ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/392

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-11-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-11-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-11-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 342/86 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε τις διατάξεις του Π.Δ. 342/86 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ 150/Α/86) και αντικαθιστούμε τα άρθρα 8 και 12, ως εξής: 8 Το ΕΚΚΕ αποτελείται από τις εξής υπηρεσίες και τα εξής ινστιτούτα α) Τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών β) Τη Διεύθυνση Επιστημονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων γ) Τη Διεύθυνση Διοικητικού δ) Τα Ινστιτούτα αα Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας ββ Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας. γγ Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής. δδ Ινστιτούτο Μελέτης Ηθικών Αξιών και Κοινωνικής Συμπεριφοράς». « 12 αντικείμενο των Ινστιτούτων 1 Το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση και αποτύπωση των κοινωνικών μεταβολών σε συνάρτηση προς το γεωγραφικό χώρο, τα προβλήματα οικολογίας και περιφερειακής ανάπτυξης, τη γεωγραφική κινητικότητα του πληθυσμού, τις αναλύσεις των δημογραφικών φαινομένων και της εξέλιξης του ενεργού πληθυσμού, καθώς και τη διενέργεια ερευνών κοινωνικής ανθρωπολογίας και εθνολογίας. 2 Το Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της πολιτικής συμπεριφοράς και των πολιτικών θεσμών και τη συσχέτιση τους προς τα ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα. 3 Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων της κοινωνικής πολιτικής στους φορείς εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, τη διερεύνηση των προβλημάτων ειδικών κοινωνικών κατηγοριών και ομάδων, του θεσμού της οικογένειας, της ισότητας των φύλων και της νεότητας, καθώς και την έρευνα των συνθηκών εργασίας και της προστασίας των εργαζομένων. 4 Το Ινστιτούτο Μελέτης Ηθικών Αξιών και Κοινωνικής Συμπεριφοράς έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των ατομικών και συλλογικών συμπεριφορών υπό το πρίσμα των αξιακών, ηθικών, θεσμικών και λοιπών κανονιστικών τους προϋποθέσεων και επιπτώσεων, των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ειδικών ομάδων πολιτών, της ορθολογικότητας των κοινωνικών συμπεριφορών, της λειτουργίας και του βαθμού αποδοχής των κοινωνικών και δικαιϊκών θεσμών και των φαινομένων παραβατικότητας, καθώς και την εκπόνηση προτάσεων θεσμικών μεταρρυθμίσεων .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του διατάγματος αυτού άρχεται από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α)Τωνάρθρων9, 10, 25 και 31 του Ν. 1514/85«Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/85). β) Του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/Α). γ) Του άρθρου 29Α του άρθρου 23 του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσθέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92). δ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95). ε) Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
  • Την υπ αριθμ. 1/29.9.95 σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 397/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/342 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/342 1986
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία