Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει του όρους διενέργειας και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι η άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 4 του Ν. 2364/1995.
2.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την εξής έννοια:
 1. Επενδυτής:
 2. Η επιχείρηση ή η συμβατικώς συνδεδεμένη ομάδα επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2364/1995 και του παρόντος
 3. Διαχειριστής:
 4. Επιχείρηση που μετέχει υποχρεωτικά σε συμβατικώς συνδεδεμένη ομάδα επιχειρήσεων και διαθέτει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων διανομής φυσικού αερίου
 5. Χρηματικό ποσό:
 6. Το ποσό που ο Επενδυτής δεσμεύεται να καταβάλει, κατά την Πρώτη Φάση της άδειας διανομής, όπως ορίζεται στο εδάφιο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, για να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΑ
 7. Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου:
 8. Ορίζεται η προβλεπόμενη από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2364/1995 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ήδη Υπουργού Ανάπτυξης).
Άρθρο 2 "Προκήρυξη Διαγωνισμού"
1.  
  Κάθε ΕΔΑ υποχρεούται να προκηρύξει τον κατ άρθρο 4, παράγραφος 7 του Νόμου 2364/1995 διαγωνισμό. Προκειμένου για τις ΕΔΑ του άρθρου 4, παράγραφος 2 του Νόμου 2364/1995, η προκήρυξη του διαγωνισμού πρέπει να γίνει εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και για κάθε άλλη ΕΔΑ εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε ΕΔΑ της παρούσης παραγράφου υποχρεούται να συντάξει λεπτομερή προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει: σ. περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού β. τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό γ. τα κριτήρια επιλογής του ιδιώτη Επενδυτή δ. το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο της ΕΠΑ ε. τους ελάχιστους όρους της συμβάσεως και του καταστατικού που θα καταρτιστεί στ. περιγραφή του περιεχομένου των προσφορών ζ. περιγραφή της διαδικασίας υποβολής προσφορών και συναφών δικαιολογητικών.
 1. τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προσφορών
 2. το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης του διαγωνισμού
 3. άλλες πρακτικές ρυθμίσεις που θα κριθούν αναγκαίες
2.  
  Η ΕΔΑ που διενεργεί το διαγωνισμό μεριμνά για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής προκήρυξης και ειδικότερα:
 1. Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της προκήρυξης σε δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες της πρωτευούσης και σε τοπική εφημερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός αφορά επαρχιακή ΕΔΑ
 2. Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της ΕΔΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό
 3. Για την αποστολή της προκήρυξης σε όλες τις Ελληνικές Πρεσβείες
 4. Για τη διάθεση της προκήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής τηςΠέραν από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται και στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 3 "Διαδικαστικές προϋποθέσεις του Διαγωνισμού για τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης"
1.  
  Οι διαγωνισμοί των τριών ΕΔΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, διενεργούνται ως ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά διοικητικά οργανώνονται και διεξάγονται από κοινού. Η επιτροπή αξιολόγησης και για τους τρεις διαγωνισμούς είναι ενιαία και αποτελείται από δύο εκπροσώπους της ΔΕΠΑ, έναν εκπρόσωπο από κάθε μία εκ των ΕΔΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης, υποδεικνυόμενους αντιστοίχως από τη ΔΕΠΑ, την ενδιαφερόμενη ΕΔΑ και το Υπουργείο. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών υποβάλλεται στην ΕΔΑ την οποία αφορά, για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.
2.  
  Κάθε υποψήφιος Επενδυτής μπορεί να υποβάλει προσφορές για συμμετοχή σε περισσότερες από μία εκ των τριών ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης. Κατά την περίπτωση που οι προσφορές υποβάλλονται από τον ίδιο Επενδυτή δεν επιτρέπεται να συνδέονται μεταξύ τους. Η ύπαρξη όρων που συνδέουν με οποιονδήποτε τρόπο δύο ή περισσότερες προσφορές του ίδιου Επενδυτή συνεπάγεται τον αποκλεισμό του προσφέροντος από τους σχετικούς διαγωνισμούς. Η ίδια επιχείρηση δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε δύο διαφορετικούς Επενδυτές που υποβάλλουν προσφορά για την ίδια ΕΠΑ, ούτε να υποβάλει προσφορά για την ίδια ΕΠΑ ατομικά ως Επενδυτής και ταυτόχρονα ως μέλος άλλου Επενδυτή.
3.  
  Οι διαγωνισμοί που αφορούν στις ΕΠΑ Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν μπορούν να κατακυρωθούν στον ίδιο Επενδυτή ή σε Επενδυτές που έχουν τον ίδιο Διαχειριστή. Μεμονωμένη επιχείρηση στην οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός για μία από τις δύο αυτές ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να μετέχει ως Διαχειριστής σε συμβατικώς συνδεδεμένη ομάδα επιχειρήσεων στην οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός για την άλλη ΕΠΑ.
4.  
  Για την εφαρμογή των περιορισμών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι θυγατρικές εταιρείες εξομοιώνονται με τις μητρικές τους. Ως θυγατρικές νοούνται εταιρείες των οποίων πλέον του 49% των μετοχών βρίσκεται στην κατοχή άλλης εταιρείας νοούμενης ως μητρικής.
Άρθρο 4
1.  
  Οι επιχειρήσεις ή συμβατικώς συνδεδεμένες ομάδες επιχειρήσεων, που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2364/1995, πείρα στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων διανομής φυσικού αερίου και να πληρούν επί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Η απαιτούμενη από την ανωτέρω διάταξη του Ν. 2364/1995 πείρα συντρέχει, αν ο υποψήφιος Επενδυτής είχε την ευθύνη λειτουργίας συστημάτων διανομής φυσικού αερίου για τα πέντε (5) τουλάχιστον τελευταία έτη πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, αποδεικνύεται δε από την εξυπηρέτηση, με σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, ενός ελάχιστου αριθμού καταναλωτών σε αστικές περιοχές, ο οποίος θα προσδιοριστεί για κάθε ΕΔΑ ξεχωριστά στην αντίστοιχη προκήρυξη του διαγωνισμού.
2.  
  Οι υποψήφιοι Επενδυτές πρέπει να έχουν επαρκή οικονομική επιφάνεια αποδεικνυόμενη από τα οικονομικά τους στοιχεία. Ως οικονομική επιφάνεια ορίζεται η καθαρή θέση της επιχείρησης ή το άθροισμα των καθαρών θέσεων των επιχειρήσεων, προκειμένου περί συμβατικής συνδεδεμένης ομάδος επιχειρήσεων. Το ελάχιστο ύψος της απαιτούμενης οικονομικής επιφάνειας καθορίζεται στην προκήρυξη και σχετίζεται με το ύψος της οικονομικής προσφοράς.
3.  
  Κάθε ενδιαφερόμενη συμβατικώς συνδεδεμένη ομάδα επιχειρήσεων υποβάλλει στην ΕΔΑ αφ ενός μεν αντίγραφο του καταστατικού της που περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις δεσμεύσεις των μελών της και ειδικότερα τα ποσοστά συμμετοχής, τον τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων, τον ορισμό του Διαχειριστή, αφ ετέρου δε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την καλύτερη αξιολόγηση της αξιοπιστίας της
4.  
  Στην προκήρυξη καθορίζονται τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι Επενδυτές και εκείνα εξ αυτών που πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδιες αρχές ή η ακρίβειά τους να υποστηρίζεται από ανεξάρτητους διεθνείς συμβούλους. Ειδικά για τα οικονομικά στοιχεία οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσης που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα προσαρτήματα και σημειώσεις και να είναι ελεγμένα από διεθνείς ορκωτούς ελεγκτές οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.  
  Κάθε Επενδυτής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά και εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 3% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΑ που ορίζει η προκήρυξη. Για τους όρους έκπτωσης ή επιστροφής της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Π.Δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62Α/1990).
Άρθρο 5 "Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής"
1.  
  Ως προϋποθέσεις επιλογής ορίζονται η εμπειρία ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων φυσικού αερίου όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα του Επενδυτή. Ως κριτήριο επιλογής του Επενδυτή ορίζεται το συνολικό Χρηματικό Ποσό που δεσμεύεται να καταβάλει ο Επενδυτής κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, υπό τους όρους της συμβάσεως που θα συνάψει με την ΕΔΑ.
2.  
  Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων Επενδυτών πρέπει να είναι εκφρασμένες στο νόμισμα που καθορίζεται στην προκήρυξη
3.  
  Σε περίπτωση που προβλέπεται τμηματική καταβολή του Χρηματικού Ποσού ο Επενδυτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητικές επιστολές ισόποσες με την αξία των καταβολών που οφείλει. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 5 του παρόντος.
4.  
  Σε περίπτωση που τα Χρηματικά Ποσά δύο ή περισσοτέρων προσφορών για την ίδια ΕΠΑ διαφέρουν μεταξύ τους λιγότερο από 3% επί του ποσού της μέγιστης προσφοράς, τότε η επιτροπή αξιολόγησης ζητά βελτίωση των οικονομικών προσφορών από όλους τους προσφέροντες οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο παραπάνω όριο. Μετά την υποβολή των νέων οικονομικών προσφορών, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον Επενδυτή που προσφέρει το μέγιστο Χρηματικό Ποσό, ανεξάρτητα από τη διαφορά από την αμέσως επόμενη προσφορά.
Άρθρο 6 "Επανάληψη του διαγωνισμού"
1.  
  Η ΕΔΑ έχει το δικαίωμα να κηρύξει το διαγωνισμό που διενεργεί άγονο, αν υπάρξει μία μόνον προσφορά ή δεν επιτευχθεί ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για τη μη κατακύρωση του διαγωνισμού και η ΕΔΑ μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 7 "Ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΑ κατά τη σύσταση της εταιρείας ορίζεται κατ ελάχιστο ίσο με το διπλάσιο της αποτιμούμενης αξίας των υφισταμένων παγίων και των υπό κατασκευή έργων, τη χρήση των οποίων θα συνεισφέρει η αντίστοιχη ΕΔΑ
Άρθρο 8 "Υποχρεωτικοί ελάχιστοι όροι της σύμβασης και του καταστατικού"
1.  
  Ο Επενδυτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται:
 1. να υπογράψει από κοινού με την αντίστοιχη ΕΔΑ καταστατικό λειτουργίας της ΕΠΑ, σχέδιο του οποίου θα περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού,
 2. να υπογράψει σύμβαση με την ΕΔΑ στην οποία περιγράφονται όλες οι αμοιβαίες δεσμεύσεις ΕΔΑ και Επενδυτή οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΠΑ καθόλη τη διάρκεια συνεργασίας των δύο μετόχων.
 3. Σχέδιο της σύμβασης των μετόχων θα περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
 4. Στα σχέδια των κειμένων του καταστατικού λειτουργίας και της σύμβασης των μετόχων, των ανωτέρω εδαφίων α και β περιλαμβάνονται και οι παρακάτω υποχρεωτικοί όροι οι οποίοι περιλαμβάνονται και στην προκήρυξη του διαγωνισμού:
 5. - Ο Επενδυτής μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑ με ίσο αριθμό μελών με την ΕΔΑ.
 6. Οι δύο μέτοχοι ορίζουν από κοινού ένα επιπλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τρόπος δε άρσης τυχόν διαφωνίας των δύο μετόχων, ως προς τον ορισμό του επιπλέον αυτού μέλους, θα προβλέπεται στη σύμβαση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την ΕΔΑ. - Πρώτη Φάση Αναπτύξεως Δικτύου (Πρώτη Φάση):
 8. το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατακύρωση του διαγωνισμού μέχρι και το έτος 2001. - Δεύτερη Φάση Αναπτύξεως Δικτύου (Δεύτερη Φάση):
 9. το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το έτος 2002 μέχρι και το έτος 2006. - Τρίτη Φάση Αναπτύξεως Δικτύου (Τρίτη Φάση):
 10. το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το έτος 2007 μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας διανομής φυσικού αερίου. - Κατά την Πρώτη και Δεύτερη Φάση, ο Επενδυτής επιλέγει το Γενικό Διευθυντή.
 11. Η απόφαση επιλογής τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑ. - Κατά την Τρίτη Φάση ο Γενικός Διευθυντής της ΕΠΑ επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. - Ο Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. -Δεν επιτρέπονται αλλαγές στη σύνθεση του Επενδυτή κατά την Πρώτη Φάση, ενώ κατά τη Δεύτερη Φάση το ποσοστό συμμετοχής του Διαχειριστή στον Επενδυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 51%. - Αν κατά την Τρίτη Φάση η συμμετοχή του Διαχειριστή στον Επενδυτή μειωθεί κάτω από 51 %, ή η συμμετοχή του Επενδυτή στην ΕΠΑ μειωθεί κάτω από τα τέσσερα πέμπτα (4/5) της αρχικής συμμετοχής, τότε παύουν να ισχύουν οι ρήτρες της συμβάσεως μετόχων περί των δικαιωμάτων του Επενδυτή ως προς τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της ΕΠΑ, εφαρμοζομένων των διατάξεων του Ν. 2190/1920.
2.  
  Η ΕΠΑ υποχρεούται να αναπτύξει το σύστημα διανομής φυσικού αερίου όπως ορίζεται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου την οποία κατέχει η αντίστοιχη ΕΔΑ, διατηρώντας η ίδια τη χρήση και εκμετάλλευση του για όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας διανομής φυσικού αερίου
3.  
  Κατά την Πρώτη Φάση δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών της ΕΠΑ από τον Επενδυτή προς τρίτους. Μετά την ολοκλήρωση της Πρώτης Φάσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Επενδυτή, είναι δυνατή η υπό όρους, οι οποίοι θα προβλέπονται στη σύμβαση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μεταβίβαση των μετοχών της ΕΠΑ που κατέχει ο Επενδυτής σε τρίτους. Κατά την Τρίτη Φάση, ο Επενδυτής μπορεί να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των μετοχών της ΕΠΑ τις οποίες κατέχει. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ της ΕΔΑ ή τρίτου προσώπου που αυτή θα υποδείξει, εφαρμοζομένης αναλόγως της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 άρθρο 13 του Ν. 2190/1920 διαδικασίας. Οι συνέπειες παράβασης των ανωτέρω και η διαδικασία προς επίλυση των διαφορών θα προβλέπονται στη σύμβαση μετόχων.
4.  
  Κατά τη διάρκεια της Δεύτερης και Τρίτης Φάσης, ο Επενδυτής έχει την υποχρέωση να συμμετέχει μαζί με την ΕΔΑ κατά το ποσοστό συμμετοχής του στις καταβολές χρηματικών ποσών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΠΑ. Ο τρόπος καταβολής των χρηματικών ποσών από τον επενδυτή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης και της τρίτης φάσης προβλέπεται λεπτομερώς στη σύμβαση. Σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αυτές αυτοδίκαια παύει να ισχύει η σύμβαση. Οι συνέπειες της μη εγκαίρου καταβολής των χρηματικών ποσών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΠΑ περιλαμβάνονται ως όροι στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Επενδυτής δεν εκτελέσει την υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει η σύμβαση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η ΕΔΑ δικαιούται να προχωρήσει μονομερώς στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του συστήματος διανομής φυσικού αερίου και να επιδιώξει την ικανοποίηση κάθε αξίωσης κατά του Επενδυτή. Η έννοια της ολοκλήρωσης του συστήματος διανομής φυσικού αερίου κάθε ΕΠΑ προσδιορίζεται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου που εκχωρείται στην αντίστοιχη ΕΔΑ.
5.  
  Η διάρκεια της ΕΠΑ είναι ίση με τη διάρκεια της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου. Με τη λήξη ισχύος της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, η ΕΠΑ λύεται αυτοδίκαια. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ο Επενδυτής δεν έχει δικαίωμα στη χρήση του αντίστοιχου συστήματος διανομής φυσικού αερίου.
6.  
  Σε περίπτωση λύσης της ΕΠΑ προ του συμφωνημένου χρόνου, τα εισφερθέντα δικαιώματα που προβλέπονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου επανέρχονται αυτοδίκαια στην ΕΔΑ. Σε αυτή την περίπτωση, η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων επιφυλάσσεται αποκλειστικώς υπέρ της αντίστοιχης ΕΔΑ.
7.  
  Μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της ΕΠΑ επέρχεται το στάδιο της εκκαθάρισης. Στα προς εκκαθάριση στοιχεία και περιουσία της ΕΠΑ δεν περιλαμβάνονται τα δικαιώματα της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου και το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής φυσικού αερίου. Η εκκαθάριση αφορά μόνο τα τυχόν λοιπά περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΑ, επί των οποίων περιορίζονται οι αξιώσεις του Επενδυτή.
Άρθρο 9 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/1985).
 • Το Π.Δ. 381 /1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του Ν. 2364/1995 «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252/Α/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 ότι το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν περιέχει διατάξεις που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Την 393/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 1995/2364 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/381 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/173 1990
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία