Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι, κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/1994, καθώς και των διαταγμάτων, που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών στην περιοχή του Νομού Αττικής και από την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, είναι ο Υπουργός Οικονομικών και τα εξουσιοδοτημένα όργανα ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, κατά περίπτωση ανάλογα με το φορέα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οργανωτικές διατάξεις των παραπάνω φορέων και τα οριζόμενα ειδικότερα στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1.  
  Τα αρμόδια όργανα, για τα θέματα του προηγούμενου άρθρου, είναι ειδικότερα τα εξής:
 1. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Έργων και Συντήρησης Κτιρίων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με το είδος και το στάδιο των εκτελούμενων εργασιών του έργου ή η αρμόδια, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές διατάξεις αυτού, υπηρεσία και
 2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή η αρμόδια, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές διατάξεις αυτού, υπηρεσία
Άρθρο 3
1.  
  Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί για τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και των διαταγμάτων, που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, θέματα εκτέλεσης έργων του Υπουργείου Οικονομικών στο Νομό Αττικής και της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ αυτό από το αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων, κατά περίπτωση, όργανο του άρθρου 1.
2.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από:
 1. Ένα Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.
 2. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ και βαθμού Ά ή Β, του κλάδου μηχανικών
 3. Έναν τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ, κατηγορίας Π Ε και βαθμού Α ή Β, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.
 4. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
3.  
  Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και βαθμού Α ή Β, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την υπουργική απόφαση ορισμού των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου
4.  
  Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο προϊστάμενος της Προϊσταμένης Αρχής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, που συμμετέχει σ αυτό χωρίς ψήφο
5.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο τουλάχιστον από τα μέλη του
6.  
  Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάσσεται η ψήφος του Προέδρου. 7.Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη, κρίνει απαραίτητο για την παροχή πληροφορίας ή γνώμης, σχετικά με τα θέματα που συζητούνται σ αυτό.
8.  
  Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής
9.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19του Ν. 1599/1986 (Ά 75).
Άρθρο 4
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις, για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων του παρόντος, αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα τεύχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε.
Άρθρο 5
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει ο Υπουργός Οικονομικών μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.
2.  
  Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Οικονομικών, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδόσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται σε άμεση υποβολή της στο αρμόδιο να αποφασίζει όργανο, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα της αίτησης θεραπείας.
Άρθρο 6
1.  
  Οι διακηρύξεις και η διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών, για τα έργα του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών
2.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει και των διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτού, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 23/1993 (Α 8).
Άρθρο 7 "Μεταβατική διάταξη Έργα των φορέων του παρόντος διατάγματος, που έχουν δημοπρατηθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού, εξακολουθούν να εκτελούνται και ολοκληρώνονται από τον ίδιο φορέα κατασκευής τους."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 2 παρ. 1 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23), όπως η διάταξη αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 1 παρ. 2του Ν. 2229/1994, 18 παρ. 3 και 19 παρ. 3 του ίδιου Ν. 1418/1984. β) Της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και του άρθρου 29Ατου ίδιου Νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α154) και γ) Της παραγράφου 5 περιπτ. ε και στ του άρθρου 1 του Π.Δ. 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88» «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων» (Α 167).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.441/21.566/10.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 932).
 • Την 457/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.441/21.566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_441_21_566 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/23 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α. 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων. 1996/167 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001