ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/373

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρο 3 του Π.Δ. 200/1996 «Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών στον τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) (ΦΕΚ 159/Α/1996).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 του Π.Δ. 200/96 (Α 159), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τρείς (3) προσωρινές θέσεις καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ν. 1759/1988 (Α 50). Είκοσι (20) θέσεις καθαριστριών ωρομισθίων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τρίωρη απασχόλησης ημερησίως. Μία (1) θέση προσθέτου αστυνομικού. Τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και άδεια δικηγορίας στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Οκτώ (8) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 1943/91. Μία (1) θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 1943/91». Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το αρ. 32470/19.7.96 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνικών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (201).
 • Την αριθ. 13/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίου Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137/Β).
 • Το άρθρο 3 της υπ αριθ. 80010/1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β 91).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 το άρθρου 11 του Ν. 997/1979 Α 287), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 56 του Ν. 1140/1981 (Α 68) και με την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 2084/1992 (Α 165) και έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2335/95 (Α 185) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.
 • Το γεγονός ότι εκ παραδρομής δεν περιελήφθησαν ορισμένες θέσεις προσωπικού στο Π.Δ. 200/96.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 το Ν. 1358/1983 (Α 64).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.
 • Την Β1/21/19/1820/5.7.1983 Υπουργική Απόφαση (Β 433).
 • Την 476/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 (Α 195).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). 6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Α 102) 7.Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (Α 201).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/Β1/21/19/1820 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/Β1_21_19_1820 1983
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80010 1996
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. -Τ.Ε.Α.Μ.). 1996/200 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία