ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/40

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές σε προσαρμογή προς την οδηγία 92/44/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 94/439/Ε.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 92/44/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 165/27) σχετικά με τις προϋποθέσεις ανοικτής και αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης των μισθωμένων γραμμών, που παρέχονται σε χρήστες του Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου (ΔΤΔ), καθώς και τη δυνατότητα παροχής σε όλη την Κοινότητα ενός ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 94/439/Ε.Ε (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 181/40).
Άρθρο 2 "Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:"
1.  
  Μισθωμένες γραμμές: τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που παρέχονται στο πλαίσιο της εγκατάστασης, ανάπτυξης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Δ.Τ.Δ, τα οποία παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς μετάδοσης μεταξύ των σημείων απολήξεως του δικτύου και δεν περιλαμβάνουν την καταπαίτηση του χρήστη μεταγωγή.
2.  
  Επιτροπή: η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης
3.  
  «Επιτροπή ΟΝΡ»: η συμβουλευτική επιτροπή που επικουρεί την Επιτροπή σε θέματα Παροχής Ανοικτού Δικτύου
4.  
  Χρήστες: οι τελικοί χρήστες και οι φορείς παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τηλεπικοινωνιών σε περιπτώσεις όπου οι τελευταίοι προσφέρουν υπηρεσίες, που παρέχονται ή μπορεί να παρασχεθούν και από άλλους
5.  
  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ): είναι η ανεξάρτητη διοικητική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο, παρ. 3 του Ν. 2246/94 και στα άρθρα 2, παρ. 2, εδ. τέταρτο και 8 της Οδηγίας 92/44 ΕΟΚ.
6.  
  Κοινή διαδικασία παραγγελίας: η διαδικασία που εφαρμόζεται για την παροχή ενδοκοινοτικών μισθωμένων γραμμών, η οποία διασφαλίζει τον κοινό χαρακτήρα για όλους τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες και τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη μορφή υπό την οποία παρουσιάζονται α πληροφορίες αυτές
7.  
  Ενιαία παραγγελία: το σύστημα βάσει του οποίου όλες οι συναλλαγές που αφορούν έναν χρήστη και απαιτούνται για την παροχή ενδοκοινοτικών μισθωμένων γραμμών, παρεχομένων από δύο ή περισσότερους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών σε ένα και μόνο χρήστη, μπορούν να διεκπεραιωθούν σε ένα σημείο, μεταξύ του χρήστη και ενός μόνο οργανισμού τηλεπικοινωνιών
8.  
  Ενιαία χρέωση: η διαδικασία με την οποία και η χρέωση και η πληρωμή για ενδοκοινοτικές μισθωμένες γραμμές παρεχόμενες από δύο ή περισσότερους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, σε ένα και μόνο χρήστη, μπορούν να διεκπεραιωθούν σε ένα σημείο, μεταξύ του χρήστη και ενός μόνο οργανισμού τηλεπικοινωνιών
9.  
  Απλή μεταπώληση χωρητικότητας: η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της προσφοράς της μετάδοσης δεδομένων μέσω μισθωμένων δικτύων (γραμμών) ως ξεχωριστής υπηρεσίας που περιλαμβάνει μόνο τη μεταγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση δεδομένων ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου, όπως απαιτείται για τη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο από και προς το δημόσιο δίκτυο μεταγωγής
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ (Αρθρα 3 έως και 13 Οδηγίας 92/44 ΕΟΚ)"
1.  
  Τα τιμολόγια καθορίζονται βάσει των ισχυουσών διατάξεων και σύμφωνα με την μορφή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος
2.  
  Η Ε.Ε.Τ μεριμνά για την διασφάλιση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος και ανακοινώνει στην Επιτροπή τόσον την δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όσον και τον τρόπο με τον οποίο τίθενται οι πληροφορίες αυτές στη διάθεση των χρηστών από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών. 3.0ι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: - τις πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία παραγγελίας για την παροχή μισθωμένων γραμμών - την τυπική χρονική περίοδο παράδοσης μισθωμένων γραμμών, η οποία υπολογίζεται ενδεικτικά σε ενενήντα (90) ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως μισθωμένων γραμμών από τον χρήστη μέχρι την διάθεσή της από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών. Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται βάσει του συνόλου των ικανοποιηθεισών αιτήσεων κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής εξαιρουμένων των αιτήσεων εκείνων για τις οποίες έχει ζητηθεί από τον χρήστη μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης. Για τις νέες κατηγορίες μισθωμένων γραμμών η επιδιωκόμενη περίοδος παράδοσης υπολογίζεται ενδεικτικά σε ενενήντα (90) ημέρες και δημοσιεύεται από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες εκ των οποίων δύο (2) οικονομικές και μία πολιτική. την διάρκεια της σύμβασης και ιδίως την ελάχιστη διάρκεια σύμβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) μήνες και την οποία ο χρήστης υποχρεούται να αποδεχθεί, εκτός αν πρόκειται για προσωρινή παροχή μισθωμένων γραμμών. - τον τυπικό χρόνο επισκευής, που υπολογίζεται ενδεικτικά σε πέντε (5) ημέρες, που αρχίζει από την αναγγελία της βλάβης στην αρμόδια υπηρεσία του οργανισμού τηλεπικοινωνιών και τελειώνει με την επαναλειτουργία αυτής της μισθωμένης γραμμής, η οποία ανακοινώνεται, όπου ενδείκνυται, στους χρήστες. Για τις νέες κατηγορίες μισθωμένων γραμμών ο επιδιωκόμενος χρόνος επισκευής υπολογίζεται ενδεικτικά σε πέντε (5) ημέρες και δημοσιεύεται από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών στις προαναφερόμενες εφημερίδες. Σε περιπτώσεις διαφορετικών ειδών επισκευής για την ίδια κατηγορία μισθωμένων γραμμών δημοσιεύονται από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών στις προαναφερόμενες εφημερίδες οι διαφορετικοί τυπικοί χρόνοι επισκευής. - τη διαδικασία επιστροφής καταβληθέντων τελών.
4.  
  Η παροχή του ελαχίστου συνόλου των μισθωμένων γραμμών ισχύει τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια . Σε περίπτωση κατάργησης μιας προσφερόμενης κατηγορίας μισθωμένης γραμμής η Ε.Ε.Τ. αφού ενημερωθεί για την ημερομηνία κατάργησης της παροχής, η οποία δεν μπορεί να ισχύσει αν δεν έχει ληφθεί η γνώμη των ενδιαφερομένων χρηστών, έχει την δυνατότητα να αναβάλει την ημερομηνία ενάρξεως της.
5.  
  Οι όροι πρόσβασης και χρήσης του Δ.Τ.Δ πρέπει να είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και να μην εισάγουν διακρίσεις. Η Ε.Ε.Τ δύναται να επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση μισθωμένων γραμμών, που αποβλέπουν: στην εξασφάλιση των ουσιωδών απαιτήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ αναφέρει συγκεκριμένα σε ποιες από τις ουσιώδεις απαιτήσεις στηρίζονται οι περιορισμοί αυτοί. - στην διασφάλιση των ειδικών και αποκλειστικών δικαιωμάτων του οργανισμού τηλεπικοινωνιών, που προβλέπονται από το άρθρο τρίτο παρ.7 του Ν.2246/94. στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των Αδειών, Δηλώσεων, Εγκρίσεων και των προϋποθέσεων πρόσβασης του τερματικού εξοπλισμού.
6.  
  Η Ε.Ε.Τ διασφαλίζει ότι ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών παρέχει ένα ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
7.  
  Η Ε.Ε.Τ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της διεξάγει διαδικασίες ακροάσεων των ενδιαφερομένων εκάστοτε μερών.
8.  
  Η Ε.Ε.Τ αποφασίζει κατά περίπτωση και εντός έξι (6) εβδομάδων από της υποβολής του σχετικού αιτήματος του οργανισμού τηλεπικοινωνιών, εάν θα του επιτραπεί ή όχι να λάβει μέτρα όπως η άρνηση της παροχής μισθωμένης γραμμής, η διακοπή της παροχής μισθωμένων γραμμών ή η κατάργηση ορισμένων χαρακτηριστικών των μισθωμένων γραμμών λόγω εικαζομένων παραβάσεων εκ μέρους των χρηστών των προϋποθέσεων χρήσης των μισθωμένων γραμμών. Οι διαδικασίες βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ καθορίζονται από σχετικό Κανονισμό που κυρώνεται με Π.Δ. εκδιδόμενο κατά τις διατάξεις του Ν 1338/1983 όπως εκάστοτε ισχύει. Για την αντιμετώπιση όμως συγκεκριμένων παραβάσεων των προϋποθέσεων χρήσης, δύναται η Ε.Ε.Τ, βάσει των προαναφερομένων διαδικασιών να επιτρέψει εκ των προτέρων την λήψη ειδικών μέτρων εκ μέρους του οργανισμού τηλεπικοινωνιών. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν την διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων. Η Ε.Ε.Τ προτού προβεί στην λήψη οποιασδήποτε απόφασης πρέπει να παρέχει την δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκθέτουν τις απόψεις τους και να λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματά τους. Οι δεόντως αιτιολογημένες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την λήψη τους και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν πριν από την κοινοποίησή τους. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν αναιρούν το δικαίωμα των ενδιαφερομένων μερών να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.
9.  
  Η Ε.Ε.Τ μεριμνά για την τήρηση της αρχής της αποφυγής διακρίσεων από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών, στην περίπτωση που παρέχει υπηρεσίες μέσω του Δ.Τ.Δ, οι οποίες μπορούν να παρέχονται και από άλλους. Όταν ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών ενεργεί ως χρήστης και χρησιμοποιεί μισθωμένες γραμμές για την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών τότε η ίδια κατηγορία μισθωμένων γραμμών πρέπει να παρέχεται και στους άλλους χρήστες κατόπιν αιτήσεως τους, με τους ίδιους όρους.
10.  
  Η Ε.Ε.Τ μεριμνά κατόπιν συνεννοήσεως με τους χρήστες για την θέσπιση των κατωτέρω διαδικασιών, που εφαρμόζονται σε κοινοτικό επίπεδο: - μιας κοινής διαδικασίας παραγγελίας για την παροχή μισθωμένων γραμμών. - μιας διαδικασίας ενιαίας παραγγελίας για την παροχή μισθωμένων γραμμών όταν το ζητήσει ο χρήστης. μιας διαδικασίας ενιαίας χρέωσης για μισθωμένες γραμμές όπου το ζητήσει ο χρήστης. θα αναφέρονται δε, ξεχωριστά στο λογαριασμό που διαβιβάζεται στο χρήστη, όλα τα στοιχεία τιμών των εθνικών μισθωμένων γραμμών και των αντίστοιχων τμημάτων των διεθνών μισθωμένων γραμμών που παρέχονται από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών.
11.  
  Η Ε.Ε.Τ ανακοινώνει στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των διαδικασιών παραγγελίας και χρέωσης.
12.  
  Η Ε.Ε.Τ μεριμνά για την τήρηση των αρχών τιμολόγησης και κοστολόγησης. Σε περίπτωση εφαρμογής εκ μέρους του οργανισμού τηλεπικοινωνιών διαφορετικού συστήματος κοστολόγησης από εκείνο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ.8 του του παρόντος, η Ε.Ε.Τ εγκρίνει την εφαρμογή του διαφορετικού αυτού συστήματος κοστολόγησης μόνο εάν είναι συμβατό με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.8, του παρόντος και αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.
13.  
  Η Ε.Ε.Τ διατηρεί διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες για το σύστημα κοστολόγησης, που θεσπίζεται με Υπουργική Απόφαση εκδιδόμενη κατά τις διατάξεις του Ν.1338/1983, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις οποίες ανακοινώνει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της.
14.  
  Η Ε.Ε.Τ καθιστά διαθέσιμες τις ετήσιες στατιστικές εκθέσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής των μισθωμένων γραμμών και ιδιαίτερα όσον αφορά στον χρόνο παράδοσης και στον χρόνο επισκευής. Τις εκθέσεις αυτές τις δημοσιεύει ετησίως σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες εκ των οποίων δύο (2) οικονομικές και μια πολιτική και τις αποστέλλει στην Επιτροπή μέσα σε διάστημα πέντε (5) μηνών μετά την ετήσια περίοδο αναφοράς.
15.  
  Η Ε.Ε.Τ διατηρεί διαθέσιμα στοιχεία και τα υποβάλλει στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως αυτής για τις περιπτώσεις περιορισμού πρόσβασης ή χρήσης των μισθωμένων γραμμών, ειδικότερα λόγω πιθανών παραβάσεων των ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, αναφέροντας τους λόγους και τα μέτρα ένεκα των οποίων ελήφθησαν οι περιορισμοί αυτοί.
16.  
  Η Ε.Ε.Τ., στα πλαίσια των διαδικασιών συμβιβασμού των ενδιαφερομένων μερών αφού διαπιστώσει ότι δικαιολογείται περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης δύναται, κατόπιν γραπτής αιτήσεως του χρήστη, να διαβιβάσει την υπόθεση στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΟΝΡ.
17.  
  Η Ε.Ε.Τ γνωστοποιεί στην Επιτροπή τους λόγους αναστολής των υποχρεώσεων του οργανισμού τηλεπικοινωνιών, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 9, την προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις αυτές καθώς και τα σχεδιαζόμενα μέτρα για την τήρηση της προθεσμίας αυτής. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ανωτέρω, εκ μέρους της Επιτροπής κοινοποιούνται στον οργανισμό τηλεπικοινωνιών και στους τυχόν ενδιαφερομένους.
Άρθρο 4
2.  
  Σε περίπτωση κατάργησης μιας προσφερόμενης κατηγορίας μισθωμένων γραμμών ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών ενημερώνει την Ε.Ε.Τ για την ημερομηνία κατάργησης. Δημοσιεύει δε σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες εκ των οποίων δύο (2) οικονομικές και μία πολιτική, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία κατά την οποία οι νέες αιτήσεις θα παύσουν να ικανοποιούνται.
3.  
  Ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να θεσπίσει ή να διατηρήσει σε ισχύ κανένα τεχνικό περιορισμό σχετικά με τη διασύνδεση μισθωμένων γραμμών μεταξύ τους ή τη διασύνδεση τους με το Δ.Τ.Δ. Προκειμένου όμως να εξασφαλίσει την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που είναι: - η ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου - η διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου - η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και - η προστασία των δεδομένων, δύναται να επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση των μισθωμένων γραμμών. Ειδικότερα όσον αφορά στην ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών μπορεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, να αρνηθεί την παροχή μισθωμένων γραμμών, να περιορίσει ή και διακόψει τη λειτουργία τους. Ανακοινώνει δε αμέσως στην Ε.Ε.Τ και στους χρήστες την έναρξη και τη λήξη της περιόδου έκτακτης ανάγκης καθώς και την φύση και την έκταση των προσωρινών περιορισμών της υπηρεσίας. Ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεωρούνται, εν προκειμένω, οι εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως είναι η ασυνήθιστη κακοκαιρία, πλημμύρες, κεραυνός ή πυρκαγιά, απεργίες ή ανταπεργίες, πόλεμος, στρατιωτικές επιχειρήσεις ή πολιτικές αναταραχές. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη συνέχιση της παροχής της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες. Οσον αφορά στην διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου και την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών δεν μπορούν να θεσπισθούν περιορισμοί εφόσον ο τερματικός εξοπλισμός είναι εγκεκριμένου τύπου (Π.Δ 424/95, Α243) για την κατηγορία της συγκεκριμένης μισθωμένης γραμμής. Αναφορικά δε με την προστασία των δεδομένων μπορούν να θεσπισθούν περιορισμοί ως προς την πρόσβαση και χρήση των μισθωμένων γραμμών μόνο στο βαθμό, που θα είναι σύμφωνοι με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και εκείνων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα της μεταβίβασης ή αποθήκευσης των πληροφοριών καθώς και την προστασία της προσωπικής ζωής.
4.  
  Στην περίπτωση που ο τερματικός εξοπλισμός ενός χρήστη, που προορίζεται να συνδεθεί στο σημείο απόληξης του δικτύου της συγκεκριμένης, μισθωμένης γραμμής δεν είναι ή παύσει να είναι εγκεκριμένου τύπου (Π.Δ 424/95, Α 243), ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει τον χρήστη μπορεί να προβεί στην διακοπή της παροχής της μισθωμένης γραμμής εκθέτοντας και τους λόγους της διακοπής αυτής μέχρις ότου ο χρήστης αποσυνδέσει τον ακατάλληλο τερματικό εξοπλισμό οπότε συνεχίζεται η παροχή της υπηρεσίας.
5.  
  Ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών παρέχει ένα ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος, προκειμένου να εξασφαλισθεί μία εναρμονισμένη παροχή σε όλη την Κοινότητα. Επίσης δύναται να παρέχει και άλλες μισθωμένες γραμμές, γεγονός που δεν τον απαλλάσει από την εξασφάλιση του ανωτέρω ελαχίστου συνόλου μισθωμένων γραμμών.
6.  
  Κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της Ε.Ε.Τ., ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών δύναται, βάσει των διαδικασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 8 του παρόντος, να αρνηθεί την παροχή μισθωμένης γραμμής, να διακόψει την παροχή μισθωμένων γραμμών ή να καταργήσει ορισμένα χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμμών λόγω εικαζομένων παραβάσεων εκ μέρους των χρηστών των προϋποθέσεων χρήσεως των μισθωμένων γραμμών. Σε περιπτώσεις όμως συγκεκριμένων παραβάσεων των προϋποθέσεων αυτών, ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών δύναται, στα πλαίσια των προαναφερομένων διαδικασιών, να λάβει εκ των προτέρων ειδικά μέτρα αφού προηγουμένως έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ. Οι αποφάσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν πριν την κοινοποίησή τους, η οποία πραγματοποιείται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών.
7.  
  Σε περίπτωση συγκεκριμένης αίτησης, όπου ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών θεωρεί ότι δεν είναι εύλογη η παροχή μισθωμένης γραμμής με τους δημοσιευμένους όρους παροχής και τιμολόγησης, δύναται να προτείνει την τροποποίησή τους λαμβάνοντας και την σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.
9.  
  Στην περίπτωση που ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών, λόγω υπερβολικής επιβάρυνσης δεν μπορεί ή προβλέπει ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παροχή του ελαχίστου συνόλου μισθωμένων γραμμών ή από τα τιμολόγια και το εφαρμοζόμενο σύστημα κοστολόγησης, δύναται να προβεί στην αναστολή των ανωτέρω υποχρεώσεων, ενημερώνοντας σχετικά την Ε.Ε.Τ. η οποία περαιτέρω ενεργεί κατά τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 3 του παρόντος. Η αναστολή αυτή δικαιολογείται και πραγματοποιείται εφόσον η Επιτροπή πληροφορήσει τον οργανισμό μέσω της Ε.Ε.Τ κατά πόσο κρίνει ότι η υπερβολική επιβάρυνση, που επικαλείται, προέρχεται είτε από την κατάσταση ανάπτυξης του Δ.Τ.Δ ή τις συνθήκες ζήτησης είτε από τις αρχές τιμολόγησης και κοστολόγησης και πραγματοποιείται αφού η Επιτροπή πληροφορήσει τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών μέσω της ΕΕΤ κατά πόσο κρίνει ότι η ιδιαίτερη κατάστασή του δικαιολογεί την αναστολή, λόγω συνδρομής των ανωτέρω περιπτώσεων, των υποχρεώσεών του που αφορούν στην παροχή του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών, τα τιμολόγια και το σύστημα κοστολογήσεως της παρ.8β του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και έως πότε κρίνει ότι δικαιολογείται η αναστολή αυτή. Οι δραστηριότητες ελεύθερου ανταγωνισμού του οργανισμού τηλεπικοινωνιών δεν δικαιολογούν αναστολή των υποχρεώσεών του.
8α.  
  Τα τιμολόγια των μισθωμένων γραμμών καθορίζονται με βάση την αρχή του προσανατολισμού στο κόστος και τους κανόνες διαφάνειας. Είναι ανεξάρτητα από την χρήση των μισθωμένων γραμμών και περιλαμβάνουν υπό κανονικές συνθήκες: - ένα τέλος αρχικής σύνδεσης - ένα περιοδικό (πάγιο) τέλος Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα τέλη πρέπει να είναι διαφανή και να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Τα τιμολόγια μισθωμένων γραμμών εφαρμόζονται στις λειτουργίες που παρέχονται μεταξύ των σημείων απολήξεως του δικτύου, στα οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση στις μισθωμένες γραμμές. Για τις διεθνείς μισθωμένες γραμμές μπορούν να εφαρμοσθούν τέλη «ημικυκλώματος» δηλαδή από ένα σημείο απολήξεως του δικτύου έως ένα υποθετικό σημείο στο μέσο του κυκλώματος.
 1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ανωτέρω ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών διαμορφώνει και εφαρμόζει μέχρι την 31.12.1993 ένα σύστημα κοστολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία. i. το κόστος των μισθωμένων γραμμών περιλαμβάνει, ιδίως, το άμεσο κόστος στο οποίο υπόκειται ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών για την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση των μισθωμένων γραμμών καθώς και την εμπορία και χρέωσή τους. ii. το κοινό κόστος, δηλαδή το κόστος που δεν αφορά άμεσα ούτε τις μισθωμένες γραμμές ούτε άλλες δραστηριότητες κατανέμεται ως εξής:
 2. - όπου είναι δυνατόν, ο καταλογισμός κατηγοριών κοινού κόστους θα γίνεται με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής του, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανάλυσης, ο καταλογισμός κατηγοριών κοινού κόστους θα πραγματοποιείται με βάση την υπάρχουσα έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία κόστους ή ομάδας κατηγοριών κόστους, για τις οποίες είναι δυνατός ο άμεσος καταλογισμός.
 3. Η έμμεση σχέση θα τεκμηριώνεται με βάση τις συγκρίσιμες δομές κόστους, - όταν δεν είναι δυνατόν να βρεθούν ούτε άμεσοι ούτε έμμεσοι δείκτες για τον καταλογισμό του κόστους, η κατηγορία κόστους θα προσδιορίζεται βάσει ενός γενικού δείκτη ο οποίος υπολογίζεται με τη χρήση του λόγου μεταξύ όλων των δαπανών που αφορούν άμεσα ή καταλογίζονται, αφενός στις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων και, αφετέρου, στις άλλες υπηρεσίες.
 4. Παρελθούσης της 31.12.1993, ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών μπορεί να εφαρμόσει άλλο σύστημα κοστολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλο για την εφαρμογή του εδ. α της παρούσας παραγράφου, έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ, η οποία έχει φροντίσει να ενημερωθεί προηγουμένως η Επιτροπή.
Άρθρο 5 "Χρήστες (Αρθρα 8 και 12 Οδηγίας 92/44 ΕΟΚ)"
1.  
  Με την επιφύλαξη και άλλων δικαιωμάτων προσφυγής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία οι χρήστες μπορούν να προσφύγουν στην Ε.Ε.Τ σε περίπτωση διαφωνίας τους με τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών, σχετικά με την ημερομηνία κατάργησης μιας προσφερόμενης κατηγορίας μισθωμένων γραμμών. Οι αιτιολογημένες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ κοινοποιούνται στους χρήστες εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την λήψη τους και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν πρίν την κοινοποίησή τους. Οι χρήστες διατηρούν επίσης το δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.
2.  
  Με την επιφύλαξη και άλλων δικαιωμάτων προσφυγής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία οι χρήστες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Ε.Τ στις περιπτώσεις που ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών τους αρνείται την παροχή μισθωμένης γραμμής, ή διακόπτει την παροχή μισθωμένων γραμμών ή καταργεί ορισμένα χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμμών λόγω εικαζομένων παραβάσεων, εκ μέρους τους, των προϋποθέσεων χρήσεως των μισθωμένων γραμμών. Επίσης οι χρήστες με την επιφύλαξη και άλλων δικαιωμάτων προσφυγής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Ε.Τ στις περιπτώσεις που ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών λαμβάνει εκ των προτέρων μέτρα, εξαιτίας συγκεκριμένων παραβάσεων, εκ μέρους τους, των προϋποθέσεων χρήσεως των μισθωμένων γραμμών. Οι αιτιολογημένες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ κοινοποιούνται στους χρήστες εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την λήψη τους και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν πριν την κοινοποίησή τους. Οι χρήστες διατηρούν επίσης το δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.
3.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης και κοινοτικής νομοθεσίας οποιοσδήποτε χρήστης που κρίνει ότι έχει ζημιωθεί ή κινδυνεύει να ζημιωθεί λόγω παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος και ιδιαίτερα όσον αφορά στις ενδοκοινοτικές γραμμές μπορεί να προσφύγει στην Ε.Ε.Τ. Η Ε.Ε.Τ εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, αφού συμβουλευτεί τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σε εθνικό επίπεδο ο χρήστης μπορεί να ζητήσει γραπτώς από την Ε.Ε.Τ και την Επιτροπή να κινηθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ΟΝΡ. Εφόσον η Ε.Ε.Τ ή η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω εξετάσεως δύναται να την διαβιβάσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΟΝΡ, ο οποίος στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα απαραίτητα διαβήματα σε εθνικό επίπεδο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό ομάδα εργασίας η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τον Ίδιο ή έναν άλλο υπάλληλο της Επιτροπής που έχει ορίσει ο ίδιος τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής ΟΝΡ και έναν αντιπρόσωπο της Ε.Ε.Τ. Η ομάδα εργασίας συνέρχεται, υπό κανονικές συνθήκες εντός των δέκα ημερών που έπονται της πρόσκλησης. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν προτάσεως οποιουδήποτε μέλους της ομάδας εργασίας, να προσκαλέσει, δύο κατανώτατο όριο πρόσωπα, ως εμπειρογνώμονες. Η ομάδα εργασίας δίνει στο μέρος που κινεί τη διαδικασία, στην Ε.Ε.Τ. και στον οργανισμό τηλεπικοινωνιών, την ευκαιρία να διατυπώσουν, γραπτά ή προφορικά, τη γνώμη τους. Η ομάδα εργασίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στην επιτροπή ΟΝΡ τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας.
4.  
  Τα έξοδα συμμετοχής στη διαδικασία αυτή, βαρύνουν τον προσφεύγοντα
Άρθρο 6
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος, τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ, τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι πληροφορίες, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, -τις προϋποθέσεις παροχής και τις απαιτήσεις για την χορήγηση Αδειών, Δηλώσεων και Εγκρίσεων Παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως: Α. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμμών είναι τα κατωτέρω: *Αναλογικές γραμμές: - Ευρείας ζώνης συνήθους ποσότητας. Με Διεπαφή Δισύρματη ή Τετρασύρματη και Ποσότητα Μ 1020 κατά CCΙΤΤ. Ευρείας ζώνης ειδικής ποσότητας. Με Διεπαφή Δισύρματη ή Τετρασυρματη και Ποσότητα Μ 1020/Μ 1025 κατά CCΙΤΤ. *Ψηφιακές γραμμές: - Διεπαφή V.24/V.28 όπου τα λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι V.24 και τα ηλεκτρικά είναι V.28 κατά CCΙΤΤ. - Διεπαφή Χ.21 όπου τα λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι Χ.24 και τα ηλεκτρικά είναι V.11 κατά CCΙΤΤ. - Διεπαφή V.36 όπου τα λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι Χ.21 bis και τα ηλεκτρικά είναι V.11 κατά CCΙΤΤ. Β. Τα Τιμολόγια θα καθορισθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα περιλαμβάνουν το τέλος και τους τυχόν όρους της αρχικής σύνδεσης, το μηνιαίο (πάγιο) τέλος και τα τυχόν πρόσθετα τέλη εφόσον διακαιολογείται η εφαρμογή τους. Οταν τα τιμολόγια είναι διαφοροποιημένα όπως π.χ για λόγους διαφορετικού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών ή του πλήθους των μισθωμένων γραμμών σ ένα χρήστη θα πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη. Γ. Τις προϋποθέσεις παροχής Οι προϋποθέσεις παροχής αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος. Δ. Απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως 1.Οι υπηρεσίες για την παροχή των οποίων απαιτούνται διαδικασίες χορήγησης Αδειών ή υποβολής Δηλώσεως αναφέρονται, ενδεικτικά στους σχετικούς Κανονισμούς. Οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται στη διαδικασία χορηγήσεως Αδείας ή υποβολής Δηλώσεως ανάλογα με το όριο συνολικής χωρητικότητας μισθωμένων κυκλωμάτων, το οποίο καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 2, στοιχ. Δ του Ν. 2246/94 και υπόκειται σε αναθεώρηση το αργότερο εντός διετίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα:1)Οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπόκεινται στην διαδικασία χορηγήσεως Αδείας, όταν το σύνολο των κυκλωμάτων που μισθώνουν από τον ΟΤΕ ΑΕ, συνδέει δύο ή περισσότερα σημεία που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή συνδέει ένα ή περισσότερα σημεία που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας με αντίστοιχα σημεία του εξωτερικού είναι «ΑΝΩ των 2Χ64 Κb/s». 2)Για μίσθωση κυκλωμάτων συνολικής χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης εκείνης της παραγράφου 1 α του παρόντος άρθρου, οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπόκεινται στην διαδικασία υποβολής Δηλώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ. 2 στοιχ. Ε του Ν. 2246/94. 3)Σημειώνεται ότι κάθε αναλογικό κύκλωμα των 3,4 ΚΗz εξομοιούται με ένα ψηφιακό κύκλωμα των 64 Κb/s. 4)Σε περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό, πλην της φωνητικής τηλεφωνίας, στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοσυχνότητες απαιτείται Εγκριση, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 2 στοιχ. Γ του Ν. 2246/94. 2.Για τις Αδειες, Δηλώσεις και Εγκρίσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου, τρίτου παρ. 4, 5 και 6 απαιτείται εξουσιοδότηση σε ατομική βάση. 3.Η χρονική περίοδος ισχύος των Αδειών και της αναθεωρήσεως αυτών καθορίζονται σε ατομική βάση. 4.Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.3 του παρόντος. 5.Για τις υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων ή κυκλωμάτων απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων μονιμότητας, διαθεσιμότητας ή ποιότητας της υπηρεσίας. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των Αδειών και αποδοχής των Δηλώσεων (άρθρο τρίτο, παρ. 4 και 5 του Ν. 2246/94). 6.Τα ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών αναφέρονται στο άρθρο τρίτο, παρ. 7 του Ν. 2246/94. 7.Εκτός από τις προϋποθέσεις χορηγήσεως Αδειών και αποδοχής της Δηλώσεως οι χρήστες μισθωμένων γραμμών υπόκεινται στις ειδικές υποχρεώσεις του άρθρο 3 του Κανονισμού Προϋποθέσεων και Διαδικασίας Υποβολής της Δηλώσεως καθώς και στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας άσκησης τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Ε. Προϋποθέσεις για την προσάρτηση τερματικού εξοπλισμού Οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις προσάρτησης (σύνδεσης) περιλαμβάνουν πλήρη αναφορά των απαιτήσεων που πρέπει να πληροί ο τερματικός εξοπλισμός ο οποίος προσαρτάται στη μισθωμένη γραμμή, σύμφωνα με τους αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς (CΤR), που αναφέρονται στο Π.Δ 424/95 (Α 243). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Καθορισμός του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά (1) σύμφωνα με το Αρθρο 3.2, τα οποία ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών πρέπει να παρέχει (εντός της Ελληνικής Επικράτειας και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες): 1)Μισθωμένες γραμμές εύρους ζώνης φωνής συνήθους ποιότητας που ορίζονται ως ζεύξεις με προδιαγραφή παρουσίασης διεπαφής αναλογική δισύρματη ή τετρασύρματη και με χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επίδοσης συμμορφούμενες με τη Σύσταση Μ. 1040 της ΙΤU - Τ. 2)Μισθωμένες γραμμές εύρους ζώνης φωνής ειδικής ποιότητας που ορίζονται ως ζεύξεις με προδιαγραφή διεπαφούς αναλογική δισύρματη ή τετρασύρματη και με χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επίδοσης συμμορφούμενες με τις Συστάσεις Μ. 1020 και Μ. 1025 της ΙΤU - Τ. 3)Ψηφιακές μισθωμένες γραμμές 64 kbit/s (2) που ορίζονται ως ζεύξεις με προδιαγραφή παρουσίασης διεπαφής σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Πρότυπο (ΕΤS) 300288 (3) και χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επίδοσης σύμφωνα με το ΕΤS 300289 (4). 4)Ψηφιακές αδόμητες μισθωμένες γραμμές στα 2048 κβιτ/σ (5) με προδιαγραφή παρουσίασης διεπαφής σύμφωνα με το ΕΤS 300246 (6) και με προδιαγραφές επίδοσης σύμφωνα με το ΕΤS 300247 (7). 5)Ψηφιακές αδόμητες μισθωμένες γραμμές στα 2048 kbit/s με προδιαγραφή παρουσίασης διεπαφής G. 703 και G. 704 της ΙΤU - Τ (εξαιρούμενου του τμήματος 5 της τελευταίας) (8) και με προδιαγραφές επίδοσης συμμορφούμενες με τις σχετικές Συστάσεις της σειράς G.800 της ΙΤU - Τ. Εσωτερική παρακολούθηση της υπηρεσιακής λειτουργίας (9). Για τις ανωτέρω κατηγορίες των μισθωμένων γραμμών, οι σχετικές προδιαγραφές καθορίζουν επίσης και τα σημεία απολήξεως του δικτύου (ΝΤΡ) σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της Οδηγίας 90/387/ΕΟΚ. 1.Οι μνημονευόμενες Συστάσεις της ΙΤU - Τ αναφέρονται στην έκδοση 1988. Το ΕΤSΙ έχει παρακληθεί να συνεχίσει τις εργασίες του σχετικά με τα πρότυπα των μισθωμένων γραμμών. 2.Οι απαιτήσεις προσάρτησης τερματικού εξοπλισμού, που πρόκειται να συνδεθεί σ αυτές τις μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό Τεχνικό Κανονισμό 14 (CΤR 14). 3.Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 οι μισθωμένες γραμμές σύμφωνα με την ΙΤU - Τ G. 703 αντί του ΕΤS 300288. Για μια μεταβατική περίοδο πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 1996 οι μισθωμένες γραμμές μπορούν να παρέχονται χρησιμοποιώντας άλλες διεπαφές, βασιζόμενες στην Χ.21 ή Χ.21 bis αντί του ΕΤS 300288. 4.Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 οι μισθωμένες γραμμές μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις σχετικές Συστάσεις της σειράς G. 800 της ΙΤU - Τ αντί του ΕΤS 300289. 5.Οι απαιτήσεις προσάρτησης τερματικού εξοπλισμού που πρόκειται να συνδεθεί σαυτές τις μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον CΤR 12. 6.Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 οι μισθωμένες γραμμές μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις σχετικές Συστάσεις της σειράς G. 703 της ΙΤU - Τ αντί του ΕΤS 300246. 7.Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 οι μισθωμένες γραμμές μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις σχετικές Συστάσεις της σειράς G. 800 της ΙΤU - Τ αντί του ΕΤS 300247. 8.Με κυκλικό έλεγχο πλεονασμού σύμφωνα με την G. 706 της ΙΤU-Τ. 9.Η εσωτερική παρακολούθηση της υπηρεσιακής λειτουργίας μπορεί να διευκολύνει τη βελτίωση της συντήρησης εκ μέρους των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών.
Άρθρο 7 "Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αντικατάσταθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (Α 261).
 • Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/92 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α/136/92).
 • Τις διατάξεις των παρ. 2 εδ. Β & Δ, 3 εδ. Α στοιχ. β και εδ. Β, 4, 5, 6, 7 εδ. Α στοιχ. β και 9 εδ. Ε του τρίτου άρθρου του Ν. 2246/94 «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των Τηλεπικοινωνιών».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29 Α στο Ν.1558/1985.
 • Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 472/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ. 1995/424 1995