Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΤΜΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1
1.  
  Αποστολή. Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας έχει ως αποστολή τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και αυτών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος και των πολιτικών υπαλλήλων Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας.
Άρθρο 2
1.  
  Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας εδρεύει στο Νομό Αττικής, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία. Τα Τμήματα της Σχολής είναι ισότιμα με Αστυνομικά Τμήματα.
2.  
  Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, όταν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, έχουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προϊστάμενων ισότιμων Υπηρεσιών
Άρθρο 3
1.  
  Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας συγκροτείται από: α. Το Τμήμα Σπουδών.
 1. Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών
2.  
  Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας λειτουργεί Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 4 "Τμήμα Σπουδών."
1.  
  Το Τμήμα Σπουδών έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Μεριμνά για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας της Σχολής που σχετίζεται με την εκπαίδευση, τους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό της
 2. Χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στις οικείες διατάξεις
 3. Συντάσσει τον απολογισμό της εκπαίδευσης
 4. Παρακολουθεί την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των διδασκόντων
 5. Καταρτίζει και τηρεί ατομικούς φακέλους των σπουδαστών, με τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή και παρακολούθηση της φοίτησης και επίδοσης τους, ως και τις αναγκαίες εκθέσεις, έντυπα και σημειώματα των σπουδαστών
 6. Ενημερώνει και τηρεί τα κατωτέρω βιβλία:
 7. (1) Απουσιών των σπουδαστών.
 8. (2) Βαθμολογίας των σπουδαστών.
 9. (3) Διδακτέας ύλης.
 10. (4) Εκπαίδευσης, στο οποίο αναγράφονται οι ουσιώδεις παρατηρήσεις και προτάσεις προς βελτίωσή της. (5)Διδακτικού προσωπικού και αρχείου βιογραφικών σημειωμάτων αυτού.
 11. Τηρεί τους επικυρωμένους πίνακες των ευδοκίμως και μη ευδοκίμως αποφοιτησάντων σπουδαστών κάθε εκπαιδευτικής σειράς, ως και Επετηρίδα αποφοίτων της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας
 12. Παρακολουθεί τη σύγχρονη εσωτερική και διεθνή βιβλιογραφία, ως και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με αντικειμενικό σκοπό τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης
 13. Επεξεργάζεται και προσαρμόζει την εκπαιδευτική ύλη, αφού λάβει υπόψη τις προτάσεις του διδακτικού προσωπικού, του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Διοίκησης
 14. Παρακολουθεί την παρεχόμενη εκπαίδευση και εισηγείται τυχόν αναγκαίες αλλαγές, τροποποιήσεις και βελτιώσεις ως προς το περιεχόμενο και τους προσανατολισμούς της
 15. Καταρτίζει το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής
 16. Καθορίζει, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, τα θέματα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο ατομικής εργασίας (διατριβής) των σπουδαστών
 17. Φροντίζει για την έγκαιρη υποβολή προτάσεων που αφορούν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής
 18. Εισηγείται την προμήθεια των αναγκαίων συγγραμμάτων και βιβλίων, καθώς και του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
 19. Μεριμνά για την καλαίσθητη εκτύπωση των διατριβών, μελετών, σχεδίων και λοιπών εργασιών που ανατίθενται στους σπουδαστές και αναπαράγει διαλέξεις και σημειώσεις των διδασκόντων καθηγητών
 20. Επιμελείται για την εκτύπωση των πτυχίων που απονέμονται στους ευδοκίμως αποφοιτούντες από τη Σχολή σπουδαστές
 21. Αποστέλλει έγκαιρα στους νέους σπουδαστές το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διανέμει σε αυτούς τις διαλέξεις, σημειώσεις και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό
 22. Παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης στο χώρο των οπτικοακουστικών και λοιπών μέσων και εισηγείται τον εφοδιασμό της Σχολής με αυτά, φροντίζοντας για την καλή συντήρηση, αξιοποίηση και αποδοτική χρησιμοποίηση των μέσων αυτών
 23. Εποπτεύει για την κανονική λειτουργία της βιβλιοθήκης της Σχολής και εισηγείται την προμήθεια της αναγκαίας για τον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας
2.  
  Στο Τμήμα Σπουδών τοποθετείται ο αναγκαίος αριθμός ανώτερων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά προτίμηση πτυχιούχων της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας ή της Σχολής Εθνικής Άμυνας ή άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της Χώρας ή αλλοδαπών ισοτίμων Σχολών, οι οποίοι παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντα τους, που αφορούν την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Σπουδών, προετοιμάζουν, παρακολουθούν και συντονίζουν τη συζήτηση μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των θεμάτων της Ομάδας, για την οποία είναι υπεύθυνοι. Ομοίως ενεργούν και κατά την παρουσίαση από τους σπουδαστές των ατομικών εργασιών τους.
Άρθρο 5
1.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Γραφεία:
 1. Προσωπικού
 2. Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού
 3. Δημοσίων Σχέσεων
2.  
  Το Γραφείο Προσωπικού έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Χειρίζεται τα θέματα του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού της Σχολής, πλην αυτών που χειρίζεται το Τμήμα Σπουδών.
 1. Μεριμνά για την κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας των εγκαταστάσεων της Σχολής
 2. Φροντίζει για τη διάταξη των τακτικών και έκτακτων υπηρεσιών του προσωπικού της Σχολής
 3. Διακινεί την αλληλογραφία και τηρεί το αρχείο της Σχολής
 4. Μεριμνά για την εξασφάλιση των βοηθητικών λειτουργιών της Σχολής σε συνεργασία και με το Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού -Υλικού
 5. Φροντίζει για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων του συγκροτήματος της Σχολής, καθώς και για την οργάνωση και επίβλεψη της κίνησης των οχημάτων αυτής
 6. Ενημερώνει και τηρεί τα κατωτέρω βιβλία:
 7. (1) Δυνάμεως Σχολής.
 8. (2) Σπουδαστών.
3.  
  Το Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Μεριμνά για τη μισθοδοσία του προσωπικού της Σχολής και την αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού
 2. Διαχειρίζεται την πάγια προκαταβολή, το χρηματικό και γενικά τις δαπάνες της Σχολής
 3. Μεριμνά για την προμήθεια και διαχείριση χαρτοσήμου, ενσήμων και υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/1986.
 4. Μεριμνά για την προμήθεια και την κατανομή των εφοδίων και υλικών του προσωπικού, ως και για την προμήθεια, την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξη όλων των απαραίτητων μέσων, μηχανημάτων, οπλισμού και υλικών που απαιτούνται για τις ανάγκες της Σχολής
4.  
  Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Οργανώνει τις διάφορες εκδηλώσεις της Σχολής, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Διοικητή. β. Είναι υπεύθυνο για την εκτύπωση των προσκλήσεων των διαφόρων εορταστικών εκδηλώσεων της Σχολής και την αποστολή τους στα προσκαλούμενα πρόσωπα, σε συνεργασία με τον Υπασπιστή της Σχολής.
 2. Μεριμνά για τη φωτογραφική και βιντεοσκοπική κάλυψη των κάθε μορφής εκδηλώσεων της Σχολής, σε συνεργασία με το Τμήμα Σπουδών και τηρεί αρχείο φωτογραφιών, κασετών και ταινιών
 3. Χειρίζεται θέματα εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων γενικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Άρθρο 6
1.  
  Διοικητής της Σχολής. Ο Διοικητής της Σχολής έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Ασκεί τη Διοίκηση της Σχολής και μεριμνά για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης των σπουδαστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. β. Εισηγείται ιεραρχικά τις αναγκαίες προσαρμογές και βελτιώσεις της εκπαίδευσης. γ. Διαπιστώνει την εκπαιδευτική ικανότητα και δυνατότητα του διδακτικού προσωπικού και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις αντικατάστασης ή απόλυσης των υστερούντων. δ. Καθορίζει και κατευθύνει τις αναγκαίες έρευνες και μελέτες με σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων και της οργανώσεως των σπουδών στη Σχολή. ε. Εκδίδει διαταγές για τη ρύθμιση λεπτομερειών του παρόντος Οργανισμού καθώς επίσης και για τον καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και υποχρεώσεων των οργάνων εσωτερικής υπηρεσίας της Σχολής, του λοιπού προσωπικού και των σπουδαστών. στ. Καθορίζει τα θέματα εσωτερικής υπηρεσίας και ασφάλειας της Σχολής και του ωραρίου εργασίας του προσωπικού. ζ. Τοποθετεί στα διάφορα Τμήματα της Σχολής τους μετατιθέμενους κατώτερους αξιωματικούς, το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό καθώς και το πολιτικό προσωπικό.
Άρθρο 7 ". Υποδιοικητής της Σχολής."
1.  
  Ο Υποδιοικητής της Σχολής είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή, σε θέματα σχετικά με τη διοίκηση και την εκπαίδευση. Ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Επιβλέπει για την κανονική διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας, την τάξη και πειθαρχία και παρακολουθεί αν εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών κανονισμών και οι διαταγές του Διοικητή. β. Είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητή της Σχολής για την εύρυθμη και παραγωγική εκπαίδευση των σπουδαστών. Προς τούτο παρακολουθεί και ενημερώνεται από το Τμήμα Σπουδών για κάθε θέμα που αφορά την εκπαίδευση και παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της. γ. Παρίσταται στις παραδόσεις μαθημάτων για να σχηματίσει προσωπική αντίληψη σχετικά με την ικανότητα και απόδοση του διδακτικού προσωπικού και των εκπαιδευτών. δ. Μεριμνά για τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, σχετικά με τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και την απόδοση του διδακτικού προσωπικού.
Άρθρο 8
1.  
  Υπασπιστής της Σχολής ορίζεται με διαταγή του Διοικητή αυτής κατώτερος αξιωματικός που έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Βοηθά τον Διοικητή και Υποδιοικητή στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τους τηρεί ενήμερους για τις προσκλήσεις, τις οφειλόμενες επισκέψεις, παρουσιάσεις και παραστάσεις αυτών
 2. Διευκολύνει την επικοινωνία του Διοικητή με δημόσιες αρχές και ιδιώτες και εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που του ανατίθεται
 3. Μεριμνά για τη σύνταξη των εμπιστευτικών και ημερήσιων διαταγών του Διοικητή της Σχολής, σύμφωνα με τις οδηγίες του και κοινοποιεί αυτές, όπου απαιτείται
 4. Συνεργάζεται με το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών σε θέματα εθιμοτυπίας της Σχολής
 5. Τηρεί τα εξής βιβλία:
 6. (1) Ημερήσιων διαταγών.
 7. (2) Επιθεωρήσεων Σχολής.
2.  
  Ο Υπασπιστής, λόγω των ειδικών καθηκόντων του, δεν εναλλάσσεται με τους συναδέλφους του σε εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες της Σχολής
3.  
  Τον Υπασπιστή, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλος κατώτερος αξιωματικός, που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής
Άρθρο 9 ". Προϊστάμενος Τμήματος Σπουδών."
1.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Σπουδών είναι ο αρχαιότερος μετά τον Υποδιοικητή της Σχολής αξιωματικός και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Είναι ο άμεσος και υπεύθυνος βοηθός της Διοίκησης στα θέματα εκπαίδευσης. β. Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής και για την εν γένει προετοιμασία προς υλοποίηση αυτού. γ. Οργανώνει τα εκπαιδευτικά ταξίδια σύμφωνα με τις εκάστοτε διαταγές της Διοίκησης. δ. Κατανέμει τις εργασίες προπαρασκευής της εκπαιδευτικής ύλης στους αξιωματικούς του Τμήματος Σπουδών και το διδακτικό προσωπικό. ε. Επιβλέπει για την έγκαιρη προπαρασκευή των αξιωματικών του Τμήματος Σπουδών και την υποβολή από αυτούς, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, των διαφόρων προγραμμάτων και εργασιών, για τις οποίες είναι υπεύθυνοι. στ. Παρακολουθεί την επίδοση των σπουδαστών, την απόδοση των αξιωματικών του Τμήματος Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού και ενημερώνει σχετικά το Διοικητή της Σχολής. ζ. Συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία για τη σύνταξη από τη Σχολή του απολογισμού εκπαίδευσης. η. Υποβάλλει μετά το πέρας κάθε εκπαιδευτικής περιόδου στη Διοίκηση της Σχολής τις προτάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. θ. Μεριμνά για την οργάνωση, ύστερα από έγκριση ή εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, συμποσίων, συνεδρίων, ημερίδων ή ομιλιών από ειδικούς επιστήμονες, κυβερνητικούς ή άλλους πολιτικούς παράγοντες για σύγχρονα θέματα, τα οποία αφορούν στην εθνική ασφάλεια της Χώρας. Τις εκδηλώσεις αυτές μπορούν να παρακολουθούν εκτός από τους σπουδαστές της Σχολής, διακεκριμένες προσωπικότητες και προσωπικό του Σώματος.
Άρθρο 10
1.  
  Προϊστάμενος Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει το προσωπικό του Τμήματος του για την κανονική άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του.
Άρθρο 11
1.  
  Προϊστάμενος Γραφείου. Ο Προϊστάμενος Γραφείου έχει τις αρμοδιότητες των άρθρων 52,56,57 και 58 του π.δ.75/1987 (Ά - 45).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 12 "Βιβλιοθήκη."
1.  
  Στο Τμήμα Σπουδών λειτουργεί βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίζεται με την απαραίτητη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για την ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών
2.  
  Προϊστάμενος της βιβλιοθήκης τοποθετείται αστυνομικός ή σύμφωνα με τα ισχύοντα πολιτικός υπάλληλος, κατά προτίμηση γλωσσομαθής και πτυχιούχος Σχολής Βιβλιοθηκονομίας, ο οποίος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Ευθύνεται για τη σωστή λειτουργία της βιβλιοθήκης
 2. Ευθύνεται για την καταγραφή και ταξινόμηση των βιβλίων, των περιοδικών ή εντύπων και για την προετοιμασία του απαραίτητου υλικού προς εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών
 3. Φυλάσσει το εκπαιδευτικό υλικό, όπως ταινίες, βιντεοταινίες, κασέτες και δισκέτες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου
 4. Τηρεί τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, διαλέξεις, φυλλάδια, ασκήσεις και λοιπά έντυπα, καταρτίζοντας πλήρεις και ενημερωμένους καταλόγους αυτών
 5. Είναι ο υπόλογος διαχειριστής όλου του βιβλιογραφικού υλικού της Σχολής
Άρθρο 13
1.  
  Λέσχη. Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας λειτουργεί λέσχη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 14
1.  
  Αξιωματικός Υπηρεσίας - Φρουρά. Για τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τη φρούρηση της Σχολής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 59 παρ. 2,3,4, 5, 6 και 7 εδάφ. α, 60 παρ. 1,68 και 69 του π.δ.141/1991 (Α-58).

ΤΜΗΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
Άρθρο 15
1.  
  Ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας δεν υπερβαίνει τους 40 σπουδαστές και καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
2.  
  Με την ίδια απόφαση:
 1. Καθορίζεται όπως ποσοστό μέχρι 40% προέρχεται από αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, από πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των λοιπών Υπουργείων και Υπηρεσιων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 2. Κατανέμονται οι θέσεις των σπουδαστών σε κάθε μία από τις κατηγορίες του εδαφίου α της παρούσης παραγράφου
 3. Καθορίζεται η χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων ενεργειών ή διαδικασιών για την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
3.  
  Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τις περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες.
Άρθρο 16
1.  
  Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας εισάγονται ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Α ή του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και έχουν πραγματική υπηρεσία αξιωματικού τουλάχιστον 17 ετών και όχι περισσότερων των 23 ετών κατά την ημερομηνία εισόδου στη Σχολή
2.  
  Μπορεί επίσης να εισάγονται για φοίτηση και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, με βαθμό Ταγματάρχη ή Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων, καθώς και πολιτικοί υπάλληλοι Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων κρατικής ασφάλειας
3.  
  Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος πρέπει να κατέχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο και τους οικείους κανονισμούς περί ιεραρχίας και προαγωγών ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη και να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση
4.  
  Οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των λοιπών Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρέπει να ανήκουν στον Κλάδο Π.Ε., να έχουν βαθμό Α, να έχουν εγγραφεί στον πίνακα προακτέων κατ απόλυτο εκλογή και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην Υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.
5.  
  Η ηλικία των προς φοίτηση καλουμένων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 48ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους ενάρξεως της φοιτήσεως, για τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος και το 52ο έτος για τους Πολιτικούς Υπαλλήλους
Άρθρο 17
1.  
  Όσοι από τους υποψηφίους επιθυμούν την εισαγωγή τους στη Σχολή και συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα προσόντα, υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους εντός των προθεσμιών σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτουν τυχόν επιπλέον στοιχεία, όπως τίτλους σπουδών, ώστε να ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους
2.  
  Ειδικότερα για τους υποψηφίους τους προερχόμενους από την Ελληνική Αστυνομία συντάσσονται, από τους αρμοδίους για τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας προϊσταμένους των, τεκμηριωμένες προτάσεις περί της καταλληλότητας αυτών, όσον αφορά την πειθαρχικότητα, το ήθος, την εργατικότητα και φιλομάθεια, για εισαγωγή στη Σχολή, οι οποίες υποβάλλονται με τα λοιπά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συγκεντρώνει όλα τα δικαιολογητικά και υποβάλλει αυτά με ονομαστική κατάσταση, στην αρμόδια για την επιλογή Επιτροπή, η οποία με πρακτικό της καταρτίζει τον πίνακα εισαγομένων στη Σχολή και διαβιβάζει αυτόν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις περαιτέρω ενέργειες.
3.  
  Οι διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών και επιλογής των υποψηφίων που προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Υπουργεία και τις λοιπές Υπηρεσίες, καθορίζονται από τα οικεία αρμόδια όργανα, τα οποία μετά την ολοκλήρωση αυτών γνωστοποιούν εγκαίρως τους επιλεγέντες στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με μέριμνα της οποίας καταρτίζεται και κοινοποιείται ο τελικός πίνακας εισαγομένων και καλούνται οι υποψήφιοι σπουδαστές για φοίτηση στη Σχολή
Άρθρο 18
1.  
  Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή γίνεται με επιλογή και χωρίς εξετάσεις
2.  
  Η επιλογή των σπουδαστών, που προέρχονται από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (αξιωματικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι), γίνεται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικού ή Πολιτικού Προσωπικού, κατά περίπτωση και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ως μέλη
3.  
  Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
 1. Η βαθμολογία με το γενικό χαρακτηρισμό «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» κατά την αξιολόγηση του τελευταίου έτους
 2. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
 3. Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων τίτλων, προηγείται εκείνος που κατέχει τους περισσότερους.
 4. Η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας.
 5. Σε περίπτωση κατοχής τίτλων διαφορετικής βαθμίδας ή περισσότερων γλωσσών, προηγείται εκείνος που κατέχει αυτούς της ανώτερης βαθμίδας ή των περισσότερων γλωσσών, κατά περίπτωση.
 6. Η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση σε άλλα αντικείμενα που προσιδιάζουν προς αυτό της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας
 7. Ο χειρισμός σχετικών θεμάτων.
 8. Σε περίπτωση που συντρέχει, σε περισσότερα του αριθμού των εισαγομένων πρόσωπα, ένα κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη το επόμενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Άρθρο 19
1.  
  Για το διορισμό του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και την αποζημίωση που καταβάλλεται σε αυτό για τη διδασκαλία, τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις ή για άλλη απασχόληση στη Σχολή με την ιδιότητα αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 41 του ν.1481/1984.
2.  
  Το διδακτικό προσωπικό προτείνεται έγκαιρα από το Διοικητή της Σχολής και διορίζεται προ της ενάρξεως κάθε εκπαιδευτικής περιόδου για όλη τη διάρκεια αυτής. Συμπληρωματικός διορισμός διδακτικού προσωπικού μπορεί να γίνει και μεταγενέστερα, εφόσον οι ανάγκες της εκπαίδευσης το επιβάλλουν.
3.  
  Το διδακτικό προσωπικό που διορίζεται στη Σχολή δηλώνει προ της λήξεως κάθε εκπαιδευτικής περιόδου αν επιθυμεί να διδάξει και κατά την επόμενη περίοδο
4.  
  Η παύση του διδακτικού προσωπικού είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι που την καθιστούν αναγκαία, όπως η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η συστηματική και ευθεία παρέκκλιση της διδασκαλίας από τα καθοριζόμενα γνωστικά αντικείμενα της διδακτέας ύλης, η ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του διδακτικού προσωπικού της Σχολής διαγωγή και συμπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των διδακτικών καθηκόντων. Η διαπίστωση και η βεβαίωση των ανωτέρω γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετική γνωμοδότηση και η παύση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 20
1.  
  Το διδακτικό προσωπικό διδάσκει την καθοριζόμενη από το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής ύλη
2.  
  Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης, ώστε αυτή να πραγματοποιείται με μεθόδους και αντιλήψεις της συγχρόνου επιστήμης και εισηγείται αρμοδίως τη λήψη των αναγκαίων προς τούτο μέτρων
3.  
  Προσέρχεται κανονικά στη Σχολή, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και σε περίπτωση κωλύματος ειδοποιεί εγκαίρως τον προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών , ώστε να μεριμνήσει για την αναπλήρωση του και την κάλυψη των διδακτικών ωρών
4.  
  Ενημερώνει τη Διοίκηση της Σχολής για την πρόοδο των σπουδαστών και εισηγείται για την τροποποίηση του προγράμματος και της ύλης, ώστε να προσαρμόζονται στις σημειούμενες εξελίξεις και τα νέα δεδομένα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 21 "Εκπαιδευτικό Συμβούλιο."
1.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Υποδιοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών, έναν (1) αξιωματικό του Τμήματος Σπουδών, έναν (1) ανώτερο αξιωματικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, δύο καθηγητές και τον αρχηγό των σπουδαστών της εκπαιδευτικής σειράς. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου, εκτελεί ο Υποδιοικητής της Σχολής. Ως Γραμματέας του Συμβουλίου, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωματικός.
2.  
  Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζονται για κάθε εκπαιδευτική σειρά με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής και αντικαθίστανται μόνο σε περίπτωση μετάθεσης, μακροχρονίου κωλύματος ή απαλλαγής από τα καθήκοντα τους. Με την ίδια διαταγή ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ισόβαθμα ή με την ίδια ιδιότητα. Ως αναπληρωματικά μέλη δύναται να οριστούν και άλλοι αξιωματικοί από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εφόσον δεν επαρκούν οι αξιωματικοί που υπηρετούν σ αυτή.
3.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται με διαταγή του προέδρου, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του και έχει αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων για:
 1. Την κατάρτιση και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος
 2. β. Τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος μετεκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων μέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήματα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και την αναμόρφωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση ενός από τα μέλη του .
4.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητά πληροφορίες για θέματα της αρμοδιότητας του και να δέχεται προτάσεις ή υποδείξεις των καθηγητών σε θέματα εκπαίδευσης
5.  
  Οι προτάσεις και γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 22 "Εκπαιδευτικές Σειρές σπουδαστών."
1.  
  Οι εισαγόμενοι κάθε φορά στη Σχολή σπουδαστές αποτελούν μία Εκπαιδευτική Σειρά, αρχηγός της οποίας ορίζεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωματικός σπουδαστής της Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  Ο αρχηγός της Εκπαιδευτικής Σειράς είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση των γενικών θεμάτων εσωτερικής υπηρεσίας της τάξεως του και δύναται να κάνει σχετικές εισηγήσεις απ ευθείας στον προϊστάμενο του Τμήματος σπουδών
3.  
  Με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύναται να κατανέμονται οι σπουδαστές κάθε σειράς σε ομάδες εργασίας και επιτροπές μελετών πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης
Άρθρο 23
1.  
  Διάρκεια φοίτησης. Η φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διαρκεί από έξι μέχρι οκτώ μήνες και αρχίζει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 24 ". Υποχρεώσεις σπουδαστών."
1.  
  Οι σπουδαστές έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α. Παρακολουθούν τα προγράμματα με προσοχή και επιμέλεια και συμμετέχουν στις λοιπές δραστηριότητες της Σχολής. β. Συμμορφώνονται πλήρως προς τις επιβαλλόμενες από τη Σχολή υποχρεώσεις, καθώς και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες. γ. Οι αξιωματικοί παρουσιάζονται με στολή και φέρουν αυτή, κατόπιν διαταγής του Διοικητή της Σχολής, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Άρθρο 25
1.  
  Υπηρεσιακή κατάσταση σπουδαστών. Οι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας κατά το χρόνο της εκπαίδευσης τους αποσπώνται στη Σχολή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άρθρο 26 "Διδασκόμενα αντικείμενα - Εργασίες."
1.  
  Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους διδάσκονται τις ακόλουθες ομάδες θεμάτων:
 1. Ά Ομάδα θέματα Κρατικής Ασφάλειας.
 2. Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας. β. Β Ομάδα:
 3. Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις.
 4. Διεθνείς Οργανισμοί.Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Γ Ομάδα:
 5. Διεθνές Δίκαιο.
 6. Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. δ. Δ Ομάδα:
 7. Εθνικά θέματα - Διεθνείς Συνθήκες.
 8. Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία νεότερων χρόνων.
2.  
  Με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που καταρτίζεται από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και εγκρίνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται η επιμέρους ύλη των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει κάθε μία από τις ομάδες θεμάτων της προηγούμενης παραγράφου, ο χρόνος διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές. Επίσης η Σχολή συντάσσει και το ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
3.  
 1. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να συντάξουν και παραδώσουν, σε χρόνο που καθορίζεται με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, στον προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών ατομική εργασία (διατριβή) σε τέσσερα (4) αντίτυπα επί θέματος αναφερομένου στα αντικείμενα διδασκαλίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
 2. Η σύνταξη της εργασίας γίνεται σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις της Σχολής που δίδονται στους σπουδαστές με το πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 3. Το Τμήμα Σπουδών συνεργαζόμενο και με το διδακτικό προσωπικό και τους εκπαιδευτές της Σχολής, καταρτίζει έγκαιρα και θέτει υπόψη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής πίνακα θεμάτων προς έγκριση και κατανομή αυτών στους σπουδαστές, ύστερα από επιλογή εκ μέρους αυτών τριών θεμάτων από τον εν λόγω πίνακα
 4. Για την αξιολόγηση των εργασιών η Σχολή:
 5. (1) Καταρτίζει έγκαιρα τον αναγκαίο αριθμό τριμελών επιτροπών, κατά προτίμηση από διοριζόμενο διδακτικό προσωπικό, του οποίου το αντικείμενο διδασκαλίας προσιδιάζει περισσότερο προς ένα έκαστο των δοθέντων προς ανάπτυξη θεμάτων. (2)Εκδίδει πρόγραμμα παρουσιάσεως των σπουδαστών ενώπιον της αρμόδιας για την αξιολόγηση της εργασίας τους επιτροπής, για την υποστήριξη αυτής.
 6. (3) Παραδίδει στο κάθε μέλος των Επιτροπών αυτών από ένα αντίτυπο των υπό αξιολόγηση εργασιών για προμελέτη.
 7. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως της αρμοδιότητας μιας επιτροπής για τη βαθμολόγηση συγκεκριμένης εργασίας αποφαίνεται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής.
 8. Η βαθμολόγηση των εργασιών γίνεται αμέσως μετά την παρουσίαση αυτών ενώπιον της Επιτροπής με βάση τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν μέχρι είκοσι (0-20).
 9. Η βαθμολογία έκαστου μέλους της επιτροπής τίθεται ολογράφως και αριθμητικώς στο πρώτο από τα τέσσερα αντίτυπα που παρέδωσε στο Τμήμα Σπουδών ο κάθε σπουδαστής, με σειρά καθηγητής - μέλος - πρόεδρος.
 10. Ο κάθε βαθμολογητής μονογράφει τη βαθμολογία του.
 11. Η βαθμολογία ενός έκαστου των λοιπών μελών της επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη κατά δύο μονάδες από τη βαθμολογία του καθηγητή.
 12. Ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών αποτελεί τη βαθμολογία της εργασίας.
 13. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών βαθμολογημένων και η ανακοίνωση της βαθμολογίας στους σπουδαστές καθορίζεται από τη Σχολή.
4.  
  Η επίδοση των σπουδαστών διαπιστώνεται από το βαθμό των συντασσόμενων ατομικών εργασιών (διατριβών). Ο βαθμός επίδοσης κάθε σπουδαστή προσδιορίζεται ως ακολούθως: άριστος από 18,001 - 20, πολύ καλός από 15,001 -18, καλός από 12,001 -15, μέτριος από 10-12, απαράδεκτος από 0 - 9,999. Όσοι λαμβάνουν βαθμό της κλίμακας από άριστος έως και μέτριος θεωρούνται ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή.
Άρθρο 27 "Αποτελέσματα εκπαίδευσης."
1.  
  Μετά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού επίδοσης των σπουδαστών, η Σχολή καταρτίζει πίνακες ευδοκίμως και μη αποφοιτησάντων σπουδαστών, σε δύο αντίτυπα, χωριστά για κάθε Υπουργείο ή φορέα προέλευσης αυτών, τους οποίους υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για κύρωση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  Μετά την κύρωση, το ένα αντίτυπο των πινάκων αποστέλλεται στη Σχολή και το δεύτερο τηρείται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επικυρωμένο αντίγραφο του Πίνακα αποστέλλεται στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι σπουδαστές.
3.  
  Ο βαθμός της τελικής επίδοσης καταχωρείται στα ατομικά έγγραφα των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγράφεται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας αυτών και συνεκτιμάται στις κρίσεις για προαγωγή από τα αρμόδια Συμβούλια
Άρθρο 28
1.  
  Στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιμα από τη Σχολή απονέμεται σε επίσημη τελετή πτυχίο
2.  
  Το πτυχίο περιέχει τον τίτλο και το έμβλημα της Σχολής, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αποφοιτούντος, την Εκπαιδευτική Σειρά, τη διάρκεια φοίτησης, τον γενικό χαρακτηρισμό επίδοσης, την ημερομηνία εκδόσεως, την υπογραφή του Διοικητή και τη σφραγίδα της Σχολής
3.  
  Οι ευδοκίμως αποφοιτούντες από τη Σχολή αξιωματικοί φέρουν στη στολή τους διακριτική μεταλλική κονκάρδα με το έμβλημα της Σχολής
4.  
  Με διαταγή του Διοικητή της Σχολής καθορίζονται οι λεπτομέρειες της τελετής απονομής των πτυχίων στους αποφοιτούντες
Άρθρο 29
1.  
  Φύλαξη εργασιών. Οι ατομικές εργασίες φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη της Σχολής και μπορούν να αξιοποιούνται από την Υπηρεσία.
Άρθρο 30 "Εκπαιδευτικά βοηθήματα."
1.  
  Οι σπουδαστές εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήματα και γραφική ύλη που απαιτείται για την εκπαίδευση τους, με δαπάνες του Δημοσίου
2.  
  Οι καθηγητές εφοδιάζονται με την απαραίτητη γραφική ύλη για τη διδασκαλία του μαθήματός τους και με ένα αντίτυπο εκπαιδευτικού βοηθήματος του μαθήματος που διδάσκουν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρο 31 "Πειθαρχικές ποινές - Διακοπή εκπαίδευσης."
1.  
  Εκτός από τις ποινές που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και κανονισμούς, στους σπουδαστές επιβάλλεται και η ποινή της διακοπής της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου
2.  
  Για τους σπουδαστές αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος και τους δημοσίους υπαλλήλους αποστέλλεται από τη Διοίκηση της Σχολής στα οικεία Αρχηγεία και Υπηρεσίες σχετική εισήγηση για την επιβολή των νομίμων πειθαρχικών κυρώσεων
3.  
  Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, μπορεί να διακόπτεται η εκπαίδευση σπουδαστή για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξειςτουάρθρου26τουπ.δ.319/1995(Α-174)και να διατάσσεται η επάνοδός του στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται.
4.  
  Επίσης διαγράφεται από τη Σχολή, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, σπουδαστής που απουσιάζει αυθαίρετα από τα μαθήματα και τις λοιπές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Σχολής ή κωλύεται για οποιαδήποτε αιτία περισσότερο του 1/5 των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης αθροιστικά
Άρθρο 32 ". Άδειες σπουδαστών."
1.  
  Στους σπουδαστές χορηγούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου, οι εξής άδειες: α. Εορτών Χριστουγέννων, από τη λήξη των μαθημάτων της 22ης Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου. β. Εορτών Πάσχα, από τη λήξη των μαθημάτων της Μ. Τετάρτης μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. γ. Κανονική ή βραχεία άδεια, εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι, μέχρι 10 ημέρες συνολικά. Η άδεια αυτή αφαιρείται από τη δικαιούμενη κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος κανονική ή βραχεία. Η βραχεία δεν χορηγείται στους πολιτικούς υπαλλήλους. δ. Ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εκπαίδευση μέχρι τρεις ώρες εβδομαδιαίως, σε περίπτωση έκτακτης προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης. Η άδεια αυτή δεν λογίζεται ως χρόνος απουσίας από την εκπαίδευση και χορηγείται από τον Υποδιοικητή της Σχολής.

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
1.  
  Διοικητής της Σχολής είναι Ταξίαρχος
2.  
  Υποδιοικητής της Σχολής είναι Αστυνομικός Διευθυντής
3.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Σπουδών είναι Αστυνομικός Διευθυντής
4.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών είναι Αστυνόμος Α
5.  
  Προϊστάμενοι των Γραφείων του Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών είναι κατώτεροι Αξιωματικοί
6.  
  Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι διοικούντες αναπληρώνονται από τον κατά βαθμό ανώτερο ή αρχαιότερο υφιστάμενό τους
Άρθρο 34
1.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας του Διοικητή της Σχολής συντάσσονται από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και γνωματεύει ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
2.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας του Υποδιοικητή της Σχολής συντάσσονται από το Διοικητή της Σχολής και γνωματεύει ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας
3.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας των Προϊσταμένων των Τμημάτων και του Υπασπιστή της Σχολής συντάσσονται από τον Υποδιοικητή της Σχολής και γνωματεύει ο Διοικητής της Σχολής
4.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας των Προϊσταμένων Γραφείων του Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών συντάσσονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών και γνωματεύει ο Υποδιοικητής της Σχολής
5.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας των λοιπών αξιωματικών και του λοιπού αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού συντάσσονται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος της Σχολής και γνωματεύει ο Υποδιοικητής της Σχολής
Άρθρο 35
1.  
  Με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως και προς το σκοπό της ευρύτερης μόρφωσης των σπουδαστών μπορεί να προγραμματίζεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών
2.  
  Οι εκπαιδευτικές εκδρομές στο εσωτερικό εγκρίνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο εξωτερικό από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
3.  
  Η συμμετοχή των σπουδαστών στις επισκέψεις και εκδρομές της Σχολής είναι υποχρεωτική
Άρθρο 36
1.  
  Απασχόληση σπουδαστών εκτός Σχολής. Οι σπουδαστές της Σχολής κατά το χρόνο εκπαίδευσης τους, δε διατίθενται σε άλλη υπηρεσία. Σε περίπτωση επιφυλακής λόγω εκλογών οι σπουδαστές αξιωματικοί παραμένουν στη διάθεση της Σχολής.
Άρθρο 37
1.  
  Έμβλημα Σχολής. Το έμβλημα της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας αποτελείται από το σύμπλεγμα του εμβλήματος του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της σημαίας με το σταυρό τοποθετούμενο μέσα σε πλαίσιο. Στη βάση αυτού αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος της Σχολής και στην κορυφή η φράση: «ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ».
Άρθρο 38
1.  
  Ρύθμιση λεπτομερειών. Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και αφορούν τη λειτουργία της Σχολής, ρυθμίζονται με διαταγή του Διοικητή αυτής.
Άρθρο 39 ". Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, 2 και 4 του ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α -122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια α και στ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α - 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986(Α-49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α -137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α -154).
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β/7-10-1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος 1996, ενώ προκαλείται δαπάνη για μεν το έτος 1997 ύψους 69.000.000 δρχ. περίπου, για δε το έτος 1998 και καθένα από τα επόμενα έτη ύψους 118.000.000 δρχ. περίπου και ότι οι μεν δαπάνες έτους 1997 έχουν προβλεφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων Ε.Φ.43110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και θα αντιμετωπισθούν από τις σχετικές πιστώσεις που θα εγκριθούν για το σκοπό αυτό, οι δε δαπάνες έτους 1998 και επόμενων ετών θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις σχετικές πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ε.Φ.43110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την υπ αριθμ. 519/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-11-04 Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/251
2007-05-03 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187), 190/1996 (Α΄ - 153) και 380/1996 (Α΄ - 251).
Τροποποίηση Τύπος
 • β. Τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος μετεκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων μέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήματα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και την αναμόρφωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση ενός από τα μέλη του .
 • Αντικατάσταση
  A/2007/96
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
  ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/75 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/75 1987
  Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991