδας της Κυνέρνησης (ΦΕΚ) ή άλλων εντύπων σχετικών με την Νομοθεσία που διέπει το Ταμείο καθώς και τη φύλαξη, καθαρισμό και πυρασφάλεια του καταστήματος του Ταμείου.
3.  
  Γραφείο Μηχανογράφησης. Μέριμνα για την μελέτη και πρόταση μέτρων για την μερική ή συλλογική μηχανογραφική εξυπηρέτηση του Ταμείου με μηχανογραφικά μέσα και τη μελέτη σκοπιμότητας για την προμήθεια των κατάλληλων μηχανογραφικών συστημάτων. Επιμέλεια για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων του τμήματος και παρακολούθηση της πορείας του ετησίου προγραμματισμού, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των προς μηχανογράφηση στοιχείων και τον έλεγχο αυτών πριν την εισαγωγή τους στον Η/Υ. Επιμέλεια για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των εφαρμογών ώστε συνεχώς να καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των τμημάτων του Ταμείου, την ενημέρωση, εκπαίδευση και τη βοήθεια του Τμήματος για νέες εφαρμογές της μηχανογράφησης. Επιμέλεια για την προμήθεια του απαιτούμενου μηχανογραφικού υλικού και φροντίδα για την λειτουργικότητα και αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία του Η/Υ, καθώς και την αποστολή των ορθών εκτυπώσεων εντύπων στα λειτουργικά τμήματα.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση θέσεων Στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού των Υπηρεσιών Αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού, σε αντίστοιχους συνιστώμενους κλάδους οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:"
1.  
  1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ: Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, θέσεις δύο (2). 2)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ: α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις δύο (2). β) Κλάδος ΤΕ Πληροφοριοκής (ειδικότητας πληροφορικής (Sοftware) θέση μία (1). 3)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ: α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις δύο (2). β) Κλάδος ΔΕ Προσ/κού Η/Υ (Ειδικ. χειριστών Η/Υ θέσεις δύο (2). γ) Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων (δακτυλογρ. ελληνικής), θέση μία (1). 4)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ: Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέση μία (1) Κλάδος ΥΕ Προσ. Καθαριότητας θέση μία (1) Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω αναφερομένων θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81/Α) και 368/92.
Άρθρο 4
1.  
  Της Δ/νης του Ταμείου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ο οποίος μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ταμείου και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Συμβουλίου. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ως εισηγητής σε όλα τα θέματα που εξετάζονται, χωρίς ψήφο. Παρακολουθεί την λειτουργία των υπηρεσιών του Ταμείου ασκώντας έλεγχο σ αυτές, υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ταμείου με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού - Διοικητικού και Εσόδων τα εντάλματα και τις εντολές πληρωμής και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από τις κείμενες διατάξεις ή του εκχωρούνται από το Δ.Σ. βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
2.  
  Στα Τμήματα του Ταμείου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και στο Γραφείο Μηχανογράφησης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείχει ΔΕ προσ/κού Η/Υ
Άρθρο 5
1.  
  Μέχρι την πλήρωση με προσωπικό, των παραπάνω μόνιμων θέσεων του Ταμείου, οι υπηρεσίες του λειτουργούν με αποσπασμένους υπαλλήλους από το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των ΝΠΔΔ που υπόκεινται στον Ιδρυτικό Νόμο του Ταμείου (άρθρο 16, Β.Δ. 14/1956 ΦΕΚ 289/ Α/1956). Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 11 Σεπτεβρίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΙΚ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ.
 • Γενικός Κωδικός (Γενικά Τακτικά Επιδόματα) Κ.Α.Ε. 0220/0230. α. Επίδομα θέσης Κ.Α.Ε. 0238.
 • Γενικός Κωδικός (Ειδικά Τακτικά Επιδόματα) Κ.Α.Ε. 0240/0250 α. Έξοδα παράστασης Γεν. Δ/ντή Κ.Α.Ε. 0245. β. Επίδομα εξόδων κίνησης Γεν. Δ/ντή Κ.Α.Ε. 0258.
 • Την αριθ. 33773/53/28.12.90 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Συγκρότηση - Διεύρυνση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΦΕΚ. 813Β/90).
 • Την αριθμ. 80010/12.2.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ΦΕΚ 91/Β/13.2.1996). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης για μεν το έτος 1996 ύψους 24.936.605 δρχ. που θα καλυφθεί από το έκτακτο αποθεματικό αυτού (πρόβλεψη για το 1996 30.000.000 δρχ.), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη, από τους οικείους κωδικούς μισθοδοσίας.
 • Τη γνωμοδότηση αριθ. 483/1996 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-09-20 Οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/236
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/18022/2453 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/18022_2453 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/33773/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/33773_53 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/16602/2089 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/16602_2089 1994
ΝΟΜΟΣ 1951/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1611 1951
ΝΟΜΟΣ 1965/4464 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4464 1965
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/391 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/391 1936
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1118 1938
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/224 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/224 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/281 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/281 1989
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1939/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/4 1939
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/14 1956
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία