ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/364

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αποστολή"
1.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών το οποίο έχει ως αποστολή: α) την καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης, ιδίως δε στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, των μεταφορών - επικοινωνιών - ενέργειας - τουρισμού - περιβάλλοντος, του διεθνούς εμπορίου, της ολοκλήρωσης της περιοχής των Βαλκανίων και των χρηματο-οικονομικών και β) την κατάρτιση οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στο Τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής σ αυτό ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κείμενες διατάξεις
2.  
  Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα
3.  
  Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύονται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού:
 1. Είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
 2. Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού για την προσφορά εξειδικευμένων διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1268/82.
 3. Από τις θέσεις αυτές, δύο (2) είναι ΑΤ κατηγορίας, τέσσερις (4) ΑΡ κατηγορίας και τέσσερις (4) ΜΕ κατηγορίας.
Άρθρο 4
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος απαιτείται: (i) ο διορισμός εννέα (9) μελών Δ.Ε.Π. εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και άνω και οπωσδήποτε τα δύο (2) εξ αυτών στη βαθμίδα του Καθηγητή και (π) η εγγραφή φοιτητών.
2.  
  Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, ορίζεται Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν ανήκει στα επιστημονικά αντικείμενα του τμήματος. Με την ίδια πράξη ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος και Αναπληρωτής του. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
3.  
  Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση μετέχουν υποχρεωτικά όλα τα νεοεκλεγόμενα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και δύο φοιτητές εφόσον υπάρχουν.
4.  
  Μέσα σ ένα μήνα μετά την εξασφάλιση των προϋποθέσεων της παρ. 1, κινείται από τον Πρύτανη η διαδικασία εκλογής Προέδρου και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 5
1.  
  Έως ότου καταστεί αυτοδύναμο το Τμήμα η προκήρυξη των θέσεων ΔΕΠ γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ήδη ισχύει, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου.
2.  
  Η εκλογή των εννέα (9) πρώτων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος γίνεται από ειδικά σώματα εκλεκτόρων για τα οποία ως προς τον αριθμό των μελών και τη σύνθεσή τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου 2083/92, όπως ισχύουν, συγκροτούνται δε με Πράξη του Πρύτανη, ύστερα από γνώμη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου. Με την Πράξη συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος, ο αναπληρωτής του και ο γραμματέας. Στα εκλεκτορικά σώματα μετέχουν υποχρεωτικά τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διοριστεί στο Τμήμα και ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης.
3.  
  Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση συγκροτείται με Πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση του ειδικού σώματος εκλεκτόρων Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή
4.  
  Στις συνεδριάσεις κάθε ειδικού σώματος εκλεκτόρων μετέχουν χωρίς ψήφο και δύο (2) φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ορίζονται με την ίδια διαδικασία που ορίζονται ο εκπρόσωποι των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση
5.  
  Κατά τα λοιπά για την εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/1992, όπως ισχύουν.
Άρθρο 6 "Γραμματεία του Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό εν γένει έργο του Τμήματος. Η γραμματεία οργανώνεται διοικητικά κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Α 28) σε επίπεδο Τμήματος.
Άρθρο 7 "Μεταβατικές - τελικές διατάξεις"
1.  
  Έως ότου καταστεί αυτοδύναμο το Τμήμα, το Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου. Κατά την ίδια χρονική περίοδο η προκήρυξη και η πλήρωση θέσεων ΕΔΤΠ και η πρόσληψη επιστημόνων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α 112) γίνεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από γνώμη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση του Συγκλήτου, με εφαρμογή, ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
2.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των νόμων 1268/1982 και 2083/1992 όπως ήδη ισχύουν. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 παρ. 6, 24 παρ. 2 και 50 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87), όπως το πρώτο τούτο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 εδάφια α, β και δ του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 173). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 και 79 παρ. 6 εδάφιο ιδ του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 22 του Ν. 2327/95 (Α 156).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδριάσεις 730/23.2.1993 και 776/27.6.1996).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/351/22.6.1993 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 5 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 140.000.000 δρχ. σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φορέας 19250 ΚΑΕ 5173) όπου θα γίνει ειδική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 1997 και επομένων ετών. Για το οικονομικό έτος 1996 δε θα προκληθεί καμία επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σταδιακά μέσα στην προσεχή τετραετία, ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και τις ανάγκες του Τμήματος (άρθρο 29α του Ν. 1558/85, Α/13, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ΑV154).
 • Την 534/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-09-20 Ίδρυση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/235
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία