ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/4

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-01-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-01-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση παραρτήματος της ΣΕΛΕΤΕ στην Πάτρα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στην Πάτρα παράρτημα της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) με τα τμήματα της ΠΑΤΕΣ
2.  
  Οι θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΕΛΕΤΕ αυξάνονται ως εξής:
 1. Του Κλάδου 22 του άρθρου 1 του Π.Δ. 620/78 (Α 133) κατά έξι (6).
 2. του Κλάδου 24 του άρθρου 1 του Π.Δ. 620/78 κατά τρεις (3).
3.  
  Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου τοποθετούνται στο παράρτημα της ΣΕΛΕΤΕ Πατρών. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την παραγρ. 1Α και 3 του άρθρου 2 και την παραγρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 789/70 (Α 293).
 • Το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 817/1978 (Α 170) «Περί ρυθμίσεως ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων».
 • Τις αριθ. 20/94 (θέμα 14), 14/95 (θέμα 2) πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΛΕΤΕ.
 • Την αριθ. 12/95 πράξη του τμήματος της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α154), το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 14.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικον. έτος και 55.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη των 14.000.000 δρχ. που προκαλείται για το οικον. έτος 1995 θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5184 του Φ.19-220 με αντίστοιχη μεταφορά στον ΚΑΕ 2433 του Φ.19-240 για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση αρ. 2060597/26.9.95 του Υπ. Οικονομικών. Για το οικον. έτος 1996 θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του ίδιου έτους. Επίσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 20.000.000 δρχ. περίπου για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον φορέα της προαναφερθείσας απόφασης (2060597/26.9.95).
 • Την αριθ. 621/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-01-12 Ίδρυση παραρτήματος της ΣΕΛΕΤΕ στην Πάτρα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/3
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/817 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/789 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/620 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/620 1978
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία