Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 150/88 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Άρτας και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ 67/Α/1988).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 150/88 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1» ΜετονομασίαΤο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Άρτας» μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Άρτας» με έδρα την Άρτα. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 2 "Τα άρθρα 2,3 του Προεδρικού Διατάγματος 150/88 αντικαθίστανται και συγχωνεύονται σε ένα άρθρο το 2 ως εξής: «Άρθρο 2» ΣκοπόςΣκοπός του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Άρτας, είναι:"
1.  
  Η παροχή υπηρεσιών Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες, εσωτερικά ή εξωτερικά, από όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτίμηση από το Νομό Άρτας, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της Φυσικής Αποκατάστασης. Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού μπορεί να λειτουργεί Ξενώνας Αποκατάστασης, δυναμικότητας 100 ατόμων, για άτομα με ειδικές ανάγκες που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάστασή τους.
2.  
  Η παροχή υπηρεσιών για τη διημέρευση και την ημερήσια φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες της προηγουμένης παραγράφου
3.  
  Η έγκαιρη διάγνωση - παρέμβαση σε μικρή ηλικία
4.  
  Η παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους
5.  
  Η υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ή μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
 1. Για την έρευνα θεμάτων που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες
 2. Για την ενημέρωση ατόμων με ειδικές ανάγκες και μη πάνω σε θέματα αγωγής υγείας, τεχνολογικών βοηθημάτων
 3. Για την προεπαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 4. Για την προώθηση στην αγορά εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 5. Για τη λειτουργία προστατευμένων εργαστηρίων
 6. Για εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αυτόνομη διαβίωση
 7. Για την απασχόληση - ψυχαγωγία - αναψυχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 8. Για την κατ οίκον περίθαλψη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την ένταξή τους στην Κοινότητα
 9. Για τη λειτουργία κινητών μονάδων Αποθεραπείας -Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Άρθρο 3
1.  
  Οι στίχοι 1, 2, 3,4 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 150/88 αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 4» Προϋποθέσεις εισαγωγής Στο Κέντρο εισάγονται άτομα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, αφού προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά. .
Άρθρο 4
1.  
  Τα υπόλοιπα άρθρα του Π.Δ/τος 150/88 παραμένουν ως έχουν και αριθμούνται αντιστοίχως. Στον Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 1 του Νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992).
 • Την με αριθμό 379/96 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας Πρόνοιας,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158/Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3703/57 (ΦΕΚ 84/Α/57).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Ά του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 με το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α/1992).
 • Την με αριθμ. ΔΥ3α/οικ. 158/26.1.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη και Θεόδωρο Κοτσώνη» (ΦΕΚ 59/Β/1996).
 • Την με αριθμό 13/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη (ΦΕΚ 137/Β/96).
 • Την με αριθμό 5/19.12.1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Άρτας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_158 1996
ΝΟΜΟΣ 1957/3703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3703 1957
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/150 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία