Ίδρυση ΕρευνητικούΠανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας» (Ι.Ε.Ε.) και έδρα την Αθήνα. Το Ινστιτούτο λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνδέεται με το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Μ.Μ.Ε.) του Ιδρύματος.
2.  
  Με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. το Ινστιτούτο μπορεί να συνδεθεί και με άλλα Τμήματα του Ιδρύματος, μετά από σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ενδιαφερομένου Τμήματος.
3.  
  Το Ινστιτούτο είναι Ν.Π.Ι.Δ. και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Article 4
1.  
  Το Ινστιτούτο διοικείται από το Διευθυντή, τον αναπληρωτή Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο
2.  
  Για τη διαδικασία διορισμού, τα ειδικότερα προσόντα, τις αρμοδιότητες και τη διάρκεια θητείας του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 2083/92. Διευθυντής του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. διορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ή και ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα πρέπει να έχει πείρα και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο, το δε ερευνητικό και γενικότερα επιστημονικό του έργο σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου θα πρέπει να είναι υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο. (παρ. 7 άρθρο 17 Ν. 2083/92). Αναπληρωτής διευθυντής διορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής αναγνωρισμένου κύρους με διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο που καλύπτει το Ινστιτούτο. Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής επιλέγονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών με την ειδική σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 12, παρ. 1, εδ. α του Νόμου 2083/1992 για τον Εκσυγχρονισμό της Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Η θητεία του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. Για την επιλογή του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, (παρ. 7 άρθρο 17 Ν. 2083/92).
3.  
  Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στις Αρχές και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο
 2. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά δίμηνο) και προεδρεύει των συνεδριάσεων του εκπροσωπώντας το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις.
 3. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία.
 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή.
 6. Συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. το ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. Ο ετήσιος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός εσόδων - εξόδων προετοιμάζονται από το Διευθυντή και υποβάλλονται προς έγκριση στο Δ.Σ. Η οικονομική διαχείριση ασκείται από το Διευθυντή του Ε.Π.Ι.Ε.Ε.
 7. Εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχίας του επιστημονικού προσωπικού.
 8. Δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης
 9. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων
4.  
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/92 αποτελείται από:
 2. -Το διευθυντή του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. ως πρόεδρο. - Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 3. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στα ερευνητικά προγράμματτα του Ινστιτούτου και ορίζονται τα δύο (2) από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και το άλλο από τη Σύγκλητο. - Δύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ε.Π.Ι.Ε.Ε.
 4. Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του
 5. Καθορίζει την οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου
 6. Ειδικότερα το Δ.Σ.:.
 7. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ινστιτούτου
 8. Προσλαμβάνει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει το ύψος των αποδοχών του και
 9. Καταρτίζει και εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου. 5.0 Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου αναπληρώνει το Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και ασκεί όσες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτόν με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή με απόφασή του Δ.Σ. ή του Διευθυντή.
6.  
  Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου μπορεί με απόφαση του να παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Ινστιτούτου είτε στον Αναπληρωτή Διευθυντή είτε σε μέλη του Δ.Σ. είτε σε ερευνητές ή υπαλλήλους του Ινστιτούτου. Ομοίως ο Διευθυντής μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του στον Αναπληρωτή Διευθυντή ή σε υπαλλήλους του Ινστιτούτου.
7.  
  Το ύψος των αποδοχών του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή ορίζονται ως εξής:
 1. Για τον Διευθυντή το 50% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης
 2. Για τον Αναπληρωτή Διευθυντή το 90% των αποδοχών του Διευθυντή του Ινστιτούτου
Article 5
1.  
  Το Ινστιτούτο περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: α) Υπηρεσία Οικονομικών και Προσωπικού
 1. Γραμματεία
2.  
  Οι αρμοδιότητες κάθε μιας από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:
 1. Η Υπηρεσία Οικονομικών και Προσωπικού μεριμνά για την κατάρτιση - έγκριση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, διαχειρίζεται κάθε δαπάνη, μεριμνά για την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικότερα των αποζημιώσεων του προσωπικού, χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και τη διεκπεραίωση, των διαδικασιών που αφορούν την αγορά εξοπλισμού, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.
 2. Χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ινστιτούτου και μεριμνά για τις μετακινήσεις του προσωπικού στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 3. Η Γραμματεία μεριμνά για την διακίνηση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθαρισμό των χώρων
3.  
 1. Η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου σε επιμέρους μονάδες καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. ·.
Article 8 "Α. Το προσωπικό του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:"
1.  
  Επιστημονικό προσωπικό Μπορούν να συνεργάζονται με το Ε.Π.Ι.Ε.Ε.
 1. Ερευνητές μέλη του Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αθηνών ή και άλλου ισότιμου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των οποίων η επιστημονική ειδίκευση επιτρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
 2. Είναι επίσης δυνατόν να συνεργασθούν με το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. ερευνητές μη μέλη του Δ.Ε.Π. εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων και έχουν διακριθεί στους επιστημονικούς κλάδους που καλλιεργεί το Ε.Π.Ι.Ε.Ε.
 3. Ερευνητές που προσλαμβάνονται στο Ινστιτούτο με σύμβαση έργου ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και έχουν αντίστοιχα προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ.
 4. ΙΙ.
 5. Βοηθοί Ερευνητές:
 6. Ως βοηθοί ερευνητές συνεργάζονται με το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στους επιστημονικούς κλάδους που καλλιεργεί το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. ΙΙΙ.Βοηθοί:
 7. Ως βοηθοί συνεργάζονται με το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμων του εξωτερικού.
 8. ΙV.
 9. Ειδικοί Ερευνητές (Ε.Ε.):
 10. Οι Ε.Ε. είναι Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες και επαγγελματίες της επικοινωνίας και των Μ.Μ.Ε. αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι προσκαλούνται για περίοδο 1-12 μηνών για την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ή εκπαιδευτικού έργου.
 11. Ο αριθμός των θέσεων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου ορίζεται σε τέσσερις (4).
2.  
  Διοικητικό προσωπικό. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων προσωπικού αυτού ορίζεται σε 5 (πέντε). Οι θέσεις του Διοικητικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής κατά κατηγορία: Μία θέση ΠΕ, δύο θέσεις ΤΕ και δύο θέσεις ΔΕ. Σαν προσόντα πρόσληψης ορίζονται:.
 1. Για το προσωπικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ):
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Μ.Μ.Ε., νομικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων από ΑΕΙ της ημεδαπής ή με δίπλωμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου ή του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή ανωτάτων βιομηχανικών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο προς τα παραπάνω διπλώματα.
 3. Για το προσωπικό Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ):
 4. Πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 5. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού ΠΕ και ΤΕ συνεκτιμάται κατά περίπτωση και η γνώση μιας των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής που αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή με ειδική εξέταση.
 6. Για το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ):
 7. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή λογιστηρίου.
 8. Ειδικότερα οι προσλαμβανόμενοι ως γραμματείς πρέπει να γνωρίζουν άριστα μια ξένη γλώσσα πράγμα που θα πιστοποιείται με σχετικό πιστοποιητικό σπουδών ή ειδική εξέταση.
 9. Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη σύμβαση ορίζονται οι καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.
 10. Β. Η συνεργασία των Ερευνητών, Βοηθών Ερευνητών, Ε.Ε.Ε. και Διοικητικού προσωπικού με το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. αποφασίζεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. ή του Διευθυντή με τις οποίες αρχίζει η συνεργασία των παραπάνω κατηγοριών με το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. πρέπει να καθορίζουν:.
 11. Τις τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. (μισθοί ερευνητών, έξοδα κ.λπ.).
Article 10 "Είδη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων"
1.  
  Το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. διεξάγει τα παρακάτω είδη εκπαιδευτικών / ερευνητικών προγραμμάτων: α. Προγράμματα που προβλέπονται από το ετήσιο πρόγραμμα του Ινστιτούτου. β. Έκτακτα Προγράμματα ή Δραστηριότητες που αποφασίζονται από το Δ.Σ. καθ οιονδήποτε χρόνο. γ. Προγράμματα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από πηγές έξω από τον προϋπολογισμό του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. (αυτοχρηματοδοτούμενα).
Article 11 "Πόροι και υλικοτεχνική υποδομή"
1.  
  Ι. Οι πόροι του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. είναι φανεροί και προέρχονται από τις δραστηριότητές του (εκδόσεις, συνέδρια, σεμινάρια, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.), από κληροδοτήματα, δωρεές και επιχορηγήσεις δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών διεθνών και εθνικών οργανώσεων καθώς και επιχειρήσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες κ.λπ.) από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ από τον οποίο επιχορηγείται με το ποσό των 2.500.000δρχ. (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων) ετησίως. Τα έσοδα του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό και η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική εντολή του Διευθυντή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν. ΙΙ. Το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. θα λειτουργήσει κατ αρχήν στους χώρους που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διοίκηση, η γραμματεία και η βιβλιοθήκη του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. θα στεγασθούν σε χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το Δ.Σ. δύναται, εφόσον τα περιθώρια του προϋπολογισμού του επιτρέπουν, να μισθώνει ή να αγοράζει τους απαιτούμενους χώρους. Επίσης το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. θα χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή που μπορεί να διαθέτει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. θα επιδιώξει την απόκτηση της περαιτέρω αναγκαίας υποδομής. Η υλικοτεχνική υποδομή του Ινστιτούτου αποτελείται από τους χώρους και τα επιστημονικά και άλλα όργανα τα οποία ανήκουν στο Ινστιτούτο.
Article 14
1.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου και ο έλεγχος του ισολογισμού που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από ορκωτό ελεγκτή. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Ινστιτούτου.
2.  
  Ο έλεγχος των δαπανών ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή δελτία παροχής υπηρεσιών, τα οποία τηρεί η οικονομική υπηρεσία του Ινστιτούτου για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη
3.  
  Το διαχειριστικό έτος του Ινστιτούτου συμπίπτει με το οικονομικό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος είναι το τρέχον οικονομικό έτος κατά την ημέρα ίδρυσης του Ινστιτούτου.
4.  
  Ο ορκωτός ελεγκτής που ασκεί τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου, υποβάλλει μέχρι το τέλος του Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου καθώς και σε όλους τους φορείς που επιχορήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο του Ινστιτούτου κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα.
5.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε εκτάκτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών
Article 2ο
1.  
  Σκοποί Ι. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφηρμοσμένης έρευνας, η οργάνωση και ο συντονισμός μεταπτυχιακών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων, η καλλιέργεια της επιστημονικής συνεργασίας με ανάλογα Ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, η οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων σε τομείς θεάματος - ακροάματος, η πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς της εφηρμοσμένης επικοινωνίας όπως η δημοσιογραφία, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική επικοινωνία, ο σχεδιασμός και η χρήση των νέων τεχνολογιών με επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές διαστάσεις, η προσέλκυση πόρων από την Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς ερευνητικούς φορείς για τη διεξαγωγή έρευνας στο αντικείμενο του Ινστιτούτου. ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. α. Οργανώνει ομάδες έρευνας, συνεργάζεται ή ενθαρρύνει ερευνητικές προσπάθειες που προέρχονται από άλλους επιστημονικούς φορείς. β. Οργανώνει αυτοτελώς και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων και υποστηρίζει κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν σε λήψη τίτλων σπουδών (Δ.Μ.Σ. - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ). γ. Οργανώνει βιβλιοθήκη, εργαστήρια (οπτικοακουστικό, φωτογραφικό, νέων τεχνολογιών κ.α.), τράπεζα τεκμηρίωσης, επιστημονικό αρχείο και αρχεία μέσων. δ. Εκδίδει και προωθεί αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς μελέτες περιοδικές και άλλες εκδόσεις. ε. Μισθώνει χώρους για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του και αποκτά την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. στ. Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με Ερευνητικά Ιδρύματα, Τμήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του εσωτερικού και του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.
Article 3ο "Τομείς Ερυνητικών Προγραμμάτων"
1.  
  Το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. αναπτύσσει του ακόλουθους τομείς ερευνητικών προγραμμάτων: α) Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής β) Κοινωνική Επικοινωνία γ) θεσμικό, Νομικό και Οργανωτικό Πλαίσιο των ΜΜΕ δ) Έρευνα ακροατηρίων, Κοινή Γνώμη, Δημοσκοπήσεις ε) Διαφήμιση στ) Δημόσιες Σχέσεις ζ) Διατομική, ομαδική και διομαδική Επικοινωνία η) Συλλογική Συμπεριφορά και ΜΜΕ θ) Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ ι) Επιδράσεις των ΜΜΕ και Καταναλωτική Συμπεριφορά ια) Διεθνή Επικοινωνιακά Συστήματα ιβ) Έρευνα και εφαρμογές στον Κινηματογράφο, την Τηλεόραση και τη Φωτογραφία ιγ) Έρευνα και εφαρμογές στις εικαστικές, μουσικές και θεατρικές Τέχνες ιδ) Πολιτιστική κληρονομιά ιε) Πολιτιστική διαχείριση ιστ) Ιστορία δημοσιότητας και διαμόρφωσης κοινής γνώμης ιζ) Ηθική και δεοντολογία της επικοινωνίας και των ΜΜΕ ιη) Έντυπη και ραδιοφωνική επικοινωνία ιθ) Νέες Τεχνολογίες, περιβαλλοντική πολιτική και επικοινωνία κ) Έρευνα, σχεδιασμός και εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών με επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές διαστάσεις κα) Διαχείριση εικόνας και πολυμέσα κβ) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Article 6ο
1.  
  Γενικοί όροιδιεξαγωγής εκπαιδευτικών/ερευνητικών προγραμμάτων Ι. Για κάθε εκπαιδευτικό/ερευνητικό πρόγραμμα μπορεί να ορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. ως Επιστημονικός Επόπτης, ο οποίος προσφέρει τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία του και γνωμοδοτεί για τον επιστημονικό του χαρακτήρα και την πορεία του. ΙΙ.Κάθε εκπαιδευτικό/ερευνητικό πρόγραμμα διευθύνεται από Συντονιστή που καθορίζεται μαζί με τα κύρια μέλη της ομάδας εργασίας στη σχετική πρόταση και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του προγράμματος. ΙΙΙ. Η πρόταση εκπαιδευτικών/ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να καταδεικνύει την αρμοδιότητα και την επιστημονική συμβολή του Συντονιστή καθώς και την ικανότητα του ιδίου και των συνεργατών του να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους. ΙV. Οι προτάσεις εκπαιδευτικών/ερευνητικών προγραμμάτων εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Ε.Π.Ι.Ε.Ε.
Article 7ο
1.  
  Τακτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων - έκτακτες εκδηλώσεις και δραστηριότητες Ι. Ο Διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. μέχρι την 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους το τακτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Κατ εξαίρεση το πρώτο τακτικό πρόγραμμα του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. μετά την ίδρυσή του, υποβάλλεται εντός εξαμήνου από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου και αφορά το υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους από οποίο εγκρίνεται. ΙΙ. Αποφάσεις για δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο τακτικό πρόγραμμα και δεν συνιστούν εκπαιδευτικά / ερευνητικά προγράμματα λαμβάνονται από το Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. και μνημονεύεται στον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων.
Article 9ο "Υποχρεώσεις - Δικαιώματα - Πειθαρχικό Δίκαιο - Λύση σύμβασης εργασίας"
1.  
  Στο προσωπικό του Ινστιτούτου εκτός από το προσωπικό που έχει την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις (υποχρεώσεις - δικαιώματα) των άρθρων 14 έως και 25 του Π.Δ. 410/1988 (Α 191).
2.  
  Στο προσωπικό του Ινστιτούτου έχουν επίσης ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 46 (περιπτώσεις λύσης της σύμβασης εργασίας), 47 (έκπτωση), 48 έως και 52 (απόλυση), 53 και 54 (καταγγελία της σύμβασης εργασίας υπό του Ινστιτούτου ή του απασχολουμένου) και 55 (αποζημίωση) του Π.Δ. 410/1988 (Α 191).
Article 12ο "Κόστος λειτουργίας"
1.  
  Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Ινστιτούτου εκτιμάται στο ποσό των 32.714.000 δρχ., το οποίο αναλύεται ως εξής: ΔραχμέςΑποδοχές προσωπικού 29.014.000.
 1. Επιστημονικό προσωπικό 16.638.000.
 2. Διοικητικό προσωπικό 12.376.000 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή 200.000 Μετακινήσεις 500.000 Κόστος γραμμών data 800.00 Πάγιες λειτουργικές ανάγκες 800.000 Αναλώσιμα 800.000 Απρόβλεπτα 600.000 Σύνολο 32.714.000.
2.  
  Το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής εκτιμάται στο ποσό των 30.200.000 δρχ., που αναλύεται ως εξής: Δραχμές Οπτικοακουστικό υλικό 12.000.000Η/Υ, Τερματικά 6.000.000Φωτοτυπικό 1.000.000Συσκευή τηλεομοιοτυπίας 200.000Επίπλωση χώρων 6.000.000Υλικά εγκαταστάσεως και αναλώσιμα 5.000.000Σύνολο 30.200.000Οι ανωτέρω δαπάνες από το κόστος λειτουργίας του Ινστιτούτου θα αντιμετωπίζονται ως εξής: 2.500.000 δρχ. από επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ και τα υπόλοιπα από τις λοιπές πηγές που περιλαμβάνονται στην παρ. Ι του άρθρου 11.
Article 13ο "Μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού"
1.  
  Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Μισθώσεις που για κάθε μια το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τις 750.000 δρχ., γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό και χωρίς λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά. β) Μισθώσεις που για κάθε μια το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ., γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης, που κοινοποιείται στο Δ.Σ. και από 2.000.000 και άνω με τακτικό διαγωνισμό. γ) Οι παραπάνω μισθώσεις πραγματοποιούνται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου, ο οποίος υπογράφει και τα αναγκαία μισθωτήρια συμφωνητικά, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Article 15ο "Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας"
1.  
  Μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες όλων των οργάνων, οι υποχρεώσεις του κάθε φύσεως προσωπικού καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου. (Παράγρ. 9 άρθρο 17 Ν. 2083/1992).
Article 16ο "Διάλυση του Ινστιτούτου"
1.  
  Το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου και με ειδική πλειοψηφία 3/4 των μελών της ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε. και του Δ.Σ. που λαμβάνεται επίσης με πλειοψηφία 3/4 των μελών της. Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. η υπάρχουσα κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται στο Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159 τ.α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παραγρ. 4 και 17 του άρθ. 7 του Ν. 2158/93 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α 109).
 • Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 τ.Α).
 • Την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (συνεδρίαση 7.6.94).
 • Την εισήγηση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) (συνεδρίαση 9.6.94) για τη δημιουργία Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας. 5 Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τη γνώμη του το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Ερευνας, αν και ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β7/196β/28.8.94 και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 η οποία εφαρμόζεται και για την ίδρυση Ε.Π.Ι. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 2083/92.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 32.714.000 δρχ. ετησίως. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί ως εξής: 2.500.000 δρχ. από επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ. 250 και ΚΑΕ 2529 και το υπόλοιπο ποσό 30.214.000 δρχ. από τα έσοδα του Ινστιτούτου της παρ. 1 του άρθρου 11. Εφάπαξ δαπάνη 30.200.000 δρχ. για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής σε βάρος του Ινστιτούτου από τα έσοδα της παρ. 1 του άρθρου 11.
 • Την αριθ. 673/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label