Αναδιάρθρωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις του π.δ. 420/1991 Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Α 153), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.420/1991, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται ως εξής :.
Άρθρο 3
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.420/1991 τροποποιούνται, συμπληρούνται και αντικαθίστανται ως εξής : .
Άρθρο 4 "1 .Έως ότου πληρωθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή, οι αρμοδιότητες αυτού ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος."
2.  
  Όπου στο π.δ.420/1991 αναφέρεται Ερευνητικό Τμήμα εννοείται εφεξής Κέντρο Έρευνας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 5 "Διάρθρωση 1.0ι ερευνητικές, διοικητικές και λοιπές οργανικές μονάδες του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών συγκροτούν ενιαία Γενική Διεύθυνση, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Κέντρα, Διευθύνσεις και Γραφεία: α. Κέντρο Βασικής Έ [...]"
2.  
  Τα επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε ερευνητικό κέντρο και οι επί μέρους εργαστηριακές μονάδες από τις οποίες συγκροτούνται, ορίζονται ως ακολούθως :
 1. Κέντρο Βασικής Έρευνας:
 2. Η Υπηρεσία χειρίζεται τα θέματα κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επιμελείται της εκκαθάρισης των αποδοχών και γενικότερα των αποζημιώσεων του προσωπικού, της εκκαθάρισης των δαπανών, της είσπραξης των εσόδων και της προμήθειας των αναγκαίων παγίων και αναλώσιμων υλικών.
 3. Τηρεί τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία, μεριμνά για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και τέλος προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες που σχετίζονται με οικονομικής φύσεως θέματα.
 4. (i) Η εργαστηριακή μονάδα Μοριακής Βιολογίας, η οποία ερευνά τη δομή και τους μηχανισμούς έκφρασης και ρύθμισης των πυρηνικών οξέων στους έμβιους οργανισμούς, (ii) Η Εργαστηριακή μονάδα Ανοσολογίας, στην οποία διερευνώνται οι μηχανισμοί και οι δυνατότητες παρέμβασης στην αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος προς ξένα και ίδια αντιγόνα. (iii) Η Εργαστηριακή μονάδα Γενετικής, η οποία ερευνά τους τρόπους κληρονομικής μεταβίβασης των διαφόρων χαρακτήρων των εμβίων οργανισμών στους απογόνους τους και τις ανωμαλίες που μπορούν να διαταράξουν το φαινόμενο. (iν) Η Εργαστηριακή μονάδα Ιολογίας, η οποία μελετά τη δομή και την παθογόνο δράση των ιών, καθώς και τις δυνατότητες της ιατρικής παρέμβασης, (ν) Η Εργαστηριακή μονάδα Βιοχημείας, η οποία ασχολείται με τη μελέτη της χημικής σύστασης και του μεταβολισμού των εμβίων οργανισμών. (νi) Η Εργαστηριακή μονάδα Φαρμακολογίας - Φαρμακοτεχνολογίας, η οποία διερευνά τους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων, των αλληλοεπιδράσεών τους και των δράσεων τους σε έμβιους οργανισμούς, (νii) Η Εργαστηριακή μονάδα Βιοτεχνολογίας, η οποία ασχολείται με την αξιοποίηση των δεδομένων της Μοριακής Βιολογίας για την παραγωγή εμβολίων και άλλων βιολογικών αντιδραστηρίων με μεγάλη καθαρότητα και σε μεγάλες ποσότητες.
 5. Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής :
 6. Η Υπηρεσία χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος.
 7. Μεριμνά για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή, για τη διακίνηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων, για τη συγκέντρωση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, για τη διακίνηση πληροφοριακών εντύπων και επιστημονικού υλικού προς όλες τις οργανικές μονάδες και το προσωπικό και για την ασφάλεια και καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.
 8. (i) Η Μονάδα των Χειρουργίων, στα οποία διενεργούνται επεμβάσεις σε ζωικά πρότυπα, (ii) Η Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης, στην οποία νοσηλεύονται, μετά την επέμβαση, τα ζωικά πρότυπα οσάκις απαιτείται η μηχανική υποστήριξη βασικών τους οργάνων ή όταν η εξέλιξη της μετεγχειριτικής τους πορείας απαιτεί επισταμένη νοσηλεία και παρακολούθηση. (iii) Η Εργαστηριακή Μονάδα Απεικονιστικών Μεθόδων, στην οποία διενεργούνται εξετάσεις με τη βοήθεια ακτινολογικών μηχανημάτων, υπερήχων, αξονικού και μαγνητικού τομογράφου και ραδιοϊσοτοπικών στοιχείων, (iν) Η Εργαστηριακή Μονάδα Εμβιομηχανικής, που ασχολείται με βασική έρευνα της μηχανικής ανάλυσης εμβίων ιστών, οργάνων ή συστημάτων, (ν) Ο Οίκος Πειραματοζώων, στον οποίο εκτρέφονται ή και φιλοξενούνται τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πειραματικών εργασιών.
 9. Για τη λειτουργία του Οίκου Πειραματοζώων και την προστασία των πειραματοζώων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1197/1981 (Α240) και του π.δ. 160/1991 (Α 64).
 10. Κέντρο Κλινικής Έρευνας:
 11. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσίες, κάθε μία από τις οποίες ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:.
 12. Το Κέντρο συγκροτείται από επί μέρους εργαστηριακές μονάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως:
 13. (i) Η Εργαστηριακή Μονάδα Καρδιάς - Αγγείων, στην οποία ερευνώνται οι μηχανισμοί για την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος, (ii) Η Εργαστηριακή Μονάδα Πνευμόνων - Αίματος, στην οποία ερευνώνται οι μηχανισμοί για την πρόληψη και τη θεραπεία των παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος και του αίματος, (iii) Η Εργαστηριακή Μονάδα Μεταβολικών Νόσων, στην οποία ερευνώνται οι ενδοκρινοπάθειες και οι διαταραχές του μεταβολισμού.
 14. Κέντρο Νεοπλασματικών και Ανοσολογικών Παθήσεων:
 15. Η Υπηρεσία χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και τη μηχανοργάνωση των Κέντρων και Υπηρεσιών του Ιδρύματος, την καλή λειτουργία του δικτύου Η/Υ και την ορθολογική εκμετάλλευση αυτού.
 16. Κέντρο Μεταμοσχεύσεων:
 17. Η Υπηρεσία μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης, για την έκδοση των δημοσιευμάτων και λοιπών εντύπων του Ιδρύματος καθώς και για τη συγκρότηση και ενημέρωση του αρχείου αυτών.
 18. Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Κοινωνικής Ψυχιατρικής :
 19. Η Υπηρεσία χειρίζεται τα θέματα που αφορούν την προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού και την επισκευή και συντήρηση αυτού. 5.Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται όλα τα θέματα που αναφέρονται στις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις του Ιδρύματος..
 20. (i) Προληπτικής Ιατρικής και Προαγωγής της Υγείας και (ii) Κοινωνικής Ιατρικής, Νευροβιοϊατρικής και Ψυχικής Υγείας.
 21. Ειδικότερα, ερευνώνται τα θέματα :
 22. Στον πρώτο τομέα:
 23. Προγαμιαία συμβουλευτική, προγεννετική διάγνωση, προσυμπτωματικός έλεγχος νεογνών και επιλεγμένων πληθυσμιακών ομάδων και προστασία μητέρας - παιδιού.
 24. Αγωγή υγείας για την πρόληψη ή και την έγκαιρη επισήμανση σωματικών, ψυχικών και βιοκοινωνικών αποκλίσεων, καθώς και των συστημάτων φθοράς (υγιείς πόλεις, υγιή σχολεία).
 25. Προστασία του ανθρώπου από περιβαλλοντική ρύπανση, βιολογική, ψυχοπνευματική και αισθητική, καθώς και ενίσχυση των συνθηκών και παραγόντων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ελληνικών πόλεων.
 26. Στο δεύτερο τομέα :
 27. Η έρευνα των κοινωνικών διαστάσεων των νόσων, η οργάνωση και αξιολόγηση των υγειονομικών υπηρεσιών.
 28. Η έρευνα στην τομέα των Νευροεπιστημών (Νευρογενετικής, Νευροχημείας, Αναπτυξιακής Νευρολογίας, Νευροφυσιολογίας, Νευροψυχοφαρμακολογίας, Ψυχοφυσιολογίας και Πειραματικής Νευροψυχολογίας).
 29. Η έρευνα των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών συντελεστών των ψυχολογικών διαταραχών και της εν γένει ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 30. Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγιεινής :
 31. Το Κέντρο έχει ως αντικείμενο επιστημονικής δραστηριότητας τη μελέτη των στοιχείων και των καταστάσεων που δημιουργούνται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος (έδαφος, αέρας, νερό) σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και την ανάλυση των προβλημάτων υγείας που δημιουργούνται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και των πηγών τροφής. 3.Η Διεύθυνση Υποστήριξης και Αξιοποίησης Ερευνών έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διοικητική υποστήριξη των Κέντρων Έρευνας για την κατάρτιση και εκτέλεση των ερευνητικών τους προγραμμάτων, τη μέριμνα για την αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας και τη μέριμνα για τις διεθνείς επιστημονικές επαφές.
 32. Η Διεύθυνση διαθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσίες, κάθε μία από τις οποίες ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
Άρθρο Άρθρο6
1.  
  Διοίκηση 1.Η διοίκηση, η διαχείριση και η εν γένει πραγμάτωση των σκοπών του ΙΙΒΕΑΑ ασκούνται από τα όργανα αυτού που είναι : α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και β) Ο Γενικός Διευθυντής. 2.α.Το Δ.Σ. είναι πενταμελές. Τα μέλη του είναι Ακαδημαϊκοί και εκλέγονται από την Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών. β. Η θητεία του Συμβουλίου είναι πενταετής. γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά το διορισμό του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυώμμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύμματος και αυτού, το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου κατά το χρόνο εκλογής του στην Ακαδημία Αθηνών. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή εκλείψει μέλος αυτού, αντικαθίσταται τούτο με απόφαση της Τάξεως από άλλο μέλος που η θητεία του διαρκεί το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου. δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του Ιδρύματος, εκτός από αυτά που ανατίθενται σε άλλα όργανα με το παρόν διάταγμα ή με αποφάσεις του Δ.Σ. Το Δ.Σ. ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες : Χαράζει την πολιτική του Ιδρύματος και εγκρίνει τα ερευνητικά προγράμματα. Καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος και εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των επιμέρους Κέντρων. Ελέγχει τις δραστηριότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή. Εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και εισηγείται αρμοδίως την αναδιοργάνωση, συγχώνευση και διάλυση λειτουργούντων Κέντρων και Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης. Εγκρίνει και αξιολογεί τα επιστημονικά αποτελέσματα των Ερευνητικών Κέντρων. Προσλαμβάνει τους Διευθυντές Κέντρων μετά από εισήγηση της εκάστοτε οριζομένης επιτροπής κρίσεως. Αποφασίζει επί της υπηρεσιακής καταστάσεως του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων. Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση εκτάκτων Ερευνητικών Προγραμμάτων εντός και εκτός Ιδρύματος. Απονέμει σε πρόσωπα που συμβάλλουν κατ οιονδήποτε τρόπο στην εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος και, ανάλογα με την προσφορά τους, τον τίτλο του χορηγού, του δωρητή ή του ευεργέτη, καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των τίτλων αυτών και τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει ο καθένας. Αποφασίζει την απονομή του τίτλου του επίτιμου Προέδρου του Ιδρύματος καθώς και την απονομή των τίτλων του επίτιμου μέλους. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό του Ιδρύματος. Καταρτίζει τον κανονισμό προμηθειών. Καθορίζει το ύψος και την κατανομή του κονδυλίου για την ετήσια χρηματοδότηση των Ερευνητικών Προγραμμάτων. Καθορίζει την πολιτική των απολαβών του προσωπικού. Αποδέχεται δωρεές με όρους προς το Ίδρυμα καθώς επίσης και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων από οποιαδήποτε πηγή. Καθορίζει την στρατηγική για την εξασφάλιση πόρων και την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται με το παρόν διάταγμα σε άλλα όργανα. ε. Το Δ.Σ. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο κάθε φορά που υπάρχουν θέματα για συζήτηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Δ.Σ. ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό. στ. Το Ίδρυμα εκπροσωπείται ενωπίον κάθε Δημοσίας ή Δικαστικής Αρχής καθώς και έναντι παντός τρίτου από τον Πρόεδρο ή, εάν απουσιάζει ή κωλλύεται αυτός, από τον Αντιπρόεδρο. 3.α.0 Γενικός Διευθυντής είναι επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, με πολύ καλή γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας και με πολυετή διευθυντική εμπειρία κατά προτίμηση σε συναφείς φορείς. β. Ο Γενικός Διευθυντής υλοποιεί τις στρατηγικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προΐσταται όλων των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων κατά το μέρος που αφορούν διοικητικής φύσεως θέματα. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες : Προΐσταται διοικητικώς όλων των Ερευνητικών Κέντρων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την πρόσληψη του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού, εντός του εκγεκριμένου προϋπολογισμού, μετά από πρόταση του οικείου Διευθυντή ή, κατά περίπτωση, μετά από πρόταση των αρμοδίων επιτροπών κρίσεως. Μετακινεί διοικητικό προσωπικό με γνώμη των προϊσταμένων που επηρεάζονται. Υπογράφει τις συμβάσεις με το προσωπικό. Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και του κανονισμού προμηθειών του Ιδρύματος. Μεριμνά για την προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη ή απόλυση των Διευθυντών. Μεριμνά για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των δαπανών που προβλέπει ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός. Κατανέμει πρόσθετα ποσά από τυχόν αποθεματικό σε προβλεπόμενες επιστημονικές δραστηριότητες του Ιδρύματος μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Εγκρίνει δαπάνες ταξιδιών εντός του προϋπολογισμού μετά από πρόταση Διευθυντών για μετάβαση επιστημόνων του Ιδρύματος στο εξωτερικό ή για μετάκλιση επιστημόνων του εξωτερικού. Υπογράφει τη χρηματοδότηση εγκεκριμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων εκτός Ιδρύματος. Εγκρίνει αιτήματα ανακατανομής κονδυλίων για εγκεκριμένα Ερευνητικά Προγράμματα εκτός Ιδρύματος, μέχρι ποσού οριζόμενου εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ. Προωθεί τη διαδιακασία προμήθειας εξοπλισμού ή αναλώσιμου υλικού του Ιδρύματος. Διαπραγματεύεται τους όρους για δωρεές υπό όρους προς το Ίδρυμα. γ. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ., να εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς του σε προϊσταμένους ή υπαλλήλους του Ιδρύματος..
 • 1 .Τις διατάξεις: α) του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 1514/1985 (Α 13), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 9 του ν. 1894/1990 (Α 110) και 28 του ν.2009/1992(Α 18). β) του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικων Ερευνών που διατυπώθηκε στην 45η συνεδρίαση αυτού στις 28/3/1996 και τη σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, που διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2036 συνεδρίαση αυτής στις 13/6/1996. 3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη περίπου 10 εκατομμυρίων για τα λειτουργικά έξοδα των νέων ερευνητικών Κέντρων και Υπηρεσιών, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, οικονομικού έτους 1998 και εφεξής, οπότε εκτιμάται ότι θα αρχίσει σταδιακά η λειτουργία των ερευνητικών μονάδων και υπηρεσιών του Ιδρύματος. Επίσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού δρχ. 50.000.000 περίπου για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 4.Τη γνωμοδότηση 536/1996 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-09-20 Αναδιάρθρωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/242
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1197 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/160 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/420 1991