Κανονισμός για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα λύματα των πλοίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορισμοί"
1.  
  Κατά τον παρόντα κανονισμό νοείται: (1)ΔΕΕΠ: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εδρεύει στον Πειραιά. (2) Οργανισμός: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Ι-ΜΟ) που εδρεύει στο Λονδίνο. (3) Λιμενικές Αρχές: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία. (4) Νέο πλοίο: (α) Κάθε πλοίο του οποίου η σύμβαση ναυπήγησης έχει υπογραφεί, ή σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας σύμβασης η τρόπιδά του έχει τεθεί, ή η ναυπήγηση του βρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής την ή μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. (β) Κάθε πλοίο του οποίου η παράδοση γίνεται τρία ή περισσότερα έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού. (γ) Κάθε πλοίο το οποίο υφίσταται μετασκευή ευρείας έκτασης, η οποία αρχίζει την ή μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού ή περατώνεται τρία ή περισσότερα έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. (5) «Παρεμφερές στάδιο κατασκευής»: Το στάδιο κατά το οποίο: (α) αρχίζει η κατασκευή που χαρακτηρίζει συγκεκριμένα πλοίο ή (β) η συναρμολόγηση του πλοίου έχει αρχίσει και έχει γίνει ήδη χρήση τουλάχιστον 50 τόννων ή του 1 % της προβλεπόμενης μάζας όλων των κατασκευαστικών υλικών, οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι μικρότερο. (6)«Μετασκευή ευρείας έκτασης»: Η μετασκευή όπως ορίζεται στον κανονισμό 1 (8) του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης «Περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία»του 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978 που αναφέρεται σ αυτή τη Σύμβαση» (ΜΑRΡΟL 73/78) όπως ισχύει κάθε φορά. (7) «Υπάρχον πλοίο»: Κάθε πλοίο που δεν είναι νέο. (8)Π.Π.Ρ.Λ.: Το Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα. (9) Λύματα: (α) τα ύδατα των αποχετεύσεων και τα απόβλητα που προέρχονται από τα αποχωρητήρια, τα ουρητήρια και τους ευδιαίους των αποχωρητηρίων WC, (β) τα ύδατα των αποχετεύσεων των ιατρικών χώρων (φαρμακείου, νοσοκομείου κ.λπ.) που προέρχονται από τους νιπτήρες πλυσίματος, τους λουτήρες και τους ευδιαίους που υπάρχουν στους χώρους αυτούς, (γ) τα ύδατα των αποχετεύσεων που προέρχονται από χώρους που χρησιμοποιούνται για την παραμονή των μεταφερομένων ζώντων ζώων, (δ) τα απόβλητα που αναμιγνύονται με τα ύδατα των αποχετεύσεων που ορίζονται παραπάνω. (10) «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων»: Η εγκατάσταση που μειώνει τις ποσότητες των αιωρουμένων στερεών, του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου πέντε ημερών(ΒΟD5) και των κολοβακτηριδίων που περιέχονται στα λύματα σε επίπεδα κάτω των ορίων που καθορίζονται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού χρησιμοποιώντας είτε βιολογική οξείδωση είτε φυσικοχημική επεξεργασία είτε άλλες μεθόδους αποδεκτές από τη ΔΕΕΠ. (11)«Δεξαμενή συγκέντρωσης»: Η δεξαμενή που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση και αποθήκευση των λυμάτων. (12) «Πλοία κατηγορίας Ι»: Τα πλοία που εκτελούν πλόες μέσα σε ζώνη 6 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή. (13) «Πλοία κατηγορίας ΙΙ»: Τα πλοία που εκτελούν πλόες μέσα σε ζώνη 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή. (14) «Πλοία κατηγορίας ΙΙΙ»: Τα πλοία που εκτελούν πλόες απομακρυνόμενα πέραν των 12 ναυτικών μιλίων απάτη ν πλησιέστερη ακτή. (15) «Φαιόχροα ύδατα (GRΑΥ WΑΤΕR)»: Τα ύδατα που δεν έχουν ανάμιξη καθ οιονδήποτε τρόπο με τα λύματα που ορίζονται στην παράγραφο 9 αυτού του άρθρου. (16)«Σύστημα αποχέτευσης λυμάτων τύπου βαρύτητας»: Το σύστημα αποχέτευσης στο οποίο παράγονται περίπου 12 λίτρα λυμάτων ανά χρήση. (17)«Σύστημα αποχέτευσης λυμάτων τύπου χαμηλής πίεσης»: Το σύστημα αποχέτευσης στο οποίο παράγονται περίπου 7 λίτρα λυμάτων ανά χρήση. (18) «Σύστημα αποχέτευσης λυμάτων τύπου κενού»: Το σύστημα αποχέτευσης στο οποίο παράγονται περίπου 1.5 λίτρα λυμάτων ανά χρήση. (19) «Πλησιέστερη ακτή»: Ο όρος «από την πλησιέστερη ακτή» σημαίνει από τη βασική γραμμή από την οποία έχει καθορισθεί η μέτρηση των χωρικών υδάτων μιας χώρας σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο της θάλασσας. (20)«Επιβαίνοντες»: Είναι το σύνολο των ανθρώπων που επιβαίνουν στο πλοίο.
Άρθρο 2 "Εφαρμογή Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες πλοίων με Ελληνική σημαία που διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων:"
1.  
  Στα νέα πλοία:
 1. Ολικής χωρητικότητας 200 κ.ο.χ. και άνω, (β) Ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 200 κ.ο.χ. τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν με βάση το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας περισσότερους από δέκα (10) επιβαίνοντες,.
 2. Που έχουν δυνατότητα με βάση το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης να μεταφέρουν περισσότερους από δέκα (10) επιβαίνοντες και χορηγείται για πρώτη φορά άδεια σκοπιμότητας για εκτέλεση δρομολογίων μεταξύ Ελληνικών λιμένων
2.  
  Στα υπάρχοντα πλοία 200 κ.ο.χ. και άνω ως εξής:.
 1. Στα πλοία κατηγορίας ΙΙΙ, τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, (β) Στα πλοία κατηγορίας ΙΙ, τέσσερα (4) έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού
 2. Στα πλοία κατηγορίας Ι, πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού
Άρθρο 3 "Εξοπλισμός"
1.  
  Κάθε πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα από τα ακόλουθα συστήματα: (α) Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων εγκεκριμένο από τη ΔΕΕΠ που να πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες βασίζονται σε πρότυπα και μεθόδους δοκιμών που έχει συντάξει ο Οργανισμός. (β) Σύστημα πολτοποίησης και απολύμανσης των λυμάτων εγκεκριμένο από τη ΔΕΕΠ. Το σύστημα αυτό όπου τοποθετείται πρέπει να συνδέεται με δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 5. (γ) Δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων επαρκούς χωρητικότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4. Η δεξαμενή αυτή κατασκευάζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 και κατά τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί τη ΔΕΕΠ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του κανονισμού αυτού η εκλογή του συστήματος που εγκαθίσταται στο πλοίο γίνεται με βάση τους εκτελούμενους πλόες ώστε το συγκεκριμένο σύστημα να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του πλοίου καθώς και τις απαιτήσεις του άρθρου 7.
Άρθρο 4 "Παραγωγή λυμάτων"
1.  
  Όταν το δίκτυο αποχέτευσης των λυμάτων είναι ξεχωριστό από το δίκτυο αποχέτευσης των φαιόχροων υδάτων, η ημερήσια υδραυλική παροχή του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, ή του συστήματος πολτοποίησης λυμάτων που εγκαθίστανται πάνω στο πλοίο καθώς επίσης και η χωρητικότητα της δεξαμενής συγκέντρωσης λυμάτων, προσδιορίζεται από μία από τις δύο ακόλουθες σχέσεις όποια από τις δύο δίνει τη μικρότερη τιμή: Π = 0.7 χ Α χ Ω χ F/4 (LΤ) ανά ημέρα Π = Νx12xΩxF (LΤ) ανά ημέρα όπου:Π = η παραγωγή λυμάτων σε λίτρα ανά ημέρα Α = ο αριθμός επιβαινόντων F = η παραγωγή λυμάτων σε λίτρα ανά χρήση ανάλογα με τον τύπο του συστήματος αποχωρητηρίων και αποχέτευσης του πλοίου Ν = ο αριθμός αποχωρητηρίων του πλοίου Ω = οι συνολικές ώρες ταξιδιού ανά 24ωρο. Όταν το δίκτυο αποχέτευσης των λυμάτων είναι κοινό με το δίκτυο φαιόχροων υδάτων, τότε η χωρητικότητα που προσδιορίζεται από τις παραπάνω δύο σχέσεις διπλασιάζεται και στη συνέχεια προσαυξάνται με το συντελεστή 0.15. Η πιο πάνω προσαύξηση εφαρμόζεται μόνο σε πλοία που διαθέτουν καταιωνιστήρες στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής ή στις καμπίνες επιβατών.
Άρθρο 5
2.  
  Σε κάθε δεξαμενή συγκέντρωσης πρέπει να υπάρχουν:
 1. ανοίγματα κατάλληλου μεγέθους για τον καθαρισμό, το πλύσιμο, την εκκένωση και γενικά τη συντήρηση της,
 2. εξαεριστικό, που να εκτείνεται μέχρι το κατάστρωμα καιρού,
 3. δικτυωτό ανάσχεσης φλόγας ή κατάλληλα μέσα συγκράτησης φλόγας,
 4. κατάλληλο σύστημα ένδειξης της στάθμης του περιεχομένου της με το οποίο να ενεργοποιείται ο τοποθετημένος στο μηχανοστάσιο ή στο δωμάτιο ελέγχου μηχανοστασίου (CΟΝΤRΟL RΟΟΜ) μηχανισμός οπτικοακουστικής αναγγελίας συναγερμού, όταν η στάθμη του περιεχομένου της δεξαμενής φθάσει στο 80% της συνολικής χωρητικότητας αυτής.
 5. Στην περίπτωση που η δεξαμενή έχει χωρητικότητα για να καλύπτει τις ανάγκες του πλοίου για τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες, ο μηχανισμός αναγγελίας συναγερμού μπορεί να ενεργοποιείται στο 90% της χωρητικότητάς της, και.
 6. μόνιμα συνδεδεμένη σωλήνωση παροχής θάλασσας η οποία να εξασφαλίζει τη δυνατότητα πλύσης της για να αποφεύγεται η συγκέντρωση υπολειμμάτων από λύματα και αερίων
3.  
  Η εκκένωση της δεξαμενής της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση κατάλληλης αντλίας λυμάτων (ΜΑCΕRΑΤΟR) ικανοποιητικής παροχής. Η αντλία αυτή τίθεται αυτόματα σε λειτουργία και κρατείται επίσης αυτόματα όταν η στάθμη των λυμάτων στη δεξαμενή ανέλθει ή κατέλθει αντίστοιχα πέραν του ορίου που καθορίζεται με βάση τις λειτουργικές ανάγκες κάθε πλοίου. Μετά από έγκριση της ΔΕΕΠ η αντλία αυτή επιτρέπεται να ενεργοποιείται ή και να κρατείται και χειροκίνητα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει και δεύτερος διακόπτης λειτουργίας έξω από το χώρο εγκατάστασης της δεξαμενής. Για λόγους ασφαλείας απαιτείται να υπάρχει πάντοτε εγκαταστημένη και δεύτερη (εφεδρική) αντλία απόρριψης των λυμάτων που ενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης της πρώτης (κύριας) αντλίας. Στα πλοία που λόγω έλλειψης χώρου δεν είναι δυνατό να εγκαταστήσουν τις παραπάνω δύο αντλίες απόρριψης λυμάτων, η εκκένωση της δεξαμενής συγκέντρωσης μπορεί να γίνεται μετά από έγκριση της ΔΕΕΠ και με κατάλληλη καταδυόμενη αντλία λυμάτων ή σύστημα κενού (νacuum).
4.  
  Η δεξαμενή πρέπει να κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει στην πίεση λειτουργίας για την οποία προορίζεται και να είναι ασφαλής λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές ασφάλειας (4:1). Όλα τα ενδεικτικά συστήματα και οι αντλίες που συνδέονται με αυτή πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσουν με εγκάρσια κλίση του οποίου μέχρι 15° και διαγωγή μέχρι 7°.
Άρθρο 6 "Σύστημα επεξεργασίας, πολτοποίησης και απολύμανσης των λυμάτων"
1.  
  Κάθε σύστημα επεξεργασίας λυμάτων ή πολτοποίησης και απολύμανσης αυτών πρέπει να εγκαθίσταται σε κατάλληλα επισκέψιμο και προσπελάσιμο χώρο ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και η επιθεώρηση όλων των τμημάτων του καθώς και ευχερής η δειγματοληψία λυμάτων
2.  
  Κάθε σύστημα πρέπει:
 1. Να έχει τη δυνατότητα να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία
 2. Να φέρει μηχανισμό οπτικοακουστικής αναγγελίας συναγερμού που να ενεργοποιείται σε περίπτωση που παρουσιασθεί βλάβη ή όταν ενεργοποιηθεί ο ενδείκτης υψηλής στάθμης
 3. Να τροφοδοτείται είτε απ ευθείας μέσω της κυρίας σωλήνωσης λυμάτων είτε μέσω αντλίας που αναρροφά από δεξαμενή συγκέντρωσης.
 4. Στην περίπτωση της απ ευθείας τροφοδότησης πρέπει να υπάρχει παρακαμπτήριο σωλήνωση (Βy-Ρass) εφοδιασμένη με επιστόμιο για να διοχετεύει εκτός πλοίου τα λύματα στη περίπτωση που παρουσιασθεί βλάβη στο σύστημα ή δεν ενεργοποιηθεί ο ενδείκτης υψηλής στάθμης.
 5. Να είναι ικανό να λειτουργεί αξιόπιστα και με κλίση του πλοίου μέχρι 15° σε σχέση με την κανονική θέση λειτουργίας του
 6. Να φέρει εξαεριστικό το οποίο να καταλήγει στο κατάστρωμα καιρού και να έχει στο άκρο του δικτυωτό ανάσχεσης φλόγας ή άλλο κατάλληλο μέσο συγκράτησης φλόγας
 7. Να έχει ανοίγματα κατάλληλου μεγέθους για να είναι δυνατός ο καθαρισμός, η επιθεώρηση και η συντήρηση του
 8. Να έχει κατάλληλες διατάξεις δειγματοληψίας τόσο στην εισαγωγή, όσο και στην εξαγωγή του
 9. Να φέρει προσαρτημένη πινακίδα επαρκούς αντοχής στην οποία να αναγράφεται το όνομα του κατασκευαστή, ο τύπος, ο αριθμός και η ημερομηνία κατασκευής, η παροχή του συστήματος, το μέγιστο οργανικό φορτίο και ο αριθμός των επιβαινόντων τις ανάγκες των οποίων δύναται να καλύψει, και
 10. Να έχει ημερήσια οργανική παροχή τουλάχιστον ίση με την τιμή που προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:
 11. 0=300 χ Π χιλιόγραμμα ανά ημέρα όπου:
 12. Π = ημερήσια υδραυλική παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ημέρα, Ο = Οργανική παροχή των λυμάτων σε χιλιόγραμμα ανά ημέρα.
 13. Η ανωτέρω σχέση ισχύει για τα συστήματα αποχέτευσης τύπου βαρύτητας.
Άρθρο 7
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του κανονισμού αυτού η απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα απαγορεύεται εκτός εάν το πλοίο:
 1. Διαθέτει σύστημα πολτοποίησης και απολύμανσης των λυμάτων εγκεκριμένο από τη ΔΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 3(β) του κανονισμού αυτού οπότε μπορεί να απορρίψει πέραν των 6 ναυτικών από την πλησιέστερη ακτή, ή
 2. Διαθέτει σύστημα επεξεργασίας λυμάτων εγκεκριμένο από τη ΔΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 3(α) του κανονισμού αυτού του οποίου τα αποτελέσματα των δοκιμών αναγράφονται στο πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από λύματα και η εκροή του δεν δημιουργεί ορατά επιπλέοντα στερεά ούτε προκαλεί αποχρωματισμό των γύρω υδάτων, ή
 3. Διαθέτει δεξαμενή συγκράτησης των λυμάτων οπότε μπορεί να απορρίψει πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή με την προϋπόθεση ότι ο ρυθμός απόρριψης είναι βραδύς και όχι μεγαλύτερος από 5 κυβικά μέτρα ανά ώρα λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα του πλοίου και το μήκος του
2.  
  Οταν τα λύματα αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα για τα οποία ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις απόρριψης, τότε εφαρμόζονται οι αυστηρότερες απαιτήσεις
Άρθρο 8 "Επιθεωρήσεις"
1.  
  Τα πλοία στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός υπόκεινται στις ακόλουθες επιθεωρήσεις:
 1. Αρχική επιθεώρηση, που διενεργείται πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 9 του κανονισμού αυτού, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα, οι διατάξεις και τα συστήματα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
 2. Ετήσια επιθεώρηση που εκτελείται μέσα στο διάστημα των τριών μηνών που προηγούνται ή έπονται της ημερομηνίας κάθε έτους που αντιστοιχεί στην ημέρα και το μήνα λήξης του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 9του κανονισμού αυτού.
 3. Κατά την επιθεώρηση ελέγχεται ο εξοπλισμός που προβλέπεται για κάθε συγκεκριμένο πλοίο ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτό συντηρείται ικανοποιητικά και διατηρείται σε ικανοποιητική κατάσταση.
 4. Εκτακτη επιθεώρηση που εκτελείται κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού για να διαπιστώνεται αν η κατάσταση του πλοίου και του εξοπλισμού του ανταποκρίνεται στις ενδείξεις των σχετικών πιστοποιητικών
2.  
 1. Το πλοίο και ο εξοπλισμός του πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο το θαλάσσιο περιβάλλον
 2. Μετά τη διενεργούμενη επιθεώρηση σύμφωνα με τη παράγραφο 1 (α) του άρθρου αυτού απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή στα συστήματα, τον εξοπλισμό ή την κατασκευή του πλοίου χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΔΕΕΠ
Άρθρο 9
1.  
  Κάθε πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός εφοδιάζεται με «Πιστοποιητικό Πρόληψης της Ρύπανσης από Λύματα» (Π.Π.Ρ.Λ) του οποίου ο τύπος καθορίζεται στο παράρτημα που προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό.
2.  
  Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από αρχική επιθεώρηση που ενεργείται από τη ΔΕΕΠ ή τους εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις νηογνώμονες
3.  
  Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι πέντε (5) έτη με την υποχρέωση να διενεργείται ετήσια θεώρηση του μέσα σε διάστημα τριών μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία κάθε έτους που αντιστοιχεί στην ημέρα και τον μήνα λήξης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό παύει να ισχύει σε περιπτώσεις ουσιαστικών μεταβολών οποιουδήποτε συστήματος, εξοπλισμού, ή εξαρτήματος που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού ή αν δεν διενεργηθεί ετήσια θεώρηση ή διενεργηθεί σε χρόνο πέρα από τις καθοριζόμενες πιό πάνω προθεσμίες.
4.  
  Αν κατά το χρόνο λήξης του πιο πάνω πιστοποιητικού το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι του εξωτερικού, η ισχύς του μπορεί να παραταθεί από τη ΔΕΕΠ γιά όσο χρόνο απαιτείται να εκτελέσει το πλοίο ένα ταξίδι από το λιμάνι του εξωτερικού μέχρι τον πλησιέστερο Ελληνικό λιμένα προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις και η έκδοση των πιστοποιητικών
Άρθρο 10
1.  
  Ανεξάρτητα από τη διάρκεια των πλόων η ΔΕΕΠ μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση δεξαμενής συγκέντρωσης λυμάτων αντί του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων ή του συστήματος πολτοποίησης των λυμάτων, εφ όσον το συγκεκριμένο πλοίο εκτελεί πλόες μεταξύ λιμένων με αναγνωρισμένες ευκολίες υποδοχής λυμάτων
2.  
  Γιά τη διάθεση των λυμάτων στις ευκολίες υποδοχής το πλοίο πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα σωληνώσεων και αντλιών. Η κατάθλιψη της αντλίας παράδοσης των λυμάτων απαιτείται να έχει ελάχιστη διατομή 50 εκατοστόμετρων (2 ιντσών) που να καταλήγει στο κύριο κατάστρωμα δεξιά και αριστερά του πλοίου σε πρότυπο σύνδεσμο με τις διαστάσεις που καθορίζονται στην πιό κάτω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Στα πλοία ολικού πλάτους μέχρι 7 μέτρων επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο ενός πρότυπου συνδέσμου. Ειδικά στα επιβατηγά-οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) κλειστού τύπου ο ένας από τους δύο πρότυπους συνδέσμους τοποθετείται σε σημείο πλησίον του καταπέλτη.
3.  
  Η αντλία κατάθλιψης των λυμάτων πρέπει να είναι κατάλληλη διαφραγματική αντλία ώστε να γίνεται εύκολα η διάθεση των λυμάτων σε ευκολίες υποδοχής μέσω των πρότυπων συνδέσμων
4.  
  Ο πρότυπος σύνδεσμος πρέπει να είναι χαλύβδινος και να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις: Εξωτερική διάμετρος : 210 χιλιοστά του μέτρου Εσωτερική διάμετρος : Ανάλογα με τη διάμετρο της σωλήνωσης Εγκοπές στον αυχένα : 4 εγκοπές πλάτους 18 (φλάντζα) χιλιοστών του μέτρου Διάμετρος μεταξύ :170 χιλιοστά του μέτρου κέντρων εγκοπών Πάχος αυχένα :16 χιλιοστά του μέτρου(φλάντζα) Πλοία που έχουν ολικό μήκος μικρότερο των 24 μέτρων μπορούν αντί του παραπάνω πρότυπου συνδέσμου να φέρουν φλάντζα διαμέτρου 38 χιλιοστών του μέτρου και σωλήνωση κατάθλιψης των λυμάτων με διάμετρο τουλάχιστον 40 χιλιοστομέτρων
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 7 δεν εφαρμόζονται μόνο όταν:
 1. Η απόρριψη των λυμάτων από το πλοίο είναι αναγκαία γιά την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων ή τη διάσωση ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα
 2. Η απόρριψη λυμάτων από το πλοίο γίνεται εξ αιτίας ζημίας που έχει υποστεί το πλοίο ή βλάβη του εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν και μετά τη ζημία ή βλάβη γιά την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση της απόρριψης
Άρθρο 11 "Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού"
1.  
  Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού αυτού είναι στην Ελλάδα η ΔΕΕΠ και οι Λιμενικές Αρχές και στο εξωτερικό οι Προξενικές Λιμενικές Αρχές και οι Παράλιες Προξενικές Αρχές
Άρθρο 12 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 9 του Ν. 1269/82. «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σαυτή τη Σύμβαση»(Α 89).
Άρθρο 13
1.  
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το ακόλουθο παράρτημα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89Α/21.7.82) «Κύρωση ΔΣ πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας από πλοία ΜΑRΡΟL 73/78» και του Π.Δ........... (ΦΕΚ.......).από (πλήρη στοιχεία του αρμοδίου προσώπου ή Οργανισμού που εξουσιοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης) όνομαδιεθνές λιμάνι και ολική αριθμός πλοίου διακριτικόαριθμός χωρητικότητα επιβαινόντων σήμα (ΔΔΣ) νηολογίου (κοχ) επί του πλοίου Νέο / υπάρχον πλοίο* Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ναυπήγησης Ημερομηνία θέσεως τρόπιδας ή ημερομηνία που η ναυπήγησή του βρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής Ημερομηνία παράδοσης ................................................... ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: (1) Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με σύστημα επεξεργασίας λυμάτων / πολτοποιητή / δεξαμενή συγκέντρωσης* και γραμμή παράδοσης στην ξηρά ως ακολούθως: (α) Περιγραφή του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων: Τύπος του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.............. Όνομα κατασκευαστή....................................................... Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων είναι πιστοποιημένο από την Αρχή να ικανοποιεί τις ακόλουθες παραμέτρους εκροής** (β) Περιγραφή του πολτοποιητή: Τύπος του πολτοποιητή............................................. Όνομα κατασκευαστή................................................ Παράμετροι εκροής λυμάτων μετά την απολύμανση (γ) Περιγραφή του εξοπλισμού της δεξαμενής συγκράτησης: Ολική χωρητικότητα της δεξαμενής συγκράτησης.......... ΘέσηΓραμμή παράδοσης των λυμάτων σε ευκολίες υποδοχής, εφοδιασμένη με πρότυπο σύνδεσμο παράδοσης. (2) Το πλοίο επιθεωρήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου......του Π.Δ........και η επιθεώρηση αποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός του πλοίου και η κατάσταση αυτού είναι από κάθε άποψη ικανοποιητική και ότι το πλοίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Π.Δ......... Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει μέχρι.................................. Εκδόθηκε...........................την.............................19........Ο Διευθυντής Άρθρο Δεύτερο Έναρξη ισχύος Η θέση σε ισχύ του Κανονισμού που τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν προεδρικό διάταγμα, αρχίζει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφος 1 (α) και 12 του Ν. 1269/1982 «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «Περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του πρωτοκόλλου του 1978 που αναφέρεται σ αυτή τη Σύμβαση» (Ά 89).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1,32 παράγραφος 2,36 παράγραφος 2 και 46 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Ά 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Ά 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 324/21.3.1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 551/23.10.1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-12-06 Κανονισμός για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα λύματα των πλοίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/268
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμμόρφωση πλοίων προς τις απαιτήσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 400/1996 (Α΄ 268). 2002/374 2002