ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/363

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αποστολή"
1.  
  Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών το οποίο έχει ως αποστολή: (i) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα, (ii) Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία (iii) Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος (iν) Να συμβάλει στη μελέτη και προώθηση των σχέσεων του Ελληνισμού με τις Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές χώρες. β) Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης το οποίο έχει ως αποστολή: (i) Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη και την τέχνη της ευρωπαϊκής (κλασσικής), της βυζαντινής, της ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) και της σύγχρονης μουσικής, για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών. Η κατάρτισή τους αποσκοπεί στο συνδυασμό της άρτιας επιστημονικής γνώσης των ιστορικών, θεωρητικών, πρακτικών και παιδαγωγικών θεμάτων της οργανικής και φωνητικής μουσικής, με τη διατήρηση, προώθηση, έρευνα και προβολή της ελληνικής δημοτικής και εκκλησιαστικής μουσικής, (ii) Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην εκπαίδευση ή σε τομείς της πολιτιστικής ζωής. (iii) Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (iν) Να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς (sοlists) και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα, που θα αντιπροσωπεύουν υπεύθυνα την ελληνική παρουσία και συμμετοχή στα διεθνή και εντόπια μουσικά δρώμενα και θα προβάλουν ιδιαίτερα τον οικουμενικό χαρακτήρα της ελληνικής μουσικής, όπως αυτός διαμορφώθηκε από την αρχαιότητα, το βυζάντιο, ως τη σύγχρονη εποχή.
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στα Τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κείμενες διατάξεις
2.  
  Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα
3.  
  Κάθε Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτικού διπλώματος. Το ενιαίο πτυχίο προσδιορίζεται από επί μέρους κατευθύνσεις ως εξής: α) Του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών από τις κατευθύνσεις: (i) Βαλκανικών Σπουδών, (ii) Σλαβικών Σπουδών, (iii) Ανατολικών Σπουδών, β) Του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης από τις κατευθύνσεις: (i) Ευρωπαϊκής (κλασσικής) Μουσικής, (ii) Βυζαντινής Μουσικής, (iii) Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής και (iν) Σύγχρονης Μουσικής. 4) Το εξάμηνο έναρξης λειτουργίας των κατευθύνσεων καθορίζεται με το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος και δεν μπορεί να είναι πέραν του 5ου εξαμήνου σπουδών. Η επιλογή των κατευθύνσεων από τους φοιτητές, γίνεται με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για όσους δεν υποβάλλουν.
Άρθρο 3
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα να μελετούν τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία, την οικονομία, την πολιτική και τις δημογραφικές εξελίξεις των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τα θέματα αυτά. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς ιδίως δε:.
 1. Σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τα παραπάνω θέματα
 2. Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους
 3. Σε Υπουργεία ως σύμβουλοι, μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες
 4. Σε εκδοτικούς οίκους
 5. Σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις προαναφερόμενες χώρες καθώς και
 6. Σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς που αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα στις προαναφερόμενες χώρες
2.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών ιδιαίτερα δε στους κλάδους της κλασικής μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) μουσικής και της σύγχρονης μουσικής. Οι πτυχιούχοι με βάση τις ειδικές γνώσεις στους παραπάνω κλάδους μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ιδίως δε:.
 1. Στην εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική
 2. Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα και μουσεία
 3. Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, κρατικούς και ιδιωτικούς
 4. Σε Ωδεία και τις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής και
 5. Σε ιερούς ναούς
Άρθρο 4 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Σε καθένα από τα ιδρυόμενα Τμήματα ιδρύονται αντίστοιχα οι ακόλουθες θέσεις: α) Είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). β) Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την προσφορά εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν.1268/82. γ) Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού για την προσφορά εξειδικευμένων διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1268/82. Από τις θέσεις αυτές, τρεις (3) είναι ΑΤ κατηγορίας, τρεις (3) ΑΡ κατηγορίας και τέσσερις (4) ΜΕ κατηγορίας.
Άρθρο 5
1.  
  Έως ότου καταστεί αυτοδύναμο κάθε Τμήμα, η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Κάθε Τμήμα μέχρι να καταστεί αυτοδύναμο διοικείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του καθηγητή, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τα οποία ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο προσωρινός Πρόεδρος του οικείου Τμήματος και ο Αναπληρωτής του. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του οικείου Τμήματος ή αν δεν υπάρχει, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Πανεπιστημίου, ο οποίος ορίζεται με Πράξη του Πρύτανη.
 1. Η πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με προκήρυξη γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ήδη ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου.
 2. Η εκλογή γίνεται από ειδικά σώματα εκλεκτόρων, τα οποία ως προς τον αριθμό των μελών τους, τη σύνθεσή τους και τις εισηγητικές επιτροπές υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου και συγκροτούνται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και εισήγηση της αντίστοιχης Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης.
 3. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος, ο αναπληρωτής του και ο γραμματέας.
 4. Στα εκλεκτορικά σώματα μετέχουν υποχρεωτικά τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διοριστεί στο οικείο Τμήμα και ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης.
 5. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση συγκροτείται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση του ειδικού σώματος εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή από μέλη του σώματος εκλεκτόρων
 6. Στις συνεδριάσεις κάθε ειδικού σώματος εκλεκτόρων μετέχουν άνευ ψήφου και δύο (2) φοιτητές του οικείου κατά περίπτωση Τμήματος, εφόσον υπάρχουν.
 7. Οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται κατά τα ισχύοντα για την εκπροσώπηση των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση.
3.  
  Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση μετέχουν υποχρεωτικά όλα τα νεοεκλεγόμενα στο οικείο Τμήμα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και δύο φοιτητές εφόσον υπάρχουν.
 1. Η πλήρωση θέσεων με μετάκληση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 16 του Ν.1268/1982 όπως ήδη ισχύει, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
 2. Η σχετική απόφαση για την μετάκληση λαμβάνεται από ειδικό ενδεκαμελές σώμα εκλεκτόρων που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από πίνακα μελών Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή που κατέχουν θέση του ιδίου ή και του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της θέσης που αφορά η μετάκληση.
 3. Τον πίνακα υποβάλλει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ύστερα από εισήγηση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης.
4.  
  Για τα λοιπά θέματα εκλογής ή μετάκλησης μελών Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
5.  
  Εντός μηνός μετά την εξασφάλιση των προϋποθέσεων της παρ. 1 κινείται από τον Πρύτανη η διαδικασία εκλογής Προέδρου και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Αρθρο 6 Διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων ΔΕΠ.
Άρθρο 7 "Γραμματεία του Τμήματος"
1.  
  Σε κάθε Τμήμα, συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό εν γένει έργο του. Η γραμματεία οργανώνεται διοικητικά σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Α 28).
Άρθρο 8
1.  
  Έως ότου καταστεί αυτοδύναμο το οικείο κατά περίπτωση Τμήμα, το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευσή του και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο η πλήρωση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, με εφαρμογή, ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
2.  
  Για την κατάληψη θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 187/1996 (Α 145).
3.  
  Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των νόμων 1268/1982 και 2083/1992 όπως ήδη ισχύουν. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 παρ. 6, 14 παρ. 8, 24 παρ. 2 και 50 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87), όπως ήδη ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων αυτών. β) Του άρθρου 70 παρ. 12 και 79 παρ. 6 εδάφιο ιδ του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 22 του Ν. 2327/1995 (Α 156).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρίαση 12η/25.6.1993 και 1η/6.9.1996).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/490/16.12.1993 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 383.000.000 δρχ. σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φορέας 19250 ΚΑΕ 5173) όπου θα γίνει ειδική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 1997 και επομένων ετών. Για το οικονομικό έτος 1996 δε θα προκληθεί καμιά επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, (Αρθρο 29α του Ν. 1558/85 (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Την 533/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή προαγωγή σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Μουσικών Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή κ[...]" 1996/187 1996