(1) Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α 34), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το ΠΔ 416/91 (Α 152).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 α του άρθρου 1 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, μέσα στην οποία επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η Ίδρυση και μετεγκατάσταση συνεργείων Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση νόμιμα υφισταμένων συνεργείων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος που έχουν άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, μέσα στην ίδια περιοχή χρήσεων γης και στα όρια του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, που ανήκει η παλιά του θέση, όταν η μετεγκατάστασή τους επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας (κατεδάφιση, έξωση λόγω ιδιόχρησης, αναγκαστική απαλλοτρίωση, πυρκαϊά, σεισμό κλπ) Ως νόμιμα υφιστάμενα συνεργεία νοούνται τα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος λειτουργούντα σε περιοχές όπου βάσει των ισχυουσών κατά την ημερομηνία αυτή πολεοδομικών διατάξεων επιτρέπεται η χρήση αυτή.
2.  
  Η παράγραφος 1 β του άρθρου 1 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο, διαθέτει την προβλεπόμενη από το άρθρο 13 ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια, το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 ελάχιστο ύψος, χώρους υγιεινής (νιπτήρες, — Ψ κλπ) και αποθήκη υλικών συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 10 τ.μ.
3.  
  Η παράγραφος 2α του άρθρου 1 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Όταν γειτνιάζει άμεσα με ορατό αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, βρεφονηπιακό σταθμό, γηροκομείο, νοσοκομείο ή κλινική Η γειτνίαση συνεργείου με αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, νοσοκομείο, κλινική, βρεφονηπιακό σταθμό ή γηροκομείο, χαρακτηρίζεται ως άμεση εφ όσον μεταξύ του περιγράμματος του συνεργείου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου ή μνημείου, ή του κτιρίου του σχολείου, νοσοκομείου, κλινικής, βρεφονηπιακού σταθμού ή γηροκομείου δεν παρεμβάλλεται δρόμος ή κτίσμα ή ακάλυπτος χώρος ανεξαρτήτως πλάτους.
4.  
  Η παράγραφος 2β του άρθρου 1 του ΠΔ 78/88, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 416/91, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο με λειτουργική είσοδο ή έξοδο είτε επί οδού απέναντι από χώρο εκκλησίας, πλατείας ή πρασίνου, αν και εφόσον υπάρχει σχετική απαγόρευση που να απορρέει από εγκεκριμμένη πολεοδομική μελέτη, είτε επί πεζοδρόμου Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται βεβαίωση της οικείας Πολεοδομικής Αρχής Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε τέτοιο χώρο κοινής χρήσεως από μία ή περισσότερες πλευρές τους, στις οποίες δεν υπάρχει λειτουργική είσοδος ή έξοδος του συνεργείου, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου εφόσον δεν υπάρχει οπτική επαφή των χώρων εργασίας του συνεργείου με τους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους.
5.  
  Η παράγραφος 2γ του άρθρου 1 του ΠΔ 78/88, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 416/91, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από το πλησιέστερο σημείο αντλιών καυσίμων, φρεατίου δεξαμενών καυσίμων και στομίων εξαέρωσης αυτών για συνεργεία για τα οποία από τις διατάξεις του παρόντος είναι υποχρεωτική η χρήση φλόγας ή χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα Η μέτρηση γίνεται από το πλησιέστερο άνοιγμα του συνεργείου μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται φλόγα οξυγόνου ή ηλεκτροκόλλησης κλπ.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 78/88, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 13, το κτίριο του συνεργείου μπορεί να περιλαμβάνει αίθουσες εργασίας που είναι χώροι κυρίας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ Οι χώροι αυτοί μπορούν να βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα λειτουργικά συνυφασμένα μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ενιαία επιχειρηματική μονάδα Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών εργασίας πρέπει να είναι 2,40 μέτρα προκειμένου για επιβατηγά ή ελαφρά φορτηγά οχήματα και 4,50 μέτρα προκειμένου για λεωφορεία και λοιπά φορτηγά, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Για τα ύψη των βοηθητικών χώρων, ισχύουν οι διατάξεις του ΓΟΚ.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ 78/88 καταργείται, η παράγραφος 3 αναριθμίζεται ως παράγραφος 2, η παράγραφος 4, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 416/91, αναριθμίζεται ως παράγραφος 3 και προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 4 Στα συνεργεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του παρόντος, για τη μείωση των θορύβων, πρέπει να χρησιμοποιούνται ηχομονωμένοι χώροι σφυρηλάτησης, το είδος των οποίων προκύπτει από την εκτίμηση του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής Για τον ακριβή προσδιορισμό του είδους του ηχομονωμένου χώρου, πρέπει να γίνονται οι κατωτέρω ενέργειες 1 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ακουστικού περιβάλλοντος πριν την εγκατάσταση της δραστηριότητας. 2 Εκτίμηση της αναμενόμενης στάθμης και χαρακτηριστικών θορύβων και κραδασμών από το συνεργείο. 3 Λήψη μέτρων αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς Η μελέτη των πιο πάνω μέτρων απαιτείται στην περίπτωση που οι αναμενόμενες στάθμες θορύβου (από την εκτίμηση της παραγράφου β) υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 3 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: Το δάπεδο του κτιρίου πρέπει να διαθέτει επιφάνεια επίπεδη, αντιολισθητική, και με κλίση τέτοια που να εξασφαλίζει τον ευχερή καθαρισμό της.
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 4 του ΠΔ 78/88, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ΠΔ 416/91, προστίθεται παράγραφος, η οποία έχει ως εξής: 2 Για την προστασία του περιβάλλοντος, η αποκομιδή από το Συνεργείο των απορριμάτων, των προερχομένων από την επισκευή των αυτοκινήτων (π.χ. συσσωρευτές, ελαστικά, εξατμίσεις, διάφορα εξαρτήματα και άχρηστα ανταλλακτικά, υλικά πλήρωσης φίλτρων) θα γίνεται με μέριμνα του υπεύθυνου του συνεργείου, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 6 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: Η άνοδος και η κάθοδος οχημάτων σε αίθουσες εργασίας που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ή η προσπέλαση σε βοηθητικούς χώρους (αναμονή αυτοκινήτων, αποθήκευση υλικών κλπ) μπορεί να γίνεται είτε με ανόδους - καθόδους με κλίση (RΑΜΡΕS) είτε με ανελκυστήρες ηλεκτρικούς, υδραυλικούς ή άλλης τεχνολογίας.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 7 του ΠΔ 78/88, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ΠΔ 416/91, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η εντός και εκτός των συνεργείων κλίση των ανόδων - καθόδων σε σχέση με το οριζόντιο δάπεδο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% καθ όλο το μήκος τους Ειδικά για συνεργεία ωφέλιμης επιφανείας μικρότερης των 100 τ.μ. επιτρέπεται κλίση μέχρι 25% Σε περίπτωση υπερυψωμένου συνεργείου με είσοδο επί της ρυμοτομικής γραμμής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσπέλαση των οχημάτων στο συνεργείο κινητές ράμπες ανεξαρτήτως κλίσης, εφόσον η υψομετρική διαφορά του δαπέδου του συνεργείου από το πεζοδρόμιο δεν υπερβαίνει τα 0,60 μ. 2 Το δάπεδο των ανόδων - καθόδων με κλίση πρέπει να παρουσιάζει ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια για επίτευξη μεγαλύτερης πρόσφυσης στην άνοδο και κάθοδο των οχημάτων. 3 Το πλάτος του καταστρώματος των ανόδων - καθόδων με κλίση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,25 μέτρα στα ευθύγραμμα τμήματα και 3,00 μέτρα στα καμπύλα τμήματα Οι ελικοειδούς μορφής άνοδοι - κάθοδοι πρέπει να έχουν ακτίνα καμπυλότητας 6,50 μέτρα τουλάχιστον που μετριέται από το εξωτερικό ακραίο σημείο του ελεύθερου καταστρώματος, η δε επιφάνεια αυτών πρέπει να έχει εγκάρσια κλίση 3% μέχρι 5%. 4 Οι ανοικτές πλευρές των χώρων στάθμευσης και των διαδρόμων προσπέλασης σαυτούς .περιλαμβανομένων και των ανόδων - καθόδων, πρέπει να προστατεύονται με στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κιγκλίδωμα με ανάλογη αντοχή σε κρούση, αν τα δάπεδα στάθμευσης και κυκλοφορίας υπέρκεινται του περιβάλλοντος χώρου περισσότερο από 0,50 μ. Αν υπέρκεινται από 0,20 μ έως 0,50 μ. τότε επιβάλλεται κατασκευή κρασπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μ. 5 Η θέση της επικλινούς επιφάνειας ανόδου - καθόδου μέσα στο συνεργείο επιλέγεται έτσι, ώστε να αποκλείεται η οποιασδήποτε μορφής ενόχληση των κατοικούντων γύρω από το συνεργείο, είτε από το θόρυβο είτε από κραδασμούς.
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ΠΔ 78/88, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες Κανονισμούς για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ΠΔ 78/88, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να περικλείονται με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα ή πλέγμα, εφόσον η θέση εγκατάστασής τους είναι προσιτή σε αντικείμενα ή κινούμενα μηχανήματα που μπορούν να προκαλέσουν την καταστροφή τους.
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 9 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για όλες τις αίθουσες του συνεργείου πρέπει να προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα, ανάλογα με το είδος του συνεργείου, ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης ατμών βενζίνης ή χρώματος για τις περιπτώσεις βαφείων, ή διαφεύγοντος υγραερίου ή συγκέντρωσης καυσαερίων. 2 Εφ όσον το συνεργείο είναι εγκατεστημένο σε χώρο κυρίας χρήσεως κάτω της στάθμης του ισογείου, θα διαθέτει απαραιτήτως εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού, με αεραγωγούς ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, φυγοκεντρικό ανεμιστήρα αναρρόφησης και κατάλληλα στόμια απαγωγής Στην περίπτωση αυτή, τα μισά τουλάχιστον στόμια απαγωγής θα βρίσκονται σε μικρό ύψος από το δάπεδο Η παροχή του ανεμιστήρα θα είναι ανάλογη προς οκτώ (8) τουλάχιστον ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται σ αυτό το χώρο εργασίας συνεργείων. 3 Εφ όσον το συνεργείο είναι ισόγειο ή περιλαμβάνει αίθουσα εργασίας σε όροφο, είναι υποχρεωτικό να διαθέτει σύστημα εξαερισμού Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα εξαερισμού θα μπορεί να αποτελείται είτε από αυτόνομο ή αυτόνομους αξονικούς ανεμιστήρες, είτε από εγκαταστάσεις με δίκτυο αεραγωγών, στόμια απαγωγής και φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απαγωγής, είτε από σύστημα τοπικής απαγωγής καυσαερίων, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη παροχή ανανεώσεων ανά ώρα και επιτυχής απαγωγή του μολυσμένου αέρα Ειδικά για τα συνεργεία των παραγράφων 1, 4, 5, 8, 10, 13 και 14 του άρθρου 13 του παρόντος, είναι υποχρεωτική η παροχή αέρα ανάλογη προς οκτώ (8) ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται σε όλες τις αίθουσες εργασίας του συνεργείου Επίσης για τα συνεργεία των παραγράφων 2, 3, 6, 7, 9 και 12 του άρθρου 13 του παρόντος, είναι υποχρεωτική η παροχή αέρα ανάλογη προς τέσσερις (4) ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται σε όλες τις αίθουσες εργασίας του συνεργείου. 4 Η εγκατάσταση των μηχανημάτων εξαερισμού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ασφαλείας και μη πρόκλησης ενόχλησης από θορύβους και κραδασμούς. 5 Η απαγωγή του αέρα προς το περιβάλλον πρέπει να γίνεται σε τέτοια θέση, ώστε να μην προκαλείται ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου Τα εξωτερικά στόμια των αγωγών απαγωγής ή λήψης νωπού αέρα πρέπει να είναι καλυμμένα με μεταλλικό πλέγμα. 6 Ειδικότερα, για τα συνεργεία της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του παρόντος (βαφεία), είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού καθώς και προσαγωγής νωπού αέρα με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα και κατάλληλους αεραγωγούς, ικανότητας σε παροχή για την κάθε περίπτωση, ανάλογης προς οκτώ (8) τουλάχιστον ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται στις αίθουσες εργασίας του συνεργείου Επειδή το είδος των αποβλήτων του βαφείου (εκπομπή διαλυτών λόγω βαφής, αραίωσης χρωμάτων, πλύσης εξοπλισμού βαφής κλπ) επιβαρύνει το περιβάλλον, απαιτούνται και ο εξής πρόσθετος εξοπλισμός και ενέργειες 1 Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται συμβατικά χρώματα (οργανοδιαλυτά χρώματα και υλικά), απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός αντιρρύπανσης ο οποίος πρέπει να τοποθετείται στην έξοδο των απαερίων των φούρνων βαφής Ο εξοπλισμός αντιρρύπανσης θα στοχεύει στην κατακράτηση των σταγονιδίων του χρώματος και των διαλυτών Ειδικά για τους διαλύτες, πρέπει να επιτυγχάνεται κατακράτηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% για τις περιοχές γενικής κατοικίας και μεγαλύτερο του 60% για τις υπόλοιπες περιοχές Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται γνωστές και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας μέθοδοι, όπως προσρόφηση από ειδικά φίλτρα (π.χ. ενεργού άνθρακα), έκπλυση με κατάλληλα διαλύματα κ.λπ Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται χρώματα νέας τεχνολογίας (π.χ. υδατοδιαλυτά με ποσοστό μικρότερο του 10% κατά βάρος), απαιτείται η εγκατάσταση εξοπλισμού για την κατακράτηση μόνο των σταγονιδίων χρώματος και όχι των εκπεμπομένων διαλυτών. 2 Εξοπλισμός για την ορθολογική αντιμετώπιση των εκπομπών στο περιβάλλον οργανικών διαλυτών και σκόνης με τη μέθοδο του «νοικοκυρέματος» (hοuse-keeping) που περιλαμβάνει 1 τριβείο με διάταξη αναρρόφησης σκόνης, για ξηρό τρίψιμο χρωμάτων υποστρωμάτων και στόκων, χωρίς τη χρήση νερού 2 πιστόλια μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης (high νοlume lοw pressure - ΗVLΡ) για μείωση του διασκορπισμού στην ατμόσφαιρα του προσπίπτοντος επί της επιφανείας των αυτοκινήτων υλικού βαφής 3 πλυντήρια κλειστού κυκλώματος για την πλύση των πιστολιών και εξαρτημάτων βαφής γ) Ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος αα) Συγκέντρωση σε κατάλληλους χώρους των μεταλλικών παλαιών εξαρτημάτων εντός του χώρου του συνεργείου. 2 Άμεσο κλείσιμο των κουτιών χρωμάτων, διαλυτών και υλικών προεργασίας, μετά την οποιαδήποτε χρήση τους. 3 Κατάλληλη επιμόρφωση - ενημέρωση των φανοποιών - βαφέων σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου στην προστασία του περιβάλλοντος και τις διαδικασίες που αυτή επιβάλλει στην οργάνωση της εργασίας του φανοποιείου - βαφείου όπως αυτή πιστοποιείται από εγκεκριμένα κέντρα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
Άρθρο 9
1.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: Η θέρμανση των αιθουσών των συνεργείων δεν είναι υποχρεωτική Εφόσον όμως ο εκμεταλλευτής του συνεργείου επιθυμεί την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης, θα υποβάλλεται απαραίτητα μελέτη σύμφωνα με τον ΓΟΚ και τις λοιπές συναφείς διατάξεις, από τον κατά νόμο υπεύθυνο και θα τηρούνται επί πλέον οι εξής όροι και προϋποθέσεις
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 10 του ΠΔ 78/88 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι περιπτώσεις β),γ) και ε) ισχύουν και για λεβητοστάσια που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο και εξυπηρετούν άλλους χώρους εκτός του συνεργείου.
Άρθρο 10
1.  
  Το άρθρο 11 του ΠΔ 78/88 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 416/91, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα συνεργεία των παραγράφων 1, 3, 7 και 8 του άρθρου 13 του παρόντος πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν είτε ανυψωτήρα είτε διάταξη επιθεώρησης, επισκευής και συντήρησης (τάφρο ή αναβαθμό) Η ανωτέρω διάταξη επιθεώρησης πρέπει να φωτίζεται επαρκώς με φωτιστικά σημεία τάσης λειτουργίας 42 V Επιτρέπεται και η χρήση φορητής λυχνίας χαμηλής τάσης (42 V) μέσα σε ειδική θήκη από μεταλλικό πλέγμα Εγκατάσταση μέσα στο συνεργείο ανυψωτήρων αυτοκινήτων (ηλεκτρικών ή υδραυλικών) επιτρέπεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις 1 Από τη λειτουργία των ανυψωτήρων και των βοηθητικών για τη λειτουργία τους μηχανημάτων δεν θα προκαλείται οποιασδήποτε μορφής ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου, εφόσον οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή γραφεία. 2 Το ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου στην περιοχή του χώρου ανύψωσης, θα είναι τουλάχιστον 2,70 μέτρα για επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά και 4,50 μέτρα για λεωφορεία και λοιπά φορτηγά.
Άρθρο 11
1.  
  Από το προοίμιο του άρθρου 13 του ΠΔ 78/88 διαγράφονται οι λέξεις: «στοιχείων του φέροντος οργανισμού»
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/88, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ΠΔ 416/91, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 1 Επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 90 τ.μ. 2 Λεωφορείων και λοιπών φορτηγών 120 τ.μ.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/88, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 τμ. 4 Η παράγραφος 9 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής:« 9 Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και συντήρηση των κάθε είδους συστημάτων ψύξης των κινητήρων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 30 τ.μ.
5.  
  Η παράγραφος 13 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: 13 Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων αυτών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού τους), ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 30 τ.μ.
6.  
  Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 13 του ΠΔ 78/88, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ΠΔ 416/91, αντικαθίσταται ως εξής: 15 Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές περισσοτέρων της μιας από τις παραπάνω ειδικότητες, πλην της ειδικότητας της προηγούμενης παραγράφου (συνεργεία υγραερίου), η οποία για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι αμιγής, η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια καθορίζεται στο 60% του αθροίσματος των ελαχίστων επιφανειών των επί μέρους ειδικοτήτων Σε καμιά όμως περίπτωση η ωφέλιμη επιφάνεια δεν θα είναι μικρότερη από αυτή που αναφέρεται ξεχωριστά για καθεμιά από τις παραπάνω ειδικότητες Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού ισχύει και για την ωφέλιμη επιφάνεια των χώρων υγιεινής, (νιπτήρων, —Ψ) και αποθήκης υλικών με αντίστοιχο ποσοστό 40%.
Άρθρο 12
1.  
  Το εδάφιο (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 καταργείται
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 προστίθενται εδάφια ε, στ, ζ και η ως εξής: 1 Φορητό αμπερόμετρο στ) Φορητό βολτόμετρο ζ) Φορητό πυκνόμετρο η) Φορητό ωμόμετρο
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 προστίθεται εδάφιο δ ως εξής: 1 Αεροσυμπιεστής.
4.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88, το εδάφιο β) καταργείται, τα εδάφια γ) και δ) αναριθμούνται σε β) και γ) και προστίθεται εδάφιο δ ως εξής: 1 Αεροσυμπιεστής.
5.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 προστίθεται εδάφιο γ ως εξής: 1 Αεροσυμπιεστής.
6.  
  Στην παράγραφο 10 του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 στο εδάφιο (θ) αντικαθίσταται η πρώτη πρόταση ως εξής: 1 Φορητό ηλεκτροεργαλείο καθαρισμού και λείανσης επιφανειών περιστροφικό (σβουράκι)». και προστίθενται εδάφια (ι), (ια), (ιβ) και (ιγ) ως εξής:« 2 Βαρούλκο ανύψωσης (παλάγκο). 3 Ξεπονταριστής αφαίρεσης λαμαρινών. 4 Τριβείο με διάταξη αναρρόφησης σκόνης 5 Ιδιοκατασκευή ευθυγράμμισης και επανάτασης του πλαισίου του οχήματος με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα (καλίμπρα).
7.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11α του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: Τα απαέρια βαφής πριν από την διοχέτευσή τους στην ατμόσφαιρα, πρέπει να περνούν από ειδικό σύστημα αντιρρύπανσης για την κατακράτηση των σταγονιδίων του χρώματος και των διαλυτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος.
8.  
  Η παράγραφος 11β του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Πιστόλι βαφής και λοιπός εξοπλισμός με όλα τα εξαρτήματα και συσκευές που τα συνοδεύουν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος.
9.  
  Στην παράγραφο 13 του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 καταργείται το εδάφιο (δ) και τα εδάφια (ε), (στ) και (ζ) αναριθμούνται αντίστοιχα σε (δ), (ε) και (στ)
10.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88, αντικαθίσταται ως εξής: 16 Πέρα από τον παραπάνω εξοπλισμό τα συνεργεία του προηγούμενου άρθρου μπορούν, προαιρετικά, να εξοπλιστούν με τα παρακάτω μηχανήματα και συσκευές ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές και μηχανήματα που αποσκοπούν στη βελτίωση των παρεχομένων εργασιών διάγνωσης, επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, στην αναβάθμιση της παραγωγικότητας της εκτελούμενης εργασίας, στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και στην προστασία του περιβάλλοντος Ο προαιρετικός αυτός εξοπλισμός καθίσταται υποχρεωτικός, εφόσον στο συνεργείο εκτελούνται εργασίες για τις οποίες ο εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος.
11.  
  Στο τέλος της παραγράφου 16α του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 προστίθενται τα εξής υπεδάφια: «ιι) Αμορτισερόμετρο. ιαια) Ανυψωτικό αφαίρεσης τροχών χαμηλού ύψους ανύψωσης. ιβιβ) Πρέσσα υδραυλική ή ηλεκτροϋδραυλική ή χειροκίνητη. ιγιγ) Γρύλλο σανζμάν, ανάλογης ανυψωτικής ικανότητας. ιδιδ) Συγκλισιόμετρο. ιειε) Τζογόμετρο. ιστιστ) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης.».
12.  
  Το υπεδάφιο δδ) της παραγράφου 16β του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 καταργείται και στο τέλος της παραγράφου αυτής προστίθενται τα εξής: «δδ) Αεροσυμπιεστής εε) Ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή»
13.  
  Στο τέλος της παραγράφου 16γ του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 προστίθενται τα εξής: «στστ) Φρενόμετρο. ζζ) Οργανο μέτρησης αέρος . ηη) Οργανο μέτρησης πυκνότητας υγρών φρένων θθ) Οργανο μέτρησης συστημάτων ΑΒΣ.».
14.  
  Στο τέλος των παραγράφων 16δ και 16ε του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 προστίθεται η λέξη «και Αεροσυμπιεστή»
15.  
  Στο τέλος της παραγράφου 16στ του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 προστίθενται τα εξής: «δδ) Συσκευή οξυγόνου - ασετυλίνης με τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα. εε) Αμορτισερόμετρο.».
16.  
  Η παράγραφος 16ζ του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα συνεργεία της παραγράφου 8 του προηγούμενου άρθρου με αα) Κυλιόμενο γερανό, υδραυλικό ή μηχανικό ββ) Κουρμπαδόρο γγ) Αεροσυμπιεστή δδ) Σύστημα μέτρησης θορύβου εν στάσει.
17.  
  Η παράγραφος 16η του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα συνεργεία της παραγράφου 10 του προηγούμενου άρθρου με αα) Κυλιόμενο γερανό, υδραυλικό ή μηχανικό ββ) Ηλεκτρικό ψαλίδι κοπής λαμαρίνας γγ) Δισκοπρίονο. 1 Κύλινδρο καμπύλωσης ελασμάτων. 2 Μηχάνημα διαμόρφωσης αυλάκωσης ελάσματος (κορδονιέρα). 3 Σμυριδοτροχό επί σταθερής βάσης. 4 Στράντζα. 5 Ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή τάφρο επιθεώρησης.
18.  
  Τα εδάφια θ), ι) και ια) της παραγράφου 16 του άρθρου 14 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής:«
 1. Τα συνεργεία της παραγράφου 11 του προηγούμενου άρθρου με:
  • Ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή τάφρο επιθεώρησης
  • Ανυψωτικό χαμηλού ύψους ανύψωσης για την ευχερέστερη βαφή εντός του θαλάμου
 2. Τα συνεργεία της παραγράφου 12 του προηγούμενου άρθρου με:
  • Γερανό κυλιόμενο, υδραυλικό ή μηχανικό
  • Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους
  • Δεξαμενή νερού δοκιμής αεροθαλάμων
 3. Τα συνεργεία της παραγράφου 13 του προηγούμενου άρθρου με:
  • Συσκευή ελέγχου εκκινητήρα (μίζας) και συσσωρευτή
  • Συσκευή ελέγχου διανομέα (ντιστριμπυτέρ)
  • Πρέσσα υδραυλική ή ηλεκτροκίνητη ή χειροκίνητη
  • Ανυψωτικό μοτοσυκλετών
  • Ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή κινητήρα στην οποία, εκτός των άλλων, θα συνυπάρχει απαραίτητα και όργανο ελέγχου καυσαερίων
Άρθρο 13
1.  
  Το άρθρο 15 του ΠΔ 78/88, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ΠΔ 416/91, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η άδεια ίδρυσης των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενης από τα παρακάτω δικαιολογητικά 1 Γραμμάτιο κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο οκτώ χιλιάδων (8.000) δραχμών. 2 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα, υπό κλίμακα 1:500, στο οποίο θα καταγράφεται έκταση σε απόσταση (50) μέτρων από τα όρια του συνεργείου, εκτός των συνεργείων της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του παρόντος για τα οποία η απόσταση θα είναι 150 μέτρα, και θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή καθώς επίσης και η θέση του κτιρίου του συνεργείου με τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων), το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και, ιδιαίτερα, τυχόν υπάρχοντες ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή μνημεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίου, βρεφονηπιακοί σταθμοί ή γηροκομεία Το σχεδιάγραμμα αυτό, για τα συνεργεία που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων, ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του συνεργείου με την οδό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 143/89, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 401 /93 (Α 170) και το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.Δ. 465/70, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 509/84 (Α 181) (βλέπε και Παράρτημα Α). 3 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), του αιτούντος την άδεια και του Διπλ/χου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του παρόντος. 4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του αιτούντος, ότι αυτός δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία. 5 Βεβαίωση περί υποβολής στην αρμόδια αρχή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 678). 2 Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και ο οποίος γνωμοδοτεί για την ίδρυση του συνεργείου ως προς την καταλληλότητα της θέσης και υποβάλλει σχετική έκθεση. 3 Σε περίπτωση που από τα υποβαλλόμενα τοπογραφικά σχέδια προκύπτει η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης για ίδρυση συνεργείου (δηλαδή ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος), παρέλκει η διενέργεια αυτοψίας. 4 Εφόσον η προτεινόμενη θέση κρίνεται κατάλληλη για την ίδρυση συνεργείου, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται με έγγραφο όπως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι μηνών από την επίδοση του εγγράφου, υποβάλλει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά 1 Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου, σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1:50 (και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100) που να εμφανίζουν 2 τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων, επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κλπ), όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων. 1 Ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραμπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου. 3 Τεχνική έκθεση σε τρία αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές. γ)Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/89, για τα εκτός σχεδίου, επί εθνικών οδών ιδρυόμενα συνεργεία που αποτελούν εγκαταστάσεις με την έννοια του άρθρου 24 του ΒΔ 465/70. 4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5, του Π.Δ. 1180/81 (293Α) ή από άλλες σχετικές διατάξεις Ειδικότερα, για τα συνεργεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του παρόντος, υποβάλλεται μελέτη υπογραφόμενη από τον κατά Νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.Δ. 1180/81. 5 Μελέτη σε τρία (3) αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 Ειδικότερα για τα συνεργεία της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του παρόντος, απαιτείται μελέτη υπογραφόμενη από τον κατά Νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 του παρόντος και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο. 6 Προϋπολογισμό της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, σε τρία (3) αντίτυπα υπογραφόμενα από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό που συνέταξε τις μελέτες και τον αιτούντα. 7 Προκειμένου για συνεργείο που πρόκειται να εγκατασταθεί σε χώρους πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου από τον ισχύοντα κανονισμό της πολυκατοικίας. 5 Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται άδεια ίδρυσης του συνεργείου, με τις εγκαταστάσεις του, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης υποβολής των εξής δικαιολογητικών 1 Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το Τ.Ε.Ε Τράπεζα, της αμοιβής του συντάξαντος τη μελέτη Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.1956 Β.Δ. (Α 134), όπως αυτό ισχύει. 2 Αποδεικτικό κατάθεσης των από τις διατάξεις του Α.Ν. 2326/1940 (Α 145) του Ν. 546/1943 (Α 284) οριζομένων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% και Ε.Μ.Π. 1% επί της αμοιβής του Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, που συνέταξε τη μελέτη καθώς και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1%ο και ΕΜΠ 0,5 %ο επί του προϋπολογισμού δαπάνης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 3 Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για τη μελέτη των εγκαταστάσεων του συνεργείου. 6 Αρμόδια για την θεώρηση των σχετικών πινάκων αμοιβής των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών, καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής των κρατήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β) της προηγουμένης παραγράφου, είναι το Τ.Ε.Ε. για τους Νομούς όπου υπάρχουν Παραρτήματά του, για δε τους υπόλοιπους Νομούς, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 7 Η εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης συνεργείων κοινοποιείται με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων στην Αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 8 Η άδεια ίδρυσης συνεργείου ισχύει δύο (2) χρόνια και μπορεί να παραταθεί, με αίτηση του ενδιαφερομένου, για δύο (2) ακόμη χρόνια. 9 Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, υποβάλλονται εξ αρχής τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντί των απαιτουμένων μελετών, σχεδιαγραμμάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του μελετητή μηχανικού περί μη μεταβολής των τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης Στην περίπτωση αυτή, δεν κατατίθενται εκ νέου τα προβλεπόμενα στα εδάφια α), β) και γ) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου αποδεικτικά.
Άρθρο 14
1.  
  Το άρθρο 16 του ΠΔ 78/88, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ΠΔ 416/91, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Αδεια Λειτουργίας συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδόσει την άδεια ίδρυσης αυτού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της, αίτησης του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενης από τα παρακάτω δικαιολογητικά 1 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του επιβλέψαντος κατά νόμο υπεύθυνου, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης. 2 Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται, πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή). 3 Αδεια οικοδομής ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου Σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή Δεν απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας σε περίπτωση χρήσης Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία- βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση). 4 θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του Ν.Δ. 3100/1954 (Α 254), ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1575/1985 Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή αδείας, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως, ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου. 5 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 678) επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86. 6 Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το Τ.Ε.Ε Τράπεζα, της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.1956 Β.Δ. (Α 134), όπως αυτό ισχύει. 7 Αποδεικτικό κατάθεσης των από τις διατάξεις του Α.Ν. 2326/1940 (Α 145) του Ν. 546/1943 (Α 284) οριζομένων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% και Ε.Μ.Π. 1% επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου. 8 Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου. 2 Μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης και δικαιολογητικών, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος. 3 Σε περίπτωση που έλαβε χώρα μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του συνεργείου, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούμενων κατά περίπτωση σχεδίων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδόσει την αρχική άδεια λειτουργίας, με αίτηση του ενδιαφερομένου, μέσα σε εύλογη προθεσμία από τότε που επήλθε η υπόψη μεταβολή Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας μεταβολής, το σχετικό προϋπολογισμό, αμοιβές και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 15 και στο παρόν άρθρο. 4 Η άδεια λειτουργίας συνεργείου δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα σ αυτόν, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε ή σε τρίτο, ούτε και για το συνεργείο, μπορεί δε, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά με αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε. 5 Σε περίπτωση μεταβίβασης εν ζωή ή λόγω θανάτου ή μίσθωσης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του συνεργείου για το οποίο εκδόθηκε άδεια Ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου κατόχου μετά από προηγούμενη αυτοψία για διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση του συνεργείου και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνεργείου, ως και το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης αυτού. 6 Η αδεία λειτουργίας κοινοποιείται στην οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Άρθρο 15
1.  
  Οι παράγραφοι 2 ,5 και 6 του άρθρου 18 του ΠΔ 78/88, αντικαθίστανται ως εξής: 2 Αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο (η οποία αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας του συνεργείου για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του) επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζονται από τον Προϊστάμενό της, μεταβαίνει επί τόπου και προβαίνει στη σφράγιση της κυρίας εισόδου του συνεργείου Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, στην επιτροπή συμμετέχει και ένα αστυνομικό όργανο που ορίζεται από το Διοικητή της οικείας Αστυνομικής Αρχής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συνεργείο.»« 5 Αποσφράγιση συνεργείου (μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή αυτού, που υποβάλλεται στην Αρχή που εξέδοσε την απόφαση σφράγισης) γίνεται από υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από τον προϊστάμενο αυτής, μετά από προηγούμενη σχετική πράξη αποσφράγισης που εκδίδεται από την ίδια αρχή που είχε εκδόσει την απόφαση σφράγισης Η πράξη αποσφράγισης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Αστυνομική Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συνεργείο.»« 6 Μετά το τέλος της αποσφράγισης (η οποία πραγματοποιείται με αποκοπή του γαλβανισμένου σύρματος), συντάσσεται σε δύο αντίτυπα πρακτικό αποσφράγισης που υπογράφεται από τον υπάλληλο που αποσφράγισε το συνεργείο και το ένα αντίτυπο παραδίδεται το αργότερο εντός της επόμενης από την αποσφράγιση ημέρας στην Υπηρεσία που έχει εκδόσει την απόφαση αποσφράγισης, ενώ το άλλο αντίτυπο κοινοποιείται στην οικεία Αστυνομική Αρχή.
Άρθρο 16
1.  
  Το άρθρο 19 του ΠΔ 78/88, αντικαθίσταται ως εξής: Η άδεια επέκτασης συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, την άδεια ίδρυσης Δεν επιτρέπεται η κατεπέκταση προσθήκη συνεργείου σε περιοχές όπου απαγορεύεται η ίδρυση συνεργείου από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Άρθρο 17 "Το άρθρο 20 του ΠΔ 78/88, αντικαθίσταται ως εξής: Οι εγκαταστάσεις των συνεργείων υπόκεινται σε"
1.  
  επιθεώρηση από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος λειτουργίας τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά την κρίση της Αρμόδιας Υπηρεσίας και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο της πενταετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση. .
Άρθρο 18
1.  
  Το άρθρο 21 του ΠΔ 78/88, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ΠΔ 416/91 αντικαθίσταται ως εξής: Πέραν των ρυθμίσεων του παρόντος ισχύουν οι κείμενες υγειονομικές διατάξεις, οι κανονισμοί πυρασφαλείας και γενικότερα οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος.
Άρθρο 19
1.  
  Το άρθρο 22 του ΠΔ 78/88, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ΠΔ 416/9,αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων τα οποία έτυχαν, πριν την ισχύ του Π.Δ. 78/88, άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιών (Δ/νσεις Βιομηχανίας), ή και απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 207/1967 (ΦΕΚ 216). 2 Α) Συνεργεία που λειτουργούσαν μέχρι 12.6.1986 (έναρξη ισχύος του Ν. 1575/1985) και εξακολούθησαν να λειτουργούν βάσει της εχούσης λήξει κατ αρθρ. 22 παρ. 2 του ΠΔ 78/88 την 26.5.1993 προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι 31.12.1996, εάν βρίσκονται σε περιοχές μέσα στις οποίες επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία τους Β) Συνεργεία που λειτούργησαν για πρώτη φορά μετά την 12.6.1986 και πριν από την 25.2.1988 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 78/88) ή μετεγκαταστάθηκαν εντός του αυτού Δήμου για λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δεν έχουν τύχει της ανωτέρω προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει προσωρινής άδειας λειτουργίας που ισχύει μέχρι 31.12.1996, εάν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τους προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία τους, στην δε περίπτωση Β, τη βεβαίωση αυτή και επιπλέον 1 Πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2 Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας στην οποία φαίνεται ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για τα εισοδήματα από άσκηση του επαγγέλματος επισκευαστή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων Αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορούν να προσκομιστούν θεωρημένα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων απ τις οποίες να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και έτη απασχόλησης Στην περίπτωση που κατά το διάστημα από 25.2.1988 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άλλαξε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις που θα καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, θεωρημένες από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. 3 θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων του ΝΔ 3100/1954 ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων του Ν. 1575/1985. 4 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 678) Η παραπάνω προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι την 31.12.96 Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια και η προθεσμία των 5 ετών για τα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας λειτουργίας με τις διατάξεις του ΠΔ 78/88 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 416/1991 (ΦΕΚ 152Α). 3 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την οριζόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2289/1995 ημερομηνία Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας συνεργείων Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος. 4 Λειτουργούντα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας, υποχρεούνται να εφοδιαστούν μέχρι την 31.12.1996 με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Υπηρεσίες, προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος. 5 Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για λόγους ανωτέρας βίας, με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης χορηγείται για το υπόλοιπο της ισχύος της παλαιάς αδείας Μετά την λήξη της, ισχύουν οι διατάξεις των αντιστοίχων παραγράφων του παρόντος άρθρου Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ/τος.
Άρθρο 20 "Το άρθρο 25 του ΠΔ 78/88 αντικαθίσταται ως εξής: Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο παρόν προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, το Παράρτημα Α, που έχει ως ακολούθως:"
1.  
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Α Περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΚΑΝΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ αποστάσεις απόσταση από άξονα οδού απόσταση από όριο οδού ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ κατηγορία οδικού άξονα παράπλευρος δρόμος (SR) σε αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (Ν 2094/92) απόσταση από τον άξονα του SR παράπλευρος δρόμος (SR) εκτός αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας κυκλοφορίας απόσταση από τον άξονα του SR Β.Ε.Ο.Δ. 60 μ > 40 μ 20 μ 20 μ Δ.Ε.Ο.Δ. 45 μ > 30 μ 20 μ 20 μ Τ.Ε.Ο.Δ. 30 μ 20 μ 20 μ Ε.Ο.Δ.Ν. 30 μ* 20 μ* Π.Ε.Π.Ο.Δ. 20 μ Δ.ΕΠ.Ο.Δ. >6μ ΕΠ.Ο.Δ.Ν. 6 μ* Δ.Ο.Δ η Κ.Ο.Δ 6μ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:Β.Ε.Ο.Δ. : Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο Δ.Ε.Ο.Δ.: Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο Τ.Ε.Ο.Δ.: Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ε.Ο.Δ.Ν.: Εθνικό Οδικό Δίκτυο Νήσων Π.ΕΠ.Ο.ΔΠρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δ.ΕΠ.Ο.ΔΔευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ΕΠ.Ο.Δ.ΝΕπαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσων Δ.Ο.Δ.:Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Κ.Ο.Δ.Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο (ΠΔ 401 /93, ΦΕΚ 170Α, άρθρο 4) * Εξαιρούνται από τις αντίστοιχες κατηγορίες για τα Εθνικά Οδικά Δίκτυα των νήσων η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Β. Για Οικισμούς προ του 1923 χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ή για όρια οικισμών του ΠΔ 24/4/85 (ΦΕΚ 181 Α/85) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΚΑΝΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ αποστάσεις κατηγορία οδικού άξονα απόσταση από άξονα οδού απόσταση από όριο οδού ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ παράπλευρος δρόμος (SR) σε αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (Ν 2094/92) απόσταση από τον άξονα του SR παράπλευρος δρόμος (SR) εκτός αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας κυκλοφορίας απόσταση από τον άξονα του SR Β.Ε.Ο.Δ. 30 μ > 20 μ 6μ Δ.Ε.Ο.Δ. 25 μ > 10μ 3μ Τ.Ε.Ο.Δ. 6μ 6μ Ε.Ο.Δ.Ν. 6 μ* 6μ Π.Ε.Π.Ο.Δ. Δ.ΕΠ.Ο.Δ. Δ.Ο.Δ η Κ.Ο.Δ 3μ αν δεν υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή 6μ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:α) Οι αποστάσεις που ορίζονται ανωτέρω, δεν εφαρμόζονται για τις προσθήκες καθ ύψος σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια β) Το όριο της οδού, εφόσον δεν είναι καθορισμένο με απαλλοτρίωση, λαμβάνεται σε απόσταση 5 μ για το Εθνικό δίκτυο και 3 μ για το λοιπό οδικό δίκτυο από το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος. * Εξαιρούνται από τις αντίστοιχες κατηγορίες για τα Εθνικά Οδικά Δίκτυα των νήσων η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. .
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1575/1985 «προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (Α207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.2289/1995 (Α 27),
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 • Την υπ αριθ. 700/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΝΟΜΟΣ 1943/546 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/546 1943
ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3100 1954
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/207 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1180 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/509 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/509 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/24/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/24_4 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/78 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/78 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/143 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/416 1991
Τροποποίηση του Π.Δ. 143/1989 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (Α 69). 1993/401 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2009/416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/416 2009
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/465 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/465 1970