ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/362

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση, Επωνυμία Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.ΚΥ.Β.Ε. Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό χρησιμοποιείται η επωνυμία «ΤΕCΗΝΟLΟGΙCΑL ΤΕΧΤΙLΕ CΕΝΤRΕ ΟF ΝΟRΤΗΕRΝ GRΕΕCΕ» με τον ίδιο διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Κ.Υ.Β.Ε.». Άρθρο 2 Έδρα Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Άρθρο 3 Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα έξι (31.12.2046). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Άρθρο 4 1.Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και η παροχή τεχνολογικών και επιστημονικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας / Ένδυσης. 2.Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία δραστηριοποιείται και παρέχει με αμοιβή υπηρεσίες σε τομείς όπως: 2.1. Ανάπτυξη τεχνολογίας. 2.2. Μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας και προσαρμογή της στις ελληνικές παραγωγικές μονάδες του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας / Ένδυσης. 2.3. Πιστοποίηση ποιότητας Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 2.4. Ανάπτυξη και έλεγχος εφαρμογής Προδιαγραφών Ποιότητας Κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. 2.5. Παροχή Πληροφοριών Εμπορικού και Τεχνολογικού περιεχομένου. 2.6. Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών. 2.7. Κατάρτιση στελεχών μονάδων Κλωστοϋφαντουργίας / Ένδυσης στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, νέων τεχνικών παραγωγής, διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας. 2.8. Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της οργάνωσης, της διοίκησης και της παραγωγής μονάδων Κλωστοϋφαντουργίας / Ένδυσης. 3.Για τη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων της η Εταιρεία: 3.1. Συνδέεται με τα συλλογικά όργανα της βιομηχανίας, τους δημόσιους φορείς, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Κέντρα καθώς και με ανάλογους οργανισμούς και ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 3.2. Αγοράζει τεχνολογία (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία) από το εσωτερικό ή το εξωτερικό και την αξιοποιεί (επιστημονικά - εμπορικά). 3.3. Καταθέτει αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας με δικαιούχο την ίδια. 3.4. Διοργανώνει σεμινάρια και εκθέσεις, εκδίδει έντυπα, χορηγεί υποτροφίες για το εσωτερικό ή εξωτερικό. 3.5. Ιδρύει Εταιρείες βιομηχανικής και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της. 4.Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε επιχείρηση ή φορέα ή κοινοπραξία ή Εταιρείες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (hοlding) του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα παρεμφερούς σκοπού. 5.Η Εταιρεία διαθέτει τα κέρδη της για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της και του έργου της όπως ορίζεται στο καταστατικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης, δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) και θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος. Άρθρο 6 1.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ενόλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ύψους του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 27 και της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος ν αυξάνει ενόλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. 3.Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. 4.Εφόσον όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το 1/4 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 27 και της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές του Δημοσίου μπορεί να μεταβιβάζονται μόνο στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες, Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Ο.Τ.Α. και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς γενικά φορείς. Οι μετοχές που ανήκουν στο Δημόσιο μεταβιβάζονται με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών. 2.Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Μετά από κάθε μεταβίβαση, η Εταιρεία εκδίδει νέο τίτλο. 3.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρείας ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές όπως θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς μόλις αυτοί θα εκδίδονται. Άρθρο 8 1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. 3.Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Άρθρο 9 Γνωμοδοτική Επιτροπή Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ανά διετία Γνωμοδοτική Επιτροπή από 5 μέλη κατ ανώτατο όριο. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και απαρτίζεται από άτομα που έχουν βαρύνουσα γνώμη επί θεμάτων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές το έτος και γνωμοδοτεί επί του επιστημονικού έργου της Εταιρείας καθώς και για την πορεία των εργασιών της και την εν γένει πολιτική της. Στην πρώτη μετά το διορισμό της Επιτροπής συνεδρίασης εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα και διατυπώνει τη γνώμη της με την παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται αυτοδικαίως χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή συνέρχεται υποχρεωτικά εφόσον αυτό ζητηθεί από τη ΓΓΕΤ ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή από τρία τουλάχιστον μέλη της. Οι απόψεις της γνωμοδοτικής επιτροπής καταγράφονται, τίθενται υπόψη του Δ.Σ. και κοινοποιούνται στη ΓΓΕΤ. Άρθρο 10 1.Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής. 2.Τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τα ούτως οριζόμενα μέλη προέρχονται από τους κάτωθι φορείς: • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας •Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας •Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος •Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας •Σύνδεσμο Πλεκτικής Βορείου Ελλάδος • Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης • Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών • Οργανισμό Βάμβακος •Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών «ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.». Οι παραπάνω αναφερόμενοι φορείς, με ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου τους, εφόσον το επιθυμούν δύνανται να προτείνουν, κατόπιν προσκλήσεως, δύο τουλάχιστον άτομα εκ των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης επιλέγει τα μέλη του Δ.Σ. Όλα τα προτεινόμενα άτομα πρέπει να έχουν επαρκή και αποδεδειγμένη γνώση, κατάρτιση και εμπειρία σε ζητήματα παραγωγής, ή/και οργάνωσης, ή/και διαχείρισης σε τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας. Από κάθε φορέα επιλέγεται ένας εκπρόσωπος κατά μέγιστο. Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μετόχων και προέρχονται από φορείς που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν εκπροσωπούνται ήδη στο Δ.Σ. Τουλάχιστον δύο εξ αυτών πρέπει να προέρχονται από επιχειρήσεις ή οργανισμούς κλωστοϋφαντουργίας που είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής από ιδιωτικές επιχειρήσεις, προτείνεται εκπρόσωπος των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ή το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ή το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής Βορείου Ελλάδος. Όλα τα επιλεγόμενα μέλη πρέπει να έχουν παρόμοια με τα ως άνω προσόντα. 3.Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιορίζονται ή να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται μόνον κατά τον τρόπο που γίνεται ο διορισμός ή η εκλογή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών. Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μέχρι να ορισθούν οι οριστικοί. Η τετραετής θητεία των Συμβούλων παρατείνεται μέχρι να ορισθούν οι νέοι Σύμβουλοι. Άρθρο 11 1.Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το τρίμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση. Η παραίτηση λογίζεται ότι έχει συντελεστεί αφότου το Δ.Σ. αποφασίσει για τη χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή του Συμβούλου αυτού και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του. 2.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ. υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης. Άρθρο 12 Πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. 2.Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρείας και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Αν ο Γενικός Διευθυντής δεν είναι ένας εκ των Συμβούλων, συμμετέχει στο Δ.Σ. χωρίς ψήφο. 4.Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του. 5.Ο Γενικός Διευθυντής εκλέγεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και με απαιτούμενη πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) του συνόλου των μελών του. 6.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας, παρακολουθούν τη λειτουργία της και ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά, προΐστανται του προσωπικού της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα αυτής. 7.Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 13 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας σύμφωνα με την πολιτική της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, όταν πρόκειται για επιστημονικά θέματα. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα για τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2.Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων. 4.Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εξουσίες μπορεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων να μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα κατά τις γενικές περί συμβάσεων και πληρεξουσιότητας διατάξεις από τα όργανα που εκπροσωπούν την Εταιρεία με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ευθύνη αυτών. Άρθρο 14 1.Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων του παρόντος. 2.Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 12 παρ. 2 αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού. Άρθρο 15 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρό του ο οποίος ορίζει στην περίπτωση αυτή τους όρους και τις προϋποθέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητήσουν τούτο δύο τουλάχιστον από τους Συμβούλους. 2.Ύστερα από αίτηση δύο Συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται: 1)να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 2)να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας. Άρθρο 16 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται ο αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). 2.Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο τον οποίο θα ορίσει αυτός εγγράφως. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Άρθρο 17 1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του. 2.Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί για κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σ αυτά. 3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή από τον κατά το άρθρο 12 παρ. 2 αναπληρωτή του. Άρθρο 18 1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας το ύψος ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Ο Γενικός Διευθυντής, που θα έχει πλήρη απασχόληση στα έργα της Εταιρείας, θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 19 Συμβατότητα Δραστηριοτήτων Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι Διευθυντές της, καθώς και μέλη του προσωπικού της, τα οποία ενεργούν στην Ελλάδα κατ επάγγελμα για λογαριασμό τους πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία και να λάβουν τη σχετική άδεια. Για τα μέλη του Δ.Σ. η άδεια εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Για το υπόλοιπο προσωπικό η άδεια εγκρίνεται από το Δ.Σ. Άρθρο 20 Ευθύνη Συμβούλων Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία για κάθε λάθος τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Γενική Συνέλευση Άρθρο 21 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 1)Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, θεωρείται τροποποίηση Καταστατικού και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 2)Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις ορισμού μελών κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος. 3)Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας. 4)Διάθεση ετήσιων κερδών. 5)Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας. 6)Διορισμό εκκαθαριστών. 7)Εκλογή Ελεγκτών. 8)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση. 9)Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές. 10)Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 11)Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. Άρθρο 22 1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το νόμο και το παρόν προεδρικό διάταγμα περιπτώσεις. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Άρθρο 23 Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 3.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της εταιρείας και δημοσιεύεται στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», σε μια από τις εκδιδόμενες στη Θεσσαλονίκη και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σ όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως ισχύει και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για (3) τουλάχιστον χρόνια. 4.Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων μ αυτή, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 5.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Άρθρο 24 Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση 1.Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. 3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4.Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους, μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της. Άρθρο 25 Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο του Ισολογισμού καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τον συνοδεύουν. Άρθρο 26 1.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας, πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος. 2.Αν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων, άλλως υποβάλλονται απαραδέκτως. Άρθρο 27 1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2.Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε παροχή ή ανανέωση της εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μ.Κ., σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, σε τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 16, 28 παρ. 2, 32, 35 και 39 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4.Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Άρθρο 28 1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπευομένων σ αυτή ψήφων. 2.Κατ εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Άρθρο 29 1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 12 ή αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρευρισκομένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο. 2.Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Άρθρο 30 1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη, κατά το άρθρο 23 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος. 3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του. 4.Εάν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 31 Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας Άρθρο 32 Τακτικός Έλεγχος Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας ως και τα υπόλοιπα σύμφωνα με το Νόμο καθήκοντα των Ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, που με τους ισάριθμους αναπληρωματικούς τους εκλέγονται από τα μέλη του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών, από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86. Ειδικά για την πρώτη εταιρική χρήση οι Ελεγκτές θα ορισθούν από έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί εντός τριμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας. Οι ελεγκτές αμοίβονται από την Εταιρεία και οι αμοιβές τους εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 33 1.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης. 2.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του 2190. 3.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται: 1)να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της Εταιρείας, 2)να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. 4.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. 5.Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 3β και 4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. 6.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, η υποχρέωση τήρησης των μετοχών μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. 8.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει. 9.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκησή τους δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 10.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σ αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΤΟ ισολογισμός - Διανομή Κερδών Άρθρο 34 1.Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1997. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. 2.Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρεται με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν ή τις ζημίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης. 3.Ο Ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920. 4.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά από: α) το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και β) το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε απ αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης του Ισολογισμού πρέπει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του. Άρθρο 35 1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη αυτά θα διανέμονται για: 1)σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού 2)αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα κατανέμεται αναλογικά στους μετόχους 3)σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διανομή στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 2.Η παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία στους μετόχους της γίνεται βάσει ειδικού μειωμένου τιμολογίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΒΔΟΜΟ Διάλυση - Εκκαθάριση Άρθρο 36 Λόγοι λύσης της Εταιρείας 1.Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου της διαρκείας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σ ένα φορέα δεν αποτελεί λόγο λύσης της. 3.Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, τα πάγια διανέμονται στους μετόχους ανάλογα με την πραγματική συνεισφορά εκάστου. Άρθρο 37 Απώλεια Κεφαλαίου Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της, κατά την σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει κατώτερη από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Άρθρο 38 1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. 3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδιζαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Τελικές διατάξεις Άρθρο 39 Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου 1.Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της Εταιρείας δραχμών 150.000.000 δρχ. θα καλυφθεί ως εξής: 1)Το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει χίλιες επτακόσιες δέκα (1.710) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξίας ογδόντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (85.500.000) δραχμών. Από αυτές τις μετοχές χίλιες πεντακόσιες εξήντα (1.560) συνολικής αξίας εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (78.000.000) δραχμών λαμβάνονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ποσοστό 52% επί του συνόλου και εκατόν πενήντα (150) μετοχές συνολικής αξίας επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) δραχμών μέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ποσοστό 5% επί του συνόλου. Οι κάτωθι αναφερόμενοι φορείς του Δημοσίου λαμβάνουν συνολικά τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. εκάστη, συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δρχ. ποσοστό 10% επί του συνόλου. Από αυτές τις μετοχές ο Οργανισμός Βάμβακος λαμβάνει εκατόν πενήντα (150) μετοχές συνολικής αξίας επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) δρχ., ποσοστό 5% και ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.) λαμβάνει εκατόν πενήντα (150) μετοχές συνολικής αξίας επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) δρχ., ποσοστό 5%. 2)Οικονομικοί και κλαδικοί Σύνδεσμοι Βορείου Ελλάδος και βιομηχανικές μονάδες Κλωστοϋφαντουργίας - Ένδυσης λαμβάνουν συνολικά εννιακόσιες ενενήντα (990) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. εκάστη, συνολικής αξίας σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (49.500.000) δρχ., ποσοστό 33% επί του συνόλου. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες νομοθεσίες περί Ανωνύμων Εταιρειών, να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Αντίγραφο του συντασσόμενου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Δ.Σ. υποβάλλει ο Πρόεδρος στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Άρθρο 40 Εποπτεία Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ασκεί την εποπτεία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Άρθρο Άρθρο 41 Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται οι εξής: 1.Καραχάλιος Παναγιώτης, ως εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ. 2.Λαδένης Αδαμάντιος, ως εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ. 3.Σπυρέλλης Νικόλαος, καθηγητής ΕΜΠ, ως εκπρόσωπος της ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ, με αναπληρωτή την Σαχίνη Παρασκευή, στέλεχος της ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ. 4.Γεωργόπουλος Παναγιώτης, στέλεχος της Γεν. Γραμματείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 5.Μπακαρλιώτας Κώστας, μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσ/νίκης. 6.Δούδος Αντώνιος, επιχειρηματίας. 7.Βαρβαρέσσου Αναστασία, Γραμματέας του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος, ως Πρόεδρος. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις προσωρινών συμβούλων η πλήρωσή τους για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Μέχρι τη συμπλήρωση των προσωρινών μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίσει εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών. Άρθρο 42 Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13 τ. Α).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137 Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α).
  • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δοθέντος ότι η προκαλούμενη από τη σύσταση της εταιρείας αρχική δαπάνη ύψους 30.000.000 δρχ. για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας της βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 013/2/9513512 κατά το σκέλος που χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) και συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ (ΕΠΕΤΙΙ), κατά τα επόμενα δε έτη οι δαπάνες της Εταιρείας θα καλύπτονται από τα κέρδη της.
  • Την υπ αριθμ. 475/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία