Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Θέση σ εφαρμογή Τίθεται σεφαρμογή ο Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης, ο οποίος έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α Γενικά ΑΡΙΘΜ. ΑΡΘΡΟΥ ΘΕΜΑ1.Όροι και ορισμοί 2.Ισχύς και εφαρμογή του Κανονισμού 3.Κατάταξη επικινδύνων ειδών 4.Μέτρηση σημείου ανάφλεξης 5.Περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου ΜΕΡΟΣ Β Φόρτωση, εκφόρτωση, διακίνηση και παραμονή επικινδύνων ειδών στους λιμένες ΑΡΙΘΜ.ΑΡΘΡΟΥ ΘΕΜΑ6. Γενικές διατάξεις 7.Συσκευασίες επικινδύνων ειδών 8.Γενικά μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων ειδών 9.Φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων ειδών της κλάσης «1» 10.Φόρτωση και εκφόρτωση των υπολοίπων (πλην εκρηκτικών) επικινδύνων ειδών 11.Ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση ευφλέκτων 12.Χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών 13.Προστασία προσωπικού 14.Παραμονή επικινδύνων ειδών σε λιμένες 15.Άλλες υποχρεώσεις υπευθύνων φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών 16.Συμπληρωματικές υποχρεώσεις του πλοιάρχου του πλοίου 17.Υποχρεώσεις φορέων εκμετάλλευσης λιμένα 18.Άλλες υποχρεώσεις 19.Υποχρεώσεις ενημέρωσης 20.Κενά μέσα συσκευασίας 21.Εκτέλεση εργασιών επισκευής ΜΕΡΟΣ Γ Μεταφορά των επικινδύνων ειδών δια θαλάσσης ΑΡΙΘΜ.ΑΡΘΡΟΥ ΘΕΜΑ22. Σήμανση και επιγραφές 23.Γενικές αρχές στοιβασίας 24.Στοιβασία και έχμαση των επικινδύνων ειδών 25.Μεταφορά κατά κατηγορία πλοίων 26.Συσκευασία 27.Διαχωρισμός των επικινδύνων φορτίων 28.Μεταφορά επικινδύνων ειδών με Ο/Γ πλοία 29.Ειδικές διατάξεις για την κατ εξαίρεση μεταφορά ορισμένων επικινδύνων ειδών με Ε/Γ και Ε/Γ- Ο/Γ πλοία ΑΡΙΘΜ. ΑΡΘΡΟΥ ΘΕΜΑ 30. Εκτακτα ειδικά δρομολόγια Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών 31. Προϋποθέσεις μεταφοράς επικινδύνων ειδών που παρουσιάζουν συχνή διακίνηση με Ο/Γ πλοία 32. Επιπλέον διατάξεις για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με Φ/Γ πλοία ενός κύτους 33. Μεταφορά θερμών φορτίων 34. Μεταφορά επικινδύνων ειδών σε εμπορευματοκιβώτια 35. Μεταφορά επικινδύνων ειδών με φορτηγίδες 36. Μεταφορά επικινδύνων ειδών της κλάσης «1» εκρηκτικά 37. Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «2» 38. Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «3» 39. Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3 40. Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων 5.1,5.2 41. Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων 6.1, 6.2 42 Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «7» 43. Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών της κλάσης «8» 44. Μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με πλοία 45. Πρόληψη πυρκαϊάς και μέσα πυρασφάλειας 46. Αναφορές ατυχημάτων 47. Επικίνδυνα είδη που προορίζονται για χρήση στα πλοία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Κλάση«1»Εκρηκτικά. Φόρτωση - εκφόρτωση - διακίνηση εκρηκτικών σε λιμένες και μεταφορά αυτών με φορτηγά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα ΜΕΡΟΣ Α Φόρτωση - εκφόρτωση - διακίνηση εκρηκτικών σε λιμένες ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ ΘΕΜΑ 1. Δήλωση του φορτωτή 2. Σήμανση 3. Συσκευασία 4. Παραμονή - αγκυροβολία - φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά 5. Γενικά μέτρα ασφαλείας κατά την παραμονή -φόρτωση - εκφόρτωση και διακίνηση εκρηκτικών στους λιμένες ΜΕΡΟΣ Β Μεταφορά εκρηκτικών με φορτηγά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ ΘΕΜΑ 6.Ι Πρόληψη πυρκαϊάς και μέσα πυρασφαλείας ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ ( ΘΕΜΑ7 Γενικές απαιτήσεις για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία της κλάσης «1» 8. Ασφαλής ανάρτηση πυρομαχικών 9. Στοιβασία 10. Διαχωρισμός 11. Χρήση φορτηγίδων 12 Μεταφορά εκρηκτικών με Φ/Γ-Π/Κ πλοία 13. Μεταφορά εκρηκτικών με Ο/Γ πλοία 14. Μεταφορά εκρηκτικών με άλλα εμπορικά πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα 15 Βεβαίωση καταλληλότητας πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» ΜΕΡΟΣ Γ Επισκευές σε πλοία που περιέχουν εκρηκτικά ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ ΘΕΜΑ 16. Εκτέλεση εργασιών επισκευής ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Α» Στοιβασία εκρηκτικών (Αποθήκες) ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ ΘΕΜΑ 1. Κατηγορίες στοιβασίας 2. Κατηγορία στοιβασίας Ι (συνήθης) 3. Κατηγορία στοιβασίας ΙΙ (αποθήκη) 4. Κατηγορία στοιβασίας ΙΙΙ (πυροτεχνουργικά) 5. Κατηγορία στοιβασίας ΙV 6. Στοιβασία ανοικτού καταστρώματος 7. Στοιβασία «χύδην» βλημάτων, ναρκών καθώς και συσκευασμένων πυρομαχικών μέσα στο πλοίο 8. Χρήση μηχανικών μέσων για τη στοιβασία 9 ισοδύναμες ρυθμίσεις 10. Εκρηκτικά, πυρομαχικά των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Β» Κλάση «1» (Εκρηκτικά) Γενική κατάταξη και στοιβασία εκρηκτικών σε πλοία ΜΕΡΟΣ «Α» Εκρηκτικές ουσίες (Πίνακας εκρηκτικών ουσιών με προϋποθέσεις στοιβασίας και μεταφοράς για κάθε είδος χωριστά) ΜΕΡΟΣ «Β» Πυρομαχικά (Πίνακας πυρομαχικών με προϋποθέσεις στοιβασίας και μεταφοράς για κάθε είδος χωριστά) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Γ» Προδιαγραφές περονοφόρων οχημάτων που λειτουργούν με τελείως κλειστούς συσσωρευτές και μεταφέρουν εκρηκτικά φορτία ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ ΘΕΜΑ 1. 2. Εισαγωγή Γενικά ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ ΘΕΜΑ 3. Απαιτήσεις κατασκευής 4. Επισήμανση 5. Πρόγραμμα συντήρησης 6. Κατάσταση ελέγχου 7. Εφαρμογή - Πιστοποίηση ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Δ» 1. Ελάχιστες αποστάσεις 2. Μέγιστη ποσότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Μεταφορά με φορτηγά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα επικινδύνων ειδών των κλάσεων 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 και 9 (Πίνακας των παραπάνω ουσιών κατά κλάση με τις προϋποθέσεις σήμανσης , στοιβασίας και μεταφοράς για κάθε είδος χωριστά) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με πλοία. ΜΕΡΟΣ «Α» Γενικά Άρθρο 1 Όροι και ορισμοί Στον Κανονισμό αυτό, εκτός εάν αλλιώς ειδικά ορίζεται, νοείται: (1)«Δ.Ε.Ε.Π.»: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων που έχει έδρα στον Πειραιά. (2) «Επιβατηγό Πλοίο» (Ε/Γ): Κάθε πλοίο που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες. (3) «Φορτηγό Πλοίο» (Φ/Γ): Κάθε πλοίο που δεν είναι επιβατηγό. (4)«Οχηματαγωγό Πλοίο» (Ο/Γ): Κάθε πλοίο που από κατασκευή ή μετασκευή και από τη διάταξη και το μέγεθος των χώρων του, προορίζεται κατά κύριο σκοπό για την παραλαβή και μεταφορά οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται με τα ίδια τους μέσα ή με ρυμούλκηση. (5) «Επιβατηγό Οχηματαγωγό» (Ε/Γ-Ο/Γ): Κάθε οχηματαγωγό πλοίο που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες. (6) «Φορτηγό Οχηματαγωγό» (Φ/Γ-Ο/Γ): Κάθε οχηματαγωγό πλοίο που δεν είναι επιβατηγό. (7) «Κλειστοί χώροι οχημάτων»: Οι χώροι οχημάτων που ευρίσκονται επί του καταστρώματος εξάλων και περιβάλλονται από κλειστή υπερκατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 10 (β) του Κανονισμού 3 της Διεθνούς Σύμβασης περί Γραμμών Φορτώσεως 1966 που κυρώθηκε με το Ν.391/68 (Α125) όπως ισχύει κάθε φορά. (8) «Επιβάτης»: Κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο εκτός από τον Πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος. (9)«Μέλη Πληρώματος»: Το σύνολο των προσώπων που είναι ναυτολογημένα στο πλοίο. (10)«Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ»: Η Διεθνής Σύμβαση «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλλάση» που κυρώθηκε με το ν. 1045/80 (Α 95) όπως ισχύει κάθε φορά. (11)«Επικίνδυνο είδος»: Η συσκευασμένη επικίνδυνη ουσία. Οι επικίνδυνες ουσίες πρέπει να ευρίσκονται σε ένα κατάλληλο είδος συσκευασίας περιλαμβανομένων στον όρο αυτό των διαφόρων καλυμμάτων, περιβλημάτων και των μονάδων. (12) «Μονάδα»: Κάθε όχημα, εμπορευματοκιβώτιο, παλέτα, βαγόνι τραίνου και αποσυνδεόμενη ή φορητή δεξαμενή ή δεξαμενή επί οχήματος (βυτιοφόρο). (13) «Μονάδα Κλειστού Τύπου»: Κάθε μονάδα που είναι καλά κλειστή από όλες τις μεριές, επιτρεπόμενης μόνο της ύπαρξης εξαεριστικών όπου απαιτείται (π.χ βυτιοφόρο υγρών καυσίμων). Ανοικτή μονάδα είναι κάθε μονάδα που δεν είναι κλειστή. (14)«Φορτηγίδα»: Κάθε πλωτό μέσο που σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του, χρησιμοποιείται, για την πραγματοποίηση φορτοεκφορτώσεων επικινδύνων ειδών επί πλοίων όταν αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν για οποιοδήποτε λόγο σε λιμενικές εγκαταστάσεις. Στον όρο αυτό υπάγονται και τα Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου που χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς. (15)«Μαζική έκρηξη»: Είναι η έκρηξη που επηρεάζει στιγμιαία ολόκληρη τη γόμωση του εκρηκτικού. (16) «Υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης»: Είναι ο εκάστοτε επικεφαλής της ομάδας του φορέα (Οργανισμός Λιμένα, Λιμενικό Ταμείο, Ο.Τ.Α ή ιδιώτης) που εκτελεί τη φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνου είδους. Στις φορτώσεις και εκφορτώσεις επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 προβλέπεται επιπλέον και η παρουσία του οριζόμενου στο Παράρτημα Α του Κανονισμού προσώπου (εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) που στην περίπτωση αυτή και αυτός επιπλέον των παραπάνω είναι υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης. (17)«Υπεύθυνος Αξιωματικός»: Ο αξιωματικός του πλοίου που ορίζεται εγγράφως από τον πλοίαρχο αυτού. (18) «ΙΜDG-ΙΜΟ-CΟDΕ»: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Ειδών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. (19) «Ενιαίες Μεταφορές»: τα συστήματα των, κατά ενιαίο τρόπο, συνδυασμένων μεταφορών, χωρίς την άμεση μεταφόρτωση του ίδιου του μεταφερόμενου εμπορεύματος, αλλά με τη μετακίνηση από μέσου σε μέσο μιας ολόκληρης μονάδας, π.χ. εμπορευματοκιβωτίων, παλετών κ.λ.π. (20)«Χώρος συσκευασίας»: Ο εσωτερικός χώρος των κιβωτίων, βαρελιών, δοχείων, φιαλών, δεξαμενών κ.λ.π της συσκευασίας των επικινδύνων ουσιών. (21) «Θερμό φορτίο»: Το φορτίο που έχει υγρές ουσίες σε θερμοκρασία 100°C και πάνω ή στερεές ουσίες σε θερμοκρασία 240°C και πάνω. (22) «Θερμή εργασία επισκευής»: Η εργασία συγκόλλησης, κοπής, πυράκτωσης και γενικά κάθε εργασία επισκευής που συνεπάγεται τη χρήση οργάνων ή συσκευών που παράγουν φωτιά, φλόγα, σπινθήρες ή ηλεκτρικά τόξα. (23)«Ψυχρή εργασία επισκευής»: Κάθε εργασία επισκευής που δεν είναι θερμή. (24)«Εκρηκτικά»: Τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1». Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και τα πυρομαχικά. (25) «Αδειούχος Χημικός ή Χημικός Μηχανικός»: Ο πτυχιούχος Χημικός ή ο διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής όπως ορίζεται στους ειδικούς κανονισμούς λιμένα που ρυθμίζουν θέματα φόρτωσης - εκφόρτωσης επικινδύνων φορτίων. (26) «Εύφλεκτα»: Τα επικίνδυνα είδη που από τον Κανονισμό μεταφοράς τους με πλοία ανήκουν στις κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3 ή την υποκλάση 2.1 ή που ανήκουν σε άλλες κλάσεις και προβλέπεται να φέρουν σήμανση της υπόκλασης 2.1 ή των παραπάνω κλάσεων. (27) «ΕΜS»: Ο οδηγός έκτακτης ανάγκης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για ατυχήματα από επικίνδυνα είδη. (28) «ΜFΑG»: Ο ιατρικός οδηγός πρώτων βοηθειών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για ατυχήματα από επικίνδυνα είδη. (29)«Πυροκρότηση (DΕΤΟΝΑΤΙΟΝ) »: Η χημική μεταβολή εκρηκτικής ύλης προς αέρια προϊόντα που γίνεται με ταχύτητα υπερήχων και συνοδεύεται με την εμφάνιση κρουστικού κύματος. (30) «Υπάρχοντα πλοία»: Τα πλοία των οποίων η τρόπιδα τέθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού αυτού ή τα πλοία τα οποία κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν ευρίσκοντο σε παρεμφερές προς το πιο πάνω στάδιο κατασκευής ή τα Ο/Γ πλοία των οποίων η μετασκευή σε Ο/Γ δεν άρχισε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. (31) «Νέα πλοία»: Τα πλοία που δεν είναι υπάρχοντα. (32) «Ο.Τ.Α»: Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άρθρο 2 Ισχύς και Εφαρμογή του Κανονισμού 1 .Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού, εκτός εάν, στίς επί μέρους διατάξεις, προβλέπεται διαφορετικά, εφαρμόζονται: 1.1Για τη φόρτωση, εκφόρτωση σε/από Ελληνικά ή ξένα πλοία ή πλωτά, διακίνηση και παραμονή επικινδύνων ειδών όσον αφορά τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη, λιμένων, όρμων καθώς και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών και των υφισταμένων τους Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και 1.2 Κατά τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων : (1)Με Ελληνικά εμπορικά πλοία μεταξύ Ελληνικών λιμένων. (2)Με ξένα εμπορικά πλοία που έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να εκτελούν τέτοιου είδους μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμένων. (3)Με φορτηγίδες. 2.0ι διατάξεις του Μέρους «Β» του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται και σε πλοία ή πλωτά που είναι ήδη φορτωμένα με επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 (εκτός αυτών της κατηγορίας 1.4S) και φορτώνουν ή εκφορτώνουν άλλα φορτία χωρίς να θίγεται η υπάρχουσα φόρτωση. 3.Στα πλοία που είναι ήδη φορτωμένα με επικίνδυνα είδη των κλάσεων 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8, 9 και της κατηγορίας 1.4S, μπορούν να φορτώνονται ή να εκφορτώνονται άλλα μη επικίνδυνα είδη σε περιοχές του λιμένα που προορίζονται για μη επικίνδυνα είδη χωρίς επιπρόσθετες προϋποθέσεις από αυτές που ισχύουν από τους Κανονισμούς μεταφοράς τους, τις διατάξεις για την εκτέλεση εργασιών επισκευής που περιέχονται στον Κανονισμό αυτό και την υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 19. Εφόσον έχουν φορτίο ραδιενεργό πρέπει να τυγχάνουν έγκρισης εισόδου στο λιμένα, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του κανονισμού αυτού. 4.Τα επικίνδυνα είδη που μεταφέρονται σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων όπως και αυτά που από τους ισχύοντες Κανονισμούς μεταφοράς τους εμπίπτουν στην κατηγορία των περιορισμένων ποσοτήτων μπορούν να φορτώνονται ή να εκφορτώνονται σε περιοχές του λιμένα που δεν προοορίζονται για επικίνδυνα είδη. 5.Η αποθήκευση και παραμονή των επικινδύνων ειδών στο λιμένα επιτρέπεται μόνο όταν και όπως καθορίζεται από το Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα ή τη Λιμενική Επιτροπή ή από τον Ο.Τ.Α ή εφόσον προβλέπεται από άλλους Κανονισμούς. 6.Τα επικίνδυνα είδη που πρόκειται να φορτωθούν σε πλοία ή εκφορτώθηκαν από πλοία και βρίσκονται στις χερσαίες περιοχές λιμένων πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης, συσκευασίας και σήμανσης, για τη μεταφορά των ειδών αυτών με πλοία, ανεξάρτητα από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς διατάξεις που τα διέπουν κατά την παραμονή τους στους λιμένες προέλευσης και τελικού προορισμού ή κατά τον πλου. 7.Για τα φωτιστικά σήματα κινδύνου, την ορμιδοβόλο συσκευή των πλοίων που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό τους και γενικά τα επικίνδυνα είδη που προορίζονται για χρήση στο πλοίο ισχύει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 47. 8.0 κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζεται: (α)Στις περιπτώσεις μεταφοράς επικινδύνων ειδών με πολεμικά πλοία ή βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και στις φορτώσεις ή εκφορτώσεις των ειδών αυτών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε/από εμπορικά πλοία. Στην τελευταία περίπτωση ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των εμπορικών πλοίων. (β) Για τα υγρά ή αέρια καύσιμα κάθε οχήματος που επιβιβάζεται σε Ο/Γ πλοίο και ευρίσκονται σε μόνιμη δεξαμενή ή φιάλη επάνω σαυτό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και την άδεια κυκλοφορίας του. Άρθρο 3 Κατάταξη επικινδύνων ειδώνΤα επικίνδυνα είδη κατατάσσονται στις εξής κλάσεις και υποκλάσεις:ΚΛΑΣΗ 1.(εκρηκτικά) (ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6). Υποκλάση 1.1 Είδη που έχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης. Υποκλάση 1.2 Είδη που έχουν κίνδυνο ανατίναξης, όχι όμως μαζικής έκρηξης. Υποκλάση 1.3 Είδη που έχουν κίνδυνο πυρκαϊάς και μικρότερο κίνδυνο έκρηξης ή μικρότερο κίνδυνο ανατίναξης, ή και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο μαζικής έκρηξης. Η υποκλάση αυτή συμπεριλαμβάνει είδη: (α)που προκαλούν σημαντική θερμότητα ακτινοβολίας, ή (β)που καίγονται το ένα μετά το άλλο, παράγοντας μικρά αποτελέσματα έκρηξης ή ανατίναξης ή και τα δύο. Υποκλάση 1.4 Ουσίες και είδη που δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο. Αυτή η υποκλάση περιλαμβάνει είδη που παρουσιάζουν μικρό μόνο κίνδυνο, σε περίπτωση έναυσης ή ενεργοποίησης τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα αποτελέσματα των αντιδράσεων αυτών περιορίζονται κύρια μέσα στο χώρο συσκευασίας και συνήθως δεν προκαλούν εκτίναξη μεγάλων τεμαχίων ή σε μεγάλη απόσταση. Πυρκαϊά έξω από το χώρο της συσκευασίας πρακτικά δεν προκαλεί μαζική έκρηξη ολόκληρου του περιεχόμενου του χώρου συσκευασίας. Υποκλάση 1.5 Η υποκλάση αυτή περιλαμβάνει εκρηκτικά είδη που έχουν πολύ μικρή πιθανότητα ενεργοποίησης ή μετάβασης από την καύση στην έκρηξη κάτω από κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Ως ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να εκρήγνυται στη «δοκιμή πυρκαϊάς»(καύσης) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΜDG-ΙΜΟ-CΟDΕ. Υποκλάση 1.6 Η υποκλάση αυτή περιλαμβάνει αντικείμενα που περιέχουν μη ευαίσθητες ουσίες για πυροκρότηση και δεν εγκυμονούν κίνδυνο μαζικής έκρηξης. ΚΛΑΣΗ 2.Αέρια (Μόνιμα, Υγροποιημένα υπό πίεση, διαλυμένα υπό πιέση, υγροποιημένα σε χαμηλή θερμοκρασία). (ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ2.1,2.2,2.3)2.1 Εύφλεκτα αέρια. 2.2 Αφλεκτα αέρια. 2.3 Δηλητηριώδη αέρια. ΚΛΑΣΗ 3.Εύφλεκτα υγρά (ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ 3.1, 3.2, 3.3) 3.1 Υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω των -18°C (σε δοκιμή κλειστού δοχείου). 3.2 Υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ -18°C και 23°C (σε δοκιμή κλειστού δοχείου). 3.3 Υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23°C και 61°C (σε δοκιμή κλειστού δοχείου). Κατεξαίρεση και ανεξάρτητα από το σημείο ανάφλεξης τους, στην υποκλάση αυτή υπάγονται και τα πετρέλαια τύπου ΜΑΖΟΥΤ. Το μέγιστο σημείο ανάφλεξης για να θεωρηθεί εύφλεκτο ένα συσκευασμένο υγρό είναι 61°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου. ΚΛΑΣΗ 4.1 Εύφλεκτα στερεά. Τα είδη αυτής της κλάσης έχουν την κοινή ιδιότητα να αναφλέγονται ευχερώς από εξωτερικά αίτια όπως είναι ο σπινθήρας ή η φλόγα και να καίγονται ταχέως. ΚΛΑΣΗ 4.2 Είδη υποκείμενα σε αυτανάφλεξη. Τα είδη της κλάσης αυτής είναι στερεά ή υγρά και έχουν την ιδιότητα να επηρεάζονται άμεσα από τη θερμότητα και να αναφλέγονται. ΚΛΑΣΗ 4.3 Είδη που εκλύουν εύφλεκτα αέρια όταν υγρανθούν. Τα είδη της κλάσης αυτής είναι στερεά ή υγρά και έχουν την ιδιότητα να αναδίδουν εύφλεκτα αέρια όταν έλθουν σε επαφή με το νερό. ΚΛΑΣΗ 5.1 Οξειδωτικά είδη. Τα είδη της κλάσης αυτής δεν είναι απαραίτητα εύφλεκτα παράγουν όμως οξυγόνο και μπορεί να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην καύση άλλου υλικού. ΚΛΑΣΗ 5.2 Οργανικά υπεροξείδια. Πολλά είδη της κλάσης αυτής είναι εύφλεκτα, ενεργούν ως οξειδωτικά, μπορούν να υποστούν, εκρηκτική διάσπαση, να προκαλέσουν επικίνδυνες αντιδράσεις με άλλες ουσίες, να καούν ταχέως και να είναι ευπαθή σε κρούση ή τριβή. ΚΛΑΣΗ 6.1 Δηλητηριώδη είδη. Τα είδη αυτά μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρή βλάβη στην υγεία αν ληφθούν από το στόμα ή εισπνευσθούν ή έλθουν σε επαφή με το δέρμα. ΚΛΑΣΗ 6.2 Μολυσματικά είδη. Μολυσματικά είδη είναι τα είδη που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς. ΚΛΑΣΗ 7 Ραδιενεργά είδη. Είναι είδη που εκπέμπουν ακτινοβολία της οποίας η ειδική ενέργεια είναι μεγαλύτερη των 2 μCi/g (70 ΚΒG/ΚG). ΚΛΑΣΗ 8 Διαβρωτικά είδη. Η κλάση αυτή περιλαμβάνει είδη στερεά ή υγρά τα οποία σε φυσιολογική κατάσταση έχουν την ιδιότητα να είναι ικανά να προσβάλουν το ανθρώπινο δέρμα. Η διαρροή μιας τέτοιας ουσίας από το μέσο συσκευασίας της μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για το υπόλοιπο φορτίο του πλοίου. ΚΛΑΣΗ 9 Διάφορα επικίνδυνα είδη. Τα είδη που παρουσιάζουν κίνδυνο και δεν μπορούν να περιληφθούν στις προηγούμενες κλάσεις, τα υγρά που μεταφέρονται σε θερμοκρασία 100°C και πάνω, τα στερεά που μεταφέρονται σε θερμοκρασία 240°C και πάνω και οι ουσίες που δεν αφορούν το κεφάλαιο VΙΙ/ Α της Δ.Σ ΠΑΑΖΕΘ και αφορούν το παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ ΜΑRΡΟL 73/78. Άρθρο 4 Μέτρηση σημείου ανάφλεξηςΓια τη μέτρηση του σημείου ανάφλεξης πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συσκευές ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μέθοδο: (α).Οι συσκευές ΑΒΕL ή ΑΒΕL-ΡΕΝSΚΥ για τη μέθοδο κλειστού δοχείου και (β) Οι συσκευές CLΕVΕ-LΑΝD, ΡΕΝSΚΥ-ΜΑRΤΕΝS CΟΡΕΝ και ΤΑGLΙΑΒUS για τη μέθοδο ανοικτού δοχείου. Άρθρο 5 Περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου1 .Σε περιόδους κρίσης ή πολέμου, προκειμένου για επικίνδυνα φορτία που διακινούνται για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων αναστέλλεται η εφαρμογή: (α) Των παραγράφων 2, 3, 4, 5 του άρθρου 6. (β) Της παραγράφου 8 του άρθρου 8. (γ) Των άρθρων 10 και 14. (δ) Των παραγράφων 1,2,3 του άρθρου 19. (ε) Των άρθρων 20, 21, 22,23, 25, 26, 27. (στ)Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 28. (ζ) Των άρθρων 29, 30, 31, 33, 34,35, 36. (η) Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37. (θ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 38. (ι) Των άρθρων 42, 44, 46, 47. (ια)Των παραγράφων 1.1, 1.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6 έως και 16του Παραρτήματος «Α». (ιβ) Όλων των Προσαρτημάτων του Παραρτήματος «Α». (ιγ)Των Παραρτημάτων «Β» και «Γ». 2.Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς και διακίνησης εκρηκτικών και άλλων επικινδύνων ουσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και της Υπηρεσίας Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης (ΥΠ/ΠΧΛ). ΜΕΡΟΣ «Β» Φόρτωση, εκφόρτωση, διακίνηση και παραμονή επικινδύνων ειδών στους λιμένες Άρθρο 6 Γενικές διατάξεις 1 .Κατά την αγκυροβολία και την πρόσδεση των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη, τον ορισμό περιοχών του λιμένα και την λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας στους λιμένες λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 2.Η ρύθμιση λεπτομερειών που ανάγονται στα παραπάνω θέματα, εφόσον απαιτούνται, γίνεται από το Συμβούλιο Οργανισμού Λιμένα ή τη Λιμενική Επιτροπή ή του κάθε φορά αρμόδιου οργάνου ή φορέα (λ.χ Ο.Τ.Α). 3.Σε περίπτωση που στους χώρους φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών διαπιστωθούν ελλείψεις ή αντικανονικότητες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, περιουσία ή περιβάλλον, διακόπτονται οι εργασίες με μέριμνα και ευθύνη των υπευθύνων, όπως ορίζονται στον Κανονισμό αυτό μέχρις ότου αποκατασταθούν. 4.Η σήμανση και η συσκευασία των επικινδύνων ειδών που διακινούνται στους λιμένες θα πληρεί τις διατάξεις που αναφέρονται στους κανονισμούς μεταφοράς των ειδών αυτών με πλοία. 5.Για την παραμονή ασυμβίβαστων ειδών σε ανοικτούς χώρους ή πλωτά μέσα του λιμένα ισχύουν οι αποστάσεις που προβλέπονται για τη μεταφορά τους σε ανοικτά καταστρώματα, σε κλειστούς δε χώρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαχωρισμού κατά τη μεταφορά, εξομοιουμένων των όρων «κλειστή αποθήκη» και «κλειστός χώρος» με τους όρους «κύτος» και «διαμέρισμα», αντίστοιχα. Εναλλακτικά αντί του παραπάνω διαχωρισμού για την παραμονή ασυμβίβαστων ειδών σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους ή πλωτά μέσα του λιμένα αρκεί να διενεργούνται τακτικές περιπολίες ώστε: 1)Να διαπιστώνεται ότι αυτά δεν παρουσιάζουν διαρροές από τη συσκευασία. 2)Η τοποθέτηση των παρτίδων των ειδών αυτών να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει παρακολούθηση της κατάστασης της συσκευασίας τους και να είναι εύκολη η γρήγορη απομάκρυνση εκείνων που τυχόν παρουσιάζουν διαρροή. Η πιο πάνω παρακολούθηση διενεργείται από αρμόδιους υπαλλήλους των Οργανισμών Λιμένων ή Λιμενικών Ταμείων ή Ο.Τ.Α ανάλογα. 6.Στις περιπτώσεις ενιαίων μεταφορών οι αρμόδιοι ναυτικοί πράκτορες υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τους υπεύθυνους φόρτωσης ή εκφόρτωσης για το είδος, τους κινδύνους, τις ποσότητες και τη στοιβασία των επικινδύνων ειδών. Άρθρο 7 Συσκευασίες επικινδύνων ειδών1.Οι συσκευασίες των επικινδύνων ειδών πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος από αυτά, να εξασφαλίζεται η ασφαλής φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των περιεχομένων ουσιών και να ελαχιστοποιείται η επικινδυνότητα τους. 2.Η εξασφάλιση των παραπάνω αποτελεί ευθύνη εκείνου που ενεργεί τη συσκευασία. 3.Σε περίπτωση αλλοίωσης της συσκευασίας κατά τις εργασίες της φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μεταφοράς σε λιμένα, η αποκατάσταση της πρέπει να ρυθμιστεί αμέσως από τον πράκτορα ή το φορτωτή πριν τη φόρτωση στο πλοίο ή τον πράκτορα ή τον παραλήπτη πριν την εκφόρτωση. Για τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» τις παραπάνω ρυθμίσεις διενεργεί ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που ορίζεται στο Παράρτημα «Α». 4.0ι συσκευασίες των επικινδύνων που βρίσκονται στις χερσαίες περιοχές πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι διατάξεις που ισχύουν για τη μεταφορά των επικινδύνων ειδών με πλοία. Άρθρο 8 Γενικά μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων ειδών Κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση των επικινδύνων ειδών πρέπει να τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 1 .Οι καιρικές συνθήκες στη θέση φόρτωσης ή εκφόρτωσης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην εγκυμονούν κίνδυνο για το φορτίο και το πλοίο, όπως σε περίπτωση αστραπών, ισχυρού κυματισμού και ανέμου. 2.Με μέριμνα κατά περίπτωση των Πλοιάρχων ή Κυβερνητών τα πλοία, που φορτώνουν ή εκφορτώνουν επικίνδυνα είδη και οι φορτηγίδες που χρησιμοποιούνται για την προς ή από τα πλοία μεταφορά να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και τα πληρώματα τους ή το προσωπικό τους ενημερωμένα και σε ετοιμότητα. 3.Τα διατιθέμενα πυροσβεστικά μέσα του πλοίου, της φορτηγίδας ή επί μη αυτοκινούμενης φορτηγίδας του ρυμουλκούντος αυτή, πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. 4.Η αγκυροβολία του πλοίου έξω από το λιμένα ή η πρόσδεση αυτού καθώς και των φορτηγίδων στον προβλήτα ή μεταξύ τους, πρέπει να είναι ασφαλής. 5.Οι χειρισμοί των επικινδύνων ειδών πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η συσκευασία τους. 6.Τα μέσα φόρτωσης ή εκφόρτωσης που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να ελέγχονται πριν από την έναρξη των εργασιών, από τους κατά περίπτωση υπεύθυνους της φορτοεκφόρτωσης προκειμένου να διαπιστώνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. 7.Τυχόν ανοίγματα του πλοίου, μεταξύ χώρου φορτίου και λοιπών χώρων, πρέπει να παραμένουν κλειστά. 8.Τα σχήματα, σήματα και φανοί που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Σύγκρουσης (ν.δ 93/74 (Α293)) πρέπει να είναι αναρτημένα και αναμμένοι αντίστοιχα.9.Μεταξύ πλοίου ή φορτηγίδας και ξηράς, πρέπει να υπάρχει σύστημα και προσυμφωνημένος τρόπος επικοινωνίας. 10.Πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η ευχερής και ασφαλής αποεπιβίβαση των ατόμων που έχουν άδεια του Πλοιάρχου του πλοίου ή είναι εξουσιοδοτημένα απαυτόν και προκειμένου για Ο/Γ πλοία η φόρτωση ή εκφόρτωση οχημάτων. Άρθρο 9 Φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων ειδών της κλάσης «1» Οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών της κλάσης «1» πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος «Α» επιπλέον των άλλων διατάξεων του Κανονισμού αυτού. Άρθρο 10 Φόρτωση και εκφόρτωση των υπολοίπων (πλην εκρηκτικών) επικινδύνων ειδών 1 Το άρθρο αυτό δεν αφορά τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1». 2.Επιτρέπεται η διενέργεια φορτώσεων ή εκφορτώσεων επικινδύνων ειδών (πλην των εκρηκτικών) απευθείας σε/από πλοία ή φορτηγίδες μέσα στο λιμένα σε λιμενικές εγκαταστάσεις ή προβλήτες που έχουν επιλεγεί από το Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα ή τη Λιμενική Επιτροπή ή τον Ο.Τ.Α. 3.Τα επικίνδυνα είδη πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από την προβλήτα εκφόρτωσης με μέριμνα του παραλήπτη. Εφόσον υπάρχουν ειδικοί χώροι του λιμένα που έχουν καθορισθεί από το Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα ή τη Λιμενική Επιτροπή ή τον Ο.Τ.Α είναι δυνατόν τα επικίνδυνα είδη να αποθηκεύονται στους χώρους αυτούς προσωρινά. 4.Κατ εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τα επικίνδυνα είδη των κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3, 8 και 9 τα οποία στον ΙΜDG-ΙΜΟ-CΟDΕ κατατάσσονται στην ομάδα συσκευασίας ΙΙΙ ή δεν κατατάσσονται σε ομάδα συσκευασίας λόγω του ότι παρουσιάζουν μικρό βαθμό επικινδυνότητας και δεν απαιτούν σήμανση, καθώς και ο φθαλικός ανυδρίτης, μπορούν να φορτώνονται, να εκφορτώνονται και να παραμένουν σε περιοχές λιμένα που δεν προορίζονται για διακίνηση επικινδύνων ειδών. 5.Τα θέματα φόρτωσης, εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών και εισόδου σε λιμένα πλοίων με επικίνδυνα είδη, που από τις ισχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονται ραδιενεργά ρυθμίζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για ραδιενεργά υλικά Υπηρεσίας Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ή του εξουσιοδοτημένου απαυτήν επιστήμονα περιλαμβανομένων και αυτών που καθορίζονται στις παρ. 1.1.7.1.1, 1.1.7.1.2, 1.1.7.1.5 της Υ.Α 14632 (ΦΟΡ) 1416 (Φ.Ε.Κ 539 Β7 19-7-91) «Εγκριση κανονισμών Ακτινοπροστασίας». Οι εξουσιοδοτημένοι επιστήμονες οφείλουν σε όλες τις περιπτώσεις να κοινοποιούν όλα τα στοιχεία και τις ρυθμίσεις που υποδεικνύουν στην αρμοδία Υπηρεσία του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ή της ΕΕΑΕ. Επιτόπιες μετρήσεις ραδιενέργειας και γενικά έλεγχοι των φορτίων θα εκτελούνται εφόσον κρίνεται από τους παραπάνω φορείς απαραίτητο. Οι παραπάνω ρυθμίσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, στον Οργανισμό Λιμένα ή το Λιμενικό Ταμείο (εφόσον απαιτείται) ή τον Ο.Τ.Α με μέριμνα του αρμοδίου πράκτορα ή φορτωτή ή παραλήπτη. Άρθρο 11 Ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση εύφλεκτων Κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση ευφλέκτων: 1 .Απαγορεύεται στην περιοχή και σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων: (α) Η εκτέλεση θερμών εργασιών (β) Το κάπνισμα (Υ) Η χρήση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων και (δ) Η παραμονή ατόμων μη σχετιζομένων με το πλοίο και το φορτίο. 2.Μεταξύ του πλοίου ή φορτηγίδας και ξηράς πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα παραβλήματα από υλικά που δεν προκαλούν σπινθήρες κατά την τριβή. 3.Εφόσον υπάρχει πυροσβεστικό δίκτυο στο λιμένα, πρέπει αυτό να είναι σε ετοιμότητα. 4.Εφόσον χρησιμοποιούνται περονοφόρα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για διακίνηση ευφλέκτων ειδών και να πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 84/528/Ε.Ο.Κ, 86/663/Ε.Ο.Κ και 89/240/Ε.Ο.Κ της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες εισήχθησαν αντίστοιχα στην Ελληνική έννομη τάξη με τις Υ.Α. Β 16147/2213 (Φ.Ε.Κ. 514 Β/88), Υ.Α. 17862/3432/6-9-90 (Φ.Ε.Κ. 644 Β/90) και Υ.Α. ΟΙΚ 5808 /13-3-91 (Φ.Ε.Κ. 235 Β/91) και αφορούν στα αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα. Οι περόνες των περονοφόρων οχημάτων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλο αντισπινθηριστικό υλικό. Άρθρο 12 Χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών 1 .Οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών που σύμφωνα με το Προσάρτημα «Β» του Παραρτήματος «Α» και το Παράρτημα «Β» για τη μεταφορά τους απαιτούν σήμανση εκρηκτικού, εξαιρουμένων των εκρηκτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των εκρηκτικών της κατηγορίας 1.4S επιτρέπεται να διεξάγονται από μία ώρα προ της ανατολής του ήλιου εώς μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου. 2.Οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης όλων των άλλων επικινδύνων ειδών, που δεν περιλαμβάνονται στη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των εκρηκτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των εκρηκτικών των Σωμάτων Ασφαλείας και των εκρηκτικών της κατηγορίας 1.4S επιτρέπεται να διεξάγονται όλο το εικοσιτετράωρο με την προϋπόθεση ότι από μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου έως μία ώρα προ της ανατολής του ηλίου υπάρχει επαρκής και κατάλληλος φωτισμός στην περιοχή φόρτωσης ή εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών. Ειδικώτερα για τα εκρηκτικά των Ενόπλων Δυνάμεων (με εξαίρεση την κατηγορία 1.4S), στις περιπτώσεις αυτές με μέριμνα και ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να τηρούνται και οι σχετικές διατάξεις της Υπηρεσίας Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης που αναφέρονται στις φορτοεκφορτώσεις αυτών των ειδών τη νύχτα. Άρθρο 13 Προστασία προσωπικού1.Το προσωπικό του πλοίου και των εγκαταστάσεων του λιμένα το οποίο απασχολείται στη φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση επικινδύνων ειδών, πρέπει να είναι επαρκές και κατάλληλα ενημερωμένο από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον υπεύθυνο φόρτωσης, εκφόρτωσης αντίστοιχα. 2.Απαγορεύεται η απασχόληση στις εργασίες χειρισμού ή φύλαξης επικινδύνων ειδών ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών. 3.Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση και διακίνηση επικινδύνων ειδών πρέπει να είναι κατάλληλα και ασφαλή για το σκοπό αυτό. 4.Απαγορεύεται η είσοδος ατόμων σε κλειστούς χώρους πλοίων που περιέχουν ή περιείχαν επικίνδυνα είδη στους οποίους υπάρχει το ενδεχόμενο παρουσίας επικινδύνων ατμών ή έλλειψης οξυγόνου, πρίν να γίνει από τον Πλοίαρχο ή από τον υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου ή από χημικό Ναυτιλίας, ανάλογα με την περίπτωση, έλεγχος με κατάλληλα όργανα προκειμένου να διαπιστωθεί η μη επικινδυνότητα των χώρων αυτών καθώς και η επάρκεια τους σε οξυγόνο. Άρθρο 14 Παραμονή επικινδύνων ειδών σε λιμένες Την αρμοδιότητα έγκρισης της παραμονής των επικινδύνων ειδών στους λιμένες την έχουν οι κατά περίπτωση Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία και Ο.Τ.Α σύμφωνα με τους ειδικούς Κανονισμούς τους και τις αποφάσεις των συμβουλίων ή επιτροπών τους αντίστοιχα. Άρθρο 15 Άλλες υποχρεώσεις υπευθύνων φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών Οι υπεύθυνοι φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών εκτός των άλλων υποχρεώσεων τους που ορίζονται στα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού αυτού πρέπει: (α) Να εξασφαλίζουν ότι υπάρχει τρόπος για απομόνωση κάποιου επικίνδυνου είδους που τυχόν δημιουργήσει κίνδυνο. (β) Να έχουν δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Άρθρο 16 Συμπληρωματικές υποχρεώσεις του πλοιάρχου του πλοίου Ο Πλοίαρχος του πλοίου στο/από το οποίο πρόκειται να φορτωθούν ή να εκφορτωθούν επικίνδυνα είδη είναι υποχρεωμένος εκτός των άλλων: (α) Να κατευθύνει το πλοίο στο χώρο που έχει επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 10 και το παράρτημα Α του Κανονισμού αυτού. (β) Να τοποθετεί σε όλες τις περιπτώσεις φόρτωσης ή εκφόρτωσης εκρηκτικών (πλην της κατηγορίας 1.4S) κατάλληλα ρυμούλκια (αγόμενα) επαρκών διαστάσεων στην πλώρη και πρύμνη για άμεση χρήση σε περίπτωση που απαιτηθεί ρυμούλκηση του πλοίου. (γ) Να διατηρεί το πλοίο σε κατάσταση ετοιμότητας ώστε σε περίπτωση κινδύνου να είναι δυνατή η απομάκρυνση του στο συντομώτερο δυνατό χρόνο. (δ) Να διατηρεί σε καλή κατάσταση τα μηχανήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια του πλοίου, το χειρισμό του φορτίου ή του έρματος. (ε) Να διατηρεί σε ετοιμότητα ικανό αριθμό μελών πληρώματος για αντιμετώπιση έκτακτου κινδύνου. (στ)Να έχει σε ετοιμότητα τα πυροσβεστικά μέσα του πλοίου και κατάλληλα εκπαιδευμένο στη χρήση αυτών των μέσων πλήρωμα. (ζ) Να μεριμνά για τη συνεχή επιτήρηση, λαμβάνοντας υπόψη του τη φύση, ποσότητα, συσκευασία και στοιβασία των επικινδύνων ειδών στο πλοίο. (η) Να έχει ανηρτημένο την ημέρα το προβλεπόμενο από το Διεθνή Κώδικα Σημάτων που έγινε αποδεκτός με την Υ.Α 60509/9/69/70 Φ.Ε.Κ 1404 Β/70, σήμα Β (κόκκινη σημαία) και τη νύκτα να έχει αναμμένο κόκκινο φανό ορατό σε όλο τον ορίζοντα, στο μεγάλο ιστό και σε ύψος των 2/3 αυτού, φωτιστικής έντασης τουλάχιστον 2 ναυτικών μιλίων. (θ) Να έχει στη διάθεση του και σε ετοιμότητα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας για άμεση ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος. Άρθρο Άρθρο 17 Υποχρεώσεις φορέων εκμετάλλευσης λιμένα Οι εγκαταστάσεις ξηράς του λιμένα που επιλέγονται για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών, πρέπει, με μέριμνα των φορέων εκμετάλλευσης του λιμένα (Οργανισμός Λιμένα, Λιμενικό Ταμείο, Ο.Τ.Α, ιδιώτες), να διαθέτουν: (α) Επαρκή σε αριθμό και ικανοποιητικής αντοχής μέσα για την ασφαλή πρόσδεση των πλοίων που φορτώνουν ή εκφορτώνουν επικίνδυνα είδη. (β) Τα σήματα (απαγόρευσης, προειδοποίησης, υποχρέωσης, κλπ) που προβλέπονται από τον κανονισμό αυτό και το Π.Δ 105/95 (Ά 67/95) που αφορά ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά. (γ) Επαρκή και κατάλληλο φωτισμό, όταν διενεργούνται φορτώσεις ή εκφορτώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρο 12 του Κανονισμού αυτού. Άρθρο 18 Άλλες υποχρεώσειςΤα παρακάτω άτομα πλέον των υποχρεώσεων τους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα είναι υπεύθυνα και για τα εξής: (α) Ο φορτωτής κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μεταφοράς των επικινδύνων ειδών για τυχόν κακή στοιβασία των ειδών αυτών στις μονάδες και εφόσον κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με το πλοίο και εκφόρτωσης δεν επήλθε μεταβολή της στοιβασίας αυτής. (β) Ο υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης των φορτίων αυτών στο πλοίο από προσωπικό ξηράς. (γ) Ο Πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος Αξιωματικός του πλοίου κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών από μέλη του πληρώματος του πλοίου. Άρθρο 19 Υποχρέωση ενημέρωσης1.Οι φορτωτές ή οι ναυτικοί πράκτορες ή οι αντιπρόσωποι του πλοίου ή οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις γενικά, ή οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων, πρέπει να παραδίδουν έγγραφα στην οικεία Λιμενική Αρχή φόρτωσης των επικινδύνων ειδών τουλάχιστον προ 24ωρου από την έναρξη φόρτωσης, αίτηση - δήλωση όπως το υπόδειγμα Ι. Οι παραπάνω αρμόδιοι (εκτός του φορτωτή) ή οι παραλήπτες φορτίου πρέπει να παραδίδουν έγγραφα στην οικεία Λιμενική Αρχή εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών τουλάχιστον προ 24ωρου από την έναρξη εκφόρτωσης, αίτηση - δήλωση όπως το υπόδειγμα ΙΙ. Στις περιπτώσεις φόρτωσης φορτίων που προορίζονται για το εξωτερικό ή εκφόρτωσης φορτίων πλοίων που προέρχονται από το εξωτερικό οι παραπάνω αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν εναλλακτικά αντί των υποδειγμάτων Ι,ΙΙ να είναι όπως προβλέπεται στον ΙΜDG-ΙΜΟ-CΟDΕ. Και στις δύο περιπτώσεις (φόρτωσης-εκφόρτωσης) η αίτηση - δήλωση μπορεί να σταλεί στη Λιμενική Αρχή με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιότυπο εξαιρουμένης της περίπτωσης των εκρηκτικών και μη περιλαμβανομένης στην εξαίρεση της κατηγορίας 1.4S. 2.Οταν οι φορτώσεις ή εκφορτώσεις στο/από το πλοίο γίνονται μέσω φορτηγίδας θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος φορτοεκφόρτωσης στη στήλη «συμπληρωματικών πληροφοριών» υποδειγμάτων Ι ή ΙΙ. 3.Οταν σένα πλοίο, που πρόκειται να καταπλεύσει ή αποπλεύσει σε λιμένα ή αγκυροβόλιο, είναι φορτωμένα ή πρόκειται να φορτωθούν επικίνδυνα είδη, στις περιπτώσεις που απαιτείται, πρέπει να ενημερώνεται η αρμοδία Λιμενική Αρχή του λιμένα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν, σύμφωνα με το Π .Δ 346/1994 (Α 183). 4.Πρίν από την έναρξη φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών σε/από πλοίο, οι πράκτορες ή οι φορτωτές ή οι παραλήπτες ή οι υπεύθυνοι φόρτωσης ή εκφόρτωσης εκρηκτικών (εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι) ανάλογα με την περίπτωση ενημερώνουν προφορικά τους εργάτες των συνεργείων (εφόσον υπάρχουν και δεν έχουν παλαιότερα ενημερωθεί) που εμπλέκονται στις παραπάνω εργασίες με: 1)Οδηγίες για αντιμετώπιση ατυχήματος (πυρκαϊά κλπ) από το συγκεκριμένο επικίνδυνο είδος. 2)Ιατρικές οδηγίες για παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος από το φορτίο. (γ)Τυχόν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας και ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για κάθε επικίνδυνο είδος και φυσικοχημικές επικίνδυνες ιδιότητες του φορτίου αυτού. Για τη σωστή κατάρτιση των παραπάνω οδηγιών συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές οδηγίες ΕΜS και ΜFΑG. 5.Σε όλα τα έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με πλοία πρέπει να αναγράφεται η ακριβής τεχνική ονομασία τους και να αναφέρεται η ακριβής κατάταξη τους. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Προς τη Λιμενική Αρχή φόρτωσης:.................................................................................. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη φόρτωση των παρακάτω επικινδύνων ειδών στο πλοίο Νηολόγιου....................................ΚΟΧ...................................... Ημερομηνία και ώρα έναρξης φόρτωσης........................................................................ Τοποθεσία.........................................................................................................................Α/Α ΑΡΙΘ. ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΚΙΝ. ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΚΙΝ. ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ ΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Τεχνική (ονομασία) ΚΛΑΣΗ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ή (Ανοικτός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή κλειστός χώρος) ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΣΥΜΠ/ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βεβαιώνουμε για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων φόρτωσης και μεταφοράς με πλοία επικινδύνων ειδών που είμαστε αρμόδιοι Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος............................................ (υπογραφή-στοιχεία) (Μόνο για την περίπτωση εκρηκτικών και εκτός της κατηγ. Ι.4S) Ο Πλοίαρχος.................................................................................. (υπογραφή-στοιχεία) (Μόνο για την περίπτωση εκρηκτικών και εκτός της κατηγ. Ι.4S) Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Ή Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Ή Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ή Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Ή Ο ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ονοματεπώνυμο.............................................Δ/νση.....................Τηλέφωνο.........................................Κινητό Τηλέφωνο............ Τelex.....................................................Τelefax....................Υπογραφή................................................................................. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Προς τη Λιμενική Αρχή εκφόρτωσης:........................................................................................ Παρακαλούμε να εγκρίνετε την εκφόρτωση των παρακάτω επικινδύνων ειδών από το πλοίο. Νηολογίου...................................................................... ΚΟΧ...................................... Ημερομηνία και ώρα έναρξης εκφόρτωσης.............................................................................. Τοποθεσία...................................................................................................................................Α/Α ΑΡΙΘ. ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΚΙΝ. ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΚΙΝ. ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ ΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Τεχνική (ονομασία) ΚΛΑΣΗ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ή (Ανοικτός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή κλειστός χώρος) ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΣΥΜΠ/ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βεβαιώνουμε για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων εκφόρτωσης από πλοία επικινδύνων ειδών που είμαστε αρμόδιοι Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος............................................ (υπογραφή - στοιχεία) (Μόνο για την περίπτωση εκρηκτικών και εκτός της κατηγ. Ι.4S) Ο Πλοίαρχος.................................................................................. (υπογραφή - στοιχεία) (Μόνο για την περίπτωση εκρηκτικών και εκτός της κατηγ. Ι.4S) Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Ή Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Ή Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ή Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Ή Ο ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ονοματεπώνυμο.............................................Δ/νση.....................Τηλέφωνο.........................................Κινητό Τηλέφωνο............ Τelex.....................................................Τelefax....................Υπογραφή................................................................................. Άρθρο 20 Κενά μέσα συσκευασίας 1.Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία, δεξαμενές, κιβώτια κλπ) που περιείχαν επικίνδυνες ουσίες εξακολουθούν και μετά την εκκένωση τους να θεωρούνται επικίνδυνα και γι αυτό έχουν την ίδια μεταχείριση με τα γεμάτα κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά τους εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου αυτού. 2.Κενά μέσα συσκευασίας που είχαν ουσίες της υποκλάσης 2.2 της κλάσης 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 και 9 εφόσον δεν έχουν δευτερεύουσα σήμανση κλάσης 3 και 5.2 μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μη επικίνδυνα εφόσον καθαριστούν καλά και συνοδεύονται από βεβαίωση χημικού ή χημικού μηχανικού ότι τα ήλεγξε και τα βρήκε απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες (βλέπε Υπόδειγμα ΙΙΙ) του παρόντος άρθρου. Οι βεβαιώσεις θα υποβάλλονται στους Οργανισμούς Λιμένων, στα Λιμενικά Ταμεία ή στους Ο.Τ.Α (εφόσον απαιτείται) και στις Λιμενικές Αρχές από τους ενδιαφερομένους. 3.Κενά μέσα συσκευασίας που περιείχαν υγρά της κλάσης 3, επικίνδυνες ουσίες της κλάσης 5.2 και ουσίες των κλάσεων της παραγράφου 2 που έχουν δευτερεύουσα σήμανση της κλάσης 3 ή της κλάσης 5.2 (περιλαμβανομένων, και των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων) μπορεί να χαρακτηρισθούν ως μη επικίνδυνα εφόσον καθαρισθούν καλά, απαλλαχθούν πλήρως από επικίνδυνες ουσίες και συνοδεύονται από βεβαίωση (υπόδειγμα - ΙΙΙ) αδειούχου χημικού ή χημικού μηχανικού ότι τα ήλεγξε και τα βρήκε απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες. Η βεβαίωση θα υποβάλλεται όπως στην παράγραφο 2. 4.Κενά μέσα συσκευασίας που περιείχαν ουσίες της κλάσης 6.2 μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μη επικίνδυνα εφόσον συνοδεύονται από ανάλογη με το υπόδειγμα ΙΙΙ, βεβαίωση ιατρού Μικροβιολόγου ότι τα ήλεγξε και δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Η βεβαίωση θα υποβάλλεται όπως στην παράγραφο 2. 5.Κενά μέσα συσκευασίας ραδιενεργών υλικών (κλάσης 7) ελέγχονται από τους αναφερομένους στην παρ. 5 του άρθρου 10 φορείς ή επιστήμονες, που γνωματεύουν, ανάλογα με το υπόδειγμα ΙΙΙ, ότι είναι ασφαλή και δεν περιέχουν ραδιενεργές ουσίες. Η γνωμάτευση αυτή θα γνωστοποιείται όπως η βεβαίωση στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 6.Κενά μέσα συσκευασίας των υποκλάσεων 2.1 και 2.3 δεν αίρουν όσο και αν καθαριστούν, την επικινδυνότητα τους. 7.Ειδικώτερα για τα κενά μέσα συσκευασίας επικινδύνων ουσιών των Ενόπλων Δυνάμεων κατ εξαίρεση των παραγράφων 2 εως 5, τις βεβαιώσεις ότι οι κενές συσκευασίες είναι καθαρές και απαλλαγμένες από επικίνδυνες ουσίες χορηγούν Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Ή ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ) Βεβαιώνω ότι μετά από σχετικό έλεγχο το/τα [(βυτίο/α του βυτιοφόρου οχήματος αριθμού κυκλοφορίας........... προκειμένου για βυτιοφόρο όχημα) ή (είδος συσκευασίας)]................................................................................. (Ταυτοτικός αριθμός κενής συσκευασίας αν υπάρχει) που περιείχε/αν................................................................. ηλέχθη/σαν προσεκτικά και ευρέθη/σαν απολύτως καθαρό/ά και απαλλαγμένο/α από επικίνδυνες ουσίες. Ημερομηνία ελέγχου.................ώρα ελέγχου................. Υπογραφή-Σφραγίδα-Διεύθυνση Τηλέφωνο - Κινητό Τηλέφωνο -ΤΕLΕΧ - FΑΧ, Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την παραπάνω έκδοση βεβαίωσης θα επικολλάται σε ευκρινές σημείο της επιφάνειας των κενών μέσων συσκευασίας η παρακάτω ετικέττα (διαστάσεων 1-Χ 1,30μ για τις μονάδες). Στις μονάδες μεταφοράς θα συμπληρώνεται στην ετικέττα ώρα και ημερομηνία της έκδοσης της βεβαίωσης. Εαν η μονάδα έχει ρυμουλκούμενο, η ετικέττα θα επικολάται και σαυτό. «ΚΕΝΟΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» Άρθρο 21 Εκτέλεση εργασιών επισκευής1 .Η εκτέλεση θερμών ή ψυχρών εργασιών επισκευής σε πλοία ή σε χώρους πλοίων που περιέχουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» αντιμετωπίζεται στο Παράρτημα «Α» του Κανονισμού αυτού. 2.Η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε χώρους πλοίων που στοιβάζονται επικίνδυνα είδη πού από τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς των είναι εύφλεκτα ή δηλητήρια ή οργανικά υπεροξείδια ή φέρουν τη σήμανση των κλάσεων αυτών απαγορεύεται. Εξαιρείται η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής για την εξάλειψη αμέσου κινδύνου του πλοίου. Ο άμεσος κίνδυνος διαπιστώνεται με έκθεση του πλοιάρχου ή αναγνωρισμένου Νηογνώμονα ή διπλωματούχου Ναυπηγού. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με τις εξής προϋποθέσεις: (α) Όλα τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του πλοίου να είναι σε άμεση ετοιμότητα. (β) Ο Πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός πρέπει να ελέγχει προ και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με κατάλληλα όργανα, ότι ο χώρος είναι απαλλαγμένος επικινδύνων αερίων, οι συσκευασίες των ουσιών είναι ασφαλείς και δεν παρουσιάζουν διαρροή. (γ) Το πλοίο να ευρίσκεται εκτός λιμένα (Εκτός και αν η μετακίνηση του εκτός λιμένα είναι ανέφικτη). (δ) Το προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες αυτές φοράει κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές, πυρίμαχη στολή και είναι ασφαλώς προσδεδεμένο με κατάλληλα σχοινιά για άμεση έξοδο σε περίπτωση ανάγκης. 3.Η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε άλλους χώρους πλοίων από αυτούς που στοιβάζονται επικίνδυνα είδη που από τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς των είναι εύφλεκτα ή δηλητήρια ή οργανικά υπεροξείδια ή φέρουν τη σήμανση των κλάσεων αυτών, επιτρέπεται εντός ή εκτός λιμένα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 4.Η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε πλοία ή σε χώρους πλοίων, που στοιβάζονται επικίνδυνα είδη, εξαιρουμένων αυτών που από τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς των ανήκουν στην κλάση «1» ή που είναι εύφλεκτα ή δηλητήρια ή οργανικά υπεροξείδια ή φέρουν τη σήμανση των κλάσεων αυτών, επιτρέπεται εντός ή εκτός λιμένα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 5.Η εκτέλεση ψυχρών εργασιών επισκευής σε πλοία ή σε χώρους πλοίων, που στοιβάζονται επικίνδυνα είδη, εξαιρουμένων αυτών που από τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς τους ανήκουν στην κλάση «1», επιτρέπεται εντός ή εκτός λιμένα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Επιπρόσθετα στην περίπτωση επικινδύνων ειδών που από τις ισχύουσες διατάξεις για τη μεταφορά τους προβλέπεται να φέρουν σήμανση δηλητηρίου, πρέπει τα εισερχόμενα άτομα να φέρουν κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές. 6.Απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε πλοία που ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από χερσαίες περιοχές λιμένων που υπάρχουν επικίνδυνα είδη, τα οποία από τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς τους είναι εκρηκτικά ή οργανικά υπεροξείδια ή εύφλεκτα ή όταν τέτοια φορτία φορτώνονται ή εκφορτώνονται ή παραμένουν σε παρακείμενα πλοία ή πλωτά. 7.Για θερμές ή ψυχρές εργασίες σε πλοία που έχουν επικίνδυνα είδη με περισσότερες της μιας σημάνσεις εφαρμόζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για το επικίνδυνο είδος για το οποίο προβλέπονται αυστηρότερες απαιτήσεις. 8.Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε κενούς χώρους πλοίων που προηγουμένως περιείχαν επικίνδυνα είδη που παρουσίαζαν διαρροή απαιτούνται πιστοποιητικά απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 3232/41/89/Β 400) πού κυρώθηκε με το ν.1892/90(Α 101)) και με ευθύνη του Πλοιάρχου του πλοίου. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε χώρους πλοίων που ευρίσκονται επικίνδυνα φορτία που παρουσιάζουν διαρροή. ΜΕΡΟΣ «Γ» Μεταφορά των επικινδύνων ειδών δια θαλάσσης Άρθρο 22 Σήμανση και επιγραφέςΚάθε μέσο συσκευασίας που περιέχει επικίνδυνη ουσία πρέπει να σημαίνεται, προ της παράδοσης του για μεταφορά με τα παρακάτω σήματα ανάλογα με την κλάση ή υποκλάση που ανήκει. Τα σήματα αυτά θα έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 10 εκατοστόμετρα Χ 10 εκατοστόμετρα για μικρές συσκευασίες και τουλάχιστον 25 εκ. Χ 25 εκ. για μονάδες (βυτιοφόρα, δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια κ.λ.π.).Οι μονάδες θα σημαίνονται τουλάχιστον σε δύο πλευρές. Εμπορεύματα που έχουν και δευτερεύουσα επικίνδυνη ιδιότητα ή ιδιότητες πρέπει να σημαίνονται ανάλογα με τα αντίστοιχα σύμβολα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αριθμός κλάσης. Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται ευκρινώς η τεχνική (και εμπορική αν υπάρχει) ονομασία κάθε επικινδύνου είδους, ο όγκος, το καθαρό και μικτό βάρος των στερεών και υγρών όπως και ο όγκος και η πίεση των αερίων επικινδύνων ειδών. Άρθρο 23 Γενικές αρχές στοιβασίας1.Τα επικίνδυνα είδη στοιβάζονται με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο ανάλογα με τη φύση καθενός. 2.Τα αναδίδοντα επικίνδυνους ατμούς είδη, στοιβάζονται σε χώρους καλά αεριζόμενους ή στο ανοικτό κατάστρωμα. 3.Τα κιβώτια από πεπιεσμένο χαρτί που περιέχουν επικίνδυνα είδη, στοιβάζονται σε κλειστό κύτος ή κλειστό χώρο οχημάτων. Εάν όμως για οποιοδήποτε λόγο τέτοια κιβώτια ευρίσκονται σε ανοικτό κατάστρωμα λαμβάνονται όλα τα μέτρα, ώστε να μην εκτίθενται στον καιρό και το νερό. 4.Τα επικίνδυνα είδη που τοποθετούνται στο ανοικτό κατάστρωμα πλοίων ή φορτηγίδων δεν πρέπει να καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη του 50% της αναλογούσας ελεύθερης έκτασης του καταστρώματος. Στην περίπτωση αυτή οι σωληνώσεις και οι λήψεις πυρκαϊάς πρέπει να παραμένουν απολύτως ελεύθερες ώστε να είναι ευχερής η χρήση τους σε περίπτωση ανάγκης. Οι ανοικτοί χώροι οχημάτων Ο/Γ πλοίων δεν υπόκεινται σε περιορισμό της φόρτωσης μέχρι του 50% του χώρου οχημάτων και μπορούν να μεταφέρουν όσα οχήματα με ή χωρίς επικίνδυνα είδη επιτρέπεται να μεταφέρουν σύμφωνα με το εγχειρίδιο στοιβασίας και ευστάθειάς τους. 5.0 πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός του πλοίου πρέπει να επιθεωρούν τα επικίνδυνα είδη προ της φόρτωσης και αν διαπιστώσουν διαρροή ή κακή συσκευασία ή αδυναμία καλής έχμασής τους αρνούνται την μεταφορά των. Παρόμοια επιθεώρηση εκτελείται και μετά τη στοιβασία των ειδών αυτών και αν διαπιστωθεί πάλι, διαρροή ή κακή συσκευασία ή αδυναμία καλής έχμασής τους απομακρύνουν το είδος αυτό από το πλοίο. Άρθρο 24 Στοιβασία και έχμαση των επικινδύνων ειδών1.Η στοιβασία και έχμαση των επικινδύνων ειδών στα πλοία γίνεται, με ευθύνη του πλοιάρχου, με τέτοιο τρόπο, ώστε και με τις πλέον δυσμενείς συνθήκες μεταφοράς να μην προκαλείται μετακίνηση των μεταφερομένων επικινδύνων ειδών. 2.Η στοιβασία και η έχμαση των επικινδύνων ειδών σε μονάδες (οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, βαγόνια) γίνεται με ευθύνη του φορτωτή με τέτοιο τρόπο, ώστε και με τις πλέον δυσμενείς συνθήκες μεταφοράς να μην προκαλείται μετακίνηση των μεταφερομένων επικινδύνων ειδών στις μονάδες αυτές. Άρθρο 25 Μεταφορά κατά κατηγορία πλοίων1.Για τους σκοπούς της μεταφοράς των επικινδύνων ειδών τα πλοία κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 1 α. Φορτηγά πλοία κλασσικού τύπου (Φ/Γ) και Φορτηγά Πετρελαιοκίνητα πλοία (Φ/Γ-Π/Κ). 1β.Φορτηγά - Οχηματαγωγά πλοία που επιβιβάζονται μέχρι 12 οδηγοί (Φ/Γ-Ο/Γ). 1γ.Επιβατηγά πλοία κλασσικού τύπου (Ε/Γ) 1δ.Επιβατηγά - Οχηματαγωγά πλοία (Ε/Γ-Ο/Γ) 2.Για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών όλων των κλάσεων με πλοία της κατηγορίας (1α) θα εφαρμόζονται οι γενικές και ειδικές διατάξεις για τα Φ/Γ πλοία του Κανονισμού αυτού και των Παραρτημάτων του. 3.Με πλοία των κατηγοριών (1γ) και (1δ) απαγορεύεται η μεταφορά επικινδύνων ειδών με εξαίρεση: 1)Τα επικίνδυνα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος. 2)Τη μεταφορά τους με έκτακτα ειδικά δρομολόγια Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων. 4.Μεταφορά με Ο/Γ πλοία (1β), (1δ). 4.1Η μεταφορά επικινδύνων ειδών με τα Ο/Γ πλοία, που επιτρέπεται να την εκτελούν, γίνεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κανονισμού αυτού και τις ειδικές διατάξεις για τα Φ/Γ και Ο/Γ πλοία. 4.2 Η μεταφορά φορητών δεξαμενών και βυτιοφόρων οχημάτων με αέρια (υποκλάσης 2.1 και 2.3) επιτρέπεται με Ο/Γ πλοία κλειστού τύπου μόνο όταν η στοιβασία τους γίνεται στο ανοικτό κατάστρωμα, καθώς και με Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1. Η μεταφορά φορητών δεξαμενών και βυτιοφόρων οχημάτων με αέρια (υποκλάσης 2.2) επιτρέπεται σε Ο/Γ πλοία, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1. 4.3 Οι φορητές δεξαμενές και τα βυτιοφόρο οχήματα με επικίνδυνα είδη των παρακάτω κλάσεων πρέπει να μεταφέρονται με Φ/Γ-Ο/Γ πλοία ή έκτακτα ειδικά δρομολόγια μεταφοράς επικινδύνων ειδών Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων με τις παρακάτω προϋποθέσεις στοιβασίας: ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟ ΚΛΑΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Εύφλεκτα υγρά 3.1 ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ+ Εύφλεκτα υγρά 3.2 « « + Εύφλεκτα υγρά 3.3 « « + Εύφλεκτα στερεά (τετηγμένη μορφή) 4.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Αυτανάφλεκτα 4.2 « Επικίνδυνα όταν υγρανθούν 4.3 « « Οξειδωτικά 5.1 ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Οργανικά Υπεροξείδια 5.2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Δηλητήρια 6.1 ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Διαβρωτικά 8 « ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Διάφορα 9 « « Σε περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις στοιβασίας είναι επιεικέστερες από τις προϋποθέσεις του παραρτήματος «Β» του κανονισμού αυτού θα εφαρμόζονται οι αυστηρότερες. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ (+): Θα τηρούνται επί πλέον οι εξής προϋποθέσεις: 1)Οι φορητές δεξαμενές και τα βυτιοφόρο οχήματα θα εχμάζονται καλά και θα διαθέτουν ισχυρά μέσα πρόσδεσης. 2)Κάθε φορητή δεξαμενή ή βυτιοφόρο όχημα θα διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες με επαρκή γόμωση ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά κάθε περίπτωση πυρκαϊάς στο φορτίο και το όχημα. 3)Θα γίνονται τακτικές περιπολίες από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και θα μετράται το ποσοστό ευφλέκτου αερίου που τυχόν υπάρχει με ειδικό όργανο. 4)Σε περιπτώσεις μεταφορών σε κλειστούς χώρους οχημάτων θα ελέγχεται τακτικά από τον πλοίαρχο του πλοίου η πλήρης και σωστή λειτουργία του συστήματος εξαερισμού/αερισμού που θα είναι τουλάχιστον 10 εναλλαγές ανα ώρα, λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου. 5)Η μεταφορά θα επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που από τον Κανονισμό αυτό δεν προβλέπεται τα είδη αυτά να έχουν σήμανση δηλητηρίου. 6)Ειδικώτερα η μεταφορά φορτίων των υποκλάσεων 3.1 και 3.2 στον κλειστό χώρο οχημάτων Ο/Γ πλοίων επιτρέπεται με: (1).Υπάρχοντα πλοία εφόσον ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του χώρου αυτού είναι αντιεκρηκτικού τύπου, ή εφόσον 7)ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του χώρου αυτού είναι στεγανού τύπου και 1) ο λιμένας φόρτωσης απέχει μέχρι και 50 ναυτικά μίλια από το λιμένα εκφόρτωσης και το ταξίδι δεν διαρκεί περισσότερο από τρείς ώρες ή το πλοίο δεν απομακρύνεται πλέον των 35 ναυτικών μιλίων από την ξηρά και (ιιι)πνέουν άνεμοι έντασης το πολύ μέχρι και 5 της κλίμακας ΒΕΑUFΟRΤ. (2).Νέα πλοία εφόσον ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του χώρου αυτού είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Για την πιστοποίηση του αντιεκρηκτικού τύπου του πιο πάνω εξοπλισμού υποβάλλονται στη ΔΕΕΠ σχετικά πιστοποιητικά. 8)Τα οχηματαγωγά πλοία που διαθέτουν και ανοικτό και κλειστό χώρο οχημάτων, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στις παραπάνω παραγράφους της υποσημείωσης αυτής, υποχρεούνται να μεταφέρουν τα φορτία των υποκλάσεων 3.1 και 3.2 στον ανοικτό χώρο, εφόσον ο χώρος αυτός δεν είναι πλήρης φορτίου, δεν δημιουργούνται προβλήματα ευσταθείας στο πλοίο λόγω έλλειψης επαρκούς φορτίου στον κλειστό χώρο και υπάρχει δυνατότητα ανόδου του οχήματος στο χώρο αυτό. Άρθρο 26 Συσκευασία1 .Συσκευασίες των επικινδύνων ειδών των Ενόπλων Δυνάμεων- Βυτιοφόρο οχήματα. Οι συσκευασίες των επικινδύνων ειδών των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ή των αντιστοίχων επιτελείων. Τα βυτιοφόρο οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες, πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ δελτίο τεχνικού ελέγχου συμπληρωμένο, όπως κάθε φορά απαιτεί το Υπουργείο Μεταφορών. 2.Υπεύθυνοι συσκευασίας. Υπεύθυνοι για τη συσκευασία οποιασδήποτε μορφής, είναι αυτοί που συσκευάζουν τις επικίνδυνες ουσίες και οι εισαγωγείς ετοίμων συσκευασμένων επικινδύνων ειδών. Οι παραπάνω εφόσον ενημερωθούν από τους φορτωτές ή τους πράκτορες για την επικείμενη μεταφορά αυτών με πλοία είναι συνυπεύθυνοι και πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα και να κάνουν όλους τους ελέγχους της συσκευασίας των επικινδύνων ειδών ώστε να μην προκύψει κίνδυνος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των με πλοία που θα οφείλεται σε ακατάλληλη συσκευασία. 3.Γενικές αρχές συσκευασίας. Για τα παρακάτω είδη ουσιών επιβάλλεται ερμητικό κλείσιμο εξαιρουμένων των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων και γενικά των συσκευασιών που απαιτείται η ύπαρξη εξαεριστικών ή ειδικών βαλβίδων ή δεν κρίνεται αναγκαίο το ερμητικό κλείσιμο: 1)Ουσίες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια ή ατμούς. 2)Ουσίες που μπορεί να γίνουν εκρηκτικές όταν ξηρανθούν. 3)Ουσίες που αναδίδουν τοξικά αέρια ή ατμούς. 4)Ουσίες που αναδίδουν διαβρωτικά αέρια ή ατμούς. 5)Ουσίες που αντιδρούν επικίνδυνα με την ατμόσφαιρα ή το νερό. 4.Υποχρεώσεις ενημέρωσης από τους υπευθύνους συσκευασίας. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πρέπει να ενημερώνουν το φορτωτή ή τον πράκτορα, που είναι υπεύθυνος υποβολής σχετικής δήλωσης προ της φόρτωσης των επικινδύνων ειδών, ότι η συσκευασία των πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1)Ευρίσκεται σε καλή κατάσταση. 2)Δεν παρουσιάζει διαρροή του επικινδύνου είδους που περιέχει. 3)Δεν είναι εφθαρμένη, διαβρωμένη ή οξειδωμένη. 4)Δεν προσβάλλεται η εσωτερική της επιφάνεια επικίνδυνα από τη μεταφερόμενη ουσία. 5)Αντιστέκεται στους συνήθεις κινδύνους χειρισμού και μεταφοράς στη θάλασσα. (στ)Αντέχει κάθε πίεση που ενδεχομένως εντός αυτής μπορεί να αναπτυχθεί κατά τη μεταφορά της χωρίς κίνδυνο διάρρηξης, θραύσης ή παραμόρφωσης. 11)Περιβάλλεται από κατάλληλο υλικό, εφόσον απαιτείται, που να είναι σε θέση να μειώνει τον κίνδυνο θραύσης της λόγω κίνησης ή να απορροφά τέλεια το υγρό που προήλθε από τη θραύση της. Άρθρο 27 Διαχωρισμός των επικινδύνων φορτίων 1.Τα επικίνδυνα είδη ανάλογα με την κλάση ή υποκλάση των πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διαχωρισμού εκτός αν προβλέπεται αυστηρότερος διαχωρισμός στις επιμέρους διατάξεις του κανονισμού αυτού που εξετάζεται κάθε ουσία χωριστά. 2.Οι αριθμοί και τα σύμβολα στον παραπάνω πίνακα έχουν την εξής έννοια για στοιβασία επικινδύνων ειδών σε πλοία που δεν είναι Ο/Γ: Αριθμός 1: Φορτία διαχωριζόμενα έτσι, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται στο ίδιο κύτος ή στο ίδιο διαμέρισμα ή στο ίδιο κατάστρωμα με την προϋπόθεση ότι θα απέχουν οριζοντίως μεταξύ των 3 τουλάχιστον μέτρα. Αριθμός 2: Φορτία στοιβαζόμενα σε διαφορετικά κύτη ή διαμερίσματα, όταν στοιβάζονται σε κλειστό χώρο. Για κατακόρυφο διαχωρισμό πρέπει το ενδιάμεσο κατάστρωμα να αντέχει στη φωτιά και να είναι στεγανό. Για στοιβασία σε ανοικτό κατάστρωμα ή σε ανοικτό και κλειστό χώρο, αυτός ο διαχωρισμός σημαίνει 6 τουλάχιστον μέτρα οριζόντια απόσταση μεταξύ των ασυμβίβαστων φορτίων. Αριθμός 3: Τα φορτία διαχωρίζονται μεταξύ τους με παρεμβολή ενός κύτους ή διαμερίσματος (διαχωρισμός κάθετος ή οριζόντιος). Εαν τα καταστρώματα δεν αντέχουν στη φωτιά και δεν είναι στεγανά, τότε εφαρμόζεται ο διαχωρισμός κατά μήκος (π.χ. παρεμβάλλοντας ένα ολόκληρο κύτος ή διαμέρισμα).Για την επί του ανοικτού καταστρώματος στοιβασία, ή για στοιβασία σε ανοικτό και κλειστό χώρο, αυτός ο διαχωρισμός σημαίνει οριζόντια απόσταση 12 τουλάχιστον μέτρα, μεταξύ των ασυμβίβαστων φορτίων. Αριθμός 4: Τα φορτία διαχωρίζονται μεταξύ τους με κατά μήκος παρεμβολή ενός κύτους ή διαμερίσματος. Ο κατακόρυφος διαχωρισμός δεν εκπληροί αυτήν την προϋπόθεση. Για στοιβασία επί του ανοικτού καταστρώματος, απαιτείται διαχωρισμός μεταξύ των ασυμβίβαστων φορτίων με οριζόντια απόσταση 24 τουλάχιστον μέτρα. Για στοιβασία σε ανοικτό και κλειστό χώρο απαιτείται διαχωρισμός μεταξύ των ασυμβίβαστων φορτίων με οριζόντια απόσταση 24 τουλάχιστον μέτρα και επιπλέον παρεμβολή ενός κύτους ή διαμερίσματος. ΕΝΔΕΙΞΗ (Χ): Δεν απαιτείται διαχωρισμός πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη οι επί μέρους διατάξεις του Κανονισμού αυτού που εξετάζεται κάθε ουσία χωριστά. ΕΝΔΕΙΞΗ (*): Ο διαχωρισμός των επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 μεταξύ τους, περιγράφεται στο Παράρτημα «Α». Άρθρο 28 Μεταφορά επικινδύνων ειδών με Ο/Γ πλοία1.Οχήματα. Τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται κατά γενική αρχή για τα οχήματα: 1)Τα οχήματα στα οποία έχουν φορτωθεί επικίνδυνα είδη πρέπει να φέρουν εξωτερικά σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού αυτού. Τα φορτία επί των οχημάτων, επικίνδυνα και μή, πρέπει να είναι καλά στερεωμένα ώστε να αποκλείεται η μετατόπιση τους. Οι αρμόδιοι οφείλουν να δηλώνουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού αυτού στη Λιμενική Αρχή και τον Πλοίαρχο τα επικίνδυνα είδη που μεταφέρουν και αν ζητηθεί, να υποβάλουν αντίγραφο της φορτωτικής. 2)Κατά το χρόνο της φόρτωσης ή εκφόρτωσης άλλων οχημάτων στα οχηματαγωγά πλοία, θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα οχήματα με επικίνδυνα είδη που είναι στο λιμένα να ευρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων. 2.Μέτρα ασφαλείας. Κατά τη μεταφορά οχημάτων που είναι φορτωμένα με επικίνδυνα είδη πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι ασφαλείας: 1)Ολα τα οχήματα που φέρουν επικίνδυνα είδη, καθώς και τα οχήματα που ευρίσκονται κοντά τους, ανεξάρτητα από το είδος του φορτίου που φέρουν, πρέπει να εχμάζονται καλά πριν από τον απόπλου του πλοίου. 2)Όταν μεταφέρονται φορτία που εκλύουν ευφλέκτους, τοξικούς ή γενικά επικίνδυνους ατμούς, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη και σωστή λειτουργία του εξαερισμού/αερισμού. Στην περίπτωση αυτή αν η στοιβασία των οχημάτων γίνει σε κλειστούς χώρους τα ηλεκτρικά δίκτυα των χώρων αυτών πρέπει να είναι κατάλληλα. 3)Τα επί του καταστρώματος ή των φρακτών υπάρχοντα ανοίγματα πρέπει να παραμένουν κλειστά κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η διέλευση ευφλέκτων, τοξικών ή γενικά επικινδύνων ατμών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ανοίγματα επικοινωνίας με το μηχανοστάσιο και τους χώρους ενδιαίτησης. 4)Στους κλειστούς χώρους οχημάτων που μεταφέρονται εύφλεκτα φορτία απαγορεύεται να λειτουργεί οποιαδήποτε μηχανή που παράγει θερμότητα (π.χ ψυκτικές μηχανές αυτοκινήτων, ψυγείων κ.λ,π.) 5)Κατά τη στοιβασία πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να είναι ευχερής η προσπέλαση της περιπολίας και των πυροσβεστικών μέσων, για καταπολέμηση τυχόν πυρκαϊάς. 6)Να οργανώνεται σύστημα τακτικών περιπολιών από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 7)Να εξασφαλίζεται ότι πρόσωπα που δεν έχουν υπηρεσία, δεν θα μπορούν να μεταβούν στους χώρους οχημάτων. 8)Με μέριμνα του πλοιάρχου του πλοίου όταν μεταφέρονται φορτία που είναι δυνατό να εκλύουν εύφλεκτους και επικινδύνους ατμούς ή αέρια, να γίνονται τακτικές περιπολίες και να μετράται με κατάλληλο όργανο η περιεκτικότητα του κλειστού χώρου οχημάτων σε ατμούς ή στα αέρια αυτά. 3.Διαχωρισμός.3.1. Η ταυτόχρονη μεταφορά επικινδύνων ειδών διαφορετικών κλάσεων ή υποκλάσεων επί του αυτού ή διαφορετικών οχημάτων επιτρέπεται να πραγματοποιείται με το ίδιο Ο/Γ πλοίο εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις διαχωρισμού που αναφέρονται στο άρθρο 27 όπως ερμηνεύονται παρακάτω και οι ειδικές διατάξεις του Παραρτήματος «Β». 3.2. Η ταυτόχρονη μεταφορά περισσοτέρων από ένα επικινδύνων ειδών στο ίδιο φορτηγό όχημα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι στον πίνακα διαχωρισμού για τα είδη αυτά υπάρχει η ένδειξη «Χ». Οταν στον πίνακα υπάρχει η ένδειξη «1» πρέπει τα επικίνδυνα είδη να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα. Στις πιο πάνω περιπτώσεις στους χώρους μεταξύ των επικινδύνων ειδών μπορεί να μεταφέρονται ταυτόχρονα μη επικίνδυνα είδη, ή επικίνδυνα είδη τα οποία στον πίνακα διαχωρισμού έχουν με τα πρώτα την ένδειξη «Χ». 3.3. Στα Ο/Γ πλοία επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά οξυγόνου και πρωτοξειδίου του αζώτου με εύφλεκτα φορτία αρκεί να εφαρμόζουν μεταξύ τους αριθμό διαχωρισμού «2». 3.4. Στις περιπτώσεις μεταφοράς επικινδύνων ειδών με διαφορετικά οχήματα μεταξύ των οποίων απαιτείται διαχωρισμός, μπορεί στους μεταξύ αυτών χώρους να μεταφέρονται ταυτόχρονα μη επικίνδυνα είδη ή συμβατά επικίνδυνα είδη, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 27. Για τη μεταφορά με πλοία κάθε επικινδύνου είδους πέραν του πιο πάνω πίνακα θα λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία και οφείλονται στις ειδικές ιδιότητες αυτού όταν μεταφέρεται με άλλα επικίνδυνα είδη. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Ο/Γ ΠΛΟΙΑ Κατά την ανάγνωση του πίνακα του άρθρου 27 οι ενδείξεις που παρέχονται σαυτόν έχουν την ακόλουθη σημασία για τα Ο/Γ πλοία: 1.Ένδειξη Χ: Δεν απαιτείται διαχωρισμός είτε μεταφέρονται σε κλειστούς είτε σε ανοικτούς χώρους. 2.Ένδειξη*: Τα εκρηκτικά θα στοιβάζονται σε κατάλληλες αποθήκες φορητές ή μόνιμες σε κάθε μονάδα και με την προϋπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα συνύπαρξης. Κατ εξαίρεση εκρηκτικά ομάδας συνύπαρξης L επιτρέπεται να μεταφέρονται στο όχημα μόνο με εκρηκτικά ίδιας ομάδας συνύπαρξης και ίδιας υποκλάσης. Μονάδες μέ εκρηκτικά διαφορετικών ομάδων συνύπαρξης διαχωρίζονται τουλάχιστον μέ αριθμό διαχωρισμού «2», ή αυστηρότερα, κατά τήν κρίση τού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 3.Ενδείξεις 1,2,3,4: Διαχωρισμός βάσει του παρακάτω πίνακα: Ενδείξεις πίνακα διαχωρισμού Διαχωρισμός βάσει οριζοντίων αποστάσεων -διαφραγμάτων - καταστρωμάτων διάταξη μονάδων (μεταξύ τους) που περιέχουν ασυμβίβαστα επικ. φορτία κλειστή έναντι κλειστής μονάδας κλειστή έναντι ανοικτής μονάδας ανοικτή έναντι ανοικτής μονάδας στον ανοικτό χώρο οχημάτων στον κλειστό χώρο οχημάτων στον ανοικτό χώρο οχημάτων στον κλειστό χώρο οχημάτων στον ανοικτό χώρο οχημάτων στον κλειστό χώρο οχημάτων α β Υ δ ε στ ζ η 1 διαμήκης χωρίς περιορισμό χωρίς περιορισμό χωρίς περιορισμό χωρίς περιορισμό τουλάχιστον 3μ. απόσταση τουλάχιστον 3μ. απόσταση εγκάρσια χωρίς περιορισμό χωρίς περιορισμό χωρίς περιορισμό χωρίς περιορισμό τουλάχιστον 3μ. απόσταση τουλάχιστον 3μ. απόσταση 2 διαμήκης τουλάχιστον 6μ.απόσταοη τουλάχιστον 6μ.απόοταση ή διάφραγμα τουλάχιστον 6μ. απόσταση τουλάχιστον 6μ.απόσταση ή διάφραγμα τουλάχιστον 6μ. απόσταση τουλάχιστον 12μ. απόσταση ή διάφραγμα εγκάρσια τουλάχιστον 3μ.απόσταση τουλάχιστον 3μ.απόοταση ή διάφραγμα τουλάχιστον 3μ.απόσταση τουλάχιστον 6μ.απόσταση ή διάφραγμα τουλάχιστον 6μ. απόσταση τουλάχιστον 12μ.απόοταση ή διάφραγμα 3 διαμήκης τουλάχιστον 12μ.απόσταση τουλάχιστον 24μ. απόσταση και κατάστρωμα τουλάχιστον 24μ.απόσταση τουλάχιστον 24μ.απόοταση και κατάσ/μα τουλάχιστον 36μ.απόσταση τουλάχιστον 2 διαφρ/τα ή 2 κατασ/τα εγκάρσια τουλάχιστον 12μ.απόσταση τουλάχιστον 24μ.απόοταση και κατάστρωμα τουλάχιστον 24μ.απόσταση τουλάχιστον 24μ.απόοταση και κατάστρωμα τουλάχιστον 36μ.απόοταση απαγορεύεται 4 διαμήκης τουλάχιστον 36μ.απόσταση τουλάχιστον 36μ.απόσταση & 2 κατασ/τα ή 2 διαφρ/τα τουλάχιστον 36μ.απόσταση τουλάχιστον 48μ.απόσταση &2 διαφρ/τα τουλάχιστον 48μ.απόοταση απαγορεύεται εγκάρσια απαγορεύεται απαγορεύεται απαγορεύεται απαγορεύεται απαγορεύεται απαγορεύεται 4.Τα διαφράγματα και καταστρώματα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη φωτιά (δηλ. χαλύβδινα) και στεγανά. 5.Στην περίπτωση που οι μονάδες περιέχουν διάφορες επικίνδυνες ουσίες ο διαχωρισμός των μονάδων θα γίνεται με βάση την ουσία που απαιτεί αυστηρότερο διαχωρισμό. 6.Όταν διαφορετικές μονάδες με ασυμβίβαστες ουσίες στοιβάζονται σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους τότε για το μεταξύ τους διαχωρισμό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για στοιβασία σε ανοικτούς χώρους. Άρθρο 29 Ειδικές διατάξεις για την κατ εξαίρεση μεταφορά ορισμένων επικινδύνων ειδών με Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία Κατεξαίρεση του άρθρου 25 του Κανονισμού αυτού τα παρακάτω επικίνδυνα είδη επιτρέπεται να μεταφέρονται με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία εφόσον τηρούνται και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε κάθε περίπτωση επιπλέοντων άλλων προϋποθέσεων, που περιέχονται στον κανονισμό αυτό, για τα Φ/Γ και τα Ο/Γ πλοία. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 20, μεταφοράς κενών φιαλών ή κυλίνδρων αερίων ή υγραερίων πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από το φορτωτή ότι ήλεγξε όλες τις φιάλες ή κυλίνδρους και βεβαιώθηκε ότι οι στρόφιγγες τους είναι ασφαλώς κλεισμένες και δεν υπάρχει διαρροή. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα επιβατηγά δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη κατά τους ορισμούς του Π.Δ 797/81 (ΦΕΚ 209 Α/10-08-81). Όλα τα επικίνδυνα είδη που επιτρέπεται στο άρθρο αυτό να μεταφέρονται σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων πρέπει να στοιβάζονται σε κατάλληλους χώρους μακριά από χώρους ενδιαίτησης. 1.Υγραέρια (σε φιάλες) και υγρά καύσιμα (σε βαρέλια) Σε τοπικές γραμμές που δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης με Φ/Γ ή Φ/Γ-Ο/Γ πλοία ή δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εκτάκτων ειδικών δρομολογίων επικινδύνων φορτίων μπορεί να επιτραπεί από τη Λιμενική Αρχή η μεταφορά με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, μικρού αριθμού φιαλών υγραερίων που σε καμμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 300 ή/και μικρού αριθμού βαρελιών με υγρά καύσιμα που σε καμμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 30 με τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις: 1)Τα βαρέλια ή οι φιάλες πρέπει να στοιβάζονται μόνο στο ανοικτό κατάστρωμα και υπό σκιά. 2)Δεν πρέπει να φορτώνονται επάνω στα βαρέλια ή τις φιάλες άλλα φορτία. 3)Πρέπει να τοποθετούνται μακριά από χώρους ενδιαίτησης, πηγές θερμότητας, φωτιά ή σπινθήρες και να μην είναι προσιτά στους επιβάτες. 4)Απαγορεύεται να μεταφέρονται ταυτόχρονα στο ίδιο δρομολόγιο με άλλα επικίνδυνα είδη. 5)Τα φορτία αυτά πρέπει να στοιβάζονται σε ασφαλή θέση κατά την κρίση του πλοιάρχου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού. 6)Πριν από τη φόρτωση θα ελέγχεται από τον πλοίαρχο του πλοίου ότι δεν υπάρχει διαρροή. 2.Ασβέστης (όλων των ειδών) Επιτρέπεται η μεταφορά ασβέστη με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία ανεξαρτήτως αριθμού οχημάτων, στον ανοικτό και κλειστό χώρο οχημάτων με την προϋπόθεση ότι ο ασβέστης με ευθύνη του φορτωτή και του πλοιάρχου του πλοίου θα περιτυλίγεται πλήρως με πλαστικό αδιάβροχο κάλυμμα ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να διαβραχεί και να διαρρεύση από το όχημα. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά ασβέστη σε σκόνη σε αδιάβροχους σάκκους με Ε/Γ πλοία. 3.Τριφύλλι, βαμβάκι, άχυρα και συναφή φορτία (κλάση 4.1) 1)Η μεταφορά των φορτίων αυτών επιτρέπεται με όλα τα οχηματαγωγά πλοία σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους οχημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις το φορτίο αυτό πρέπει να είναι καθαρό, σε δέματα και καλυμμένο καλά με κατάλληλο αδιάβροχο κάλλυμα τουλάχιστον ανθεκτικό στη φωτιά. Τα φώτα των κλειστών χώρων οχημάτων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον μισό μέτρο από το φορτίο. Η πόρτα της καρότσας του οχήματος θα είναι ασφαλώς κλειστή απαγορευομένης της φόρτωσης φορτίων επ αυτής. 2)Ειδικά στα κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ επιτρέπεται η μεταφορά των φορτίων αυτών εφόσον επιπλέον των προϋποθέσεων του εδαφίου (α) εφαρμόζονται και οι εξής: 1)Στην ίδια γραμμή δεν είναι δρομολογημένα Φ/Γ-Ο/Γ πλοία ή είναι δρομολογημένα αλλά δεν ευρίσκονται σε λειτουργία ή εκτελούν μέχρι δύο δρομολόγια την εβδομάδα. 2)0 αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα 2 επιτρεπομένης της χρήσης μιας ρυμούλκας. 3)Μεταξύ των οχημάτων και του καταπέλτη δεν παρεμβάλλονται άλλα οχήματα. 4)Τα φορτηγά οχήματα με τα φορτία αυτά στοιβάζονται έτσι ώστε η καρότσα τους να είναι προς το μέρος του καταπέλτη. 4.Υδροξείδιο του Νατρίου, Υδροξείδιο του Καλίου Οι ενώσεις αυτές ευρίσκονται σε στερεά κατάσταση ή σε μορφή διαλύματος. Και στις δύο περιπτώσεις ανήκουν στην κατηγορία των διαβρωτικών. Η μεταφορά τους επιτρέπεται σε ανοικτό ή σε κλειστό χώρο οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για την ασφαλή πλήρωση ενός φορτηγού οχήματος με ευθύνη του φορτωτή. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων σε κατάλληλη συσκευασία. 5.Οξυγόνο, αέρας και πρωτοξείδιο του αζώτου σε κατάσταση αερίου υπό πίεση (κλάση 2.2) 1)Η μεταφορά των αερίων σε κυλίνδρους επιτρέπεται με όλα τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους. Τα αέρια αυτά μπορεί να μεταφέρονται ταυτόχρονα. 2)Οι κύλινδροι πρέπει να είναι καλά στοιβαγμένοι και στερεωμένοι επί του οχήματος ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση τους με οποιεσδήποτε συνθήκες θάλασσας. 3)Οταν η μεταφορά γίνεται σε ανοικτό κατάστρωμα οι κύλινδροι πρέπει να είναι καλυμμένοι ώστε να προστατεύονται από τη θερμότητα των ηλιακών ακτινών. 4)Η ταυτόχρονη μεταφορά στους ίδιους χώρους των Ο/Γ πλοίων, ευφλέκτων φορτίων με τα παραπάνω φορτία, επιτρέπεται με αριθμό διαχωρισμού «2». 5)Ειδικά στα κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ο αριθμός των οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 και ο αριθμός των κυλίνδρων οξυγόνου ή/και αέρα τους 100 και του πρωτοξειδίου του αζώτου τους 15. 6)Οι κενοί κύλινδροι επιτρέπεται να μεταφέρονται με όλα τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους. Στην περίπτωση αυτή με ευθύνη του φορτωτή οι στρόφιγγες των κυλίνδρων πρέπει να είναι καλά κλειστές. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων με ανάλογες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τα Ε/Γ-Ο/Γ. 6.Ήλιο, Νέο, Άζωτο, Αργό, Κρυπτό, σε κατάσταση αερίου υπό πίεση (κλάση 2.2) 1)Η μεταφορά των αερίων αυτών σε κυλίνδρους επιτρέπεται με τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγράφου 5 όπως και για το οξυγόνο και πρωτοξείδιο του αζώτου, εκτός του εδαφίου (δ). 2)Ειδικά στα κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ο αριθμός των κυλίνδρων των αερίων Αργού και Κρυπτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 για κάθε αέριο, για δε τα αέρια Ήλιο, Νέο και Αζωτο τους 100 για κάθε αέριο. Στην περίπτωση ταυτόχρονης μεταφοράς αερίων της παραγράφου 5 και 6 σε οποιοδήποτε συνδυασμό ή και όλα μαζί ο αριθμός των μεταφερομένων κυλίνδρων σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200, με την προϋπόθεση ότι ισχύει ο περιορισμός σε αριθμό κυλίνδρων για κάθε αέριο όπως προβλέπεται στις παραγράφους αυτές. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων με ανάλογες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τα Ε/Γ-Ο/Γ. 7.Υγροποιημένα αέρια: Ξένο, διοξείδιο του άνθρακα, FRΕΟΝ 12, 13 και 22 (κλάση 2.2) 1)Η μεταφορά των παραπάνω αερίων σε κυλίνδρους επιτρέπεται με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως της παραγράφου 5, εκτός του εδαφίου (δ) της ίδιας παραγράφου, το οποίο όμως ισχύει μόνο για το FRΕΟΝ 12, 13 και 22. 2)Ειδικά στα κανονικά δρομολόγια των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ο αριθμός των κυλίνδρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10 για κάθε αέριο. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων με ανάλογες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τα Ε/Γ-Ο/Γ. Στην περίπτωση ταυτόχρονης μεταφοράς των αερίων των παραγράφων 5, 6 και 7 ο αριθμός των κυλίνδρων δεν πρέπει να υπερβαίνει για κάθε αέριο τον αριθμό που προβλέπεται στις παραγράφους αυτές ενώ ο συνολικός αριθμός των μεταφερομένων κυλίνδρων σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200. Οι παραπάνω ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ασφαλείας ισχύουν ανάλογα και στα Ε/Γ πλοία για τα αέρια αυτά. 8.Ελαιοπυρήνες - Ξυλάνθρακας - Πυρηνόξυλο Επιτρέπεται η μεταφορά: - στον ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι τεσσάρων (4) οχημάτων (με ή χωρίς ρυμουλκούμενο) κατά ταξίδι με φορτίο ελαιοπυρήνων, - στον ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι δύο (2) οχημάτων (χωρίς ρυμουλκούμενο) κατά ταξίδι με φορτίο ξυλάνθρακα σε σάκκους και - μόνο στον ανοικτό χώρο οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι δύο (2) οχημάτων (χωρίς ρυμουλκούμενο) κατά ταξίδι, με φορτίο πυρηνόξυλου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Το φορτίο θα καλύπτεται πλήρως και ασφαλώς με κατάλληλη επένδυση, ανθεκτική στη φωτιά. 2)Τα οχήματα θα εισέρχονται στο οχηματαγωγό τελευταία, θα σταθμεύουν μέ το πίσω μέρος πλησίον τού καταπέλτη ή καταπελτών τού πλοίου και θα εκφορτώνονται πρώτα. 3)Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά των φορτίων αυτών και κυλίνδρων αζώτου, ευγενών αερίων, διοξειδίου του άνθρακα, ασβέστη και υδροξειδιων του Νατρίου ή Καλίου και απαγορεύεται με άλλα επικίνδυνα είδη, πλην των παραπάνω, στο ίδιο δρομολόγιο. Τα φορτία αυτά θα ευρίσκονται σε απόσταση 3 τουλάχιστον μέτρων από τον ασβέστη και τα υδροξείδια του Νατρίου ή Καλίου αν μεταφέρονται ταυτόχρονα. 4)Γιά τό πυρηνόξυλο θά κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από το φορτωτή ότι το φορτίο δεν έχει εύφλεκτο διαλύτη. 5)Σε περίπτωση που μεταφέρονται ταυτόχρονα τρία ή δύο από τα παραπάνω είδη φορτίου, ο συνολικός αριθμός οχημάτων για το κάθε είδος δεν θα υπερβαίνει το μισό του παραπάνω καθοριζομένου αριθμού. Στις περιπτώσεις αυτές ο ξυλάνθρακας θα απέχει 12 τουλάχιστον μέτρα από τους ελαιοπυρήνες ή τα πυρηνόξυλα. 6)Ειδικά για τον ξυλάνθρακα, προ της φόρτωσης, θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καμίνου παρασκευής του στην οποία θα δηλώνεται ότι το φορτίο: - έχει υγρασία μικρότερη του 10% - δεν περιέχει λιπαρές ύλες - έχει εκτεθεί σε κατάλληλο χώρο περισσότερο από 13 ημέρες - δεν έχει μορφή πούδρας ή κόκκων - δεν έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη του περιβάλλοντος και είναι σβησμένος Ο οδηγός του οχήματος και ο πλοίαρχος του πλοίου προ της φόρτωσης πρέπει να ελέγχουν την εφαρμογή των παραπάνω όρων και λοιπών σχετικών Κανονισμών. Με μέριμνα του πλοιάρχου πρέπει να ενεργείται τακτική περιπολία στο χώρο οχημάτων. 9.Φυσίγγια ασφαλείας 1.4S Επιτρέπεται η μεταφορά τους σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων σύμφωνα με την παράγραφο 13.3 του Παραρτήματος «Α». Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων με ανάλογες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τα Ε/Γ-Ο/Γ. 10.Μεταφορά σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων δεξαμενών με γόνο που οξυγονούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Επιτρέπεται η μεταφορά δύο οχημάτων με δεξαμενές γόνου που οξυγονούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ανοικτού ή κλειστού τύπου. Σ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει: 1)Οι φιάλες του οξυγόνου να είναι μέχρι δέκα ανά όχημα, να προστατεύονται από κάθε πηγή θερμότητας ακόμη και από την ηλιακή ακτινοβολία και να είναι καλά στοιβαγμένες και στερεωμένες επί του οχήματος ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση τους με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 2)Να μην παρεμβάλλονται άλλα οχήματα μεταξύ του οχήματος μεταφοράς γόνου και του καταπέλτη. 3)Να μη μεταφέρονται στον ίδιο χώρο εύφλεκτα φορτία (ελαιοπυρήνες - τριφύλλι, άχυρα κλπ) 4)Να μη χρησιμοποιούνται λιπαρές ύλες στις φιάλες οξυγόνου και να μη στοιβάζονται τέτοια είδη πλησίον του οχήματος με το γόνο. 5)Η πίεση τροφοδοσίας των δεξαμενών με οξυγόνο να μην υπερβαίνει τα 5 ΒΑR. 11 .Μεταφορά φορτηγών οχημάτων με λιπάσματα που ανήκουν στην κλάση 9 σε σάκκους με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία Επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τεσσάρων φορτηγών οχημάτων (με ή χωρίς ρυμουλκούμενο), με λιπάσματα που ανήκουν στην κλάση 9 σε καταλλήλους σάκκους, σε κάθε κανονικό δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, με την προϋπόθεση να μη μεταφέρονται εύφλεκτα φορτία (ελαιοπυρήνες - άχυρο, τριφύλλι κλπ) στο ίδιο δρομολόγιο. Άρθρο 30 Έκτακτα ειδικά δρομολόγια Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών. 1.Οταν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς επικινδύνων ειδών με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία εκτελούνται έκτακτα ειδικά δρομολόγια. Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών, απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών πλην των οδηγών και συνοδηγών των μεταφερομένων φορτίων που σε καμμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τους 25, ο αριθμός αυτός περιορίζεται στους 12 προκειμένου για φορτία της κλάσης 1 με εξαίρεση τα φορτία της κατηγορίας 1.4S. 2.Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών επιτρέπεται και η μεταφορά μη επικινδύνων φορτίων. Σαυτήν την περίπτωση μπορούν να επιβιβάζονται οι οδηγοί και οι συνοδηγοί των φορτίων αυτών εφόσον καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στη Λιμενική Αρχή απόπλου ότι γνωρίζουν τη φύση των δρομολογίων αυτών. 3.Κατά τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με έκτακτα ειδικά δρομολόγια Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων εφαρμόζονται και οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού αυτού που αφορούν τα Φ/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία αντίστοιχα. Άρθρο 31 Προϋποθέσεις μεταφοράς επικινδύνων ειδών πού παρουσιάζουν συχνή διακίνηση μέ Ο/Γ πλοία Τα συγκεκριμένα επικίνδυνα είδη που παρουσιάζουν συχνή διακίνηση με Ο/Γ πλοία και οι προϋποθέσεις μεταφοράς τους, καθορίζονται ως ακολούθως: 1.Υγρά καύσιμα (κλάση 3) σε βυτιοφόρο οχήματα. 1)Προϋποθέσεις μεταφοράς. (i) Απαγορεύεται να μεταφέρονται σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων. 2)Επιτρέπεται να μεταφέρονται σε ειδικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών. (iii) Επιτρέπεται να μεταφέρονται με Φ/Γ-Ο/Γ πλοία. 3)Στοιβασία.(i) Επιτρέπεται να στοιβάζονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων των Ο/Γ πλοίων. (ii) Όταν τοποθετούνται σε κλειστό χώρο οχημάτων, πρέπει να ευρίσκεται σε συνεχή λειτουργία το σύστημα εξαερισμού/αερισμού, το οποίο να επιτυγχάνει τουλάχιστον 10 εναλλαγές αέρα ανά ώρα (οι εναλλαγές αυτές υπολογίζονται σε χώρο οχημάτων κενό) και να γίνονται κάθε ώρα περιπολίες από καλά ενημερωμένο προσωπικό, το οποίο με ειδικά όργανα πρέπει να μετράει την περιεκτικότητα του κλειστού χώρου σε εύφλεκτα αέρια. (iii) Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά τους στον ίδιο κλειστό χώρο οχημάτων με οχήματα που περιέχουν φορτίο φιαλών υγραερίου εφόσον απέχουν 6 μέτρα τουλάχιστον μεταξύ τους (κατά διαμήκη ή εγκάρσια διάταξη) ή χωρίζονται με διάφραγμα ανθεκτικό στη φωτιά (χαλύβδινο) και στεγανό. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά τους στον ίδιο ανοικτό χώρο οχημάτων με οχήματα που περιέχουν φορτίο φιαλών υγραερίου εφόσον απέχουν 6 μέτρα τουλάχιστον μεταξύ τους (κατά διαμήκη ή εγκάρσια διάταξη). (iν) Για τις μεταφορές καυσίμων σε βυτιοφόρο οχήματα ή φορητές δεξαμενές πρέπει να εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 25 του Κανονισμού αυτού. 4)Κενά βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων. (i) Απαγορεύεται η μεταφορά τους σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, εκτός εάν οι δεξαμενές τους έχουν απαλλαγεί από επικίνδυνα αέρια. Το γεγονός αυτό πρέπει να διαπιστώνεται από αδειούχο χημικό μηχανικό ή χημικό, ο οποίος και θα εκδίδει βεβαίωση ότι οι δεξαμενές είναι απαλλαγμένες αερίων (GΑS FRΕΕ). (ii) Κενά βυτιοφόρο οχήματα μπορούν να μεταφερθούν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κανονικά ή ειδικά δρομολόγια και Φ/Γ-Ο/Γ εφόσον οι δεξαμενές τους έχουν πληρωθεί με νερό σε σημείο που να μην υπάρχει ο ελάχιστος κενός χώρος. (iii) Επιτρέπεται να μεταφέρονται με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε ειδικά δρομολόγια ή με Φ/Γ-Ο/Γ πλοία, εφόσον στοιβαχτούν σε ανοικτό χώρο ή σε κλειστό χώρο εφόσον έχουν ελεγχθεί από αξιωματικό του πλοίου με ειδικό όργανο και διαπιστωθεί ότι οι δεξαμενές τους είναι απαλλαγμένες από επικίνδυνες ουσίες ή είναι όπως παραπάνω πλήρεις ύδατος χωρίς την εφαρμογή των απαιτήσεων (στ) και (ζ) της παραγράφου 4.3 του άρθρου 25. 2.Υγραέρια (κλάση 2.1) σε βυτιοφόρα οχήματα (α) Είδη υγραερίων. Οι υδρογονάνθρακες Προπάνιο, Βουτάνιο και μίγματα αυτών όπως ορίζονται στις σχετικές Εθνικές Προδιαγραφές. 1)Προϋποθέσεις μεταφοράς. (i) Απαγορεύεται να μεταφέρονται σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων. (ii) Επιτρέπεται να μεταφέρονται σε ειδικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων. (iii) Επιτρέπεται να μεταφέρονται με Φ/Γ-Ο/Γ πλοία. 2)Στοιβασία.(i) Πρέπει να στοιβάζονται μόνο σε ανοικτό χώρο οχημάτων των Ο/Γ πλοίων. (ii) Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά τους με βυτιοφόρα υγρών καυσίμων αρκεί να απέχουν 6 τουλάχιστον μέτρα μεταξύ τους εφόσον στοιβάζονται με διαμήκη διάταξη ή 6 τουλάχιστον μέτρα εφόσον στοιβάζονται με εγκάρσια διάταξη. 3)Κενά βυτιοφόρα μεταφοράς υγραερίων. Η μεταφορά τους επιτρέπεται με τις ίδιες προϋποθέσεις για τα γεμάτα βυτιοφόρα. 3.Υγραέρια (κλάση 2.1) σε φιάλες (α) Είδη υγραερίων. Οι υδρογονάνθρακες Προπάνιο, Βουτάνιο και μίγματα αυτών όπως ορίζονται στις σχετικές Εθνικές Προδιαγραφές. 1)Προϋποθέσεις μεταφοράς και στοιβασίας. (i) Σε ειδικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ή με Φ/Γ-Ο/Γ πλοία επιτρέπεται η μεταφορά οχημάτων που μεταφέρουν φιάλες υγραερίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους στους κλειστούς χώρους οχημάτων. Οταν η μεταφορά γίνεται σε ανοικτούς χώρους οι φιάλες πρέπει να είναι καλυμμένες για να προστατεύονται από τη θερμότητα των ηλιακών ακτινών. (ii) Οταν τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν φιάλες υγραερίων στοιβάζονται σε κλειστούς χώρους το σύστημα αερισμού-εξαερισμού πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του πλου και να παρέχει 10 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα ανά ώρα λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου και πρέπει να εκτελούνται συχνές περιπολίες από ενημερωμένο προσωπικό, που είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο όργανο και ελέγχει την περιεκτικότητα σε εύφλεκτα αέρια του χώρου. (iii) Τα οχήματα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατό πιο μακρυά από πιθανές πηγές ανάφλεξης και θερμότητας. (iν) Οι κενές φιάλες υγραερίου πρέπει να μεταφέρονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. (ν) Η ταυτόχρονη μεταφορά τους στον ίδιο κλειστό ή ανοικτό χώρο οχημάτων με υγρά καύσιμα, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.β (iii) του άρθρου αυτού. Άρθρο 32 Επί πλέον διατάξεις για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με Φ/Γ πλοία ενός κύτους 1 .Κατά τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με Φ/Γ πλοία ενός κύτους οι πλοίαρχοι αυτών θεωρούνται υπεύθυνοι για τη λήψη κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου ασφαλείας, για την πρόληψη του κινδύνου πυρκαϊάς από το σωλήνα εξάτμισης ή άλλη αιτία. 2.Στα παραπάνω πλοία όλο το φορτίο που φορτώθηκε στο κατάστρωμα, θα καλύπτεται και θα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε ο σωλήνας της εξάτμισης να είναι καλυμμένος με πυκνό δικτυωτό και να εξέχει όσο το δυνατό περισσότερο. 3.Εφόσον πρόκειται να φορτωθούν εύφλεκτα φορτία ή εκρηκτικά στο κύτος τους τότε το διάφραγμα που τα χωρίζει από το διαμέρισμα της μηχανής με ευθύνη του πλοιάρχου και πρώτου μηχανικού του πλοίου πρέπει να έχει κατάλληλη μόνωση Α 60 ή τα φορτία να ευρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από αυτό. Άρθρο 33 Μεταφορά θερμών φορτίων1.Η μεταφορά θερμών φορτίων με κανονικά δρομολόγια Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων επιτρέπεται μόνο όταν στοιβάζονται σε ανοικτούς χώρους με εξαίρεση την υγρή άσφαλτο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. 2.Η μεταφορά θερμών φορτίων επιτρέπεται και σε κλειστούς χώρους Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων εφόσον αυτά εκτελούν έκτακτα ειδικά δρομολόγια μεταφοράς επικινδύνων ειδών. 3.Η μεταφορά θερμών φορτίων επιτρέπεται σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους Φ/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοίων. 4.Επιτρέπεται η μεταφορά θερμών φορτίων υγρής ασφάλτου σε βυτιοφόρα οχήματα που εισέρχονται σε κλειστούς χώρους οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων σε κανονικά δρομολόγια εφόσον: (α) Δεν μεταφέρονται περισσότεροι από 80 τόννοι ασφάλτου συνολικά σε κάθε δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό οχημάτων. (β) Προσκομίζεται βεβαίωση από τα διυλιστήρια ότι η μεταφερόμενη άσφαλτος έχει σημείο ανάφλεξης (FLΑSΡΟΙΝΤ) 230 βαθμούς Κελσίου και άνω σε δοκιμή κλειστού δοχείου. (γ) Τα οχήματα που μεταφέρουν την άσφαλτο είναι επαρκώς μονωμένα ώστε το περίβλημα του βυτίου να έχει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και εφόσον φέρουν καυστήρα για τη θέρμανση της ασφάλτου να μη λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Άρθρο 34 Μεταφορά επικινδύνων ειδών σε εμπορευματοκιβώτια1.Τα επικίνδυνα είδη που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια πρέπει να είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 2.Κατεξαίρεση ξηρά επικίνδυνα φορτία χύμα μπορούν να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με tον ΙΜDG-ΙΜΟ-CΟDΕ. 3.Τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και μπορεί να είναι ενσωματωμένα σε φορτηγά οχήματα ή σιδηροδρομικά οχήματα 4.Απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευματικιβωτίων με επικίνδυνα είδη σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων εφόσον τα επικίνδυνα είδη που περιέχουν απαγορεύεται να μεταφέρονται στα δρομολόγια αυτά. Με τις άλλες κατηγορίες πλοίων επιτρέπεται να μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 5.Απαγορεύεται η στοιβασία ασυμβίβαστων ειδών στο ίδιο εμπορευματικιβώτιο εκτός αν τα είδη αυτά απαιτούν αριθμό διαχωρισμού «1» οπότε επιτρέπεται να στοιβάζονται μαζί, με την προϋπόθεση να απέχουν, οριζόντια, 3 τουλάχιστον μέτρα μεταξύ τους. 6.Απαγορεύεται η φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων που παρουσιάζουν διάσπαση ή διάβρωση ή οξείδωση ή ζημία ή διαρροή ή διαφυγή φορτίου. 7.Τα εμπορευματοκιβώτια θα σημαίνονται και επιγράφονται σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό. 8.Τα εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν επικίνδυνα είδη πρέπει να στοιβάζονται και διαχωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 9.Εμπορευματοκιβώτια με επικίνδυνα είδη που επιτρέπεται να έχουν σε λειτουργία μηχανισμό ψύξης ή θέρμανσης θα στοιβάζονται πάντα στο ανοικτό κατάστρωμα. Άρθρο 35 Μεταφορά επικινδύνων ειδών με φορτηγίδες1.Οι φορτηγίδες που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης. 2.Η συσκευασία, η στοιβασία, η σήμανση και ο διαχωρισμός των επικινδύνων ειδών στις μεταφορές αυτές θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν για τη μεταφορά τους 3.Τα εμπορευματοκιβώτια, οι δεξαμενές παντός τύπου και τα οχήματα που μεταφέρονται με φορτηγίδες και περιέχουν επικίνδυνα είδη θα εχμάζονται καλά. 4.Οι φορτηγίδες που μεταφέρουν εύφλεκτα και εκρηκτικά είδη πρέπει να έχουν και τα κατάλληλα μέσα καταπολέμησης της πυρκαϊάς. 5.Η μεταφορά επικινδύνων ειδών με φορτηγίδες επιτρέπεται μόνο στον κυρίως λιμένα και στο αγκυροβόλιο (ράδα) αυτού. 6.Οι μη αυτοκινούμενες φορτηγίδες που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη θα δένονται καλά με ισχυρό ρυμούλκιο στο ρυμουλκό. 7.Ο πλοίαρχος της φορτηγίδας ή του ρυμουλκού της ευθύνεται για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων στις μεταφορές επικινδύνων ειδών εξαιρουμένης της περίπτωσης συσκευασίας που υπεύθυνοι είναι οι αναφερόμενοι στις αντίστοιχες διατάξεις τού κανονισμού αυτού. Άρθρο 36 Μεταφορά επικινδύνων ειδών της κλάσης «1» (εκρηκτικά) Η μεταφορά επικινδύνων ειδών της κλάσης «1» θα γίνεται μόνο με τους τύπους των πλοίων που επιτρέπεται να τη διεξάγουν εφαρμοζομένων των διατάξεων του Παραρτήματος «Α» του Κανονισμού αυτού. Άρθρο 37 Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «2»1.Γενική απαγόρευση Απαγορεύεται η μεταφορά ουσιών της κλάσης αυτής που είναι δυνατό να υποστούν με τυχαίες συνθήκες πολυμερισμό, που θα προκαλέσει επικίνδυνη απελευθέρωση θερμότητας ή αερίου ή έκρηξη. Οι ουσίες αυτές επιτρέπεται να μεταφέρονται εφόσον έχουν σταθεροποιητή που θα τους αποκλείει τον πολυμερισμό. 2.Συσκευασία ειδών κλάσης «2» (Δοχεία ή Κύλινδροι) Επί πλέον των προϋποθέσεων του άρθρου 26 του Κανονισμού αυτού πρέπει: 1)Οι μηχανισμοί κλεισίματος (βαλβίδες κλπ): (i) να μην είναι κατασκευασμένοι από υλικό συμβατό με το περιεχόμενο των συσκευασιών, (ii) να έχουν προσαρμοστεί στο δοχείο ή στον κύλινδρο με τρόπο που να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα υπό την εξασκούμενη εσωτερική πίεση, (iii)να προστατεύονται αποτελεσματικά από κρούσεις ή τινάγματα, 2)Τα υλικά των δοχείων ή κυλίνδρων και των μηχανισμών κλεισίματος να είναι κατάλληλα ώστε να μην παραβλάπτεται η στεγανότητα τους κατά τη μεταφορά τους με πλοία. 3)Στις βαλβίδες και γενικά στους μηχανισμούς κλεισίματος των συσκευασιών ή στα σημεία σύνδεσης οποιουδήποτε φορέα που περιέχει ουσία της κλάσης 2 που αντιδρά με λιπαρές ύλες (π.χ Οξυγόνο) να μην χρησιμοποιούνται έλαια ή λιπαντικά. 4)Κάθε δοχείο ή κύλινδρος να υποβάλλεται σε έλεγχο σε τακτικά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 5)Τα δοχεία και οι κύλινδροι να αναγράφουν το όνομα του αερίου που περιέχουν ως και την εταιρεία που έκανε την πλήρωση. Ειδικώτερα, στις φιάλες υγραερίων, να φέρονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 399 του Αγορανομικού Κώδικα αριθμ. 14 (ΦΕΚ 343 Β/11-5-89) και στο στόμιο εξόδου τους να υπάρχει ειδικό πώμα που να αναγράφει το όνομα της εταιρείας εμφιάλωσης και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και την εγγύηση της εταιρείας αυτής.6)Η πλήρωση των αερίων στους κυλίνδρους ή στα δοχεία να γίνεται σύμφωνα και με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές τους. 7)Στα διαλυμένα αέρια (ασετυλίνη): (Ι)Η πορώδης μάζα: (1) να πληροί κατά το δυνατόν όλο τον κύλινδρο, (2) να μην υπερβαίνει το 80%, (3) να μην προσβάλει το υλικό του κυλίνδρου, (4) να μην σχηματίζει επικίνδυνες ενώσεις με το διαλύτη ή το αέριο και (5) να μην διαβρώνεται ούτε να συστέλλεται μετά από παρατεταμένη χρήση ακόμη και σε 60°C ή μετά από κραδασμούς. (ΙΙ)Η ακετόνη ή οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποιούμενος διαλύτης να μην αντιδρά χημικά με το αέριο ή το μέταλλο του κυλίνδρου και η ποσότητα του να είναι τόση ώστε να μπορεί να διαλύσει όλο το προκαθοριζόμενο αέριο. (ΙΙΙ) Κάθε κύλινδρος να υποβάλλεται τακτικά σε υδραυλική δοκιμή υπό πίεση όχι μικρότερη του τετραπλασίου της πίεσης που θα χρησιμοποιηθεί και επί 15 λεπτά, αποκλειομένων των κυλίνδρων που παρουσιάζουν οποιαδήποτε παραμόρφωση κατά τη δοκιμή. (ΙV)Οι βαλβίδες και γενικά οι μηχανισμοί κλεισίματος δεν να μην έχουν πάνω από 70% Χαλκό. 3.Στοιβασία ειδών κλάσης «2». 1)Οι κλειστοί χώροι στους οποίους μεταφέρονται είδη της κλάσης αυτής πρέπει να περικλείονται απαραίτητα από χαλύβδινες φρακτές ή επιμεταλλωμένα περιβλήματα και χαλύβδινα καταστρώματα. Τα παραπάνω όρια πρέπει να είναι ανθεκτικά στη φωτιά και στεγανά. Τα υποφράγματα που εκπληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το διαχωρισμό των επικινδύνων ειδών. 2)Τα είδη της κλάσης αυτής πρέπει να στοιβάζονται εντός καλά αεριζομένων χώρων και με τρόπο που να εμποδίζεται η μετακίνηση τους με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής. Εάν στοιβάζονται στο ανοικτό κατάστρωμα θα είναι επαρκώς εξασφαλισμένα και προστατευμένα από τις τυχόν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες, θα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία και κάθε είδους μεταφορά θερμότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή επαφής των με τις πλευρές του πλοίου ή του δρυφράκτου με την παρεμβολή προφυλακτήρων φορτίου ή φορτίου καταλλήλου είδους ή άλλων αποτελεσματικών μέσων και θα είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από πηγές θερμότητας και χώρους ενδιαίτησης. 3)Τα εύφλεκτα αέρια που είναι και δηλητηριώδη θα μεταφέρονται στο ανοικτό κατάστρωμα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Παράρτημα «Β» του κανονισμού αυτού. 4)Κύλινδροι (ή φιάλες) αερίων που στοιβάζονται στηριζόμενοι στις πλευρές τους πρέπει να σφηνώνονται σε κατάλληλα μέσα που θα τοποθετούνται κάτω από την πρώτη σειρά για να αποφεύγεται η απευθείας επαφή των με το χαλύβδινο κατάστρωμα. Αυτοί πρέπει να σφηνώνονται και προσδένονται ισχυρά για να εμποδιστεί κάθε μορφής κίνηση με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής. Οι κύλινδροι (ή φιάλες) που στοιβάζονται μαυτόν τον τρόπο απαγορεύεται να υπερστοιβάζονται υπερβολικά, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορούν εύκολα ναπομακρυνθούν. 5)Οταν οι κύλινδροι (ή φιάλες) στοιβάζονται σε κατακόρυφη θέση πρέπει να τοποθετούνται σε ένα βάθρο κλεισμένοι ή εγκιβωτισμένοι με κατάλληλα μέσα χωρίς διάκενα από το χαλύβδινο κατάστρωμα. Οι κύλινδροι σαυτήν την περίπτωση πρέπει να στερεώνονται ασφαλώς για να εμποδιστεί κάθε μορφής κίνηση τους και με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής. Η κάθε μορφής προστατευτική εξωτερική επικάλυψη πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένη και δεμένη για να εμποδίζεται κάθε κινησή τους και με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής. 6)Απαγορεύεται η στοιβασία ειδών της κλάσης αυτής σε γαιανθρακαποθήκες, κύτη που περιέχουν κάρβουνο ή σε ανοικτό κατάστρωμα πάνω ακριβώς από κύτη με τέτοιο περιεχόμενο. 7)Τα εύφλεκτα αέρια θα στοιβάζονται πάντα σε δροσερά μέρη, υπό συνεχή, επαρκή και κατάλληλο αερισμό όταν ευρίσκονται σε κλειστούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας ή πιθανή πηγή ανάφλεξης. Για την ασφαλή έχμαση και στοιβασία (κυλίνδρων ή δοχείων ή δεξαμενών κλπ) με επικίνδυνα αέρια φορτωμένα σε οχήματα υπεύθυνοι είναι ο οδηγός και ο φορτωτής οι οποίοι πρέπει να κάνουν τέτοια έχμαση έτσι ώστε σε συνδυασμό με τη σωστή έχμαση του οχήματος και με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής να μην κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 4.Μέτρα Ασφαλείας 1)Κατά τη στοιβασία των ειδών της κλάσης αυτής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε περίπτωση κινδύνου εμπλοκής των σε φωτιά μπορεί να είναι αναγκαία η απόρριψη τους στη θάλασσα. 2)Τα δηλητηριώδη αέρια πρέπει να διαχωρίζονται με αριθμό διαχωρισμού «2» από αποθήκες τροφίμων και γενικά τρόφιμα. 3)Ο αερισμός/εξαερισμός των κλειστών χώρων στοιβασίας των αερίων πρέπει να είναι κατάλληλος και να λειτουργεί σωστά καθ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Η καταλληλότητα και η σωστή λειτουργία του συστήματος αερισμού/εξαερισμού και η στεγανότητα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων που τυχόν υπάρχουν στους κλειστούς χώρους μεταφοράς των αερίων αποτελεί ευθύνη του πρώτου μηχανικού του πλοίου. 4)Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να εμποδίζονται τα τυχόν διαρρεύσαντα αέρια να διεισδύουν εντός οποιουδήποτε τμήματος του πλοίου. Αέρια βαρύτερα του αέρα μπορεί να συσσωρεύονται στα χαμηλότερα μέρη του πλοίου. 5)Μεγάλες ευκρινείς πινακίδες απαγόρευσης καπνίσματος πρέπει να τοποθετούνται στο χώρο στοιβασίας ευφλέκτων αερίων. 6)Εάν υπάρχει υπόνοια διαρροής επικινδύνου αερίου σε κλειστό χώρο θα απαγορεύεται η είσοδος εκτός αν ο πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι βέβαιος ότι υπάρχει ασφάλεια εισόδου, διαφορετικά η είσοδος θα επιχειρείται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φέρει ατομικές αναπνευστικές συσκευές και κατάλληλη ενδυμασία. 7)Με μέριμνα του πλοιάρχου ή του υπευθύνου αξιωματικού θα μετράται από το προσωπικό με κατάλληλο όργανο σε τακτικά διαστήματα η περιεκτικότητα σε εύφλεκτο αέριο των κλειστών χώρων (κύτη, κλειστοί χώροι οχημάτων κλπ) που περιέχουν συσκευασμένα εύφλεκτα αέρια. Προκειμένου για αέρια που είναι ασφυκτικά ή και δηλητηριώδη θα γίνονται παρόμοιες μετρήσεις με τη διαφορά ότι θα απαιτούνται οι εισερχόμενοι στους χώρους αυτούς να φέρουν ειδικές αναπνευστικές συσκευές. 8)Κατά τη μεταφορά κυλίνδρων ή φιαλών με αέρια (κλάση 2) σε κλειστό χώρο οχημάτων Ο/Γ πλοίων, που από τον κανονισμό αυτό επιτρέπεται να κάνουν τέτοιες μεταφορές, θα λειτουργεί σωστά και πλήρως όλο το σύστημα εξαερισμού/αερισμού του χώρου οχημάτων που θα είναι 10 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα ανά ώρα λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου. Για το σκοπό αυτό ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός θα οργανώνουν τακτικές περιπολίες στον κλειστό χώρο οχημάτων για διαπίστωση της καλής λειτουργίας του συστήματος αερισμού. 9)Στα Φ/Γ πλοία κλασσικού τύπου που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη των υποκλάσεων 2.1 και 2.3 στα κύτη τους, πρέπει να λειτουργεί συνεχώς τεχνητός εξαερισμός, από τον πυθμένα (π.χ για υγραέρια) ή την οροφή του κύτους, ανάλογα εάν τα μεταφερόμενα αέρια είναι βαρύτερα ή όχι του αέρα, με 10 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα ανά ώρα λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου. Τα πτερύγια του τεχνητού αερισμού πρέπει να είναι αντισπινθηρικού τύπου και ο κινητήρας τουλάχιστον στεγανού τύπου και να ευρίσκεται εκτός του κύτους. Ομοίως το μηχανοστάσιο των παραπάνω πλοίων, που γειτνιάζει άμεσα με το κύτος που στοιβάζονται τα παραπάνω φορτία, πρέπει να διαθέτει προσαγωγή αέρα με τεχνητό αερισμό 10 τουλάχιστον εναλλαγών αέρα ανά ώρα. Άρθρο 38 Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «3»1.Συσκευασία Τα είδη της κλάσης αυτής πρέπει: (α) Να συσκευάζονται σε κατάλληλη συσκευασία. (β) Να αφήνεται εντός του χώρου συσκευασίας επαρκής χώρος για αντιμετώπιση της θερμικής διαστολής των. 2.Στοιβασία1)Τα είδη της κλάσης αυτής θα τοποθετούνται αρκετά μακριά από γυμνές φλόγες, σπινθήρες, πηγές έναυσης, θερμότητας και χώρους ενδιαίτησης. 2)Οταν μεταφέρονται σε κλειστούς χώρους Φ/Γ πλοίων κλασσικού τύπου υγρά της κλάσης 3 σε ισχυρά καλά ερμητικά κλειστά μέσα συσκευασίας θα εξασφαλίζεται επαρκής και κατάλληλος εξαερισμός με μέριμνα του πλοιάρχου και πρώτου μηχανικού του πλοίου. 3)Όταν μεταφέρονται σε κλειστούς χώρους οχημάτων υγρά της κλάσης 3 σε φορητές δεξαμενές και βυτιοφόρο οχήματα εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 25. Όταν μεταφέρονται σε κλειστούς χώρους οχημάτων υγρά της κλάσης 3 σε βαρέλια απαιτείται αερισμός/εξαερισμός 10 τουλάχιστον εναλλαγών αέρα ανά ώρα λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου. Η τήρηση του εξαερισμού αυτού καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς αποτελεί ευθύνη του πλοιάρχου του πλοίου. 4)Σ όλη την περιοχή που στοιβάζονται τα υγρά της κλάσης αυτής και με μέριμνα του πλοιάρχου θα υπάρχει επαρκής πυροσβεστική κάλυψη με κατάλληλο υλικό πυρόσβεσης. 5)Για την ασφαλή έχμαση επικινδύνων ειδών της κλάσης 3 σε οχήματα υπεύθυνοι είναι οι οδηγοί των. 6)Κατά τη διάρκεια της στοιβασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο απόρριψης κάποιου είδους της κλάσης αυτής λόγω κινδύνου πυρκαϊάς. 7)Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε σε περίπτωση διαρροής να μην εισέλθουν οι ατμοί ή τα υγρά σε άλλο χώρο του πλοίου. 8)Πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ευδιάκριτες πινακίδες με την ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» και να εφαρμόζεται αυστηρά το μέτρο αυτό. 9)Εάν υπάρχει διαρροή ειδών της κλάσης αυτής σε κλειστό χώρο, θα απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο αυτό, έως ότου ο πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός είναι απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φορά αναπνευστικές συσκευές. 10)Απαγορεύεται η στοιβασία επικινδύνων ειδών της κλάσης αυτής σε κλειστό χώρο που η συσκευασία τους είναι μη ανθεκτική ή εύθραστη σε δυσμενείς συνθήκες μεταφοράς. 11)Οταν μεταφέρονται σε κλειστούς χώρους οχημάτων είδη της κλάσης 3 σε συσκευασίες μεγαλύτερες των 250 λίτρων, θα γίνονται τακτικές περιπολίες και μετρήσεις από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για μέτρηση τυχόν εύφλεκτων εκρηκτικών ή δηλητηριωδών ατμών ή αερίων με κατάλληλα όργανα μέτρησης, (ιβ) Η καταλληλότητα και σωστή λειτουργία του αερισμού/εξαερισμού των πλοίων που μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά της κλάσης 3 καθώς και η στεγανότητα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των χώρων αυτών αποτελεί ευθύνη του πρώτου μηχανικού του πλοίου. Άρθρο 39 Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων «4.1», «4.2», «4.3» 1.Η συσκευασία των ειδών της κλάσης 4.1 που γίνονται εκρηκτικά όταν ξηρανθούν ή όταν έλθουν σε επαφή με τον αέρα θα είναι ερμητική. 2.Τα είδη της κλάσης 4.2 που αυτοαναφλέγονται κατά την επαφή τους με τον αέρα πρέπει να συσκευάζονται ερμητικά σε δοχεία επαρκούς αντοχής. 3.Τα είδη της κλάσης 4.3 πρέπει να συσκευάζονται σε κατάλληλα ερμητικά δοχεία προστατευμένα από την υγρασία. 4.Τα είδη των κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3 πρέπει να στοιβάζονται προφυλαγμένα από κάθε πηγή θερμότητας. Άρθρο 40 Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων «5.1», «5.2» 1.Η συσκευασία των ειδών των κλάσεων 5.1 και 5.2 θα περιλαμβάνει αδρανή προστατευτικά και απορροφητικά υλικά απαλλαγμένα από οργανικές ακαθαρσίες ή καύσιμα υλικά. 2.Απαγορεύεται η μεταφορά στον ίδιο χώρο των παραπάνω ειδών με εύφλεκτα φορτία ή με οξέα. 3.Η συσκευασία των ειδών της κλάσης 5.1 θα είναι καλά κλεισμένη και όπου απαιτείται θα είναι ερμητική εκτός αν απαιτείται εξαερισμός του περιεχομένου των λόγω έκλυσης ατμών που δεν είναι εύφλεκτοι και τοξικοί. 4.Τα είδη της κλάσης 5.2 θα προφυλάσσονται από κάθε πηγή θερμότητας και θα στοιβάζονται σε καθαρό περιβάλλον απαλλαγμένο από ίχνη οξέων, αμινών και μεταλλικών οξειδίων μακριά από χώρους ενδιαίτησης λόγω των βλαβερών φυσιολογικών ιδιοτήτων τους και μακριά από πηγές έναυσης. Άρθρο 41 Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων «6.1», «6.2» 1.Τα είδη της κλάσης 6.1 πρέπει να συσκευάζονται σε καλά κλεισμένη συσκευασία και όπου απαιτείται λόγω τοξικών ατμών σε ερμητική συσκευασία. 2.Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ειδών κλάσης 6.2 θα ρυθμίζονται από τις Υγειονομικές Αρχές Άρθρο 42 Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «7» Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών της κλάσης 7 θα ρυθμίζονται από τους φορείς ή επιστήμονες που αναφέρονται στην παρ.5 του άρθρου 10 σύμφωνα με τον ΙΜDG-ΙΜΟ CΟDΕ γνωστοποιουμένων των ρυθμίσεων σε όλες τις περιπτώσεις στις Λιμενικές Αρχές, στους Οργανισμούς Λιμένα, στα Λιμενικά Ταμεία και στους Ο.Τ.Α (όπου απαιτείται). Άρθρο 43 Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «8»1.Όλες οι συσκευασίες της κλάσης αυτής πρέπει να είναι καλά κλεισμένες. 2.Όλα τα είδη της κλάσης αυτής πρέπει να ευρίσκονται σε άλλο χώρο από νιτρικά, θειικά οξέα και τριοξείδιο του θείου. Άρθρο 44 Μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με πλοία 1.Με Φ/Γ ή Φ/Γ-Ο/Γ πλοία: Επιτρέπεται η μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με Φ/Γ ή Φ/Γ-Ο/Γ πλοία με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μη επικίνδυνες ουσίες τηρουμένων των διατάξεων του Παραρτήματος «Γ». 2.Με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία: Επιτρέπεται η μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κανονικά δρομολόγια ή σε ειδικά δρομολόγια επικινδύνων φορτίων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μη επικίνδυνες ουσίες τηρουμένων των διατάξεων του Παραρτήματος «Γ». Άρθρο 45 Πρόληψη πυρκαϊάς και μέσα πυρασφάλειας1.Για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση πυρκαϊάς σε επικίνδυνα είδη πρέπει: 1)Τα εύφλεκτα υλικά να μην τοποθετούνται κοντά σε πηγές θερμότητας ή/και ανάφλεξης. 2)Να υπάρχουν σε ετοιμότητα μέσα για την ταχεία και ευχερή απομάκρυνση των επικινδύνων ειδών σε περίπτωση ανάγκης. 3)Σε χώρους που στοιβάζονται εύφλεκτα υλικά να μη γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, να απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και να τοποθετούνται για το σκοπό αυτό σχετικές πινακίδες με επιγραφές ή σύμβολα. 4)Τα ηλεκτρικά κυκλώματα, μηχανήματα, διακόπτες, σώματα φωτισμού κλπ των χώρων στοιβασίας επικινδύνων ειδών τα οποία εκλύουν εύφλεκτους ατμούς ή αέρια, να είναι τουλάχιστον στεγανού τύπου και να διαθέτουν κατάλληλη προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων. 2.Η χρήση ατμού, ως μέσο πυρόσβεσης, όταν τα πλοία μεταφέρουν εκρηκτικά, απαγορεύεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η χρήση νερού για κατάσβεση πυρκαϊών σε ηλεκτρικά κυκλώματα. 3.Ειδικά μέτρα πρόληψης πυρκαϊάς και μέσων πυρασφάλειας για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1»(εκρηκτικά) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «Α». 4.Σε περίπτωση πυρκαϊάς οι φιάλες που περιέχουν αέρια ραντίζονται με νερό για να διατηρούνται ψυχρές και εάν είναι δυνατόν τοποθετούνται σε ασφαλέστερα μέρη. 5.Εάν σε φιάλες αερίου, λόγω διαρροής εκδηλωθεί πυρκαϊά, απομονώνονται και εάν είναι δυνατόν απορρίπτονται στη θάλασσα. 6.Όταν φιάλες με εύφλεκτα αέρια μεταφέρονται στο ανοικτό κατάστρωμα του πλοίου πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε συνδυασμό με τη διεύθυνση του ανέμου, σε περίπτωση διαρροής, να μη δημιουργηθούν συσσωρεύσεις εύφλεκτων αερίων στο πλοίο. 7.Σε περίπτωση πυρκαϊάς εύφλεκτου υγρού το νερό συνιστάται για την καταπολέμηση της εφόσον διαλύει πλήρως το εύφλεκτο υγρό. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιείται αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή άλλο κατάλληλο μέσο. 8.Για την καταπολέμηση της πυρκαϊάς ουσιών της κλάσης 5.1 και 5.2 χρησιμοποιείται συνήθως το νερό. Προστατευτική στολή και αναπνευστήρας απαιτούνται σε περίπτωση σχηματισμού τοξικών ή διαβρωτικών ουσιών. 9.Σε περίπτωση πυρκαϊάς ειδών της κλάσης 6.1 απαιτείται οπωσδήποτε ειδική στολή και αναπνευστικός εξαρτισμός του προσωπικού που ασχολείται με την καταπολέμηση της. Άρθρο 46 Αναφορές ατυχημάτων Οι πλοίαρχοι των πλοίων που πλέουν στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο είναι υπεύθυνοι να αναφέρουν, απευθείας στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης του Υ.Ε.Ν.(ΡΙRΑΕUS RCC) ή μέσω των Λιμενικών Αρχών στο παραπάνω κέντρο, οποιοδήποτε ατύχημα στο πλοίο που οφείλεται σε επικίνδυνο είδος ή απώλεια του είδους αυτού στη θάλασσα, σύμφωνα με τον ΙΜDG-ΙΜΟ-CΟDΕ και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 47 Επικίνδυνα είδη που προορίζονται για χρήση στα πλοία1 .Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών για χρήση σε πλοία εκτός των σημάτων κινδύνου και των ορμιδοβόλων συσκευών. 2.0ι κύλινδροι ή οι φιάλες αερίων που μεταφέρονται για χρήση σε πλοία πρέπει να έχουν τη σήμανση και τη συσκευασία που προβλέπεται στον κανονισμό αυτό και να τοποθετούνται πάντα σε όρθια θέση με ισχυρή στήριξη ώστε να μη μετακινούνται και με τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Πρέπει να προστατεύονται έναντι θερμότητας. Επιτρέπεται μόνο ένας κύλινδρος ασετυλίνης, για χρήση, σε κάθε χαλύβδινο πλοίο τοποθετημένος σε ασφαλή θέση και εφόσον χρησιμοποιείται στο μηχανοστάσιο θα ευρίσκεται στο μηχανουργείο μακριά από πηγές θερμότητας. Πα τη χρήση υγραερίου στα πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας θα τηρούνται σχολαστικά οι απαιτήσεις του άρθρου 45 του Π.Δ.259/81 (Φ.Ε.Κ Α 72/81) εκτός από τα σκάφη που υπάγονται στο Π.Δ. 917/79 (Φ.Ε.Κ Α 257/79) για τα οποία εφαρμόζονται εναλλακτικά οι διατάξεις του άρθρου 28του ως άνω Π.Δ. 3.Τα εύφλεκτα συσκευασμένα υγρά, για χρήση στα πλοία, πρέπει να έχουν κατάλληλη συσκευασία και σήμανση. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εύφλεκτες ύλες και γενικά οι επικίνδυνες ύλες απαγορεύεται να ευρίσκονται σε χώρους ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος ή σε χώρους αμέσως γειτνιάζοντες με χώρους ενδιαίτησης επιβατών. Η πλήρωση των δεξαμενών καυσίμων των βοηθητικών μηχανημάτων των πλοίων με φορητά δοχεία, πρέπει να γίνεται με κάθε προφύλαξη για αποφυγή διαρροής, παρουσία πάντα καταλλήλου πυροσβεστήρα. Για το σκοπό αυτό για την πλήρωση των δεξαμενών τα φορητά δοχεία θα διαθέτουν ειδικό στόμιο το άκρο του οποίου θα εισέρχεται στη δεξαμενή αφήνοντας περιθώριο για την έξοδο του αέρα και τον έλεγχο έναντι υπερχείλισης. Τα εύφλεκτα υγρά θα ευρίσκονται αποθηκευμένα στην αποθήκη ευφλέκτων των χαλυβδίνων πλοίων. Απαγορεύεται η χρήση ευφλέκτων υγρών καυσίμων για φορητές σόμπες θέρμανσης στα πλοία. 4.Είδη των κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 και 9 για χρήση στο πλοίο πρέπει να ευρίσκονται σε κατάλληλη συσκευασία και να σημαίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό. Τα φάρμακα, αναισθητικά και συναφή θα τοποθετούνται πάντα εντός μονίμων ή φορητών φαρμακείων. 5.Απαγορεύεται η μεταφορά για χρήση στα πλοία ειδών των κλάσεων 5.2 ,6.2 και 7. 6.Η αποθήκη ευφλέκτων στα χαλύβδινα πλοία πρέπει να είναι χαλύβδινη και να διαθέτει σύστημα καταπολέμησης και ανίχνευσης πυρκαϊάς που προβλέπεται για τα πλοία αυτά. Η στοιβασία των υπολοίπων επικινδύνων ειδών που δεν είναι εύφλεκτα στα χαλύβδινα πλοία καθώς και όλων των επικινδύνων ειδών αυτής της κατηγορίας σε όλα τα μη χαλύβδινα πλοία γίνεται σε κατάλληλη θέση με ευθύνη του πλοιάρχου. 7.Απαγορεύεται η μεταφορά συσκευασμένων εύφλεκτων ουσιών, για χρήση τους σε υδροπτέρυγα πλοία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΚΛΑΣΗ «1» ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ «ΦΟΡΤΩΣΗ - ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ» ΜΕΡΟΣ«Α»ΦΟΡΤΩΣΗ - ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ 1.Δήλωση του φορτωτή 1.1 Κάθε επικίνδυνο είδος της κλάσης «1» που προορίζεται για μεταφορά με πλοία, πρέπει να δηλώνεται με το σωστό τεχνικό του όνομα ή με το επίσημο συντομευμένο όνομα του. 1.2 Όταν ένα επικίνδυνο είδος της κλάσης «1» πρόκειται να γίνει περισσότερο επικίνδυνο κατά τη μεταφορά εάν βραχεί, αυτό πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα φόρτωσης και πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις για να εξασφαλισθεί ότι θα διατηρηθεί στεγνό. 1.3 Τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» που δεν κατατάσσονται σε κάποια καταχώρηση απαγορεύεται να μεταφέρονται με πλοίο. 1.4 Η μεταφορά εκρηκτικών ουσιών, για τις οποίες προδιαγράφεται ελάχιστο ποσοστό νερού ή αδρανοποιητικού στη συγκεκριμένη καταχώρηση, απαγορεύεται όταν περιέχουν λιγότερο νερό ή αδρανοποιητικό από το προδιαγραφόμενο ελάχιστο. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να γίνονται γραπτά γνωστές στον πλοίαρχο του πλοίου από το φορτωτή. 1.5 Κάθε θερμοκρασιακός περιορισμός φορτίου εκρηκτικών πρέπει να παρέχεται γραπτά από το φορτωτή στον πλοίαρχο και στην περίπτωση που τυχόν γίνει υπέρβαση του κατά τη διαδρομή, ο παραλήπτης πρέπει να ενημερώνεται για τις συνθήκες από τον πλοίαρχο του πλοίου πριν να αρχίσει η εκφόρτωση/Οταν από τον πλοίαρχο προτείνεται στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα, ο φορτωτής πρέπει να συμφωνεί ότι τέτοια στοιβασία είναι κατάλληλη, αφού λάβει υπόψη κάθε θερμοκρασιακό περιορισμό των εκρηκτικών. 1.6 Η καθαρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης πρέπει να περιλαμβάνεται στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 19. 2.ΣήμανσηΣτις εξωτερικές συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1», πρέπει, να αναφέρεται το σωστό τεχνικό όνομα και το διεθνώς αποδεκτό συντομευμένο όνομα (αν υπάρχει), ο αριθμός ΟΗΕ της συγκεκριμένης καταχώρησης, και να υπάρχει η σήμανση όπως προδιαγράφεται στους κανονισμούς για τη μεταφορά των επικινδύνων ειδών της κλάσης «1». Για τα εκρηκτικά των Ενόπλων Δυνάμεων η σήμανση θα είναι σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο ή σύμφωνη με τους στρατιωτικούς κανονισμούς και θα ελέγχεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 3.Συσκευασία3.1 Οι διάφορες ιδιότητες των επικινδύνων ειδών της κλάσης» 1» δεν επιτρέπουν ένα τύπο συσκευασίας που να εφαρμόζεται γενικά Η σωστή συσκευασία αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του φορτωτή. 3.2 Σε μερικά αντικείμενα, για παράδειγμα σε μερικά είδη πυρομαχικών, ως συσκευασία θεωρείται μόνο το περίβλημα τους. 3.3 Τα δέματα, οι συσκευασίες, πρέπει να είναι καθαρά, να μην έχουν ξένα σώματα και το υλικό της κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για τη φύση των περιεχομένων τους. 4.Παραμονή - αγκυροβολία - πρόσδεση - φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά 4.1 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4.2 και 4.4 όπου γίνεται ειδική αντιμετώπιση, τα πλοία μπορούν να παραμένουν, να αγκυροβολούν, να προσδένουν σε προβλήτες και να φορτώνουν ή εκφορτώνουν εκρηκτικά φορτία ή άλλα φορτία με τις προϋποθέσεις των παραγ. 4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4.4.1.1 Τα πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά ή πρόκειται να φορτώσουν ή εκφορτώσουν εκρηκτικά επιτρέπεται να προσδένουν σε προβλήτα του λιμένα, εφόσον συντρέχει μία από τις εξής προϋποθέσεις: 1)Ο προβλήτας να έχει κατασκευασθεί ειδικά για εκρηκτικά και αυτό να προβλέπεται από ειδικό Κανονισμό λιμένα, ή, 2)Ο προβλήτας να μην είναι ειδικός για τα εκρηκτικά αλλά η συνολική ποσότητα της καθαρής εκρηκτικής ύλης που ευρίσκεται κάθε φορά στον προβλήτα για φόρτωση ή εκφόρτωση μαζί με την ποσότητα που τυχόν περιέχεται στο πλοίο, αθροιστικά, είναι μικρότερη από αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή του Προσαρτήματος «Δ». 4.1.2 Όταν η συνολική ποσότητα καθαρής εκρηκτικής ύλης που πρόκειται να διακινηθεί είναι μεγαλύτερη απαυτή που προκύπτει από την εφαρμογή του Προσαρτήματος «Δ» θα εφαρμόζονται οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις: 1)Μερική φορτοεκφόρτωση στον προβλήτα και μερική εκτός λιμένα. 2)Φορτοεκφόρτωση όλης της ποσότητας εκτός λιμένα. Στις εκτός λιμένα φορτοεκφορτώσεις το πλοίο θα πρέπει να αγκυροβολήσει και να παραμείνει σε απόσταση τέτοια από τις χερσαίες εγκαταστάσεις και άλλα αγκυροβολημένα πλοία, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του Προσαρτήματος «Α», λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποσότητα καθαρής εκρηκτικής ύλης που θα φορτωθεί τελικά στο πλοίο. Οι φορτηγίδες που πραγματοποιούν τη φορτοεκφόρτωση κατά τις προσεγγίσεις τους στον προβλήτα επιτρέπεται να φορτώνουν ή να εκφορτώνουν κάθε φορά ποσότητες τέτοιες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προσαρτήματος «Δ». 4.1.3Για τα πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά (ΤRΑΝSΙΤ) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορούν να προσεγγίσουν σε προβλήτα εφαρμόζεται ανάλογα το Προσάρτημα «Δ». 4.1.4 Όταν στο πλοίο ή στον προβλήτα ευρίσκονται διάφορες κατηγορίες εκρηκτικών που έχουν διαχωρισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών μεταφοράς των ειδών αυτών με πλοία, ο υπολογισμός των αποστάσεων, αφού τα εκρηκτικά καταταχθούν κατά σειρά επικινδυνότητας από το πιο επικίνδυνο 1.1, 1.5> 1,2> 1.3, 1.6> 1.4 πρέπει να γίνεται ως εξής: 1)Εάν τα επικινδυνότερα εκρηκτικά δίνουν μεγαλύτερη απόσταση θα ισχύει η απόσταση αυτή. 2)Εάν τα επικινδυνότερα εκρηκτικά δίνουν μικρότερη απόσταση τότε θα προστίθενται οι ποσότητες και ο υπολογισμός της απόστασης θα γίνεται με βάση το συντελεστή της κατηγορίας που δίνει μεγαλύτερη απόσταση, (μεγαλύτερη απόσταση νοείται αυτή που προκύπτει με βάση την ποσότητα σε χιλιόγραμμα της συγκεκριμένης κατηγορίας). 4.1.5 Με την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού αυτού το Συμβούλιο Οργανισμού Λιμένα ή η Λιμενική Επιτροπή ή ο Ο.Τ.Α υποχρεωτικά πρέπει να καθορίσουν τους προσφορότερους (απόσταση, καταλληλότητα κλπ.) προβλήτες του λιμένα στους οποίους θα επιτρέπεται να προσδεθούν πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά και για τους οποίους εφαρμόζεται η παρ. 4.1. 4.2 Επιτρέπεται η παραμονή, αγκυροβολία, πρόσδεση σε προβλήτες ή αποβάθρες σε περιοχές εντός λιμένα, των πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά της κατηγορίας 1.4S και επικινδύνων ειδών που έχουν δευτερεύουσα σήμανση εκρηκτικού ανεξάρτητα από την ποσότητα με την προϋπόθεση της άμεσης απομάκρυνσης των ειδών αυτών από το χερσαίο λιμένα και της ετοιμότητας όλων των πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. 4.3 Η μέγιστη ποσότητα καθαρής εκρηκτικής ύλης που επιτρέπεται να φορτώνεται σε φορτηγίδες ή να εκφορτώνεται από φορτηγίδες, σε προβλήτες λιμένα είναι αυτή που προκύπτει κάθε φορά από την εφαρμογή του τύπου του Προσαρτήματος «Δ» σε συνδυασμό με τη μέγιστη ποσότητα που εξασφαλίζει την ευστάθεια τους. 4.4 Ειδικά οι φορτοεκφορτώσεις εκρηκτικών των Ενόπλων Δυνάμεων επιτρέπεται να εξαιρούνται των περιορισμών των αποστάσεων της παραγράφου 4.1 και του Προσαρτήματος «Δ»εφόσον προηγηθεί σχετική αίτηση της ενδιαφερομένης Υπηρεσίας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή η Λιμενική Αρχή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπρόσωπο της ενδιαφερομένης Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) καθορίζει τον καταλληλότερο δυνατό χώρο και τυχόν επιπρόσθετες προϋποθέσεις ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, το χρόνο φορτοεκφόρτωσης και γενικά τους όρους που κρίνονται αναγκαίοι για τον περιορισμό των κινδύνων στο ελάχιστο δυνατό. Ο υπεύθυνος εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων (εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) είναι αρμόδιος για την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων. 5.Γενικά μέτρα ασφαλείας κατά την παραμονή-φόρτωση-εκφόρτωση και διακίνηση εκρηκτικών στους λιμένες. 5.1Η αποθήκευση και παραμονή εκρηκτικών στις χερσαίες περιοχές λιμένων απαγορεύεται εξαιρουμένης της περίπτωσης ύπαρξης ειδικών αποθηκών που προβλέπονται από ειδικούς Κανονισμούς. 5.2 Σε όλη τη διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης και διακίνησης επικινδύνων ειδών της κλά-σης»1»σε περιοχές λιμένα, όρμους και παραπλήσιες θαλάσσιες περιοχές, με μέριμνα του φορτωτή ή του παραλήπτη ορίζεται κατά περίπτωση ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που θα είναι ειδικός επιστήμονας(χημικός μηχανικός ή χημικός ή μηχανολόγος μηχανικός ή ναυπηγός μηχανικός) με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα εκρηκτικών που θα αποδεικνύεται εγγράφως ή πυροτεχνουργός ή ειδικός αξιωματικός προκειμένου για εκρηκτικά των Ενόπλων Δυνάμεων που θα έχει την τεχνική ευθύνη για τις παραπάνω εργασίες. Όπου δεν προσφέρονται άτομα με τα παραπάνω προσόντα για μεταφορές εκρηκτικών μεταξύ Ελληνικών λιμένων, ορίζεται από το φορτωτή ή τον παραλήπτη ή την ενδιαφερομένη Υπηρεσία και με ευθύνη τους κατάλληλος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που είναι ενημερωμένος για τις παραπάνω εργασίες, τους κινδύνους και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάγκης. Ο παραπάνω εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να προσυπογράφει την αίτηση-δήλωση (άρθρο 19 του Κανονισμού) προς τη Λιμενική Αρχή πρίν την έναρξη των εργασιών. Είναι υποχρέωση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου να δίνει συμβουλές στον πλοίαρχο του πλοίου σχετικά με το χειρισμό και τη στοιβασία των εκρηκτικών, να επιβλέπει τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφόρτωση, ανάρτηση και διακίνηση αυτών, να εφιστά την προσοχή στους ασχολούμενους με τη φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά αυτών και να δίνει οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή των Κανονισμών που ισχύουν. 5.3 Με ευθύνη του πλοίαρχου, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και των άλλων υπευθύνων φόρτωσης ή εκφόρτωσης στους χώρους που φορτώνονται, εκφορτώνονται ή διακινούνται εκρηκτικά απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη ή ανάφλεξη τους. Στους χώρους αυτούς τοποθετούνται ευανάγνωστες πινακίδες «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ». Όσοι εργάζονται σε χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα δεν πρέπει να έχουν σπίρτα, αναπτήρες ή άλλα μέσα που παράγουν φλόγα ή σπινθήρα. 5.4 Απαγορεύεται η φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση επικινδύνων ειδών της κλάσης «1», όταν υπάρχουν άσχημες καιρικές συνθήκες δηλαδή βροχή, κεραυνοί. 5.5 Με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου απαγορεύεται το προσωπικό που απασχολείται με τις εργασίες αυτές να φορά υποδήματα με μεταλλικά καρφιά. 5.6 Ενας υπεύθυνος αξιωματικός πρέπει να ορίζεται από τον πλοίαρχο του πλοίου και να είναι συνεχώς παρών καθόλη τη διάρκεια που τα καλύμματα στομίων των διαμερισμάτων που περιέχουν τέτοια φορτία είναι ανοικτά. Ατομα που δεν έχουν εξουσιοδότηση δεν πρέπει ποτέ να τους επιτρέπεται η είσοδος σε χώρους όπου στοιβάζονται επικίνδυνα είδη της κλάσης «1». Οι αποθήκες πρέπει πάντα να είναι ασφαλισμένες ώστε να μην μπορεί κανείς να εισέλθει χωρίς εξουσιοδότηση όταν σταματάει η φόρτωση ή εκφόρτωση ή ολοκληρωθεί η φόρτωση. Όλα τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά όταν φορτώνονται και όταν εκφορτώνονται από το πλοίο. Δέματα που περιέχουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» δεν πρέπει να ανοίγονται πάνω στο πλοίο. 5.7Τα εκρηκτικά δεν πρέπει να φορτώνονται, να εκφορτώνονται ή να μεταφορτώνονται κατά την πετρέλευση των πλοίων. Για την πετρέλευση των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την ασφαλή πετρέλευση των πλοίων. 5.8 Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται από τον πλοίαρχο του πλοίου όταν προκληθεί διαρροή φωσφόρου από πυρομαχικά ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης απομάκρυνση όλου του φωσφόρου. Όταν μεμονωμένοι χώροι έχουν χρησιμοποιηθεί για εκρηκτικά ομάδας συνύπαρξης Κ, πρέπει να γίνει αμέσως με την απομάκρυνση των εκρηκτικών εξαερισμός και καθάρισμα με ασβέστη όλων των εσωτερικών επιφανειών. Όταν έχουν μεταφερθεί εκρηκτικά που απαιτούν κατηγορία στοιβασίας ΙV, ο πλοίαρχος ή ο πράκτορας μεριμνούν ώστε να γίνει μια πολύ προσεκτική εξέταση του χώρου στοιβασίας μετά την εκφόρτωση. Σε περίπτωση διαρροής ένας έμπειρος χημικός ή χημικός μηχανικός πρέπει να απολυμάνει όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα και τις εσωτερικές επιφάνειες με σχολαστικότητα. Ιδιαίτερα, τέτοιοι χώροι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για στοιβασία τροφίμων, μέχρις ότου πιστοποιηθεί από έμπειρο χημικό ή χημικό μηχανικό ότι είναι καθαροί από μόλυνση και κατάλληλοι για τέτοια στοιβασία. 5.9 Η χρήση φωτιάς πάνω στο πλοίο ή στον προβλήτα κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών κλάσης «1» απαγορεύεται εξαιρουμένης της περίπτωσης που θεωρείται απαραίτητη η λειτουργία των ηλεκτρομηχανών του πλοίου, οπότε πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη συνεχή επιτήρηση των από ένα υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου. 5.10 Οποιαδήποτε διαρρέοντα, θραυσμένα ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματικά δέματα, περιλαμβανομένων και των δεμάτων που έχουν προσβληθεί από υγρασία, που περιέχουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» δεν πρέπει να γίνουν δεκτά στο πλοίο για μεταφορά, αλλά να αποσυρθούν προς επισκευή ή αντικατάσταση. Δεν επιτρέπεται επισκευή κατεστραμμένων ή ελαττωματικών δεμάτων. 5.11Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση επικινδύνων ειδών κλάσης «1» ώστε να μην διαβραχούντα δέματα διότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί όταν διαβραχεί το περιεχόμενο. Στην περίπτωση που τα δέματα προσβληθούν από υγρασία όταν είναι επάνω στο πλοίο, πρέπει να ζητηθεί αμέσως η συμβουλή των αποστολέων, εν αναμονή της οποίας η διακίνηση των δεμάτων αυτών πρέπει να αποφεύγεται. Τα δέματα πρέπει να είναι έτσι αποθηκευμένα ώστε να προστατεύονται και από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες, που μπορεί επίσης να έχουν βλαβερή επίδραση. 5.12 Κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση εκρηκτικών για τη λειτουργία ραντάρ ή ασυρμάτου πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις που αναφέρονται στην παρ.7.4 με μέριμνα και ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 5.13 Μεταξύ του πλοίου ή φορτηγίδας και ξηράς πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα παραβλήματα που δεν προκαλούν σπινθήρες από την τριβή. ΜΕΡΟΣ «Β» Μεταφορά εκρηκτικών με πλοία και πλωτά ναυπηγήματα 6. Πρόληψη πυρκαϊάς και μέσα πυρασφάλειας Η πιστή εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων ανατίθεται στον πλοίαρχο των πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά: (α) Τα πλοία πρέπει να έχουν σε άμεση ετοιμότητα όλα τα προβλεπόμενα μέσα πυρασφάλειας όπως π.χ. λειτουργία αντλιών πυρκαϊάς, δίκτυο υπό πίεση και εύκαμπτοι σωλήνες συνδεδεμένοι με ακροσωλήνια στις λήψεις του καταστρώματος. (β) Το πλήρωμα πρέπει: (i) Να ευρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα. (ii) Να έχει συγκεκριμένα καθήκοντα κάθε μέλος του. (iii)Να έχει σωστή ενημέρωση με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφαλείας για κάθε περίπτωση εκρηκτικού. (γ) Τα πλοία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης πυρκαϊάς ή καπνού που να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικών μέσων. Το σύστημα αυτό πρέπει να καλύπτει τόσο το διαμέρισμα ή κύτος μέσα στο οποίο έχει γίνει η στοιβασία των εκρηκτικών, όσο και τα παρακείμενα διαμερίσματα ή κύτη. Εντός των κυτών ή διαμερισμάτων δεν θα χρησιμοποιείται ατμός για την κατάσβεση πυρκαϊάς. Σε Φ/Γ πλοία άνω των 2.000 κοχ απαιτείται μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς (πλην ατμού) στους χώρους φορτίου. (δ) Όταν η στοιβασία των εκρηκτικών υλών γίνεται στο ανοικτό κατάστρωμα, σε κατάλληλα κιβώτια, η εγκατάσταση του παραπάνω μονίμου συστήματος ανίχνευσης πυρκαϊάς ή καπνού δεν απαιτείται, πρέπει, όμως, ο άμεσα υποκείμενος αυτών κλειστός χώρος να είναι κενός ή να μη περιέχει φορτίο που ανήκει στα εύφλεκτα. (ε) Η φρακτή του μηχανοστασίου που συνορεύει άμεσα με κύτος ή διαμέρισμα που περιέχει «εκρηκτικά» πρέπει να φέρει πυρίμαχη μόνωση της κλάσης Α60 ή Β15 ανάλογα αν είναι χαλύβδινη ή ξύλινη αντίστοιχα. Εναλλακτικά είναι δυνατή η φόρτωση εκρηκτικών σε κύτη που δεν διαθέτουν χαλύβδινη φρακτή και δεν φέρουν την παραπάνω μόνωση εφόσον η στοιβασία του φορτίου γίνεται σε θέση που απέχει 3 τουλάχιστον μέτρα από τη φρακτή του μηχανοστασίου. 7.Γενικές απαιτήσεις για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1». Η εφαρμογή των παρακάτω παραγράφων 7.1 εώς 7.8 γίνεται με ευθύνη του πλοιάρχου, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του υπευθύνου φόρτωσης ή εκφόρτωσης. 7.1Προστασία από κεραυνό Το πλοίο πρέπει να διαθέτει ένα αλεξικέραυνο γειωμένο στη θάλασσα εκτός αν διαθέτει μια αποτελεσματική ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ κάθε ιστού και της θάλασσας, από το άκρο του και μέσω του κυρίως σώματος της κατασκευής του σκάφους. Θεωρούνται ότι πληρούν αυτή την απαίτηση χαλύβδινοι ιστοί σε χαλύβδινα πλοία με όλη την κατασκευή τους συγκολλητή και συγκολλημένοι στο σκάφος. 7.2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 7.2.1Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να είναι τοποθετημένες ή να χρησιμοποιούνται σε διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται για στοιβασία επικινδύνων ειδών της κλάσης «1», εκτός όπως προβλέπεται στις ακόλουθες παραγράφους 7.3, 7.5 και 7.6. 7.2.2 Ασφαλή κυκλώματα Σε διαμερίσματα στα οποία πρόκειται να μεταφερθούν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» χρησιμοποιούνται ασφαλή ηλεκτρικά κυκλώματα όπως περιγράφονται παρακάτω. 7.2.3 Καλώδια διερχόμενα μέσω διαμερισμάτων 7.2.3.1 Τα ηλεκτρικά καλώδια δεν πρέπει να διέρχονται μέσω ενός διαμερίσματος που χρησιμοποιείται για στοιβασία επικινδύνων ειδών της κλάσης «1». 7.2.3.2Με εξαίρεση τις προβλέψεις της παραγράφου 7.2.3.3.1, εγκατεστημένα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να μπορούν να αποσυνδέονται ηλεκτρικά από την πηγή ρεύματος σε σημείο έξω από τον χώρο στοιβασίας (όπως με την αφαίρεση βισματικών συνδέσμων σε κατάλληλα προστατευμένο κουτί) επί πλέον από τη διακοπή από τον κύριο ηλεκτρικό πίνακα. 7.2.3.3 Εναλλακτικά ένας διακόπτης που κλειδώνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιαυτή την αποσύνδεση εάν το κλειδί είναι μοναδικό στο πλοίο και φυλάσσεται από υπεύθυνο αξιωματικό. Στον κεντρικό πίνακα πρέπει να υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα για την αποφυγή ενεργοποίησης των κυκλωμάτων αυτών. 7.2.3.3.1 Όπου είναι αδύνατο για λόγους εργασίας ή ασφάλειας να αποσυνδέονται καλώδια που περνούν μέσω του διαμερίσματος, πρέπει να γίνεται μία από τις παρακάτω διευθετήσεις. Τα καλώδια πρέπει είτε: (α) να εσωκλείονται σε ένα ενισχυμένο χαλύβδινο βιδωτό σωλήνα, ή (β) να είναι του τύπου με μεταλλικό πλέγμα με μόνωση από ορυκτό υλικό, ή (γ) να εσωκλείονται σε όλο το διαμέρισμα σε χαλύβδινα κοιλώματα (λούκια) ή κυρτώματα τα οποία μαζί με το σκελετό του πλοίου σχηματίζουν ένα πλήρες περίβλημα. Τα κοιλώματα ή κυρτώματα πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 5 Μ Μ και να είναι μόνιμα εγκατεστημένα και γειωμένα στο σκελετό του πλοίου. Οι σύνδεσμοι των κάτω οριζοντίων επιφανειών να υπερκαλύπτονται τουλάχιστον κατά 25 ΜΜ. Το περίβλημα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι περιεχόμενοι αγωγοί να προστατεύονται από εξωτερικούς παράγοντες. 7.2.3.3.2Πρέπει να υπάρχει πρόσθετη μηχανική προστασία όπου είναι αναγκαίο να ελαχιστοποιηθεί πιθανή ζημία στο καλώδιο ή στα περιβλήματα των καλωδίων, όταν χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι (β) και (γ). 7.2.3.3.3 Οι συνδέσεις καλωδίων μέσα στο διαμέρισμα πρέπει να αποφεύγονται. Όπου παρ όλα αυτά η χρήση τους δεν μπορεί να αποφευχθεί, οι συνδέσεις πρέπει να εσωκλείονται σε κατάλληλα μεταλλικά επενδεδυμένα κουτιά σύνδεσης. 7.2.3.3.4Σε όλες τις περιπτώσεις η στοιβασία των εκρηκτικών πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον μισού μέτρου από τα περιβλήματα καλωδίων και κουτιά σύνδεσης. 7.2.3.3.5Πριν αρχίσει η στοιβασία των επικινδύνων ειδών της κλάσης «1», πρέπει να επιθεωρηθούν και δοκιμασθούν από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο όλα τα καλώδια και τα κουτιά σύνδεσης μέσα στο διαμέρισμα για να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλή και ότι η γείωση, η μόνωση μεταξύ του πυρήνα του καλωδίου και της γής και η συνέχεια του πυρήνα του καλωδίου και του καλύμματος του ή του οπλισμού του είναι ικανοποιητική. Εάν η αντίσταση της μόνωσης μεταξύ του πυρήνα του καλωδίου ή της γείωσης είναι μικρότερη από 1 ΜΕΓΑΩΜ (1ΜΩ), τα καλώδια θα πρέπει να αποσυνδέονται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.3.3. 7.2.4 Καλώδια που καταλήγουν σε διαμέρισμα Εκτός όπως επιτρέπεται στις παραγράφους 7.3 και 7.5 παρακάτω, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα που καταλήγουν σε διαμερίσματα στα οποία πρόκειται να στοιβαχθούν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» πρέπει να αποσυνδεθούν ηλεκτρικά από την πηγή ρεύματος όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.3.2 παραπάνω. 7.3 Τεχνητός Φωτισμός 7.3.1 Όταν χρησιμοποιείται φορητός φωτισμός κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση εκρηκτικών, πρέπει να χρησιμοποιούνται λυχνίες πυράκτωσης. Φωτιστικά τόξου ή αδρανών αερίων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. 7.3.2Εάν είναι διαθέσιμος κατάλληλος μόνιμος φωτισμός, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση αντί για φορητά σώματα. Ο μόνιμος φωτισμός πρέπει να προστατεύεται καλά από μηχανικές βλάβες και πρέπει να έχει ισχυρούς προφυλακτήρες. Τα καλώδια πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.3.3.1 και τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι τουλάχιστον στεγανού τύπου. 7.3.3 Εάν χρησιμοποιούνται φορητά φωτιστικά, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στεγανού τύπου και να έχουν ισχυρούς προφυλακτήρες για το φωτιστικό σώμα και τις λάμπες. Τα εύκαμπτα καλώδια για φορητό φωτισμό πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα χαλύβδινο ή χάλκινο πλέγμα θωράκισης και συνολική κάλυψη από ΡVC, ανθεκτικό λάστιχο, ή παρόμοιο υλικό. Κρεμαστά φορητά φωτιστικά δεν πρέπει να αναρτώνται από το καλώδιο, αλλά πρέπει να είναι έτσι εγκαταστημένα, ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην δέχεται καμμία καταπόνηση. Όλα τα φωτιστικά σώματα και τα καλώδια πρέπει να είναι έτσι εγκατεστημένα, και να έχει τοποθετηθεί πρόσθετη μηχανική προστασία, όπου χρειάζεται, ώστε να προστατεύονται από επαφή με τις μεταλλικές επιφάνειες του πλοίου ή φθορά από εργαλεία και μεταφορικά μέσα. Όλα τα φορητά φωτιστικά μέσα πρέπει να εξετάζονται από υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου πριν να αρχίσει σε κάποιο διαμέρισμα η φόρτωση ή εκφόρτωση εκρηκτικών. Όλοι οι διακόπτες και οι ρευματολήπτες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι έξω από το διαμέρισμα που θα φορτωθεί και τα φωτιστικά σώματα και τα καλώδια πρέπει να είναι απομονωμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται. 7.4 Λειτουργία ασυρμάτων και ραντάρ 7.4.1Ορισμένα εκρηκτικά περιέχουν ηλεκτρικά μέσα έναυσης που είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από εξωτερικές πηγές ενέργειας, όπως οι πομποί ασυρμάτου ή/ και ραντάρ. Για την ασφάλεια κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση των εκρηκτικών ειδών, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 7.4.2., όλες οι εγκαταστάσεις όπως οι πομποί ασυρμάτου και ραντάρ, πρέπει να αποενεργοποιηθούν, ανοίγοντας τους κεντρικούς διακόπτες που ελέγχουν τις εγκαταστάσεις αυτές και τοποθετώντας εκεί κατάλληλες πινακίδες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα υλικά δεν θα ενεργοποιηθούν μέχρι να σταματήσει η φόρτωση ή εκφόρτωση. Επιπλέον τα εκρηκτικά πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλή απόσταση από την καμπίνα του ασυρμάτου του πλοίου, συσκευές πομπού ή δέκτη, κεραία ασυρμάτου ή αγωγού σύνδεσης, ραντάρ, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη το είδος του πλοίου και το βαθμό ηλεκτρομαγνητικής προστασίας των ειδών. 7.4.2 Για την προστασία κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση όλων των εκρηκτικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κανένας ασύρματος ή ραντάρ σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, εκτός από τα εξής: (α) Πομποί επικοινωνίας πλοίων που λειτουργούν κάτω από 30 ΜΗΖ, υπό τον όρο ότι η ισχύς εξόδου δεν θα υπερβαίνει το 1,5 ΚW και δεν υπάρχει τμήμα της κεραίας σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από τα εκρηκτικά. (β) Πομποί ραδιοτηλεφώνου πλοίων VΗF/UΗF συμπεριλαμβανομένων των συσκευών των εγκαταστημένων σε γερανούς, υπό τον όρο ότι παρουσιάζουν ισχύ εξόδου μέχρι και 25 W και η κεραία τους σε κάθε τμήμα της θα απέχει από τα εκρηκτικά πάνω από 2 μέτρα. 7.4.3 Οι κατασκευαστές και οι υπεύθυνοι για τη φόρτωση ή εκφόρτωση πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές ηλεκτρικής πυροδότησης ή τα εκρηκτικά τους, που περιέχουν τέτοιες συσκευές, είναι έτσι κατασκευασμένα ή συσκευασμένα, ώστε να είναι ασφαλή. 7.5 Εξαερισμός 7.5.1 Εκτός από τις πιο κάτω περιπτώσεις όλοι οι αγωγοί εξαερισμού που οδηγούν σε διαμερίσματα ή αποθήκες όπου είναι στοιβαγμένα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1», πρέπει να προστατεύονται στο έξω άκρο τους από μονό πλέγμα τουλάχιστον 100 οπών ανά CΜ2 ή διπλό πλέγμα τουλάχιστον 50 οπών ανα CΜ2. Το πλέγμα πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένο. Για δακρυγόνα ή τοξικά εκρηκτικά, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα εξαερισμού που να εξασφαλίζουν την έξοδο των αερίων σε ασφαλές ύψος πάνω από το κατάστρωμα. 7.5.2 Όταν στο σύστημα εξαερισμού του διαμερίσματος περιλαμβάνονται ηλεκτροκίνητοι ανεμιστήρες, τα αντίστοιχα καλώδια πρέπει να αποσυνδέονται, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.3.2., εκτός εάν οι κινητήρες είναι κατάλληλοι και αντιεκρηκτικού τύπου. Τα καλώδια των κινητήρων που είναι μέσα στα διαμερίσματα πρέπει να ανταποκρίνονται στην παράγραφο 7.2.3.3. 7.5.3 Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη φόρτωση των εκρηκτικών, οι ανεμιστήρες πρέπει να ελέγχονται από τον πλοίαρχο και τον μηχανικό του πλοίου για να βεβαιωθεί ότι δεν έχουν βλάβη ή γενικά δεν είναι ανασφαλείς και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόκλησης σπινθήρων λόγω τριβής ή πρόσκρουσης του ανεμιστήρα πάνω στο προστατευτικό πλέγμα ή στο περίβλημα. Εάν οι ανεμιστήρες πρέπει να είναι σε λειτουργία όταν τα είδη ευρίσκονται στο διαμέρισμα, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τριβείς (ρουλεμάν) είναι σε καλή κατάσταση. Λόγω της εξειδικευμένης φύσης της εργασίας, οι κινητήρες λειτουργίας αντισπινθηρικού τύπου δεν πρέπει-να αποσυναρμολογούνται εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ειδικευμένο προσωπικό που κάνει αυτή τη δουλειά ή την επίβλεψη. 7.5.4Όταν το διαμέρισμα έχει χρησιμοποιηθεί για τη στοιβασία ειδών για τα οποία απαιτείται κατηγορία στοιβασίας ΙΙ, Τύπος Α., οι ανεμιστήρες πρέπει να ελεγχθούν προτού ξαναχρησιμοποιηθούν -έστω και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσία των ευαίσθητων ειδών ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν σκόνη, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά. 7.6 Καπνοδόχος Η καπνοδόχος ή η εξάτμιση των Φ/Γ-Π/Κ πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο μόνιμο πλέγμα (σίτα) (ΜΕSΗ) για να εμποδίζεται η εκπομπή σπινθήρων από αυτή. 7.7 Αναπνευστικές συσκευές Όταν μεταφέρονται εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας ΙV κάθε μέλος του πληρώματος που πρόκειται να έλθει σε επαφή με αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 7.8 Προστατευτικός ρουχισμός Όταν μεταφέρεται καπνογόνος γόμωση (FΜ) ή δακρυγόνος γόμωση (CSΑΜ), το πλήρωμα που πρόκειται να έλθει σε επαφή με αυτή πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. 8. Ασφαλής ανάρτηση πυρομαχικών 8.1ΓενικάΤα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» πρέπει να αναρτώνται για φόρτωση ή εκφόρτωση ή μεταφόρτωση σε/από τα πλοία ή τις φορτηγίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του πλοιάρχου. Ειδικώτερα για τα πυρομαχικά πρέπει να εφαρμόζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 8.2 Ανάρτηση Το φορτίο των πυρομαχικών κατά την ανάρτηση του απαγορεύεται να παραλαμβάνεται μόνο από δίχτυα. Απαγορεύεται επίσης η κύλιση των δοχείων που περιέχουν πυρομαχικά. 8.3 Πυρομαχικά σε παλέττες 8.3.1 Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο παλέττες που κρίνονται κατάλληλες από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 8.3.2 Τα παλετταρισμένα πυρομαχικά βάρους πάνω από ένα (1) τόννο πρέπει να ανυψώνονται με κατάλληλη διάταξη (σαμπάνι) συρματόσχοινων. Τα συρματόσχοινα πρέπει να διέρχονται εσωτερικά του γωνιακού τάκου της παλέττας, εξωτερικά του κεντρικού τάκου και εσωτερικά του γωνιακού τάκου από την άλλη πλευρά της παλέττας, και να τηρούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στα γωνιακά στηρίγματα της. Οι κρίκοι των συρματόσχοινων πρέπει να αγκιστρώνονται στον κύριο γάντζο του γερανού. 8.3.3Ειδικώτερα για πυρομαχικά βάρους μέχρι ενός τόννου επιτρέπεται και η χρήση σχοινιών κατάλληλης αντοχής αντί των συρματόσχοινων. 8.3.4 Ολα τα πυρομαχικά σε παλέττες μπορούν να ανυψωθούν για τη φόρτωση ή εκφόρτωση τους με τη χρήση περονοφόρων ανυψωτικών μέσων μόνο όταν το πλοίο είναι προσδεδεμένο σε προβλήτα. 8.4 Πυρομαχικά σε κιβώτια Τα πυρομαχικά που είναι συσκευασμένα σε κιβώτια, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 8.7, 8.8 και 8.9, πρέπει να ανυψώνονται μέσα σε κατάλληλα ανοικτά κιβώτια πυρομαχικών κατασκευής ισοδύναμης με την περιγραφόμενη στην εικόνα 1, τα οποία κρίνονται κατάλληλα από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε σανιδόσκαλες και φέρουν κατάλληλα εξαρτήματα παρεμπόδισης διασκορπισμού. Ειδικό ανοικτό βαθύ κιβώτιο με σιδερένιες ενισχύσεις για ανύψωση 1500 κιλών πυρομαχικών. Οι εσωτερικές του διαστάσεις είναι 1200x1200x300 ΜΜ. Το ένα πλευρικό σανίδωμά του είναι φορητό και συρόμενο πάνω σε αυλακωτές σανίδες. Το κιβώτιο ανυψώνεται με σαμπάνια 4 κλάδων που συνδέονται με ελάσματα μαλακού σιδήρου. Η αφαιρέσιμη πλευρά του που χρησιμεύει στη φόρτωση και εκφόρτωση, πρέπει να είναι στη θέση της όταν το σαμπάνι φορτώνει και όταν το κιβώτιο δεν χρησιμοποιείται. Σημειώσεις: 1. Ο πυθμένας του κιβωτίου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1.5 τετραγωνικό μέτρο. 2. Το ύψος των πλευρικών σανίδων δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 300ΜΜ. 8.5 «Χύδην» βλήματα Τα «χύδην» βλήματα διαμετρήματος έως και 175 ΜΜ, πρέπει να ανυψώνονται σε κατάλληλα ανοικτά κιβώτια πυρομαχικών στη χερσαία περιοχή του λιμένα. Εκτός λιμένα μπορούν να ανυψώνονται σε σανιδόσκαλες προσαρμοσμένες με αποτελεσματικά εξαρτήματα παρεμπόδισης διασκορπισμού, ως εναλλακτικός τρόπος φόρτωσης των ανοικτών κιβωτίων πυρομαχικών. «Χύδην» βλήματα διαμετρήματος πάνω από 175 ΜΜ πρέπει να ανυψώνονται μέσα σε θηλειές ιμάντων με τη μύτη ελαφρώς προς τα κάτω, λαμβάνοντας πρόνοια στα βλήματα που έχουν κάλυμμα να τηρείται απόσταση από αυτό και να μη χαλαρώνει το κάλυμμα. 8.6 «Χύδην» βόμβες αεροπορίες Οι «χύδην» βόμβες αεροπορίας έως και 1000 λιμπρών, πρέπει να ανυψώνονται είτε με κατάλληλους αναρτήρες βομβών γαντζωμένους στη λαβή στο πλευρό της βόμβας, ή εναλλακτικά σε ανοικτά κιβώτια πυρομαχικών ή σε σανιδόσκαλες που κρίνονται κατάλληλες από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 8.7 Υποβρύχιες νάρκες και νάρκες ξηράς χωρίς κιβώτια Οι υποβρύχιες νάρκες, εκτός από τις νάρκες ξηράς χωρίς κιβώτια, πρέπει να ανυψώνονται με τα άγγιστρα ανύψωσης που διατίθενται από τον κατασκευαστή. Οι νάρκες ξηράς χωρίς κιβώτια πρέπει να ανυψώνονται με κατάλληλες θηλειές. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για να εμποδίζεται η καταστροφή του περιβλήματος. 8.8 Κιβώτια ναρκών και βόμβες βυθού Τα κιβώτια ναρκών και οι βόμβες βυθού εκτός των ΜΑRΚ 11 πρέπει να ανυψώνονται από τους κοχλιωτούς δακτυλίους που φέρουν, από τις ανυψωτικές εξοχές ή από τα άγγιστρα ανύψωσης του σκελετοκιβωτίου που τα συγκρατεί. Οι βόμβες βυθού ΜΑRΚ 11 πρέπει να ανυψώνονται σε ανοιχτά κιβώτια πυρομαχικών ή σανιδόσκαλες που κρίνονται κατάλληλες από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 8.9 Φύσιγγες ναυτικού Τα δέματα που περιέχουν φύσιγγες ναυτικού πρέπει να ανυψώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και με μέσα που κρίνονται κατάλληλα από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 9. Στοιβασία Γενικά Τα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 στοιβάζονται στα πλοία σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των Προσαρτημάτων Α και Β επιπλέον των γενικών διατάξεων του Κανονισμού αυτού με μέριμνα του πλοιάρχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 10. Διαχωρισμός Οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται με ευθύνη του πλοιάρχου του πλοίου: 10.1 Διαχωρισμός εκρηκτικών από άλλα επικίνδυνα είδη 10.1.1Για το διαχωρισμό των εκρηκτικών από άλλα επικίνδυνα είδη εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κανονισμού αυτού. 10.1.2 Το νιτρικό αμμώνιο και το νιτρικό νάτριο μπορούν να στοιβαχθούν στην ίδια αποθήκη μαζί με ανατινασσομενα εκρηκτικά εκτός αυτών που περιέχουν χλωρικά άλατα, δηλ. μερικά ανατινασσομενα εκρηκτικά Τύπου C, αρκεί το σύνολο να θεωρείται ως ανατινασσομενα εκρηκτικά. 10.1.3 Ορισμένες από τις χημικές ουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 10.5 του Παραρτήματος αυτού, όπως το καρβονύλιο του νικελίου (ΝΙCΚΕL CΑRΒΟΝΥL), που είναι πολύ εύφλεκτες, δεν πρέπει να μεταφέρονται με πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης 1. 10.2. Διαχωρισμός από μη επικίνδυνα είδη 10.2.1Γενικά δεν είναι απαραίτητο να διαχωρίζονται επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 από άλλα φορτία μη επικίνδυνα. Κατεξαίρεση, τα φορτία κατηγορίας στοιβασίας ΙΙ (Αποθήκη) , πρέπει να διαχωρίζονται από μη επικίνδυνα φορτία, διαφορετικού είδους απαυτά που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, με ένα κλειστό σανιδωτό χώρισμα. 10.2.2 Όλα τα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1, εκτός της κατηγορίας 1.4S, πρέπει να διαχωρίζονται από τα παρακάτω μη επικίνδυνα φορτία: Αμμωνιούχα άλατα Γουανιδίνη (GUΑΝΟ) Σβησμένη άσβεστος Υπερβορικά άλατα Υπερανθρακικά άλατα Υπερθειϊκά άλατα Θειούχα 10.2.3 Τα ταχυδρομικά δέματα, αποσκευές και προσωπικά είδη δεν πρέπει να στοιβάζονται στο ίδιο διαμέρισμα, ή σε διαμερίσματα άμεσα από πάνω ή από κάτω, με επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 εκτός απαυτά της ομάδας συνύπαρξης S. 10.2.4 Οταν επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 στοιβάζονται ακουμπώντας σε μια ενδιάμεση φρακτή, δέματα ταχυδρομείου κ.λ.π στην άλλη πλευρά της φρακτής πρέπει να στοιβάζονται μακρυά απαυτήν, και ο ενδιάμεσος χώρος να γεμίζεται κατά προτίμηση με άλλο μη επικίνδυνο φορτίο. 10.2.5 Για να αποφεύγεται μόλυνση φορτίων τροφίμων, τα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 που μπορεί να δημιουργήσουν τοξικές αναθυμιάσεις ή σκόνη πρέπει να στοιβάζονται σε διαφορετικό κύτος. 10.2.6. Εκρηκτικά των ομάδων συνύπαρξης G,Η,J,Κ, και L πρέπει να στοιβάζονται σε διαφορετικό κύτος από φορτία τροφίμων. 10.3 Διαχωρισμός από άνθρακα Εκρηκτικά δεν πρέπει να μεταφέρονται σε ένα διαμέρισμα που περιέχει άνθρακα, ούτε σε διαμέρισμα που βρίσκεται κάτω από άλλο διαμέρισμα που περιέχει άνθρακα ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβεί ενδιάμεσο διαμέρισμα που δεν περιέχει άνθρακα. 10.4. Διαχωρισμός επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 μεταξύ τους 10.4.1 Τα διάφορα είδη εκρηκτικών πρέπει να στοιβάζονται σε ξεχωριστά κύτη ή διαμερίσματα του πλοίου. Επειδή όμως αυτός ο τρόπος στοιβασίας δεν είναι πάντοτε δυνατός, ένα είδος εκρηκτικών επιτρέπεται να τοποθετείται στον ίδιο χώρο με ένα άλλο είδος εκρηκτικών, εφόσον δεν δημιουργούνται κίνδυνοι αλληλοεπίδρασης. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τους στον ίδιο χώρο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα συνύπαρξης τους. Τα εκρηκτικά από άποψη συνύπαρξης υποδιαιρούνται σε δώδεκα ομάδες (Α,Β,C,D,Ε,F,G,Η,J,Κ,L,S). Οι πλοίαρχοι οι φορτωτές και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι πρέπει να γνωρίζουν σε ποια ομάδα συνύπαρξης και υποδιαίρεση ανήκει το κάθε φορτίο που πρόκειται να φορτωθεί. ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 10.4.2 Οι παρακάτω διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται για το διαχωρισμό των επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 μεταξύ τους. Τα φορτία κλάσης 1 της ομάδας συνύπαρξης Α έως Κ μπορούν να στοιβάζονται με τις παρακάτω απαιτήσεις: (α) Δέματα φέροντα το ίδιο γράμμα ομάδας συνύπαρξης εκτός του L και τον ίδιο αριθμό υποκλάσης μπορούν να στοιβάζονται μαζί στο ίδιο διαμέρισμα. (β) Εμπορεύματα της ίδιας ομάδας συνύπαρξης αλλά διαφορετικής υποκλάσης μπορούν να στοιβάζονται μαζί υπό τον όρο ότι το σύνολο αυτό θα έχει την ίδια μεταχείριση σαν να ανήκει στην υποκλάση που έχει τον μικρότερο αριθμό. Εν τούτοις όταν τα εμπορεύματα της υποκλάσης 1.5 ομάδας συνύπαρξης D στοιβάζονται μαζί με εμπορεύματα της υποκλάσης 1.2 της ομάδας συνύπαρξης D, το σύνολο των εμπορευμάτων πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση σαν εμπορεύματα της υποκλάσης 1.1 για μεταφορικούς σκοπούς. (γ) Δέματα φέροντα γράμματα διαφορετικών ομάδων συνύπαρξης εκτός του S δεν πρέπει να στοιβάζονται στο ίδιο διαμέρισμα (ασχέτως αριθμού υποκλάσης). Εμπορεύματα της ομάδας συνύπαρξης S μπορούν να στοιβάζονται με εμπορεύματα όλων των ομάδων συνύπαρξης εκτός της Α και L. Εμπορεύματα της ομάδας συνύπαρξης L δεν πρέπει να στοιβάζονται με εμπορεύματα άλλων ομάδων συνύπαρξης· Επίσης τα φορτία της ομάδας L πρέπει αποκλειστικά να στοιβάζονται με την ίδια υποκλάση της ομάδας L. (δ) Για το διαχωρισμό των εκρηκτικών σε Ο/Γ πλοία βλέπε άρθρο 28 (επεξηγήσεις ενδείξεων πίνακα διαχωρισμού). 10.5 Κατάλογος επικινδύνων ουσιών που απαγορεύεται να μεταφέρονται σε πλοία που έχουν εκρηκτικά φορτία Είναι οι ύλες για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 10.1.3. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΡ.(ΟΗΕ) ΚΛΑΣΗ Διθειούχος άνθρακας 1131 3.1 Διαιθυλικός αιθέρας 1155 3.1 Νιτρώδης αιθυλεστέρας 1194 3.1 Καρβονύλιο του νικελίου 1259 3.1 Προπυλενοξείδιο 1280 3.1 Αλουμινο-χλωριώμενα αλκύλια 2003 4.2 Αλουμινοαλκύλια 2003 4.2 Αλουμινοτριβουτήλιο 2003 4.2 Αλουνινοτριαιθύλιο - 4.2 Αλουνινοτριμεθύλιο - 4.2 Διαιθυλοχλωριούχο αλουμίνιο - 4.2 Μαγνησιοδιαιθύλιο - 4.2 Ψευδαργυροδιαιθύλιο 1366 4.2 Μαγνησιοδιμεθύλιο - 4.2 Ψευδαργυροδιμεθύλιο 1370 4.2 Αιθύλοδιχλωροαλουμίνιο - 4.2 Αιθύλο-σεσκιχλωροαλουμίνιο - 4.2 Καύσιμα,αυτοαναφλεγόμενα - 4.2 Διαμίδιο του Μαγνησίου 2004 4.2 Διφαινυλομαγνήσιο 2005 4.2 Μεθύλο-σεσκιβρωμοαλουμίνιο - 4.2 Μεθυλο-σεσκιχλωροαλουμίνιο - 4.2 Μεθυλοβρωμιούχο Μαγνήσιο (διαλ. σε αιθυλαιθέρα) 1928 4.2 Πενταβοράνιο 1380 4.2 Στουπιά λαδωμένα 1856 4.2 Τριτοταγές Αλουμινοβουτύλιο - 4.2 11. Χρήση φορτηγίδων Με ευθύνη του αρμοδίου κυβερνήτη των φορτηγίδων ή του ρυμουλκού και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 35 του Κανονισμού αυτού: (α) Οι φορτηγίδες πρέπει να είναι κλειστές ή να διαθέτουν κατάλληλα αδιάβροχα σκεπάσματα εκτός από την ώρα φόρτωσης ή εκφόρτωσης. (β) Οι φορτωμένες με εκρηκτικά φορτηγίδες που προσορμίζουν ή αγκυροβολούν σε περιοχές λιμένα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Προσαρτήματος Δ του Παραρτήματος αυτού. (γ) Εάν η φορτηγίδα πρόκειται να συμπληρωθεί με εκρηκτικά που απαιτούν ίδιο τύπο αποθήκης, δεν απαιτείται αποθήκη. Τα πλευρά και οι φράκτες της θα πρέπει να ενισχυθούν με σανίδες εάν τα εκρηκτικά είναι ταξινομημένα ως κατηγορία στοιβασίας ΙΙ, (τύπος Α Αποθήκη). (δ) Εάν μέρος μόνο της φορτηγίδας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκρηκτικά που απαιτούν κατηγορία στοιβασίας ΙΙ (Τύπος Α Αποθήκη), τότε τα πλευρά και τα χωρίσματα σε αυτό το μέρος πρέπει να ενισχυθούν όπως απαιτείται για τέτοια στοιβασία αποθήκης. Εκρηκτικά που κανονικά απαιτούν στοιβασία αποθήκης πρέπει να φορτώνονται τελευταία και να ξεφορτώνονται πρώτα, για να αποφεύγεται η πιθανότητα να πέσουν πάνω τους άλλα εκρηκτικά. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει στην πράξη τότε θα πρέπει να προβλεφθούν αποθήκες γι αυτά τα εκρηκτικά. (ε) Εάν η φορτηγίδα πρόκειται να μεταφέρει άλλα εκρηκτικά επιπρόσθετα με εκείνα για τα οποία απαιτείται κατηγορία στοιβασίας ΙV, τότε τα τελευταία θα πρέπει να στοιβαχθούν στο κατάστρωμα (περιλαμβανομένου και του καλύμματος του κύτους) ή εάν αυτό δεν είναι πρακτικό τότε θα πρέπει να στοιβαχθούν σε χαλύβδινες φορητές αποθήκες και δεν θα πρέπει να υπερστοιβάζονται. (στ) Εαν εκρηκτικά ταξινομημένα για κατηγορία στοιβασίας ΙΙ (τύπος C Αποθήκη) δεν φορτωθούν τελευταία και εκφορτωθούν πρώτα, σύμφωνα με την προϋπόθεση (δ) ,θα πρέπει να στοιβαχθούν σε μια φορητή χαλύβδινη αποθήκη, αλλά η κανονική απαίτηση να απέχει η αποθήκη περισσότερο από 2,5 μέτρα από τα πλευρά του πλοίου δεν απαιτείται να τηρείται όταν δεν είναι πρακτικά δυνατό. (ζ) Εκρηκτικά της ομάδας συνύπαρξης G μπορούν να φορτώνονται σε μια φορτηγίδα μαζί με άλλα εκρηκτικά. 12. Μεταφορά εκρηκτικών με Φ/Γ-Π/Κ πλοία 12.1Για τη φόρτωση, εκφόρτωση, διακίνηση και μεταφορά εκρηκτικών με Φ/Γ-Π/Κ πλοία πρέπει να εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του Παραρτήματος αυτού που προβλέπονται ρητά ότι ισχύουν στη περίπτωση αυτή ως και οι άλλες διατάξεις της παραγράφου. 12.2. Οι υπόλοιπες διατάξεις του Παραρτήματος αυτού δεν έχουν εφαρμογή στη περίπτωση αυτή. 12.2 Ειδικές διατάξεις για τα Φ/Γ-Π/Κ πλοία: (α) Εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 7.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8 του Παραρτήματος αυτού. (β) Τα εκρηκτικά θα μεταφέρονται σε κατάλληλα υδατοστεγή κιβώτια με ευθύνη του φορτωτή. (γ) Τα παραπάνω κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται μόνο στο ανοικτό κατάστρωμα του Φ/Γ-Π/Γ πλοίου, μακρυά από ηλεκτρικά κυκλώματα, και πρέπει να δένονται και να στερεώνονται καλά με ευθύνη του πλοιάρχου. (δ) Η ποσότητα των εκρηκτικών θα είναι μέσα στα όρια εξασφάλισης επαρκούς ευστάθειας και αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προσαρτήματος Δ του Παραρτήματος αυτού. (ε) Απαγορεύεται η μεταφορά τοξικών πυρομαχικών αριθμού ΟΗΕ (UΝ Νο) 0020 και 0021. (στ) Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με καλές καιρικές συν θήκες και πάντως με ένταση ανέμου όχι μεγαλύτερη των 4 βαθμών της κλίμακας ΒΕΑUFΟRΤ. Ο περιορισμός των 4 βαθμών της κλίμακας ΒΕΑUFΟRΤ δεν ισχύει για μεταφορές μέσα σε κόλπο. (ζ) Η θέση στοιβασίας των εκρηκτικών πρέπει να είναι η μακρύτερη από τη γέφυρα, το μηχανοστάσιο και τη δεξαμενή πετρελαίου του πλοίου. (η) Θα μεταφέρεται μόνο ένα είδος εκρηκτικού. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η μεταφορά οποιουδήποτε τύπου δυναμίτιδας με τα μέσα έναυσής της (καψύλια, θρυαλλίδες κλπ) εφόσον διαχωρίζονται μεταξύ τους με τη γέφυρα του πλοίου και τη μέγιστη δυνατή απόσταση. (θ) Θα τηρούνται οι προϋποθέσεις των στηλών Α, Β, Γ, Δ και Ζ του Προσαρτήματος Β. (ι) Με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του πλοιάρχου του πλοίου θα εξασφαλίζεται η καταλληλότητα των ανυψωτικών μέσων του πλοίου. (ια) Προ του απόπλου θα κατατίθεται στη Λιμενική Αρχή του λιμένα φόρτωσης υπεύθυνη δήλωση του πλοιάρχου ότι έλαβε γνώση των παραπάνω όρων μεταφοράς και συμμορφώθηκε με αυτούς. 13. Μεταφορά εκρηκτικών με Οχηματαγωγά πλοία 13.1Η μεταφορά επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 επιτρέπεται μόνο σε ανοικτούς χώρους οχημάτων Φ/Γ-Ο/Γ πλοίων και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εκτελούν ειδικά δρομολόγια με τις εξής προϋποθέσεις: (α) Τα εκρηκτικά πρέπει να στοιβάζονται στις προβλεπόμενες φορητές αποθήκες ή κιβώτια(Προσαρτήματα Α,Β) ανάλογα με την περίπτωση, και με ευθύνη του φορτωτή πρέπει να εχμάζονται καλά στα φορτηγά οχήματα. (β) Τα φορτηγά οχήματα, με μέριμνα του πλοιάρχου του πλοίου, πρέπει να εχμάζονται καλά ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. (γ) Κάθε όχημα πρέπει να μεταφέρει μόνο μία σειρά, καθύψος, αποθηκών ή κιβωτίων εκτός των φυσιγγίων ασφαλείας 1.4S. (δ) Σε κάθε όχημα εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις διαχωρισμού της παραγράφου 10 του Παραρτήματος αυτού. Μεταξύ οχημάτων με διαφορετικά είδη εκρηκτικών πρέπει να εφαρμόζεται αριθμός διαχωρισμού 2, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κανονισμού. (ε) Ο χώρος φορτίου του οχήματος πρέπει να είναι καθαρός απαλλαγμένος από ξένες ύλες, με μέριμνα και ευθύνη του φορτωτή και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. (στ) Πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 του Παραρτήματος αυτού. Αντί των διατάξεων της παραγράφου 7 του Παραρτήματος αυτού πρέπει να εξασφαλίζεται: (i) η στεγανότητα του χώρου μέσα στον οποίο ευρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας των αντλιών χειρισμού του καταπέλτη και στην περίπτωση που υπάρχουν περσίδες εξαερισμού να χρησιμοποιείται κατάλληλο πλέγμα (σίτα) για αποφυγή σπινθήρων. (ii) οτι η αντλία ανάγκης ευρίσκεται εντός ελασμάτινου κλειστού χώρου του οποίου τα ανοίγματα προς το χώρο οχημάτων θα προστατεύονται από αντισπινθηρικό πλέγμα. (ζ) Κατά την προσγειάλωση ή πρόσδεση του πλοίου, με ευθύνη του πλοιάρχου του, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία σπινθηρών. 13.2 Κατεξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η μεταφορά εκρηκτικών και πυρομαχικών των Ενόπλων Δυνάμεων και σε κλειστούς χώρους οχημάτων Φ/Γ-Ο/Γ πλοίων και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εκτελούν ειδικά δρομολόγια μεταφοράς επικινδύνων φορτίων με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13.1 και επί πλέον: (α) Τα φορτία να συνοδεύονται από υπεύθυνο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων και να τηρούνται με ευθύνη του τα μέτρα ασφαλείας του Κανονισμού 191-8 του ΓΕΕΘΑ. (β) Εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του παραρτήματος αυτού. 13.3 Κατ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 13.1,13.2 και χωρίς την εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων του Παραρτήματος αυτού, επιτρέπεται: (α) Η μεταφορά φυσιγγίων ασφαλείας 1.4S (φορητού οπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), ανεξαρτήτως ποσότητας σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, εφόσον: (i) Τα οχήματα με το παραπάνω φορτίο είναι σε μία σειρά ευθύς μετά τον καταπέλτη. (ii) Τα φυσίγγια ευρίσκονται σε κατάλληλα κιβώτια σύμφωνα με τις στρατιωτικές προδιαγραφές. (iii) Τα φορτία συνοδεύονται από υπεύθυνο για την ασφαλή μεταφορά τους αξιωματικό. (β) Η μεταφορά φυσιγγίων ασφαλείας 1.4S (κυνηγίου) μέχρι 10.000 σε αριθμό ανά κανονικό δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, εφόσον: (i) Τα οχήματα με το παραπάνω φορτίο είναι σε μία σειρά ευθύς μετά τον καταπέλτη. (ii) Ευρίσκονται σε κατάλληλα μεταλλικά κιβώτια. (iii) Συνοδεύονται από υπεύθυνο πρόσωπο και δηλώνονται στον πλοίαρχο του πλοίου. 14.Μεταφορά εκρηκτικών με άλλα εμπορικά πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα Απαγορεύεται η μεταφορά επικινδύνων φορτίων της κλάσης 1 με εμπορικά πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα που δεν αναφέρονται ρητά στο Παράρτημα αυτό. 15. Βεβαίωση καταλληλότητας πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 15.1Τα φορτηγά πλοία και τα οχηματαγωγά πλοία για να επιτρέπεται να μεταφέρουν επικίνδυνα είδη κλάσης 1 πρέπει να έχουν βεβαίωση καταλληλότητας της ΔΕΕΠ. 15.2 Της παραπάνω υποχρέωσης εξαιρούνται οι φορτηγίδες ως και τα πλοία που μεταφέρουν φορτία της κατηγορίας 1.4S. 15.3 Για τη χορήγηση της πιό πάνω βεβαίωσης, η οποία θα είναι διετούς ισχύος και θα μπορεί να παρατείνεται για δύο μήνες, πραγματοποιούνται έλεγχοι και επιθεωρήσεις ως εξής: (α) Στα φορτηγά πλοία κλασσικού τύπου, ελέγχεται η εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 7 του Παραρτήματος αυτού. (β) Στα οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου επιθεωρείται ο χώρος που ευρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας των αντλιών χειρισμού του καταπέλτη και ελέγχεται αν η αντλία ανάγκης ευρίσκεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις (i) και (ii) του εδαφίου (στ) της παραγράφου 13.1. (γ) Τα οχηματαγωγά πλοία κλειστού τύπου επιθεωρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια (α) και (β). Εφόσον Ο/Γ πλοίο κλειστού τύπου πρόκειται να μεταφέρει εκρηκτικά μόνο στο ανοικτό του κατάστρωμα επιθεωρείται ως Ο/Γ ανοικτού τύπου. ΜΕΡΟΣ Γ Επισκευές σε πλοία που περιέχουν εκρηκτικά 16. Εκτέλεση εργασιών επισκευής 16.1 Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής σε χώρους πλοίων όπου υπάρχουν εκρηκτικά με εξαίρεση τα είδη της κατηγορίας 1.4S. Σε γειτονικούς χώρους από αυτούς που περιέχουν εκρηκτικά (εκτός από τα 1.4S) απαγορεύονται οι θερμές εργασίες και επιτρέπονται οι ψυχρές εργασίες εκτός λιμένα. Κατεξαίρεση των παραπάνω διατάξεων σε περιπτώσεις έκτακτης και άμεσης ανάγκης του πλοίου μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η εκτέλεση ψυχρών εργασιών σε χώρους που υπάρχουν εκρηκτικά και θερμών εργασιών σε γειτονικούς τους χώρους σε ασφαλή όρμο εφαρμοζομένου του Προσαρτήματος Δ και σύμφωνα με τους όρους που θα τεθούν από ειδικό επιστήμονα (εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο). 16.2 Σε χώρους πλοίων που υπάρχουν εκρηκτικά 1.4S απαγορεύονται οι θερμές εργασίες επισκευής. Κατεξαίρεση σε περίπτωση αμέσου κινδύνου του πλοίου επιτρέπεται η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής με τις προϋποθέσεις εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού αυτού. Η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε γειτονικούς χώρους από το χώρο που υπάρχουν εκρηκτικά 1.4S επιτρέπεται εκτός λιμένα. Η εκτέλεση ψυχρών εργασιών επισκευής σε χώρο που υπάρχουν εκρηκτικά 1.4S και σε γειτονικούς χώρους επιτρέπεται εντός και εκτός λιμένα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ) 1. Κατηγορίες στοιβασίας Τα διάφορα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1, ανάλογα με τις ιδιότητες τους, απαιτούν διαφορετικές διευθετήσεις στοιβασίας, δηλαδή ορισμένες ουσίες απαιτείται να στοιβάζονται σε απομονωμένο χώρο, εξασφαλισμένο από παρεμβολές. Κάθε μέθοδος στοιβασίας σε κλειστό χώρο (κύτος) φορτηγού πλοίου αναφέρεται ως κατηγορία στοιβασίας. Οι προβλέψεις της κατηγορίας στοιβασίας Ι εφαρμόζονται επίσης και στις άλλες κατηγορίες στοιβασίας. Οι κατηγορίες στοιβασίας για κάθε επικίνδυνο είδος της κλάσης 1 αναφέρονται στο Προσάρτημα Β (στήλη Ση.2. Κατηγορία στοιβασίας Ι (Συνήθης) Όλα τα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 πρέπει να στοιβάζονται σε δροσερό μέρος του πλοίου, πρέπει να διατηρούνται κατά τη μεταφορά τόσο δροσερά όσο είναι λογικά δυνατό και πρέπει να στοιβάζονται αρκετά μακρυά απόλες τις πηγές θερμότητας συμπεριλαμβανομένων των σπινθήρων, φλογών, σωληνώσεων ατμού, θερμαντικά στοιχεία κλπ. 3. Κατηγορία στοιβασίας ΙΙ (Αποθήκη) Η κατηγορία στοιβασίας ΙΙ σχετίζεται με επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 που απαιτούν στοιβασία αποθήκης και έχει υποδιαιρεθεί προσθέτοντας τα γράμματα Α, Β και C που δείχνουν απαίτηση τριών διαφορετικών τύπων αποθήκης, όπως επεξηγείται παρακάτω. Αποθήκη είναι ένας κλειστός χώρος μελετημένος για να προστατεύει τα εμπορεύματα της κλάσης 1 από ζημία προερχόμενη από άλλο φορτίο κατά τη διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς, και στη περίπτωση εμπορευμάτων κατηγορίας στοιβασίας ΙΙ τύπου Α, να προφυλάσσει ενάντια στην τριβή μεταξύ, των σκορπισμένων περιεχομένων τυχόν διαρρεόντων δεμάτων και των πλευρικών τοιχωμάτων ή φρακτών του πλοίου. Μια αποθήκη μπορεί να είναι μια σταθερή κατασκευή μέσα στο πλοίο ή μια κατάλληλη φορητή κατασκευή. Ολες οι αποθήκες πρέπει να κλειδώνουν με κατάλληλα ισχυρά λουκέτα και στερεωτικά εξαρτήματα για να εμποδίζεται αναρμόδια προσπέλαση. Οι αποθήκες μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε μέρος του πλοίου σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις στοιβασίας της παρ. 2 αλλά πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι πόρτες τους να είναι εύκολα προσπελάσιμες από την καταπακτή. Οταν είναι απαραίτητο να κατασκευασθεί μια σταθερή αποθήκη πάνω σε εμπορεύματα, ο τόπος που έχει επιλεγεί πρέπει να ισοπεδωθεί και να κατασκευασθεί πάτωμα από καδρόνια 75 Χ 75 ΜΜ τοποθετημένα ανά 600 ΜΜ καλυμμένα με συνεχές σανίδωμα καρφωμένο με ασφάλεια. Ορθοστάτες 75 Χ 75 ΜΜ τοποθετημένοι ανά 600 ΜΜ πρέπει να τοποθετούνται από το πάτωμα μέχρι το από πάνω κατάστρωμα, ώστε να οδηγούνται και να προσαρμόζονται σφικτά, να στερεώνονται με κεφαλάρια στο κάτω μέρος και να αντιστηρίζονται καλά στην κορυφή. Η υπόλοιπη αποθήκη πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τον τύπο της όπως περιγράφεται παρακάτω: 3.1Κατηγορία στοιβασίας ΙΙ Τύπος Α (Αποθήκη) -Γενικές απαιτήσεις Οι αποθήκες αυτές όταν δεν σφηνώνονται στα πλευρά με άλλο φορτίο πρέπει να αντιστηρίζονται αποτελεσματικά. Όταν μια αποθήκη είναι κάτω σε εμπορεύματα και ξεπερνάει τα 12 μέτρα εγκάρσια ως προς το πλοίο, μια παράλληλη με τον άξονα του πλοίου φρακτή πρέπει να στερεώνεται στη μέση ώστε να ευκολύνει το φράξιμο των δεμάτων στην αποθήκη. Η φρακτή πρέπει να κατασκευάζεται από 75 Χ 75 ΜΜ ορθοστάτες ανά ένα (1) μέτρο τοποθετημένους εκτεινόμενη από κατάστρωμα σε κατάστρωμα, ασφαλισμένη πάνω και κάτω όπως και στα πλαϊνά χωρίσματα και επενδυμένη με 25 ΜΜ πάχος σανίδωμα με όχι περισσότερο από 150 ΜΜ κενό μεταξύ τους εναλλακτικά σε κάθε πλευρά των ορθοστατών. Οι μόνιμοι στύλοι του πλοίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντί για προσωρινούς ορθοστάτες όταν είναι κατάλληλα τοποθετημένοι όχι μακρύτερα από 1,8 του μέτρου μεταξύ τους. Εκτός όπου αλλού προδιαγράφεται, οι αποθήκες πρέπει να κατασκευάζονται από ξύλο χρησιμοποιώντας καθαρή μη εμποτισμένη ξυλεία. Τα μεγέθη της ξυλείας που αναφέρθηκαν είναι ενδεικτικά, αφού δίνονται συμβουλευτικά, και ανάλογα μετά διαθέσιμα υλικά η χρήση άλλων μεγεθών δεν αποκλείεται αρκεί να διατηρείται το ισοδύναμο πρότυπο αντοχής. Για παράδειγμα, είναι αποδεκτοί ορθοστάτες 100 Χ 50 ΜΜ αντί των 75 Χ 75 ΜΜ. Τα καρφιά που χρησιμοποιούνται για το κάρφωμα της ξυλείας να είναι από γαλβανισμένο σίδερο ή από μη σιδηρούχο μέταλλο. 3.2 Κατηγορία στοιβασίας ΙΙ Τύπος Α (Αποθήκη) -Απαιτήσεις κατασκευής (α) Η αποθήκη αυτή είναι ένας χώρος του απαιτούμενου μεγέθους κανονικά στο υπόφραγμα ή στο προστατευτικό κατάστρωμα αποκλεισμένος με χωρίσματα κατασκευασμένα από συνεχόμενο σανίδωμα πάχους 25 ΜΜ στερεωμένο εσωτερικά σε ορθοστάτες 75 Χ 75 ΜΜ τοποθετημένους ανά 660 ΜΜ, ύψους από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και σφιχτά στερεωμένους πάνω και κάτω. Οταν το ύψος του καταστρώματος υπερβαίνει τα 2,4 μέτρα οι ορθοστάτες πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις όχι περισσότερο από 450 ΜΜ μεταξύ τους. Οταν κατασκευάζεται πάνω σε χαλύβδινα ή σιδερένια καταστρώματα τα κάτω άκρα των ορθοστατών πρέπει να πατήσουν και να ασφαλιστούν με μια σανίδα, πάνω στο κατάστρωμα, πάχους 25 ΜΜ (β) Το σανίδωμα αυτών των χωρισμάτων πρέπει να έχει φορά από ορθοστάτη προς ορθοστάτη, από το εσωτερικό μέρος της αποθήκης, να εκτείνεται από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και να προσαρμόζεται σφικτά μεταξύ των δοκών και άλλων τριγύρω εμποδίων και να στερεώνεται στερεά με καρφιά 75 ΜΜ, 3 ανά σανίδα σε κάθε ορθοστάτη. (γ) Σανίδες κατάλληλου πλάτους, πάχους 25 ΜΜ, πρέπει να καρφώνονται στερεά εξωτερικά των ορθοστατών στο πάνω και κάτω άκρο για να ασφαλιστούν οι κεφαλές των στηριγμάτων όταν απαιτείται. Ο χώρος που σχηματίζεται μεταξύ της κάτω σανίδας και των σανίδων του χωρίσματος πρέπει να γεμίζεται. (δ) Τα πλευρικά τοιχώματα του πλοίου και οι φράκτες των αμπαριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλευρά της αποθήκης αρκεί να ενισχυθούν με κατάλληλη ξυλεία. Οι σανίδες αυτές δεν πρέπει να είναι μικρότερης διατομής 75 Χ 25 ΜΜ με ενδιάμεσα κενά μικρότερα των 150 ΜΜ, να έχουν μήκος απάκρη σε άκρη και να εκτείνονται έως τους δοκούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σανίδες στερέωσης εμπορευμάτων, αν είναι ήδη τοποθετημένες στο πλοίο, αρκεί να είναι βιδωμένες με γαλβανισμένα χωνευτής βίδας εξαρτήματα, αλλά πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός τους εάν τα ενδιάμεσα κενά μεταξύ τους είναι μεγαλύτερα των 150 ΜΜ ώστε να γίνουν μικρότερα. (ε) Το πάτωμα των αποθηκών αυτών πρέπει να αποτελείται από σφικτά συναρμοσμένες σανίδες πάχους 25 ΜΜ, καρφωμένες σε καδρόνια 75 Χ 50 ΜΜ τοποθετημένα ανά 450 ΜΜ. (στ) Ολοι οι στύλοι, οι δοκοί, τα ανοίγματα εξαεριστήρων και κάθε άλλη σιδηρά κατασκευή μέσα στις αποθήκες πρέπει να ενισχύεται όπως τα πλευρικά τοιχώματα του πλοίου ή οι φράκτες αμπαριών στην υποπαράγραφο (δ) παραπάνω. (ζ) Η οροφή του καταστρώματος δεν χρειάζεται να επενδυθεί ή να ενισχυθεί αλλά οι δοκοί και το κάτω μέρος του καταστρώματος πρέπει να είναι καθαρά από σκουριά, λέπια, ξεφτισμένη μπογιά και άλλα ξένα σώματα. (η) Μια ή δύο θύρες, ανάλογα με το μέγεθος της αποθήκης πλάτους τουλάχιστον 1,2 του μέτρου πρέπει να τοποθετούνται πλευρικά της αποθήκης αντικρυστα με το κάλυμμα στομίου κύτους, με κατώφλι 75 Χ 75 ΜΜ προσαρμοσμένο και καρφωμένο στο κάτω μέρος, ώστε να σχηματίζει ένα σφράγισμα για όλο το πλάτος της πόρτας, του οποίου η πάνω πλευρά να είναι 25 ΜΜ πάνω από τα κατωσάνιδα. Το πλαίσιο της θύρας πρέπει να έχει ένα αυλάκι πλάτους 40 ΜΜ προς το εσωτερικά της αποθήκης σχηματισμένο από τους ορθοστάτες και την εξωτερική επένδυση. Ένα πρόσθετο κομμάτι, πάχους 50 ΜΜ, πρέπει να καρφώνεται στους ορθοστάτες σε κάθε πλευρά της πόρτας έως 750 ΜΜ σε τέτοιο ύψος ώστε να γλυστρά πάνω του το κάτω μέρος της θύρας. Αυτά τα πρόσθετα κομμάτια πρέπει να θραύονται (δηλαδή να λοξοτέμνονται) από εμπρός προς τα πίσω σε απόσταση 150 ΜΜ κάτω από την κορυφή. (Βλέπε Εικόνα 3). (θ) Η πόρτα μπορεί να γίνει από ένα ή από δύο μέρη. Εάν γίνει από δύο μέρη, θα πρέπει να σχηματισθεί με δύο πάχη σανίδων των 25 ΜΜ, το κάτω μέρος να έχει ένα (1) μέτρο ύψος και να τοποθετείται από μέσα, και το πάνω μέρος να έχει τέτοιο ύψος όσο είναι απαραίτητο και να τοποθετείται από έξω. Οι σανίδες που σχηματίζουν το πάνω μέρος της πόρτας πρέπει να είναι καλά καρφωμένες μεταξύ τους σταυρωτά με καρφιά που έχουν τη μύτη τους προς τα μέσα και γυρισμένη. Οι εσωτερικές σανίδες πρέπει να ταιριάζουν με το πλάτος της πόρτας και να εκτείνονται 125 ΜΜ πέρα από το πάνω άκρο των εξωτερικών σανίδων και 50 ΜΜ πέρα από το κάτω άκρο. Και τα δύο άκρα των εξωτερικών σανίδων πρέπει να εκτείνονται 75 ΜΜ πέρα από τα άκρα των εσωτερικών σανίδων σχηματίζοντας τις αντίστροφες προεξοχές (ραμποτέ). (ι) Οι σανίδες που σχηματίζουν το κάτω μέρος πρέπει να καρφώνονται και να στερεώνονται σε απόσταση 75 ΜΜ μεταξύ τους με τρέσες (μαδέρια) 75 Χ 75 ΜΜ που εκτείνονται από 25 ΜΜ πάνω από το κάτω μέρος, έως 50 ΜΜ από την κορυφή και τοποθετημένες 60ΜΜ μέσα από κάθε άκρο των εξωτερικών σανίδων. Το μήκος των εξωτερικών σανίδων να είναι όσο το πλάτος της πόρτας και οι εσωτερικές σανίδες να εκτείνονται 40ΜΜ πέρα από τις εξωτερικές σανίδες σε κάθε άκρο. (ια) Στις εσωτερικές σανίδες του κάτω μέρους και στις εξωτερικές σανίδες του κάτω μέρους πρέπει να κοπούν δύο χειρολαβές για λόγους ανύψωσης. Οταν και τα δύο μέρη της πόρτας είναι στη θέση τους, ο χώρος μεταξύ της κορυφής του πάνω μέρους και της κάτω πλευράς του πανωσάνιδου πρέπει να γεμίζεται με σανίδα (μπάρα) πάχους 25ΜΜ καρφωμένη στερεά στους ορθοστάτες. (ιβ) Ενας στύλος 75 Χ 75 ΜΜ πρέπει να σφηνωθεί στερεά μεταξύ του καταστρώματος και του μέσου της πόρτας και να γυριστεί ώστε να εμποδιστεί μετακίνηση του. Η διατομή αυτού του στύλου πρέπει να αυξηθεί όσο είναι απαραίτητο εάν στοιβαχθούν βαρειά δέματα στην αποθήκη. (ιγ) Εάν τοποθετηθεί μονοκόμματη θύρα, θα πρέπει να είναι παρόμοιας κατασκευής και τοποθέτησης με το πάνω μέρος της θύρας που αναφέρθηκε πιο πάνω. (ιδ) Όταν χρησιμοποιούνται ως αποθήκες μονωμένοι χώροι, πρέπει να χρησιμοποιούνται στρεφόμενες μονωμένες θύρες. (ιε) Αντί για τα οριζόμενα στις παραπάνω υποπαραγράφους (η) έως (ιβ) μπορεί να κατασκευάζεται μια στρεφόμενη θύρα πλάτους όχι μεγαλύτερου από 1,2 του μέτρου ή μια διμερής στρεφόμενη θύρα για άνοιγμα πλάτους όχι μεγαλύτερου από 1,8 του μέτρου στο πλευρό της αποθήκης αντικρυστά με το κάλυμμα του στομίου κύτους. Οι ορθοστάτες σε κάθε πλευρά της θύρας ή των θυρών πρέπει να είναι διατομής 100 Χ 50 ΜΜ με στερεωμένο στη μπροστινή πλευρά τους έναν άλλο ορθοστάτη διατομής 75 Χ 50 ΜΜ ώστε να σχηματίζεται ένα αυλάκι (κενό) 25ΜΜ. Κάθε ορθοστάτης πρέπει να βιδώνεται με μεταλλικές λαβές (γωνίες) που είναι βιδωμένες ή συγκολλημένες στο κατάστρωμα, και να αντιστηρίζεται σταθερά στη δοκό της οροφής του καταστρώματος. Ένα κινητό κομμάτι κατωφλίου ύψους τουλάχιστον 250ΜΜ, πρέπει να κατασκευάζεται εσωτερικά και εξωτερικά της αποθήκης από σανίδες πάχους 25 ΜΜ οριζόντια μπροστά ή πίσω πάνω σε σανίδες οδηγούς 75 Χ 50 ΜΜ (3 τεμάχια για ανοίγματα 1,2 Μ και 4 για μεγαλύτερα ανοίγματα). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κατασκευή μονίμου κατωφλίου. Οι σανίδες πρέπει να επεκτείνονται πέρα από τις σανίδες οδηγούς των 75 Χ 50 ΜΜ για να σχηματίσουν την επικάλυψη των 50ΜΜ. Το κατώφλι αυτό πρέπει να συναρμοστεί πάνω σε γλίστρες 75 Χ 50 ΜΜ που πρέπει να στερεωθούν στο εσωτερικό των ορθοστατών. Μια τρέσα 75 Χ 50 ΜΜ πρέπει να στερεωθεί στο πάνω πίσω μέρος του κατωφλίου για να αποτελέσει μια δοκό αντιστήριξης για το κάτω μέρος της θύρας ή των θυρών. Μια παρόμοια δοκός αντιστήριξης 75 Χ 50 ΜΜ πρέπει να συναρμοστεί στην κορυφή του ανοίγματος για να κοντράρονται επάνω της η πόρτα ή οι πόρτες όταν είναι κλειστές. Οι θύρες πρέπει να είναι γερά (στιβαρά) κατασκευασμένες με διπλού πάχους σανίδες των 25 ΜΜ καρφωμένες μαζί (στρωμένες οριζόντια εξωτερικά και κατακόρυφα εσωτερικά) ώστε να υπάρχει μια επικάλυψη 25 ΜΜ που να ταιριάζει μέσα στο αυλάκι των ορθοστατών από κάθε πλευρά. Όταν συναρμόζονται διπλές πόρτες πρέπει κάθε μια να έχει ένα αυλάκι στο κέντρο για να εξασφαλίζει ότι κάθε πόρτα θα επικαλύπτεται όταν είναι σε κλειστή θέση. Κάθε θύρα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) γαλβανισμένους μεντεσέδες ικανοποιητικής αντοχής και ασφάλειας ώστε η θύρα να μπορεί να ανοίγει προς τα έξω. Οι μονές πόρτες πρέπει να έχουν ένα μεντεσέ και λουκέτο πάνω και κάτω και οι διπλές θύρες πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε η μια πόρτα να ασφαλίζεται με εσωτερικά μάνταλα κατάλληλα τοποθετημένα πάνω και κάτω και η άλλη με μεντεσέ και λουκέτο κάτω και πάνω. (Βλέπε εικόνα 4). Πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια δύο δοκοί υποστήριξης (ένας στο 1/3 του ύψους και ο άλλος στα 2/3 του ύψους) κατά μήκος του έξω μέρους της θύρας (ή των θυρών) και τών ορθοστατών μετά τη φόρτωση των εκρηκτικών. 3.3 Κατηγορία στοιβασίας ΙΙ Τύπος Β (Αποθήκη) Η αποθήκη πρέπει να είναι όμοια στην κατασκευή με τον τύπο Α εκτός από τις ενισχύσεις των πλευρών του πλοίου ή των φρακτών του κύτους που δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιούνται ως πλευρές της αποθήκης. Επίσης δεν απαιτούνται οι πρόσθετες μεταλλικές ενισχύσεις που καθορίζονται για τον τύπο Α. Το δάπεδο της αποθήκης αυτής της κατηγορίας πρέπει να αποτελείται από σχάρα κατασκευασμένη από δοκούς 75 Χ 25 ΜΜ σε απόσταση 75 ΜΜ μεταξύ τους καρφωμένες σε εγκάρσιες δοκούς 75 Χ 25 ΜΜ σε απόσταση 300 Μ Μ. Αυτές οι σχάρες πρέπει να είναι φορητές για να επιτρέπουν προσπέλαση για καθαρισμό και κατασκευασμένες σε τμήματα κατάλληλου μεγέθους για να περνούν από την είσοδο. Οπου πρέπει να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένες παλέτες ή διπλοί τάκοι (ντουνάτσες) δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σχάρες. Επιτρέπεται η στοιβασία επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 για τα οποία απαιτείται στοιβασία κατηγορίας ΙΙ, τύπου Β, στο ανώτατο υπόφραγμα, χωρίς κατασκευή αποθήκης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Τα επικίνδυνα είδη αυτού του τύπου να στοιβάζονται πάνω σε σχάρες, σε ξύλινες παλέτες, ή σε διπλούς τάκους, απευθείας πάνω στο κατάστρωμα και όχι πάνω σε άλλο φορτίο. (β) Να μη στοιβάζεται άλλο φορτίο μη συμβιβαστό στο ίδιο διαμέρισμα. (γ) Η θέση στοιβασίας να είναι τέτοια, ώστε να υπάρχει άμεση προσπέλαση από στόμιο κύτους. (δ) Τα παραπάνω επικίνδυνα είδη φορτώνονται τελευταία, εκφορτώνονται πρώτα και κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης να μην εκτελούνται άλλες εργασίες στοιβασίας ή διευθέτησης φορτίων σε παρακείμενους ή υποκείμενους χώρους. (ε) Τα παραπάνω επικίνδυνα είδη καθώς και τα λοιπά φορτία στο ίδιο διαμέρισμα να ασφαλίζονται για να αποκλείεται κάθε πιθανότητα μετακίνησης τους. 3.4 Κατηγορία στοιβασίας ΙΙ Τύπος C (Αποθήκη) Η αποθήκη αυτής της κατηγορίας πρέπει να κατασκευάζεται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που περιγράφηκε στην παράγραφο 3.3. Επιπρόσθετα τα τοιχώματα της πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα από τα πλευρικά τοιχώματα του πλοίου. Ορισμένες εκρηκτικές ουσίες (π.χ. πικρικό οξύ, στυφνικό οξύ), λόγω του κινδύνου σχηματισμού ενώσεων μολύβδου μεγάλης ευαισθησίας, πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που δεν υπάρχει μόλυβδος. Οι ουσίες αυτές είναι δυνατό να στοιβαχθούν μαζί με άλλα συμβιβαστά επικίνδυνα είδη κλάσης 1 σε αποθήκες των τύπων που περιγράφηκαν παραπάνω, αρκεί τα δέματα που τις περιέχουν να καλύπτονται με ένα φύλλο υφάσματος πυκνής ύφανσης ή άλλο κατάλληλο υλικό. 3.5 Κατηγορία στοιβασίας ΙΙ (Φορητές αποθήκες) Όταν πρόκειται να μεταφερθούν εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας ΙΙ, επιτρέπεται η χρήση φορητών αποθηκών (βλ. εικόνα 5). Η χωρητικότητα των φορητών αποθηκών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 κυβικά μέτρα. Οι αποθήκες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με απλά εμπορευματοκιβώτια παρόλο που μερικά απαυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονάδες διπλής χρήσης. Οι φορητές αποθήκες πρέπει να κατασκευάζονται στο απαιτούμενο μέγεθος σύμφωνα με τις διαστάσεις των δεμάτων που πρόκειται να στοιβαχθούν σε αυτές. Κάθε φορητή αποθήκη αποτελείται από ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από σκελετό 75 Χ 50 ΜΜ με πάτωμα και εσωτερική επένδυση από σανίδες 25 ΜΜ, με παρόμοιο πάνω μέρος και καπάκι εφοδιασμένο εσωτερικά με τρέσες για να το κρατούν στη θέση του κατά τη φόρτωση. Μια εναλλακτική κατασκευή με αποχωριζόμενο το πάνω μισό του μπροστινού μέρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκεί να είναι σύμφωνη με τα κανονικά πρότυπα κατασκευής (Βλέπε παράδειγμα εικόνας 6). Επίσης μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τη ΔΕΕΠ ανάλογες ισοδύναμες κατασκευές. Συναρμολογούμενα χαλύβδινα εμπορευματοκιβώτια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως φορητές αποθήκες. Όταν χρησιμοποιούνται ως αποθήκες τύπου Α, πρέπει να ενισχύονται με νευρώσεις εσωτερικά και να κατασκευάζεται πάτωμα σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 3.2 (δ) και (ε). Οι φορητές αποθήκες πρέπει να εχμάζονται ασφαλώς και όταν περιέχουν πυροκροτητές να απέχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα από τα πλευρικά τοιχώματα του πλοίου. Εικόνα 5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΜΞΝΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡ. 3.5) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- Ολη η κατασκευή γίνεται ενιαία εκτός από το μπροστινό τμήμα. -Το μπροστινό τμήμα κατασκευάζεται έτσι ώστε να μπορεί να σηκωθεί το πάνω μισό κομμάτι. Στα πλευρά βιδώνονται οι οδηγοί απόστασης D. -Το καπάκι τοποθετείται ώστε η πλευρά Α να γλιστράει κάτΩ από το Β. -Το καπάκι και το αποχωριζόμενο μπροστινό τμήμα συγκρατείται και ασφαλίζεται με λουκέτα χρησιμοποιώντας μεντεσέδες και γλωσσίδες C ή άλλη κατάλληλη μέθοδο. Εικόνα 6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3.5) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- Τα πλαϊνά, τα άκρα, το καπάκι και ο πυθμένας είναι από πολύφυλλο κόντρα—πλακέ 20ΜΜ κατάλληλα συναρμοσμένο. - Οι ακμές και οι γωνίες είναι ενισχυμένες με προστατευτικές γωνίες από ντουραλουμίνιο στερεωμένες με βίδες. - Οι ενισχυτικές τρέσες στα πλαϊνά και στον πυθμένα είναι τοποθετημένες ώστε να ταιριάζουν στις περόνες του περανοφόρου οχήματος. - Ανοξείδωτοι δακτύλιοι ανύψωσης είναι συγκολλημένοι στα άκρα των τρέσων. - Το μπροστινό μέρος του καπακιού βρίσκεται κάτω από το προφίλ Τ ντουραλουμίνιο. - Το πάνω μέρος του μπροστινού άκρου είναι αποχωριζόμενο ή αρθρωτά συνδεδεμένο. - Το καπάκι και το μπροστινό άκρο ασφαλίζεται με κατάλληλο συνδετήρα. Πρέπει να γίνεται αποτελεσματική ασφάλιση με χρήση εγκάρσιας σανίδας πάνω στο κινητό μέρος του καπακιού που να ασφαλίζεται με ένα κατάλληλο λουκέτο και άλλα μέσα στερέωσης.4.Κατηγορία στοιβασίας ΙΙΙ (Πυροτεχνουργικά) Στην περίπτωση αυτή ισχύει η κατηγορία στοιβασίας Ι, εκτός του ότι, λόγω της επιδεκτικότητας σε ζημίες κατά τη μεταφορά, τα δέματα δεν πρέπει να έχουν άλλο φορτίο απευθείας πάνω τους. Αυτό δεν ισχύει για εκρηκτικά και πυρομαχικά των Ενόπλων Δυνάμεων σε ξύλινα ή μεταλλικά κιβώτια, που έχουν συσκευασθεί σύμφωνα με διατάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας ΙΙΙ συσκευασμένα σε κιβώτια από μοριοσανίδες μπορούν να υπερστοιβαχθούν μόνον όταν είναι τοποθετημένα σε φορητές αποθήκες. Τα εμπορεύματα κατηγορίας στοιβασίας ΙΙΙ δεν πρέπει να φορτώνονται στο ίδιο διαμέρισμα με οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα κλάσης 1, εκτός από αυτά της υποκλάσης 1.4 ομάδα συνύπαρξης S δ. Κατηγορία στοιβασίας ΙV Τα εμπορεύματα αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται στις ομάδες συνύπαρξης G, Η, Κ και L. Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτήν την κατηγορία είναι της διαρροής, που καταλήγουν σε πυρκαϊά ή αυτανάφλεξη και συνοδεύονται από την εκπομπή πυκνού καπνού ή δακρυγόνων ή τοξικών αναθυμιάσεων. Δεν επιτρέπεται να υπερστοιβάζονται εκρηκτικά για τα οποία ο κίνδυνος διαρροής και το πρόβλημα αντιμετώπισης της είναι μεγάλο, λόγω της ελαφρός κατασκευής τους. Στρατιωτικά βλήματα και πυρομαχικά ισχυρής κατασκευής μπορούν να υπερστοιβάζονται. 5.1Η στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα των περισσότερων εκρηκτικών της κατηγορίας στοιβασίας ΙV είναι επιτρεπτή και προτιμητέα. Οταν στοιβάζονται στο ανοικτό κατάστρωμα αυτά τα επικίνδυνα είδη πρέπει να μεταφέρονται σε χαλύβδινες φορητές αποθήκες όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.7 (γ). Κατ εξαίρεση μικρές ποσότητες δακρυγόνων μπορούν να στοιβαχθουν στο ανοικτό κατάστρωμα σε φορητές αποθήκες από επενδυμένη ξυλεία του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο 5.7 (β).Οι φορητές αποθήκες πρέπει να έχουν τέτοια απόσταση και διάταξη ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να είναι καθεμιά εύκολα προσπελάσιμη. Πρέπει να στοιβάζονται σε μία μόνο σειρά σε ύψος και να μην υπερστοιβάζονται. 5.2 Όταν στοιβάζονται κάτω από το κατάστρωμα εκρηκτικά αυτής της κατηγορίας στοιβασίας, δεν πρέπει να τοποθετούνται στο ίδιο διαμέρισμα οποιαδήποτε άλλα εκρηκτικά. Για στοιβασία κάτω από το κατάστρωμα είναι προτιμητέα η χρήση δεξαμενής κύτους ή κατωτέρου κύτους. Όταν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί υπόφραγμα γιαυτά τα εκρηκτικά, πρέπει αυτό να βρίσκεται όσο το δυνατό σε πρωραία θέση, να είναι το πιο μικρό από τα διαθέσιμα διαμερίσματα και να απέχει το μακρύτερο δυνατόν από τους χώρους ενδιαίτησης, τους χώρους μηχανοστασίου και τις δεξαμενές καυσίμων. Σε προστατευμένα καταστρώματα τα εκρηκτικά πρέπει να χωρίζονται από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα με ένα ασφαλές πυρίμαχο χώρισμα. 5.3 Αποθήκες ή φορητές αποθήκες απαιτούνται για όλα τα είδη εκρηκτικών αυτής της κατηγορίας στοιβασίας όταν στοιβάζονται στο υπόφραγμα. Επίσης απαιτούνται για εκρηκτικά ομάδων συνύπαρξης Κ και L όταν στοιβάζονται σε κάτω κύτος. Βλήματα και πυρομαχικά ισχυράς κατασκευής δεν χρειάζεται συνήθως να στοιβάζονται σε αποθήκες ή φορητές αποθήκες. Οι μόνιμες αποθήκες και φορητές αποθήκες πρέπει να τοποθετούνται όχι λιγότερο από 2,5 μέτρα από την πλευρά του πλοίου για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ζημιάς στα εκρηκτικά από το ενδεχόμενο σύγκρουσης. Οταν κατασκευάζεται μια σταθερή (μόνιμη) αποθήκη, όλοι οι ανεμιστήρες, αγωγοί εξαερισμού, ηλεκτρικά καλώδια, στόμιο ζυγοστάθμισης και σωλήνες ευδιαίων πρέπει να μην περνούν από τον εσωτερικό χώρο της αποθήκης. 5.4 Οι μόνιμες και φορητές αποθήκες πρέπει να μην περιέχουν εκρηκτικά περισσοτέρων της μιας ομάδας συνύπαρξης και δεν πρέπει να στοιβάζεται περισσότερο από μια ομάδα σε κάθε διαμέρισμα, μπορούν όμως κατεξαίρεση να στοιβαχθούν στο ίδιο διαμέρισμα εκρηκτικά δύο διαφορετικών ομάδων συνύπαρξης σε χωριστές αποθήκες με μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρα. 5.5(α) Ειδικές αποθήκες για εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας ΙV ομάδων συνύπαρξης G ή Κ πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επόμενων υποπαραγράφων (β) έως και (ε) ή ισοδύναμες. (β) Κάθε αποθήκη πρέπει να αποτελεί ένα κλειστό χώρο του αναγκαίου μεγέθους, κατασκευασμένο από ορθοστάτες 75 Χ 50 ΜΜ τοποθετημένους ανά 600ΜΜ, εκτεινόμενους από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και επενδυμένο εσωτερικά με δύο στρώματα σανίδων των 15ΜΜ με ανάμεσα τους ένα στρώμα από κατάλληλο ύφασμα. Το στρώσιμο του σανιδώματος των 15 ΜΜ πρέπει να γίνει οριζόντια, με σφιχτή συναρμογή και με ένωση του σπασίματος των ακμών όπως φαίνεται στην εικόνα 7. Η οροφή πρέπει να επενδύεται παρόμοια, με το σανίδωμα προσαρμοσμένο στο κάτω μέρος των δοκών. Το κατάστρωμα πρέπει να είναι επιβραδυντικό της φωτιάς και μη απορροφητικό και γιαυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ξύλινο κατάστρωμα, ούτε αν μπορούμε να το αποφύγουμε, κατάστρωμα με ξύλινη επένδυση. (γ) Οι ορθοστάτες πρέπει να εδράζονται σε σανίδωμα 25ΜΜ με καλά σφραγισμένη την έδρα τους με στόκο τζαμιού, και με καλά στερεωμένη κορυφή και βάση, με το εξωτερικό μέρος τους στερεά καρφωμένο με σανίδες 250 Χ 25 ΜΜ στα πάνω και κάτω άκρα, για να ασφαλίζονται οι κεφαλές των στηριγμάτων όταν αυτό απαιτείται. Αρμοκάλυψη από τσιμέντο, τουλάχιστον 150 ΜΜ ύψους, πρέπει να κατασκευάζεται περιμετρικά σε όλο το εσωτερικό της αποθήκης, όπου οι πλευρές ακουμπούν στο κατάστρωμα. Το τσιμέντο πρέπει κατά προτίμηση να υφίσταται κατεργασία με Πυριτικό Νάτριο (υδρύαλο), όταν δεν έχει ακόμα στεγνώσει, ή να χρησιμοποιείται εναλλακτικά υδατοστεγανός τύπος τσιμέντου. (δ) Είσοδος πλάτους 1,2 μέτρου περίπου και ύψους 1,5 μέτρου, πρέπει να διαμορφώνεται στην πλευρά της αποθήκης απέναντι από το κάλυμμα στομίου κύτους με τον πυθμένα της εισόδου τουλάχιστον 300ΜΜ πάνω από το επίπεδο του καταστρώματος. Η θύρα πρέπει να είναι στρεφόμενη, να ανοίγει προς τα έξω και να κατασκευάζεται από γερό πλαίσιο με επένδυση όμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τα τοιχώματα της αποθήκης. Οι ακμές της θύρας και του πλαισίου της εισόδου πρέπει να κατασκευάζονται έτσι που να σχηματίζουν θηλύκωμα και να καλύπτονται με καλής ποιότητας κετσέ. Η διάταξη ασφαλείας πρέπει να αποτελείται από τρεις (3) πεταλούδες προσαρμοσμένες στο πλαίσιο της εισόδου που να δέχονται κατάλληλα εξαρτήματα στην κορυφή, στο κάτω μέρος και στην πλευρά της θύρας. (Βλέπε λεπτομέρειες στην εικόνα 7). Πρέπει επίσης να προβλέπονται εξαρτήματα για την τοποθέτηση λουκέτων ασφαλείας. (ε) Για τα εκρηκτικά της ομάδας συνύπαρξης Κ όλα τα καπάκια ανοιγμάτων, εξαεριστήρες, αναρροφητήρες αντλιών και άλλα ανοίγματα στα διαμερίσματα πρέπει να σφραγίζονται αποτελεσματικά και ένας σωλήνας εξαερισμού 75 ΜΜ πρέπει να διέρχεται από την οροφή μέσα από την επένδυση και να καταλήγει στην αποθήκη. Ο σωλήνας αυτός πρέπει να εκτείνεται (π.χ. κατά μήκος ενός ιστού ή άλλου κατάλληλου υποστυλώματος) ώστε να καταλήγει πάνω από το ανώτατο τμήμα της υπερκατασκευής του πλοίου. Εικόνα 7 ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΙV (ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΦΡΑΓΜΑ) (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5.5) 5.6 (α) Ειδικές αποθήκες για εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας ΙV ομάδας συνύπαρξης Η ή είδη περιέχοντα φωσφίδια στην ομάδα συνύπαρξης L, πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επομένων εδαφίων (β) έως και (στ) ή ισοδύναμες. (β) Η αποθήκη πρέπει να αποτελείται από ένα δοκιδωτό χώρισμα εκτεινόμενο από κατάστρωμα σε κατάστρωμα που πρέπει να μην κατασκευάζεται πάνω σε ξύλινο κατάστρωμα ή κατάστρωμα με ξύλινη επένδυση. Το χώρισμα πρέπει να κατασκευάζεται από οριζόντιες δοκούς 150 Χ 50 ΜΜ σε αποστάσεις 150ΜΜ (από ακμή σε ακμή) στερεωμένες εσωτερικά σε ορθοστάτες 75 Χ 75ΜΜ τοποθετημένους ανά 450 ΜΜ και να είναι σταθερά στερεωμένο στη κορυφή και στο κάτω μέρος. (γ) Μία ή περισσότερες είσοδοι πλάτους η καθεμία τουλάχιστον 1.2 μέτρου, πρέπει να κατασκευάζονται απέναντι στο κάλυμμα ή στο στόμιο κύτους. Η θύρα ή οι θύρες πρέπει να κατασκευάζονται από κάθετες δοκίδες 150 Χ 150 ΜΜ και κατάλληλα εγκάρσια κομμάτια, και να είναι στρεφόμενες, ανοίγοντας προς τα έξω. Ξύλινες εγκάρσιες ράβδοι (μπάρες) ακουμπισμένες σε υποστηρίγματα και προσαρμοσμένες στο εξωτερικό μέρος των παρακείμενων ορθοστατών πρέπει να κατασκευάζονται για να ασφαλίζουν τη θύρα όταν είναι κλειστή. (δ) Το σύνολο του εσωτερικού της αποθήκης πλην του καταστρώματος πρέπει να επενδύεται με πλάκες αμιάντου σφικτά συναρμοσμένες ή με άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. φαϊμπεργκλάς) στερεά καρφωμένο στο πλαίσιο της αποθήκης και με κατάλληλες δοκίδες στερεωμένο στην οροφή, με αρμούς καλυμμένους με καλύπτρες πλάτους 50ΜΜ. Παρόμοιες καλύπτρες πρέπει να τοποθετούνται γύρω από το άνοιγμα της θύρας. Μια πλάκα κατάλληλου πυρίμαχου υλικού κατάλληλου μεγέθους πρέπει να στερεώνεται στο εσωτερικό κάθε θύρας για να σφραγίζεται το άνοιγμα της εισόδου όταν η θύρα είναι κλειστή. Όλες οι συνδέσεις, ρωγμές και τρύπες καρφιών πρέπει να καλύπτονται με στόκο τζαμιών και οι κάτω ακμές πάνω στο κατάστρωμα της αποθήκης πρέπει να σφραγίζονται με στρώσιμο τσιμέντου καλής ποιότητας ύψους τουλάχιστον 150 ΜΜ. Εφόσον είναι δυνατόν, πρέπει να γίνεται επεξεργασία τουτσιμέντου με Πυριτικό Νάτριο (υδρύαλο), όταν δεν έχει ακόμη στεγνώσει, ή μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά υδατοστεγανός τύπος τσιμέντου. (ε) Το εσωτερικό της επένδυσης πρέπει να επιχρίεται με δύο καλές στρώσεις πυροεπιβραδυντικού χρώματος ή βερνικιού. (στ) Σκόρπιες δοκίδες 75 Χ 75 ΜΜ που υπέστησαν κατεργασία με πυροεπιβραδυντικό χρώμα πρέπει να χρησιμοποιούνται για προστασία της επένδυσης της αποθήκης και του δαπέδου της από προστριβές δεμάτων που ακουμπούν στην επένδυση και στο δάπεδο. (ζ) Μια κατάλληλη διάταξη από αμμόσακκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιαυτή την κατηγορία εκρηκτικών αντί της αποθήκης που περιγράφεται στα εδάφια (β) έως (στ). 5.7 (α) Σαν εναλλακτικές προς τις αποθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 5.5 και 5.6, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φορητές αποθήκες του τύπου που φαίνεται στην εικόνα 8 (Τύποι Α και Β) ή αναλόγων διαστάσεων και αντοχής αποδεκτές από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. (β) Ξύλινες φορητές αποθήκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.5, πλήρως επενδυμένες με αμίαντο πάχους 5ΜΜ ή ισοδύναμο υλικό, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων δακρυγόνων τύπων εμπορευμάτων για στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα ή σε κλειστό χώρο. Εάν η στοιβασία γίνεται στο ανοικτό κατάστρωμα, η φορητή αποθήκη θα πρέπει να προστατεύεται ικανοποιητικά από τις καιρικές συνθήκες. (γ) Η φορητή αποθήκη τύπου Α πρέπει να κατασκευάζεται από ελαφρές χαλύβδινες πρεσσαριστές πλάκες 1,2 Χ 1,2 Μ κατάλληλες για συναρμολόγηση επί τόπου. Οι πλάκες δεν πρέπει να έχουν πάχος μικρότερο από 5ΜΜ, με συνεχόμενες φλάντζες για εξωτερική κοχλίωση. Το καπάκι πρέπει να αποτελείται από δύο ακρινές πλάκες 1,2Μ Χ 600ΜΜκαι μεσαίες πλάκες 1,2 Χ 1,2Μ όσες απαιτούνται σε αριθμό. Οι αποθήκες αυτές πρέπει να αποτελούνται από χαλύβδινες πλάκες των 5ΜΜ με κατάλληλες νευρώσεις ακαμψίας.Οι ακρινές πλάκες πρέπει να βιδώνονται στη θέση τους πριν από τη φόρτωση για αποτροπή στρέβλωσης. Οι μεσαίες πλάκες πρέπει να βιδώνονται καλά κατά μήκος των πλευρών και συνδέσμων μετά τη φόρτωση. Οι ελαφρές χαλύβδινες πρεσσαριστές πλάκες επιτρέπεται να συγκολληθούν αντί να βιδωθούν. (δ) Η μονάδα μπορεί να συναρμολογηθεί σε μήκη 2,5, 3,7 ή 4,9 μέτρων (8,12 ή 16 πόδια) ανάλογα με την ποσότητα των προς αποθήκευση εκρηκτικών και πρέπει να είναι αεροστεγής. Κατάλληλο συνθετικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά για τη δημιουργία σφραγίσματος. Εάν είναι συμβατό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σφράγισμα από ελαστικό. (ε) Οι ακρινές πλάκες των 600ΜΜ του καπακιού πρέπει να εφοδιάζονται με μία υποδοχή 50ΜΜ και ένα πώμα. Οταν η αποθήκη χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τοξικών ή δακρυγόνων εκρηκτικών, η υποδοχή των 50ΜΜ πρέπει να είναι κατάλληλη για να δέχεται μια συσκευή δοκιμής πίεσης, για τον προσδιορισμό της αεροστεγανότητας της αποθήκης, και με έναν αγωγό εξαερισμού. Κάθε ακρινή πλάκα του σώματος πρέπει να εφοδιάζεται με μία οπή αποστράγγισης διαμέτρου (Φ) 25ΜΜ με πώμα χαμηλά κάτω κοντά στο κέντρο. (στ) Όταν πρόκειται να στοιβαχθούν πολύ μικρές ποσότητες εκρηκτικών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κατασκευαστή μια φορητή αποθήκη τύπου Β όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 8. (ζ) Η αποθήκη τύπου Β μπορεί να είναι κατά προσέγγιση 1,5ΜΧ800ΜΜΧ600ΜΜ. Πρέπει να κατασκευάζεται από πλάκα πάχους όχι μικρότερου από 5ΜΜ, κατάλληλα συγκολλημένη ή καρφωμένη (πριτσινωμένη). Αν γίνει καρφωτή, τα καρφιά θα πρέπει να είναι σε αποστάσεις υδατοστεγανότητας. (η) Μια συνεχής ακρινή μπάρα από γωνιά των 50ΜΜ πρέπει να προσαρμόζεται περιμετρικά στο εξωτερικό, 35ΜΜ κάτω από την κορυφή και αποτελεσματικά στερεωμένη στις πλάκες. Τέσσερεις μπάρες νεύρωσης από γωνιές των 50ΜΜ πρέπει να προσαρμόζονται γύρω από την αποθήκη, μία σε κάθε άκρο, και οι άλλες ισαπέχουσες όπως φαίνεται. Αυτές οι νευρώσεις πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα στη θέση τους και να συγκολλούνται στα πάνω άκρα τους με την περιμετρική μπάρα, με λοξότμηση των πάνω σταθερών φλαντζών. (θ) Το καπάκι πρέπει να αποτελείται από πλάκα πάχους 6ΜΜ και να εκτείνεται 35ΜΜ πέρα από τα πλευρά της αποθήκης. Μια λωρίδα ελαστικού πλάτους 35ΜΜ και πάχους 6ΜΜ ή παρόμοιο υλικό σύνδεσης πρέπει να στερεώνεται στο κάτω μέρος του καπακιού με χαλυβδοταινίες πάχους 12ΜΜ για να καλύπτει την πάνω άκρη του σώματος και να σχηματίζει έναν αεροστεγή σύνδεσμο. Το καπάκι πρέπει να εφοδιάζεται με κατάλληλους μεντεσέδες και να ασφαλίζεται με 20 πεταλούδες και κοχλιωτούς πείρους, δηλαδή ανά 6 κατά μήκος κάθε πλευράς και 4 σε κάθε άκρο. (ι) Μία υποδοχή 50ΜΜ με πώμα, πρέπει να προβλέπεται στο καπάκι και μία οπή αποστράγγισης διαμέτρου (Φ) 25ΜΜ με πώμα πρέπει να προσαρμόζεται στον πυθμένα της αποθήκης (Βλέπε εικόνα 8). Όταν η αποθήκη χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τοξικών ή δακρυγόνων εκρηκτικών, η υποδοχή των 50ΜΜ, πρέπει να είναι κατάλληλη για να δέχεται μια συσκευή δοκιμής πίεσης, για τον προσδιορισμό της αεροστεγανότητας της αποθήκης και αγωγό εξαερισμού. Τουλάχιστον 4 σημεία ανάρτησης με κατάλληλες λαβές (άγγιστρα) πρέπει να προσαρμόζονται στις φλάντζες των νευρώσεων. 6. Στοιβασία ανοικτού καταστρώματος 6.1 Όπου ορίζεται ότι επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 μπορούν να στοιβάζονται πάνω στο κατάστρωμα, αυτό σημαίνει στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα. Τα κιβώτια που φορτώνονται στο ανοικτό κατάστρωμα του πλοίου και περιέχουν επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 πρέπει να είναι κατάλληλα με ευθύνη του φορτωτή και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 6.2 Τα εκρηκτικά δεν πρέπει να στοιβάζονται σε απόσταση μικρότερη των έξη (6) μέτρων από οποιαδήποτε εστία φωτιάς, εστία θερμότητας ή χώρο χρησιμοποιούμενο για αποθήκη καυσίμων ή πετρελαιοειδών καταλοίπων πλοίου. Επίσης πρέπει να είναι μακρυά από διαδρόμους εργασίας φόρτωσης, κρουνούς υδροσωλήνων πυρκαϊάς, σωλήνες ατμού και μέσα προσπέλασης, και να ευρίσκονται όχι λιγότερο από οκτώ (8) μέτρα από τη γέφυρα, τους χώρους ενδιαίτησης και τα μέσα διάσωσης. 6.3 Τα εκρηκτικά πρέπει να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τα σταγονίδια της θάλασσας με υδατοστεγανά καλύμματα, και από τον ήλιο με τέντα, εκτός αν ένα κιβώτιο παρέχει τα δικά του μέσα προστασίας και μόνωσης. 6.4 Ο όρος κιβώτιο που χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με τη στοιβασία καταστρώματος γιαυτή την κλάση και περιλαμβάνει και τον όρο εμπορευματοκιβώτιο, σημαίνει κάθε καθαρή, προστατευμένη από καιρικές συνθήκες κιβωτιοειδή κατασκευή κατάλληλα επενδυμένη και περιλαμβάνει μια φορητή χαλύβδινη αποθήκη των τύπων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.7. Τέτοια κιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα πάνω στο κατάστρωμα με ευθύνη του πλοιάρχου του πλοίου και τα περιεχόμενα πρέπει να στοιβάζονται έτσι ώστε να εμποδίζεται μετακίνηση στο εσωτερικό τους με ευθύνη του φορτωτή και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Τα κιβώτια πρέπει να σημαίνονται εμφανώς με τη λέξη «ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ» και με σχετική εικόνα. Οι θύρες ή τα ανοίγματα τους πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα. 6.5 Σε πλοία γενικού φορτίου, τα κιβώτια πρέπει να στοιβάζονται μόνο σε μία σειρά ύψους. Σε κυψελοειδή πλοία τα κιβώτια επιτρέπεται να υπερστοιβάζονται με έως άλλο ένα κιβώτιο συμβιβαστών εκρηκτικών ή άλλου φορτίου βάρους κατά μέγιστο 15τόννους. 6.6Η μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται στο κατάστρωμα περιορίζεται από την ευστάθεια του πλοίου από τις διατάξεις του Προσαρτήματος Δ. 6.7 Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η φορητή αποθήκη να στοιβάζεται σε ανοικτό κατάστρωμα σκεπασμένο ή προστατευμένο λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της εικόνας 9. 7. Στοιβασία χύδην βλημάτων, ναρκών καθώς και συσκευασμένων πυρομαχικών μέσα στο πλοίο. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται με ευθύνη του πλοιάρχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 7.1. ΕΙΔΟΣ Χύδην βλήματα έως 175ΜΜ (μη συμπεριλαμβανομένων) 7.1.1 ΣΩΡΕΥΣΗ (α) Η κάτω σειρά πρέπει να τοποθετείται σε δύο φαρδιά στηρίγματα εγκάρσια ως προς το πλοίο τοποθετημένα, ικανού πάχους ώστε οι προφυλακτήρες των ζωνών σφήνωσης των βλημάτων να μην αγγίζουν το κατάστρωμα. Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία που έχουν τη μεγαλύτερη αντοχή. Οι προφυλακτήρες πρέπει να τοποθετούνται αντικρυστά μεταξύ τους και να προσδένονται τα άκρα ώστε να γίνονται οι άξονες των βλημάτων παράλληλοι. Τα άκρα της σειράς πρέπει να σφηνώνονται ή να ασφαλίζονται με κατάλληλη ξυλεία. (β) Οι πρόσθετες σειρές πρέπει να τοποθετούνται σε σχέση με την προηγούμενη σειρά εναλλακτικά «μύτη με βάση» και οι προφυλακτήρες να ακουμπούν σφικτά. Οταν δεν γεμίζουν οι σειρές πρέπει να χρησιμοποιούνται σανίδες συγκράτησης. (γ) Μονής σειράς στοιβασίες πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε δύο φαρδιά στηρίγματα, εγκάρσια ως προς το πλοίο τοποθετημένα και ικανού πάχους ώστε να εμποδίζουν τους προφυλακτήρες των βλημάτων να αγγίζουν το κατάστρωμα. Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται εναλλακτικά «μύτη με βάση» με τους προφυλακτήρες σφικτά πάνω στις παρειές των βλημάτων και τα άκρα της στοιβασίας να προσδένονται ή να ασφαλίζονται με κατάλληλη ξυλεία. Οταν δεν γεμίζουν οι σειρές πρέπει να χρησιμοποιούνται σανίδες συγκράτησης. (δ) Γειτονικές στοιβασίες να είναι τοποθετημένες «μύτη με μύτη» ή «βάση με βάση». 7.1.2 ΥΨΟΣ Κάτω των 140ΜΜ -15 σειρές Κάτω των 175ΜΜ και έως 140ΜΜ-11 σειρές 7.2. ΕΙΔΟΣ Χύδην βλήματα άνω των 175ΜΜ 7.2.1ΣΩΡΕΥΣΗ (α) Κάτω σειρά: Όπως στην παράγραφο 7.1.1 (γ). (β) Πρόσθετες σειρές: Πρέπει να τοποθετούνται δύο φαρδιά στηρίγματα μεταξύ κάθε σειράς στα σημεία της μέγιστης αντοχής, ικανού πάχους ώστε να εμποδίζουν τους προφυλακτήρες των βλημάτων να αγγίζουν τα πάνω ή τα κάτω βλήματα. Κάθε βλήμα πρέπει να είναι «μύτη με βάση» με τα παραπλεύρως, τα πάνω και κάτω βλήματα. Τα άκρα της στοιβασίας πρέπει να προσδένονται ή να ασφαλίζονται με κατάλληλη ξυλεία. Οταν δεν γεμίζουν οι σειρές, πρέπει να χρησιμοποιούνται οριζόντιες σανίδες συγκράτησης. (γ) Μονής σειράς στοιβασίες: Όπως στην παράγραφο 7.1.1 (δ). (δ) Γειτονικές στοιβασίες να είναι τοποθετημένες «μύτη με μύτη» ή «βάση με βάση». 7.2.2 ΥΨΟΣ Από 175ΜΜ και έως 300ΜΜ - 8 σειρές 300ΜΜ και πάνω - 5 σειρές. 7.3. ΕΙΔΟΣ Βόμβες αεροσκαφών 7.3.1 ΣΩΡΕΥΣΗ (α) Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω αρχές στις παραγρ. 7.1, 7.2 σε σχέση με τη διάμετρο της βόμβας. (β) Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι λαβές δεν σπάνε ούτε καταστρέφονται. (γ) Τα στηρίγματα που χρησιμοποιούνται για βόμβες ΗΕ υψηλής γόμωσης πρέπει να είναι πλάτους τουλάχιστον 100ΜΜ. 7.3.2 ΥΨΟΣ Βόμβες αεροσκαφών -ΑΡ- ΗΕ μικρής γόμωσης 6 μέτρα - ΗΕ μέτριας γόμωσης όχι πάνω από 1.000 lb - ΗΕ μέτριας γόμωσης πάνω από 1.000 lb - Καπνογόνες (SΜΟΚΕ) - Τ1 3 μέτρα - Βομβιδιοφόρες ΗΕ (όχι σε αποθήκες Α805) - Βομβιδιοφόρες εμπρηστικές - ΗΕ υψηλής γόμωσης 3 σειρές - Χημικές 2 σειρές - Βομβιδιοφόρες ΗΕ σε αποθήκες Α805 4 σειρές 7.4. ΕΙΔΟΣ Βόμβες βυθού-Κιβώτια ναρκών 7.4.1ΣΩΡΕΥΣΗ (α) Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω αρχές στις παραγρ. 7.1,7.2,7.3. (β) Πρέπει να στοιβάζονται κατά μήκος του πλοίου. (γ) Πρέπει να προσδένονται στα πλευρά τους. 7.4.2 ΥΨΟΣ Έξη (6) σειρές 7.5. ΕΙΔΟΣ Υποβρύχιες νάρκες 7.5.1 ΣΩΡΕΥΣΗ Όπως στην παράγραφο 7.4. 7.5.2 ΥΨΟΣ Τρεις (3) σειρές 7.6. ΕΙΔΟΣ Συσκευασμένα πυρομαχικά 7.6.1 ΣΩΡΕΥΣΗ Τα κιβώτια στοιβάζονται με το μακρύ άξονα οριζόντια, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 7.6.2 ΥΨΟΣ Τέσσερα (4) μέτρα ύψος, με την προϋπόθεση ότι αφήνεται ελάχιστο διάκενο 100ΜΜ κάτω από τα δοκάρια του πάνω καταστρώματος. 7.7. ΕΙΔΟΣ Πυρομαχικά σε παλέτες 7.7.1ΣΩΡΕΥΣΗ Όλες οι παλέτες στοιβάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα καταστραφούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σαν αποτέλεσμα κανονικής κίνησης του πλοίου, και να εξασφαλίζεται επίσης ότι μπορούν να ξεφορτωθούν άθικτες. 7.7.2 ΥΨΟΣ Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να βεβαιώνει ότι όταν παλεταρισμένα πυρομαχικά στοιβάζονται σε ύψος πάνω από μία παλέτα, δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής είτε της παλέτας είτε των περιεχομένων πυρομαχικών. 8. Χρήση μηχανικών μέσων για τη στοιβασία Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται με ευθύνη καταρμοδιότητα των ιδιοκτητών των μηχανικών μέσων στοιβασίας, των χειριστών τους και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 8.1 Οι περιορισμοί που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους για τη χρήση μηχανικών μεσών στη στοιβασια ισχύουν εξ ίσου για εμπορευματοκιβώτια, αποθήκες ή διαμερίσματα, πάνω ή κάτω από το κατάστρωμα. 8.2 Τα περονοφόρα οχήματα που κινούνται με συσσωρευτές και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής θα συντηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή. Για τα άλλα μηχανικά βοηθητικά μέσα πρέπει να βεβαιώνεται πριν από τη χρήση τους για επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 ότι είναι σε καλή κατάσταση και συντηρούνται κανονικά. 8.3 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται περονοφόρα οχήματα ή άλλα μηχανικά βοηθητικά μέσα οιουδήποτε τύπου για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 που κάτω από το κατάστρωμα, απαιτούν κατηγορία στοιβασίας ΙΙ, τύπου Α, ούτε πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλα φορτία στο ίδιο διαμέρισμα, εκτός εάν η αποθήκη είναι ασφαλώς κλεισμένη. 8.4. Ανυψωτικά μέσα χωρίς κινητήρα (χειροκίνητα) 8.4.1 Ανυψωτικά μέσα χωρίς κινητήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 ομάδων συνύπαρξης J και L, υπό τον όρο ότι είναι ειδικά κατασκευασμένα ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα έναυσης από σπινθήρες λόγω τριβής. Οι περόνες και οι άλλες επιφάνειες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες λόγω τριβής πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό που να μην προκαλεί σπινθήρες ή να είναι επεξεργασμένα με μια αντισπινθηρική μέθοδο. 8.4.2Κανονικά βιομηχανικά ανυψωτικά μέσα χωρίς κινητήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των υπολοίπων επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 εκτός από αυτά που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 8.3 και 8.4.1. 8.5 Περονοφόρα οχήματα με συσσωρευτές 8.5.1Περονοφόρα οχήματα που λειτουργούν με συσσωρευτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ειδών της κλάσης 1 ομάδας συνύπαρξης J και L, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές που είναι αποδεκτές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 8.5.2Εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγραφο 8.3, τα περονοφόρα οχήματα που λειτουργούν με συσσωρευτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 όλων των ομάδων συνύπαρξης εκτός των J και L, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής που αναγράφεται στο Προσάρτημα Γ. 8.6 Φόρτιση συσσωρευτών Η φόρτιση των συσσωρευτών μέσα στα διαμερίσματα απαγορεύεται. 9. Ισοδύναμες ρυθμίσεις Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων μπορεί να εγκρίνει ισοδύναμες ρυθμίσεις στοιβασίας (προδιαγραφές αποθηκών) με αυτές που περιγράφονται στο Προσάρτημα. 10. Εκρηκτικά, πυρομαχικά των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Τα εκρηκτικά και πυρομαχικά που προορίζονται για ανάγκη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας κατεξαίρεση των ρυθμίσεων του Κανονισμού αυτού επιτρέπεται να μεταφέρονται και με συνθήκες στοιβασίας (αποθήκες) αποδεκτές από τους παραπάνω φορείς με μέριμνα και ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 1. Τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ, και Ζ έχουν την εξής έννοια: Α = Αριθμός σελίδας Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (όπως είχε στην έκδοση 1994) Β = Όνομα κάθε είδους Γ = Αριθμός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (U.Ν.) Δ = Υποκλάση και ομάδα συνύπαρξης Ε = Στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα πλοίου ΣΤ = Στοιβασία σε κλειστό χώρο (κύτος) ή υπόφραγμα πλοίου Ζ = Ειδικές προϋποθέσεις στοιβασίας για κάθε είδος 2. Στη στήλη Ε τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ, ζ έχουν την έννοια ότι επιτρέπεται η στοιβασία σε ανοικτό κατάστρωμα με τις εξής για κάθε γράμμα προϋποθέσεις: (α) = Στοιβασία σε κιβώτια (β) = Στοιβασία σε φορητές αποθήκες (γ) = Στοιβασία σε στεγανά κιβώτια χωρίς υπερστοιβασία (δ) = Στοιβασία σε κιβώτια όχι περισσότερο των 2,5 τόννων μικτού βάρους εκάστου ή ομάδας, θα πρέπει να χωρίζονται με την παρεμβολή της γέφυρας μεταξύ των από άλλα εκρηκτικά ή επικίνδυνα εμπορεύματα και να απέχουν τουλάχιστον 9 μέτρα από τη γέφυρα ή από κατάλυμα (ε) = Επαρκώς ασφαλισμένα (στ) = Όπως στην περίπτωση (δ) με τη διαφορά ότι εκτός από κιβώτια θα επιτρέπεται και η μεταφορά σε καλυμένους κατάλληλα σωρούς (ζ) = Σε υδατοστεγή κιβώτια. Η ένδειξη «ΑΠ» στην ίδια στήλη σημαίνει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η στοιβασία σε ανοικτό κατάστρωμα. Ο αστερίσκος (*) σημαίνει ότι η στοιβασία θα γίνεται ανάλογα με τη φύση του εκρηκτικού και μετά από υπεύθυνη μελέτη ενός έμπειρου Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πυροτεχνουργού που θα αποδεικνύει και θα δηλώνει υπεύθυνα την καταλληλότητα της προτεινόμενης στοιβασίας. 3.Στη στήλη ΣΤ οι ενδείξεις Ι,Ι*,ΙΙ-Α,ΙΙ-Β,ΙΙ-C,ΙΙΙ και ΙV έχουν την έννοια ότι επιτρέπεται η στοιβασία σε κλειστό χώρο με τις εξής για κάθε ένδειξη προϋποθέσεις: Ι = Κατηγορία στοιβασίας τύπου Ι Ι* = Κατηγορία στοιβασίας τύπου Ι (Διαχωρισμένο από άλλα εκρηκτικά ή εύφλεκτα υγρά) ΙΙ-Α = Κατηγορία στοιβασίας τύπου ΙΙ-Α ΙΙ-Β = Κατηγορία στοιβασίας τύπου ΙΙ-Β ΙΙ-C = Κατηγορία οτοιβασίας τύπου ΙΙ-C ΙΙΙ= Κατηγορία στοιβασίας τύπου ΙΙΙ ΙV =Κατηγορία στοιβασίας τύπου ΙV Ο μεμονωμένος αστερίσκος (*) στην ίδια στήλη σημαίνει ότι η στοιβασία θα γίνεται ανάλογα με τη φύση του εκρηκτικού και μετά από υπεύθυνη μελέτη ενός έμπειρου Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πυροτεχνουργού που θα αποδεικνύει και θα δηλώνει υπεύθυνα την καταλληλότητα της προτεινόμενης στοιβασίας. 4.Στη στήλη Ζ οι αριθμοί 1 έως 12 έχουν την έννοια ότι θα τηρούνται επί πλέον των άλλων προϋποθέσεων και αυτές που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό που είναι οι εξής: (1) = Διαχωρισμός αριθμού «2» από εκρηκτικές ενώσεις του μολύβδου (2)= Πρέπει να συσκευάζεται σε υδατοστεγή συσκευασία (3)= Απαιτείται και σήμανση δηλητηρίου (4)= Προφυλαγμένα από φλόγα, θερμότητα και σπινθήρες (5) = Όταν μεταφέρεται με ειδικές προϋποθέσεις σε μικρή συσκευασία και όταν ένα ελάχιστο ποσοστό νερού καθορίζεται, ένας κατάλληλος διαλύτης, όπως η αλκοόλη, πρέπει να προστίθεται για να ελαττώνει το σημείο πήξης του νερού (6)= Απαγορεύεται η στοιβασία στον ίδιο χώρο με εκρηκτικά που έχουν Νιτρικό Αμμώνιο ή νιτρικά άλατα (7)= Απαγορεύεται η εκρηκτική ύλη να περιέχει και Νιτρογλυκερίνη ή παρόμοιες υγρές οργανικές νιτρικές ενώσεις και χλωρικά άλατα (8)= Απαγορεύεται η εκρηκτική ύλη να περιέχει Νιτρογλυκερίνη ή παρόμοιες υγρές οργανικές νιτρικές ενώσεις (9) = Απαιτείται σήμανση διαβρωτικού (κλάση 8) σε όσα περιέχουν διαβρωτικές ουσίες (10)= Δεν θα υπερστοιβάζεται (11) = Απαιτείται και σήμανση επικινδύνων ουσίων όταν υγρανθούν (κλάση 4.3) (12)= Διαχωρισμός αριθμού «2» από εκρηκτικές ουσίες αριθ. ΟΗΕ 0083. ΜΕΡΟΣ«Α» «ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ»» Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 1102 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Με περισσότερο από 0.2% κ.β. καύσιμες ουσίες περιλαμβανομένων και των οργανικών ουσιών μετρουμένων σε άνθρακα 0222 1.1 D α ΙΙ-Β 12 1102 και χωρίς τις επιπρόσθετες ουσίες). ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) ίδιας σύνθεσης με την ίδια ουσία όπως 0223 1.1 D α ΙΙ-Β 12 1103 παραπάνω. ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των μικρών) 0402 1.1 D α ΙΙ-Β 1,2,12 1104 ΠΙΚΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Με λιγότερο του 10% νερό κ.β.) 0004 1.1 D α ΙΙ-Β 1,2,12 1104 ΤΡΙΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΗ (ΠΙΚΡΑΜΙΔΙΟ) 0153 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΤΡΙΝΙΤΡΟΑΝΙΣΟΛΗ 0213 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΤΡΙΝΙΤΡΟΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ 0155 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 (ΠΙΚΡΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ) ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΗ 0207 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 1104 ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ (Με λιγότερο του 30% νερό κ.β.) 0214 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΤΡΙΝΙΤΡΟΝΑΦΘΑΛΕΝΙΟ 0217 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΕΝΕΤΟΛΗ 0218 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 5-ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΟΛΗ 0385 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ 0386 1.1 D α ΙΙ-Β 1,12 1104 ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΘΟΡΕΝΟΝΗ 0387 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΤΝΤ+ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥΗΕΞΑΝΙΤΡΟΣΤΙΛΒΕΝΙΟΥ 0388 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΤΝΤ+ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΙΤΡΟΣΤΙΛΒΕΝΙΟΥ 0389 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΤΡΙΤΟΝΕΣ (ΤΝΤ+ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) 0390 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΔΙΠΙΚΡΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ 0401 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΔΙΝΙΤΡΟΓΛΥΚΟΛΟΥΡΙΛΙΟ (DΝGU) 0489 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1104 ΝΙΤΡΟΤΡΙΑΖΟΛΟΝΗ 0490 1.1 D α ΙΙ-Β 2,12 1105 ΑΖΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ (Με έως 50% κ.β. νερό ή αλκοόλη) 0224 1.1 Α β ΙΙ-C 3,4,5 1105 ΔΙΑΖΟΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (Με τουλάχιστον 40% νερό κ.β.) 0074 1.1 Α β ΙΙ-C 4,5 1105 ΓΟΥΑΝΥΛΟ-ΝΙΤΡΟΣΑΜΙΝΟ-ΓΟΥΑΝΥΛΙΔΕΝΟ-ΥΔΡΑΖΙΝΗ (Με τουλάχιστον 30% νερό κ.β.) 0113 1.1 Α β ΙΙ-C 4,5 1105 ΓΟΥΑΝΥΛΟ-ΝΙΤΡΟΣΑΜΙΝΟ-ΓΟΥΑΝΥΛΟΤΕΤΡΑΖΙΝΗ ΠΈΤΡΑΖΙΝΗ) (Με τουλάχιστον 30% νερό ή νερό και αλκοόλη κ.β.) 0114 1.1 Α β ΙΙ-C 4,5 1105 ΑΖΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (Με τουλάχιστον 20% νερό ή μίγμα νερό και αλκοόλη κ.β.) 0129 1.1 Α β ΙΙ-C 4,5 1105 ΣΤΎΦΝΙΚΟΣ-ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Με τουλάχιστον 20% νερό ή μίγμα νερό και αλκοόλη κ.β.) 0130 1.1 Α β ΙΙ-C 4,5 1105 ΒΡΟΝΤΩΔΗΣ-ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Με τουλάχιστον 20% κ.β. νερό ή μίγμα νερό και αλκοόλη) 0135 1.1 Α β ΙΙ-C 4,5 1106 ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΙΚΟΣ-ΠΕΝΤΑΕΡΥΘΡΙΤΗΣ (Ρ.Ε.Τ.Ν.) (ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΙΚΗ 0150 1.1 D α ΙΙ-Β Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΠΕΝΤΑΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗ) (διαβρεγμένη με τουλάχιστον 25% κ.β. νερό ή με τουλάχιστον 15% κ.β. κατάλληλο σταθεροποιητή) 1106 ΚΥΚΛΟΤΕΤΡΑΜΕΟΥΛΕΝΟ ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΑΜΙΝΗ (Η.Μ.Χ.) (ΟΚΤΟΓΕΝΙΟ) (διαβρεγμένα με τουλάχιστον 15% κ.β. νερό ή τουλάχιστον 10% κατάλληλο σταθεροποιητή) 0226 1.1 D α ΙΙ-Β 1106 ΚΥΚΛΟΤΡΙΜΕΘΥΛΕΝΟΤΡΙΝΙΤΡΑΜΙΝΗ (ΚΥΚΛΩΝΙΤΗΣ) (R.D.Χ.) ΚΥΚΛΟΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΝΙΤΡΑΜΙΝΗ (Η.Μ.Χ.) (ΟΚΤΟΓΕΝΙΟ) ΜΙΓΜΑΤΑ (διαβρεγμένα με τουλάχιστον 15% κ.β. νερό ή 10% κατάλληλο σταθεροποιητή) 0391 1.1 D α ΙΙ-Β 1106 R.D.Χ. (DS) 0483 1.1 D α ΙΙ-Β 1106 Η.Μ.Χ. (DS) 0484 1.1 D α ΙΙ-Β 1106 ΚΥΚΛΟΤΡΙΜΕθΥΛΕΝΟΤΡΙΝΙΤΡΑΜΙΝΗ (ΚΥΚΛΩΝΙΤΗΣ) (ΕΞΩΓΕΝΙΟ) (RDΧ) (Περιέχον τουλάχιστον 15% κ.β. νερό ή τουλάχιστον 10% κατάλληλο σταθεροποιητή) 0072 1.1 D α ΙΙ-Β 1107 ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΛΚΑΛΙΩΝ (Με έως1 5% κ.β. νερό) 0077 1.3C α ΙΙ-Β 1,2,3 1107 ΔΙΝΙΤΡΟ-ΟΡΘΟΚΡΕΖΩΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (Με έως 15% κ.β. νερό) 0234 1.3 C α ΙΙ-Β 1,2 1107 ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ (Με έως 20% κ.β. νερό) 0235 1.3 C α ΙΙ-Β 1,2 1107 ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ (Με έως 20% κ.β. νερό) 0236 1.3C α ΙΙ-Β 1,2 1107 ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Μ.Κ.Δ. 0132 1.3C α ΙΙ-Β 1,2 1108 ΔΙΝΙΤΡΙΚΗΔΙΑΙΘΥΛΕΝΟ ΓΛΥΚΟΛΗ (Με έως 25% κ.β. μη πτητικό υδατοδιαλυτό κατάλληλο σταθεροποιητή) 0075 1.1 D α ΙΙ-Α Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 1108 ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (Με τουλάχιστον 40% κ.β. μη πτητικό υδατοδιαλυτό κατάλληλο σταθεροποιητή) 0143 1.1 α ΙΙ-Α 3 1109 ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (Με έως 15% κ.β. νερό) 0076 1.1 D α ΙΙ-Β 1,2,3 1109 ΔΙΝΙΤΡΟΡΕΖΟΡΚΙΝΟΛΗ 0078 (Με έως 15% κ.β. νερό) 1.1 D α ΙΙ-Β 1,2 1109 ΤΡΙΝΙΤΡΟ-ΜΕΤΑΚΡΕΖΩΛΗ 0216 1.1 D α ΙΙ-Β 1,2 1109 ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (ΠΙΚΡΙΚΟ ΟΞΥ) (Με έως 30% κ.β. νερό) 0154 1.1 D α ΙΙ-Β 1,2 1109 ΤΡΙΝΙΤΡΟΡΕΖΟΡΚΙΝΟΛΗ (ΣΤΥΦΝΙΚΟ ΟΞΥ) (Με έως 20% κ.β. νερό ή μίγμα νερού και αλκοόλης) 0219 1.1 D α ΙΙ-Β 1,2 1110 ΕΞΟΛΙΤΗΣ (Με έως 15% κ.β. νερό) 0118 1.1 D α ΙΙ-Β 1110 ΟΚΤΑΛΙΤΗΣ(Με έως 15% κ.β. νερό) 0266 1.1 D α ΙΙ-Β 1110 ΠΕΝΤΑΛΙΤΗΣ (Με έως 15% κ.β. νερό) 0151 1.1 D α ΙΙ-Β 1111 ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Μ.Κ.Δ.) ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (εκρηκτικά) 0158 1.3 C α ΙΙ-Β 1 ΑΛΑΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Μ.Κ.Δ.) 0203 1.3C α ΙΙ-Β 1 1112 ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΥΛΟΝΙΤΡΑΜΙΝΑΙ (ΤΕΤΡΥΛΙΟ) 0208 1.1 D α ΙΙ-Β ΕΞΑΝΙΤΡΟΣΤΙΛΒΕΝΙΟ 0392 1.1 D α ΙΙ-Β 1113 ΜΕΛΑΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ (ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΟΠΛΩΝ) (κοκώδης ή σε μορφή πούδρας) 0027 1.1 D α ΙΙ-Α 1114 ΜΕΛΑΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΗ (ΣΒΟΛΟ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΟΠΛΩΝ) (ΣΒΟΛΟΙ ΜΕΛΑΝΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ) (ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΟΠΛΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΗ) 0028 Ι 1.1 D α ΙΙ-Β 1115 ΔΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ 0406 1.3 C α ΙΙ-Β 1116 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α 0081 1.1 D α ΙΙ-Β 1117 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β 0082 1.1 D α ΙΙ-Β 7 1117 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β (ΜΕΣΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β) 0331 1.5 D α ΙΙ-Β 7 1118 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥC 0083 1.1 D α ΙΙ-Β 6,8 1119 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ 0084 1.1 α ΙΙ-Β 7 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΤΥΠΟΥ D D 1120 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΎΠΟΥ Ε 0241 1.1 D α ΙΙ-Β 1120 ΜΕΣΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Ε 0332 1.5 D α ΙΙ-Β 1121 ΦΩΤΟ-ΦΛΑΣ πούδρες (σε μονάδες) 0094 0305 1.1G 1.3G α α ΙΙ-Β ΙΙ-Β 1122 ΕΞΑΝΙΤΡΟ-ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΜΙΝΗ (ΔΙΠΙΚΡΥΛΑΜΙΝΗ) (ΕΞΥΛΙΟ) 0079 1.1 D α ΙΙ-Β 1123 ΕΞΑΝΙΤΡΙΚΗΜΑΝΙΤΟΛΗ (Με τουλάχιστον 40% κ.β. νερό ή μίγμα νερού και αλκοόλης) 0133 1.1 D α ΙΙ-Β 1124 ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (διαβρεγμένη τουλάχιστον 25% κ.β. με αλκοόλη) ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (πλαστικοποιημένη με τουλάχιστον 18% κ.β. πλαστικοποιητή) 0342 0343 1.3 D 1.3 D α α ΙΙ-Β ΙΙ-Β 1125 ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (με έως 25% κ.β. νερό) 0340 1.1 D α ΙΙ-Α ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (με έως 25% κ.β. αλκοόλη) 0340 1.1 D α ΙΙ-Α ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (πλαστικοποιημένη με έως 18% πλαστικοποιητή) 0341 1.1 D α ΙΙ-Α 1126 ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (διάλυμα νιτρογλυκερίνης σε αλκοόλη από 1%έως 10% κ.β.) 0144 1.1 D α ΙΙ-Β 1127 ΝΙΤΡΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ (ΠΙΚΡΙΤΗΣ) (Με έως 20 κ.β. νερό) 0282 1.1 D α ΙΙ-Β 1128 ΝΙΤΡΟΑΜΥΛΟ(με έως 20% κ.β. νερό) 0146 1.1 D α ΙΙ-Β 1129 ΝΙΤΡΟΟΥΡΙΑ 0147 1.1 D α ΙΙ-Β 1130 ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΙΚΟΣ-ΠΕΝΤΑΕΡΥΘΡΙΤΗΣ (ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΙΚΗ-ΠΕΝΤΑΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗΣ) (Με τουλάχιστον 7% κ.β. κερί) 0411 1.1 D α ΙΙ-Β 1131 ΠΛΑΚΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ (ΠΑΣΤΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ) (με τουλάχιστον 25% κ.β. νερό) 0159 1.3 C α ΙΙ-Β 1132 ΠΛΑΚΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ (ΠΑΣΤΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ) (με τουλάχιστον 17% κ.β. αλκοόλη) 0433 1.1 C α ΙΙ-Β 1133 ΑΚΑΠΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ 0160 0161 1.1 C 1.3 C α α ΙΙ-Β ΙΙ-Β 1133-1 ΥΓΡΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ 0497 1.1 C α ΙΙ-Β Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ0495 1.1 C α ΙΙ-Β 1133-2 ΣΤΕΡΕΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ 0498 1.1 C α ΙΙ-Β 0499 1.3 C α ΙΙ-Β 1134 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (που δεν προκαλούν έναυση έκρηξης) 0190 * * 1135 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.) 0473 1.1 Α β ΙΙ-C 1136 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.) 0474 1.1 C α ΙΙ-Β 0477 1.3 C α ΙΙ-Β 0479 1.4 C α ΙΙ-Β 1137 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.) 0475 1.1 D α ΙΙ-Β 0480 1.4 D α ΙΙ-Β 0482 1.5 D α ΙΙ-Β 1138 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.) 0476 1.1G α * 0478 1.3 G α * 0485 1.4 G α 1139 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.) 0357 1.1 L * 0358 1.2 L * * 0359 1.3 L * 1140 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 0481 1.4αS Ι 1141 ΤΕΤΡΑΖΩΛΟ-Ι-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 0407 1.4C α ΙΙ-Β 5-ΜΕΡΚΑΠΤΟΤΕΤΡΑΖΩΛ-1-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ /0448 1.4 C α ΙΙ-Β 1142 ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ(Με έως 30% κ.β. νερό) 0215 1.1 D α ΙΙ-Β 1143 ΤΡΙΝΙΤΡΟΡΕΖΟΡΚΙΝΟΛΗ (ΣΤΙΦΝΙΚΟ ΟΞΥ) 0394 1.1 D α ΙΙ-Β1144 Τ.Ν.Τ. (Με λιγότερο του 30% κ.β.νερό) 0209 1.1 D α ΙΙ-Β 1145 ΝΙΤΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ (Με έως 20% κ.β. νερό) 0220 1.1 D α ΙΙ-Β 1146 1200 έως ΜΕΡΟΣ Β ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΑΒ Γ Δ Ε ΣΤ ΖΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (με ή χωρίς διαρρηκτήρα, εκσφεδονιστική ή προωθητική γόμωση) 0171 0254 0297 1.2 1.3 1.4 G G G α Ι α Ι α ΙΑ Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 1203 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑ (εκτός των υδατοενεργών πυρομαχικών) χωρίς λευκό φωσφόρο ή φωσφίδια, με ή χωρίς διαρρηκτήρα, εκσφεδονιστική ή προωθητική γόμωση) - 0009 1.2G α Ι 0010 1.3G α Ι 0300 1.4 G α ι 1204 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑ,(υγρά ή ζελατινώδη, με διαρρηκτήρα, εκσφενδονιστική ή προωθητική γόμωση) • 0247 1.3 J δ ι* 1205 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (με διαρρηκτήρα, εκσφενδονιστική ή προωθητική γόμωση) 0243 1.2 Η * * 0244 1.3 Η * * 1206 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗΣ0488 1.3G α ι 0362 1.4G α ι ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΔΟΚΙΜΗ Σ0363 1.4G α ι 1207 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ (με ή χωρίς διαρρηκτήρα, εκσφενδονιστική ή προωθητική γόμωση) 0015 1.2G α ΙV 9 0016 1.3G * 9 0303 1.4G * * 9 1208 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (εκτός των ενεργοποιημένων με νερό) με διαρρηκτήρα, εκσφενδονιστική ή προωθητική γόμωση 0245 1.2 Η * * 0246 Η 1.3 * * 1209 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ (με διαρρηκτήρα, εκσφενδονιστική ή προωθητική γόμωση) 0018 1.2G * * 3,9 0019 1.3G * * 3,9 0301 1.4G * 3,9 1210 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΤΟΞΙΚΑ (με διαρρηκτήρα, εκσφενδονιστική ή προωθητική γόμωση) 0020 1.2 Κ * * 3 0021 1.2 Κ * * 3 1210-1 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 0486 1.6 Ν α ι 1211 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) 0350 1.4 Β α ι 1212 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) 0462 1.1 C α ι 0466 1.2 C α Ι 0470 1.3 C α ι 0351 1.4 C α ι 1213 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) 0463 1.1 D α ι Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 0467 1.2 D α 0352 1.4 D α 1214 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) 0464 1.1 Ε α 0468 1.2 Ε α 0471 1.4 Ε α 1215 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) 0465 1.1F α 0469 1.2F α 0472 1.4F α 1216 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) 0353 1.4G α 1217 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) 0354 1.1 L * * 11 0355 1.2 L * * 0356 1.3 L * * 1218 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) 0349 1.4S α Ι 1219 ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 0380 1.2 L * * 1220 ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Για ειδικούς σκοπούς) 0428 1.1G α ΙΙΙ 0429 1.2G α ΙΙΙ 0430 1.3G α ΙΙΙ 0434 1.4G α ΙΙΙ 0432 1.4S α ΙΙΙ 1221 ΒΟΜΒΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0034 1.1 D ε Ι 0035 1.2 D ε Ι 1222 ΒΟΜΒΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0033 1.1F α Ι 0291 1.2F α Ι 1223 ΒΟΜΒΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ 0038 1.1 D α Ι 1224 ΒΟΜΒΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ 0037 1.1F α Ι 1225 ΒΟΜΒΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ 0039 1.2G α Ι 0299 1.3G α Ι 1226 ΒΟΜΒΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (με διαρρηκτική γόμωση) 0399 1.1 J στ Ι* 0400 1.2 J στ Ι* 1227 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (χωρίς πυροκροτητή) 0042 1.1 D α Ι 0283 1.2 D α Ι 1228 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (με πυροκροτητή) 0225 1.1 Β β ll-C 0268 1.2 Β α Ι 1229 ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΡΕΣ (εκρηκτικοί) 0043 1.1 D α Ι 1230 ΦΥΣΙΓΓΕΣ 0049 1.1 α Ι Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζφωτοβολίδες G 0050 1.3 G α 1231 ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ (με εκρηκτική γόμωση) 0006 1.1 Ε α 0321 1.2 Ε α 0412 1.4 Ε α 1232 ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ (με εκρηκτική γόμωση) 0005 1.1 F α 0007 1.2F α 0348 1.4F α 1233 ΦΥΣΙΓΓΙΑ (ΑΣΦΑΙΡΑ) ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 0326 1.1C α 0413 1.2C α 0327 1.3 C α 0338 1.4 C α 0014 1.4S α 1234 ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ (με αδρανές βλήμα) 0328 1.2 C α 0417 1.3 C α 0339 1.4 C α 0012 1.4S α 1236 ΦΥΣΙΓΓΕΣ (πετρελαιοπηγών) 0277 1.3C α 0278 1.4 C α 1237 ΦΥΣΙΓΓΕΣ (μηχανικής ισχύος) 0381 1.2 C α 0275 1.3C α 0276 1.4 C α 0323 1.4S α 1237 ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ 0405 1.4S α 0054 1.3G α 0312 1.4G α 1238 ΚΑΛΥΚΕΣ ΚΕΝΟΙ, ΜΕ ΕΜΠΥΡΕΥΜΑΤΑ 0379 1.4C α 0055 1.4S α 1239 ΚΑΛΥΚΕΣ ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΥΡΕΥΜΑΤΑ 0447 1.3 C α 0446 1.4 C α 1240 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ 0457 1.1 D α 0458 1.2 D α 0459 1.3 D α 0460 1.4S α 1241 ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 0048 1.1 D α Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ζ 1242 ΒΟΜΒΕΣ ΒΥΘΟΥ 0056 1.1 D ε 1243 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ (χωρίς πυροκροτητή) 0442 1.1 D α 0443 1.2 D α 0444 1.4 D α 0445 1.4S α 1244 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 0279 1.1C α ΙΙ-Β 0414 1.2C α ΙΙ-Β 0242 1.3 α ΙΙ-Β 1245 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ 0271 1.1C α Ι 0415 1.2C α Ι 0272 1.3 C α ι 0491 1.4 C α ι 1246 ΚΟΙΛΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ (χωρίς πυροκροτητή) 0059 1.1 D α ι 0439 1.2 D α ι 0440 1.4 D α ι 0441 1.4S α ι 1247 ΚΟΙΛΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ (μεταλλικά ενδεδυμένα) 0288 1.1 D α ι 0237 1.4 D α ι 1248 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ 0060 1.1 D α ΙΙ-Β 1249 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Μ.Κ.Δ.) 0382 1.2 Β α ΙΙ-C 0383 1.4 Β α ι 0384 1.4S α ι • 0461 1.1 Β α ΙΙ-C 1250 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΡΑ, ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΣΤΙΚΗ Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ 0248 1.2 L * * 11 0249 i 1.3 L * * 11 1251 ΑΚΑΡΙΑΙΟ ΠΥΡΑΓΩΓΟ ΣΧΟΙΝΙΟ (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) 0065 1.1 D α ι 0289 1.4 D α ι 1252 ΑΚΑΡΙΑΙΟ ΠΥΡΑΓΩΓΟ ΣΧΟΙΝΙΟ (μεταλλικής ένδυσης) 0290 1.1 D α ι 0102 1.2 D α ι 1253 ΑΚΑΡΙΑΙΟ ΠΥΡΑΓΩΓΟ ΣΧΟΙΝΙΟ ΕΛΑΦΡΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ (μεταλλικής ένδυσης) 0104 1.4 D α ι 1254 ΦΥΤΙΛΙΑ, ΕΝΑΥΣΤΗΡΕΣ 0066 1.4G α ι 1255 ΚΟΠΤΗΡΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ 0070 1.4S α ι 1256 ΚΟΙΝΟΙ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 0360 1.1 Β β ΙΙ-C Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ζ (για εκρήξεις) 0361 1.4 Β 1.1 α Ι 1257 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 0030 β ΙΙ-C ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ Β (για εκρήξεις) 0255 1.4 Β α ι 0456 1.4S α ι 1258 ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 0073 1.1 Β β ΙΙ-C 0364 1.2 Β β ΙΙ-C 0365 1.4 Β α ι 0366 1.4S α ι 1259 ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ 0029 1.1 Β β ΙΙ-C (για εκρήξεις) 0267 1.4 Β α ι 0455 1.4S α ι 1260 ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 0333 1.1G α ΙΙΙ 0334 1.2G α ΙΙΙ 0335 1.3G α ΙΙΙ 0336 1.4G α ΙΙΙ 1261 ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 0337 1.4S α ΙΙΙ 1262 ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ 0420 1.1G α ΙΙΙ 0421 1.2G α ΙΙΙ 0093 1.3G α ΙΙΙ 0403 1.4G α ΙΙΙ 0404 1.4S α ΙΙΙ 1263 ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0418 1.1G α Ι 0419 1.2G α Ι 0092 1.3G α Ι 1264 ΘΡΑΥΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (για εξόρυξη πετρελαίου, χωρίς πυροκροτητή) 0099 1.1 D α Ι 1265 ΠΥΡΑΓΩΓΟ ΣΧΟΙΝΙΟ, ΕΝΑΥΣΤΗΡΕΣ, (σωληνοειδές, μεταλλικού περιβλήματος) 0103 1.4G α Ι 1266 ΤΑΧΥΚΑΥΣΤΟ ΠΥΡΑΓΩΓΟ ΣΧΟΙΝΙΟ -0101 1.3G α Ι 1267 ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ ΠΥΡΑΓΩΓΟ ΣΧΟΙΝΙΟ 0105 1.4S α Ι 1268 ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ 0106 1.1 Β β ΙΙ-C 0107 1.2 Β β ΙΙ-C 0257 1.4 Β α Ι 0367 1.4S α Ι Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 1269 ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ (με προστατευτικές διατάξεις) - 0408 1.1 D α 0409 D 1.2 α 0410 1.4 D α 1270 ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΙΚΟΙ 0316 1.3G α 0317 1.4G α 0368 1.4S α 1271 ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ - ΟΠΛΟΒΟΜΒΙΔΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0284 1.1 D α 0285 D 1.2 α 1272 ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ - ΟΠΛΟΒΟΜΒΙΔΕΣ (με 0292 1.1 αF εκρηκτική γόμωση) 0293 1.2 α F 1273 ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ - ΟΠΛΟΒΟΜΒΙΔΕΣ 0372 1.2G α ΑΣΚΗΣΕΩΝ 0318 1.3G α 0452 1.4G α 0110 1.4S α 1274 ΕΝΑΥΣΤΗΡΕΣ 0121 1.1G α 0314 1.2G α 0315 1.3G α • 0325 1.4G α 0454 1.4S α 1275 ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΡΟΗΣ, ΓΟΜΩΜΕΝΑ, (χωρίς πυροκροτητή) για εξόρυξη πετρελαίου. 0124 1.1 D α 1276 ΕΝΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΥ 0131 1.4S α 1277 ΝΑΡΚΕΣ, (με εκρηκτική γόμωση) 0137 1.1 D ε 0138 1.2 D ε 1278 ΝΑΡΚΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0136 1.1F α 0294 1.2F α 1279 ΕΜΠΥΡΕΥΜΑΤΑ 0377 1.1 Β β ΙΙ-C 0378 1.4 Β α 0044 1.4S α 1280 ΕΜΠΥΡΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ 0319 1.3G α 0320 1.4G α 0376 1.4S α 1281 ΒΛΗΜΑΤΑ, (αδρανή, με τροχιοδείκτη) 0345 1.4S ε 0424 1.3G ε Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ζ 0425 1.4 G ε 1282 ΒΛΗΜΑΤΑ (με διαρρηκτήρα ή εκσφενδονιστική γόμωση) 0346 1.2 D ε 0347 1.4 D ε 1283 ΒΛΗΜΑΤΑ (με διαρρηκτήρα ή εκσφενδονιστική γόμωση) 0426 1.2 F α 0427 1.4 α F 1284 ΒΛΗΜΑΤΑ (με διαρρηκτήρα ή εκσφενδονιστική γόμωση) 0434 1.2 G ε 0435 1.4 G ε 1285 ΒΛΗΜΑΤΑ (με εκρηκτική γόμωση) 0168 1.1 D ε 0169 1.2 D ε 0344 1.4 D ε 1286 ΒΛΗΜΑΤΑ (με εκρηκτική γόμωση) 0167 1.1 F α 0324 1.2 F α 1287 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 0173 Ε 1.4 S α 1288 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΚΑΡΦΙΑ 0174 1.4 S α 1289 ΡΟΥΚΕΤΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0181 1.1 Ε α 0182 1.2 Ε α 1290 ΡΟΥΚΕΤΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0180 1.1 F α 0295 1.2 F α 1291 ΡΟΥΚΕΤΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0436 1.2 C α 0437 1.3 C α 0438 1.4 C α 1292 ΡΟΥΚΕΤΕΣ (με αδρανή κεφαλή) 0183 C 1.3 α 1293 ΡΟΥΚΕΤΕΣ (ορμιδοβόλες) 0238 1.2 G α 0240 1.3 G α 0453 1.4 G α 1294 ΡΟΥΚΕΤΕΣ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (με εκρηκτική γόμωση) 0397 1.1 J στ Ι* 0398 1.2 J στ Ι* 1295 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ J0280 1.1 c α Ι 0281 1.2 C α ι 0186 1.3 C α ι 1296 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ J0395 1.2 J στ ι* 0396 1.3 J στ ι* 1297 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (που περιέχουν ειδικά υγρά με ή χωρίς εκσφενδονιστική γόμωση) J0322 1.2 L * * 0250 1.3 L * * Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 1298 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (εκτός εκρηκτικά έναυσης) 0190 - * * 1299 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 0191 1.4 G α ΙΙΙ 0373 1.4 α 1300 ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ 0194 1.1 G α 0195 1.3 G α 1301 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 0192 1.1 G α 0193 1.4 S α 1302 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 0196 1.1 G α 0313 1.2 G α 0487 1.3 G α 0197 1.4 G α 1303 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΗΧΟΥ 0374 1.1 D α 0375 1.2 D α 1034 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΗΧΟΥ 0296 1.1 F α 0204 1.2 F α 1305 ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0329 1.1 Ε α 1306 ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0451 1.1 D α 1307 ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ (με εκρηκτική γόμωση) 0330 1.1 F α 1308 ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ (με ή χωρίς εκρηκτική γόμωση) 0449 1.1 J στ ι* ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 0450 1.3 J στ ι* 1309 ΤΡΟΧΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 0212 1.3 G α ΙΙΙ 0306 1.4 G α ΙΙΙ 1310 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (με εκρηκτική γόμωση) 0286 1.1 D ε Ι 0287 1.2 D ε Ι 1311 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (με εκρηκτική γόμωση) 0369 1.1 F α Ι 1312 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (με εκρηκτική εκσφενδονιστική γόμωση) 0370 1.4 D ε Ι 1313 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (με εκρηκτική εκσφενδονιστική γόμωση) 0371 1.4 F α Ι 1314 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΟΡΠΙΛΛΩΝ (με εκρηκτική γόμωση) 0221 1.1 D ε Ι ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Εισαγωγή 1.1Οι απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής, με εξαίρεση τους συσσωρευτές, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα. 1.2 Επιπλέον των παρακάτω απαιτήσεων τα περονοφόρα οχήματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 84/528/Ε.Ο.Κ, 86/663/Ε.Ο.Κ και 89/240/Ε.Ο.Κ της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες εισήχθησαν αντίστοιχα στην Ελληνική έννομη τάξη με τις Υ.Α. Β 16147/2213 (Φ.Ε.Κ. 514 Β/88), Υ.Α. 17862/3432/6-9-90 (Φ.Ε.Κ. 644 Β/90) και Υ.Α. ΟΙΚ 5808/13-3-91 (Φ.Ε.Κ. 235 Β/91) και αφορούν στα αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα. Σε περίπτωση αντικρουομένων απαιτήσεων μεταξύ της παραπάνω νομοθεσίας και των προδιαγραφών αυτών εφαρμόζονται οι αυστηρότερες. 1.3 Οι περόνες των περονοφόρων οχημάτων πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλο αντισπινθηρικό υλικό. 1.4Όλα τα περονοφόρα οχήματα με συσσωρευτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες λεπτομερείς απαιτήσεις. 2. Γενικά 2.1 Το βύσμα και ο ρευματολήπτης της μπαταρίας πρέπει να ασφαλίζονται μεταξύ τους ώστε να εμποδίζεται η σύνδεση και η αποσύνδεση τους όταν οι επαφές του ρευματολήπτη έχουν ρεύμα ή να είναι έτσι ασφαλισμένα ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 2.2 Ενας απομονωτής κινδύνου πρέπει να διατίθεται μεταξύ κάθε συσσωρευτή και της σύνδεσης βύσματος και ρευματολήπτη του ή ισοδύναμο εναλλακτικό μέσο προστασίας. Ο απομονωτής αυτός μπορεί να εξυπηρετεί το σκοπό του διακόπτη της παραγράφου 2.1 και πρέπει να βρίσκεται όσο είναι πρακτικά δυνατό κοντά στο συσσωρευτή χωρίς να μπορεί να ξανατεθεί σε λειτουργία χωρίς κλειδί ή άλλο μέσο που διατίθεται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να προφυλάσσεται από κάθε απρόσεκτη ενεργοποίηση. 2.3 Διπολική καλωδίωση πρέπει να χρησιμοποιείται παντού. 2.4 Διακόπτες κυκλώματος ή ασφάλειες υψηλής ικανότητας διακοπής πρέπει να τοποθετούνται για να προστατεύσουν το κύριο και βοηθητικά κυκλώματα ισχύος. 2.5 Τα μεταλλικά καλύμματα όλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να συνδέονται με το πλαίσιο του οχήματος. 2.6 Πρέπει να υπάρχει αυτόματος διακόπτης ασφαλείας στο χερούλι, στο χέρι ή στο κάθισμα. 2.7 Προτιμάται η χρήση ημιαγωγών στα ηλεκτρικά κυκλώματα ελέγχου. Ελεγχος με αντιστάσεις των κυκλωμάτων ή εξαρτημάτων που παράγουν θερμότητα και απαιτούν οπές εξαερισμού δεν επιτρέπεται. 2.8 Τουλάχιστον ένας τροχός με το ελαστικό του πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμος, με μέγιστη αντίσταση 10 Οhm, όταν μετριέται σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1. της κατάστασης ελέγχου. 2.9 Οι αγωγοί σύνδεσης των συσσωρευτών πρέπει να είναι επαρκείς σε μέγεθος, ευκαμψία και ιδιότητες αντοχής σε οξέα και να είναι επαρκώς μονωμένοι. Πρέπει επίσης να προστατεύονται μηχανικά μόνο όταν προβάλλουν σαν συνεχές καλώδιο έξω από το περίβλημα του συσσωρευτή. 2.10 Οι συσσωρευτές πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα σε στιβαρό περίβλημα με καπάκι, που να έχει επένδυση από άφλεκτο και μη υγροσκοπικό μονωτικό υλικό. Ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να υπάρχουν αρκετά ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση υδρογόνου σε εύφλεκτη ποσότητα και πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να εμποδίζεται η συμπτωματική είσοδος διαφόρων αντικειμένων μέσα στο περίβλημα. 2.11Μονόκλωνοι αγωγοί απαγορεύονται. Η διατομή ενός αγωγού να είναι τουλάχιστον 1 mm2. 2.12Κάθε πλήρες όχημα που παράγεται πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της κατάστασης ελέγχου. 3. Απαιτήσεις κατασκευής 3.1 Τα περιβλήματα μπορεί να είναι μεταλλικά ή από αρκετά ανθεκτικό πλαστικό για την περίπτωση. 3.2 Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι όσο ομαλή είναι πρακτικά δυνατό, για να μην συσσωρεύεται σκόνη. 3.3Οι καλωδιώσεις πρέπει να είναι κλεισμένες σε μεταλλικούς ή πλαστικούς σωλήνες με επικάλυψη στις ενώσεις και να προστατεύονται από μηχανικές φθορές. 3.4 Οταν χρησιμοποιούνται τσιμούχες με στεγανοποιητικά υλικά στους αρμούς, αυτά πρέπει να έχουν επιλεγεί κατάλληλα για τη θερμοκρασία και τη θέση που βρίσκονται. 3.5 Τα διαφανή καλύμματα (περιλαμβανομένων των θυρίδων επιθεώρησης και των μερών μετάδοσης φωτός) μπορεί να είναι γυάλινα ή πλαστικά, υπό τον όρο ότι τα τελευταία θα ανταποκρίνονται στην παρ. 6.1.2 της κατάστασης ελέγχου και θα στερεώνονται στο σώμα του περιβλήματος με επαρκή μέσα. 3.6 Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας των ηλεκτρικών περιβλημάτων και όλων των μηχανικών αντικειμένων όπως συστήματα μετάδοσης, κιβώτια ταχυτήτων και φρένα, δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τους 135°C, όταν μετριέται σύμφωνα με την παρ. 6.2.3. της κατάστασης ελέγχου, αλλά επιτρέπεται να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή με την τοποθέτηση περιβλήματος στο εξάρτημα, ώστε η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του περιβλήματος να είναι μέσα στον πιο πάνω περιορισμό. Το περίβλημα αυτό θα εμποδίζει τα μεταφερόμενα υλικά να έρχονται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες. 3.7 Οι κατασκευαστές πρέπει να πιστοποιούν ότι τα παραγόμενα οχήματα πληρούν τις προδιαγραφές αυτές. 4. Επισήμανση 4.1Οι πιο κάτω πληροφορίες πρέπει να είναι ευκρινώς και μόνιμα σημειωμένες σε όλα τα περιβλήματα, περιλαμβανομένων των φώτων, σε θέση που να είναι εμφανή : (α) Ο βαθμός προστασίας, δηλ. ΙΡ 44. (β) Η τιμή ενέργειας σε κρούση, δηλ. 0,7 Νm. (γ) Η ονομαστική τιμή της έντασης ρεύματος ή της ισχύος, (δ) Η ονομαστική τιμή της τάσης. (ε) Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας, δηλ. 135° C 4.2 Κάθε όχημα θα έχει μια πινακίδα αναγνώρισης με τις πιο κάτω πληροφορίες ευκρινώς και μόνιμα σημειωμένες: (α) Προδιαγραφή (ΜΟD CΑΤ C). (β) Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας, δηλ. 135° C 5. Πρόγραμμα Συντήρησης Ο κατασκευαστής θα καθορίσει ένα πρόγραμμα συντήρησης για το πλήρες όχημα και τον εξοπλισμό του. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την περιοδική συντήρηση και ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ασφάλεια για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών. 6 Κατάσταση ελέγχου 6.1. Περιβλήματα 6.1.1 Γενικοί Οροι. Οι έλεγχοι θα είναι έλεγχοι τύπου και πρέπει να γίνονται σε αντιπροσωπευτικά περιβλήματα καινούργιας κατασκευής, που να περάσουν όλους τους ελέγχους που προδιαγράφονται και επίσης να ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις που μπορούν να ελεγχθούν μόνο με επιθεώρηση. Οι έλεγχοι θα γίνονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C (+ή-) 5°C. 6.1.2 0 εξοπλισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους πιο κάτω ελέγχους τύπου: (1) Προδιαγραφή ΙΡ 44 Σημείωση : Η ΙΡ 44 απαιτεί τη δοκιμή του περιβλήματος έναντι εισόδου στερεών ξένων σωμάτων και επίσης έναντι εισόδου υγρών. Συνίσταται από μια δοκιμή έρευνας που γίνεται με χαλύβδινο σύρμα διαμέτρου 1 mm και η δοκιμή θεωρείται ικανοποιητική εάν το σύρμα δεν μπορεί να μπεί στο περίβλημα. Μια δοκιμή γίνεται επίσης για να αποδειχθεί ότι ο εξοπλισμός είναι στεγανός έναντι διαβροχής από νερό οποιασδήποτε κατεύθυνσης. (2) Δοκιμή κρούσης όλων των περιβλημάτων, περιλαμβανομένων και των καλυμμάτων των φώτων, που πρέπει να αντέχουν σε ενέργεια κρούσης 0,7 Νm. Κάθε κρούση θα πραγματοποιείται με μια μάζα 1 kg που θα πέφτει από κατάλληλο ύψος, ώστε να δίνει την απαιτούμενη τιμή σε Νm (Νewtοn-μέτρα) και θα επιβάλλεται μέσω ενός ημισφαιρίου διαμέτρου 25mm. Το υλικό του ημισφαιρίου πρέπει να είναι: (α) Σκληρυμένο ατσάλι για μέταλλα και πλαστικά. (β) Πολυαμίδιο σκληρότητας 100 Rοckwell R για γυαλί. 6.2 Πλήρες όχημα 6.2.1Ηλεκτρική αγωγιμότητα ελαστικών και τροχών Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των ελαστικών και των τροχών ορίζεται μετρώντας την αντίσταση μεταξύ ενός οποιουδήποτε μέρους του πλαισίου του οχήματος και μεταλλικής πλάκας πάνω στην οποία ακουμπά ο τροχός και το ελαστικό, με το όχημα χωρίς φορτίο, χρησιμοποιώντας ένα όργανο ελέγχου μόνωσης 500 V. 6.2.2Ηλεκτρικές Δοκιμές Ο ηλεκτρικός έλεγχος του πλήρους οχήματος γίνεται ως εξής: (1) Αποσυνδέονται η αντλία και οι κινητήρες έλξης και μετριέται η αντίσταση μόνωσης τους μεταξύ των ακροδεκτών του κινητήρα και του πλαισίου του κινητήρα, χρησιμοποιώντας ένα όργανο ελέγχου μόνωσης 500 V. Ελάχιστη αποδεκτή τιμή 1 ΜΩ. Επανασυνδέονται οι κινητήρες. (2) Ανυψώνεται το όχημα από το έδαφος και με το συσσωρευτή συνδεδεμένο μετριέται: (α) Η τάση του συσσωρευτή (Ε), (β) Η τάση μεταξύ του θετικού πόλου και του πλαισίου (ν1), (γ) Η τάση μεταξύ του αρνητικού πόλου και του πλαισίου (ν2), χρησιμοποιώντας βολτόμετρο με γνωστή εσωτερική αντίσταση, π.χ. 10 Οhm (Rν). (3)Επαναλαμβάνονται οι πιο πάνω μετρήσεις της παρ. (2) με το κύκλωμα έλξης σε ενέργεια και τους κινητήρες σε λειτουργία. (4)Επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις της παρ.(2) έχοντας σε λειτουργία μόνο τους κινητήρες της υδραυλικής αντλίας. (5)Επαναλαμβάνονται πάλι οι μετρήσεις της παρ. (2) για να ελεγχθεί κάθε βοηθητικό κύκλωμα, (φωτισμός κλάξον, κ.λ.π.) που θα ενεργοποιείται διαδοχικά. Η αντίσταση μόνωσης υπολογίζεται ως εξής: για κάθε μια από τις πιο πάνω δοκιμές. Η αντίσταση μόνωσης δεν θα είναι μικρότερη από 100.000 Οhm για οποιαδήποτε δοκιμή. (6) Ελέγχεται η αντίσταση μεταξύ κάθε μεταλλικού εξαρτήματος του οχήματος και του πλαισίου, χρησιμοποιώντας ένα όργανο ελέγχου 500 V. Μέγιστη αντίσταση συνεχείας 0,5 Ω. 6.2.3 Δοκιμή θερμοκρασίας επιφάνειας (1) Παραλαμβάνεται από το όχημα το ονομαστικό φορτίο, ανυψώνεται μέχρι το μέγιστο ύψος και στη συνέχεια κατεβάζεται στη θέση μετακίνησης. (2) Διανύεται αρκετή απόσταση (τουλάχιστον 200m) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα πάνω σε δρόμο με ομαλή επιφάνεια. (3) Με σταματημένο το όχημα ανυψώνεται το φορτίο με τη μέγιστη ασφαλή επιτρεπόμενη ταχύτητα. (4)Κατεβάζεται το φορτίο με τη μέγιστη ασφαλή επιτρεπόμενη ταχύτητα. (5)Επαναλαμβάνεται ο κύκλος μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. (6)Οταν συμπληρωθούν τα παραπάνω, το όχημα πρέπει να ανέβει και να κατέβει δρόμο με κατάλληλη κλίση ώστε να αναπτύξει τις μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας. (7)Κατά τη διάρκεια των δοκιμών αυτών, η θερμοκρασία οποιασδήποτε επιφάνειας πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβεί τη θερμοκρασία που ορίστηκε για την κατηγορία του οχήματος (Βλέπε παράγραφο 3.6). 7. Εφαρμογή-Πιστοποίηση Εφόσον χρησιμοποιούνται περονοφόρα οχήματα με τελείως κλειστούς συσσωρευτές (FΟRΚ-LΙFΤ ΤRUΚS) αυτά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Προσαρτήματος αυτού ή τις ισοδύναμες τους των Βρεταννικών Κανονισμών D.Ο.Τ (ΒΤ1 SΡΕCΙFΙCΑΤΙΟΝ) επιπλέον των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην παρ. 1.2. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται δύο (2) χρόνια μετά τη δημοσίευση του κανονισμού αυτού. Στο ενδιάμεσο διάστημα είναι δυνατή η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού αυτού και ο προσεκτικός έλεγχος και χρήση των οχημάτων αυτών, από τους ιδιοκτήτες και χρήστες τους για την εξάλειψη κάθε κινδύνου κατά τους χειρισμούς εκρηκτικών φορτίων. Οι φορείς (Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή Ο.Τ.Α. ή ιδιώτες) που χρησιμοποιούν τα παραπάνω οχήματα ή οι χρήστες τους ή οι κάτοχοι τους, εκτός της πινακίδας και τις βεβαιώσεις πού προβλέπονται από τις παραπάνω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Το πιστοποιητικό αυτό είναι αποδεκτό από τις Λιμενικές Αρχές εφόσον χορηγείται από: (α) Κρατικές Αρχές της χώρας κατασκευής τους ή (β) Ελληνικές Κρατικές Αρχές ή ΝΠΔΔ ή (γ) Αναγνωρισμένους Νηογνώμονες ή (δ) Κρατικές Αρχές χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ιαπωνίας ή των Η.Π.Α ή της Αυστραλίας ή Σκανδιναυικής χώρας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΕΛΑΧΙΣΤΕ! ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Ελάχιστες αποστάσεις D = ΚxW 1/3 (ΤΥΠΟΣ)όπου: (D)= οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να απέχει η περιοχή φόρτωσης ή εκφόρτωσης σε κάθε περίπτωση, από κατοικημένα κτίρια επίσημα αναγνωρισμένων οικισμών, σιδηροδρομικούς συρμούς κ.λ.π., (W) =το βάρος της καθαρής εκρηκτικής ύλης σε κιλά και (Κ)=συντελεστής που λαμβάνει διάφορες τιμές ανάλογα με κάθε περίπτωση όπως παρακάτω: (W 1/3)=η κυβική ρίζα του W 1.1. Για εκρηκτικά της υποκλάσης 1.1 και 1.5. 1.1.1 Για ποσότητες μέχρι 100 κιλά καθαρής εκρηκτικής ύλης δεν εφαρμόζεται ο τύπος και απαιτείται: (α) ελάχιστη απόσταση 80 μέτρα από κατοικημένα κτίρια επίσημα αναγνωρισμένων οικισμών, εργοστάσια σε ώρες λειτουργίας και πλοία με επιβάτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες σε άλλα πλοία ή στη χερσαία περιοχή. (β) ελάχιστη απόσταση 40 μέτρων από σιδηροδρομικούς συρμούς, εθνικούς ή επαρχιακούς αυτοκινητόδρομους, πλοία χωρίς επιβάτες και εργοστάσια σε ώρες που δεν λειτουργούν. 1.1.2 Κ1 =8, για κατοικημένα κτίρια επίσημα αναγνωρισμένων οικισμών, εργοστάσια σε ώρες λειτουργίας και πλοία με επιβάτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως παραπάνω και ελάχιστη απόσταση 150 μέτρα. 1.1.3 Κ2 = 4, για σιδηροδρομικούς συρμούς, εθνικούς και επαρχιακούς αυτοκινητόδρομους, πλοία χωρίς επιβάτες και εργοστάσια σε ώρες που δεν λειτουργούν και ελάχιστη απόσταση 40 μέτρα. 1.2. Για εκρηκτικά της υποκλάσης 1.2 δεν εφαρμόζεται ο τύπος 1.2.1Ανεξαρτήτως ποσότητας καθαρής εκρηκτικής ύλης για κατοικημένα κτίρια επίσημα αναγνωρισμένων οικισμών, εργοστάσια σε ώρες λειτουργίας και πλοία με επιβάτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως παραπάνω, απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 135 μέτρα. 1.2.2 Ανεξαρτήτως ποσότητας καθαρής εκρηκτικής ύλης για σιδηροδρομικούς συρμούς, εθνικούς ή επαρχιακούς αυτοκινητόδρομους, πλοία χωρίς επιβάτες και εργοστάσια σε ώρες που δεν λειτουργούν, απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρα. 1.3. Για εκρηκτικά της υποκλάσης 1.3 και 1.6 1.3.1Κ1 = 6,4 για κατοικημένα κτίρια επίσημα αναγνωρισμένων οικισμών, εργοστάσια σε ώρες λειτουργίας και πλοία με επιβάτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως παραπάνω και ελάχιστη απόσταση 60 μέτρα. 1.3.2 Κ2 = 3,2 για σιδηρόδρομους, εθνικούς ή επαρχιακούς αυτοκινητόδρομους, πλοία χωρίς επιβάτες και εργοστάσια σε ώρες που δεν λειτουργούν και ελάχιστη απόσταση 20 μέτρα. 1.4.Για εκρηκτικά της υποκλάσης 1.4 (εξαιρουμένων των εκρηκτικών κατηγορίας 1.4S στα οποία δεν ισχύουν οι αποστάσεις). 1.4.1 Ανεξαρτήτως ποσότητας καθαρής εκρηκτικής ύλης για κατοικημένα κτίρια επίσημα αναγνωρισμένων οικισμών, εργοστάσια σε ώρες λειτουργίας και πλοία με επιβάτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως παραπάνω, απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρα. 1.4.2 Ανεξαρτήτως ποσότητας καθαρής εκρηκτικής ύλης για σιδηροδρόμους εθνικούς ή επαρχιακούς αυτοκινητοδρόμους, πλοία χωρίς επιβάτες και εργοστάσια σε ώρες που δεν λειτουργούν απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρα. 2. Μεγίστη ποσότητα καθαρής εκρηκτικής ύλης Ο τύπος της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: Όπου D και Κ όπως στην παρ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (Φ/Γ) ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 1)Τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ και Ζ έχουν την εξής έννοια: Α=Αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (όπως είχε στην έκδοση του 1994). Β = Ονομα κάθε είδους (τεχνικό). Γ=Σήμανση που απαιτείται. (Σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 23 του Κανονισμού αυτού). Δ=Αριθμός συσκευασίας. Ε=Στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα. ΣΤ=Στοιβασία σε κλειστό χώρο (κύτος κλπ). Ζ=Ειδικές προϋποθέσεις στοιβασίας για κάθε είδος. 2) Στις στήλες Ε και ΣΤ τα γράμματα Ν και Ο έχουν την εξής έννοια: Ν = Επιτρέπεται. Ο = Απαγορεύεται. 3)Ο συμβολισμός (ΧΧΧ) σε οποιαδήποτε στήλη και αν ευρίσκεται σημαίνει «Εξαρτάται από τη φύση του είδους». 4)Ο συμβολισμός Μ.Κ.Δ.σημαίνει»Μη Καθοριζόμενα Διαφορετικά». 5)Ο συμβολισμός (ΧΧΧΧ) σημαίνει ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν ΜΟΝΟ τα είδη που δεν είναι τελείως αναμίξημα με το νερό και μεταφέρονται σε φορητές δεξαμενές ή δοχεία άνω των 250 λίτρων. 6)Οι αριθμοί στη στήλη (Ζ) έχουν κατά σειρά την εξής έννοια: 1 = Προφυλαγμένο από ακτινοβολούμενη θερμότητα. 2=Ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην εισέρχονται ατμοί φορτίου σε χώρους ενδιαίτησης. 3=Διαχωρισμός αριθμού «2» από αλογόνα. 4 = Σε διαφορετικούς κλειστούς χώρους από πηγές θερμότητας ή τουλάχιστον 6 μέτρα απόσταση για στοιβασία σε ανοικτούς χώρους. 5=Διαχωρισμός αριθμού «2» από τροφές και ιδιαίτερη προσοχή λόγω τοξικότητας. 6=Διαχωρισμός αριθμού «2» από καύσιμα υλικά. 7=Για στοιβασία σε κλειστό χώρο (κύτος ή κατάστρωμα κλπ) απαιτείται επαρκής κατάλληλος εξαερισμός. 8=Σε διαφορετικό χώρο από οξειδωτικά (Διαχωρισμός αριθμού «2»). 9=Διαχωρισμός αριθμού «1» από οργανικές ύλες. 10 = Να μην υπερστοιβάζεται. 11 = Γίνεται δεκτό για φόρτωση, μόνο όταν περιέχει κατάλληλο σταθεροποιητή. 12=Διαχωρισμός αριθμού «2» από υδρογόνο. 13=Διαχωρισμός αριθμού «2» από είδη κλάσεων 1,4.2 και 8. 14=Διαχωρισμός αριθμού «2» από ασετυλίνη αμμωνία, διβοράνιο και υδρογόνο. 15=Κατάλληλα προστατευμένο από διαβροχή και υγρασία. Όπου είναι δυνατό εφαρμόζεται ερμητικά κλεισμένη συσκευασία 16=Διατήρηση σε δροσερό μέρος. 17=Διαχωρισμός αριθμού «2» από υδράργυρο και ενώσεις του. 18=Για στοιβασία σε κλειστό χώρο (κύτος κλπ) απαιτείται επαρκής αερισμός. 19=Διαχωρισμός αριθμού «2» από μέσα έναυσης. 20=Διαχωρισμός αριθμού «2» από οξέα, βάσεις και αμίνες. Για την κλάση 8 σημαίνει ότι τα οξέα και οι βάσεις θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με διαχωρισμό αριθμού «2». 21 =Διαχωρισμός αριθμού «1»από αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. 22=Απαιτείται σύστημα ψύξης και τακτικού ελέγχου θερμοκρασίας του φορτίου. 23=Διαχωρισμός αριθμού «1» από βαριά μέταλλα, Νάτριο, Μόλυβδο, Χαλκό και από τις ενώσεις του. 24= Θα τηρούνται και οι όροι στοιβασίας που αφορούν τα εκρηκτικά. 25=Διαχωρισμός αριθμού «2» από φυτικές ίνες. 26=Διαχωρισμός αριθμού «2» από έλαια. 27=Αμεση αντιμετώπιση διαρροής. 28=Διαχωρισμός αριθμού «2» από οξυγονούχα άλατα. 29= Διαχωρισμός αριθμού «2» από σκόνη μετάλλων και ενώσεις αμμωνίου. Για τις κλάσεις 8 και 9 σημαίνει μόνο διαχωρισμό αριθμού «2» από ενώσεις αμμωνίου. 30=Σε καθαρούς κλειστούς χώρους που μπορεί να ανοίξουν εύκολα σε περίπτωση κινδύνου. 31 =Διαχωρισμός αριθμού «2» από κυανιούχες ενώσεις, γλυκερίνη, αντιψυκτικές ενώσεις και υπεροξείδιο του υδρογόνου. 32=Διαχωρισμός αριθμού «2» από ενώσεις Αζώτου. 33 = Θα μεταφέρεται σαν φορτίο της κλάσης 1 και με όλες τις προϋποθέσεις μεταφοράς εκρηκτικών. 34=Διαχωρισμός αριθμού «2» από αλκάλια. 35=Απαγορεύεται η στοιβασία σε κλειστό χώρο όταν συσκευάζεται σε γυάλινα δοχεία. 36= Επιτρέπεται η στοιβασία του σε κλειστό χώρο μόνο όταν συσκευάζεται σε μεταλλικά δοχεία. 37=Διαχωρισμός αριθμού «4» από φθοριούχες ενώσεις. 38=Διαχωρισμός αριθμού «4» από εκρηκτικά. 39=Διαχωρισμός αριθμού «1» από άλλα διαβρωτικά εκτός του νιτρικού οξέος και του τριοξειδίου του θείου. 40 = Θα τηρούνται και οι υπόλοιπες διατάξεις για διεθνείς μεταφορές επικινδύνων ειδών με πλοία. 41 =Στο διαχωρισμό θα θεωρείται ότι ανήκει στην υποκλάση 1.3. 7) Αριθμός συσκευασίας Ο αριθμός συσκευασίας εκφράζει το βαθμό επικινδυνότητας κάθε είδους. Οι αριθμοί συσκευασίας είναι τρείς(Ι,ΙΙ,ΙΙΙ): Ο αριθμός Ι σημαίνει πολύ επικίνδυνο είδος. Ο αριθμός ΙΙ σημαίνει ενδιάμεσα επικίνδυνο είδος. Ο αριθμός ΙΙΙ σημαίνει λίγο επικίνδυνο είδος. ΚΛΑΣΗ «2.» (ΑΕΡΙΑ) Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ζ 2101 ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ (διαλυμένο) ΙV Ν Ο 1,2,3,4,8, (επιτρέπεται μόνο σε χαλύβδινους κυλίνδρους). 2102 ΑΕRΟSΟLS (με περιεκτικότητα μεγαλύτερη των 1000 CΜ3). ΧΧΧ Ν Ν 2,4,13 2103α ΑΕΡΑΣ (υπό πίεση). ν Ν Ν 2103β ΑΕΡΑΣ (υγροποιημένος) V,ΧΙ Ν Ο 10,14 2104α ΑΜΜΩΝΙΑ (άνυδρη, υγροποιημένη ή διαλύματα της πυκνότητας έως 0,880 στους 15ο C με αμμωνία πλέον του 50%). VΙ Ν Ο 2,3,5 2104β ΑΜΜΩΝΙΑ (διαλύματα πυκνότητας 0,880 στους 15ο C με αμμωνία έως 50%). ν Ν Ν 2,3 2105α ΑΡΓΟ (υπό πίεση). ν Ν Ν 2105β ΑΡΓΟ (υγρό με ψύξη). ν Ν Ο 2106α ΑΡΣΙΝΗ VΙ,ΙV Ν Ο 1,2,4,5 2106β ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ (μη εύφλεκτα) ν Ν Ν 2107α ΤΡΙΧΛΩΡΟΒΟΡΙΟ V,ΧΧΙ Ν Ν 1,2,5 2107β ΤΡΙΦΘΟΡΟΒΟΡΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ VΙ Ν Ο 2,5 2108 ΧΛΩΡΟΒΡΩΜΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ VΙ,ΧΙ ΧΧΙ Ν Ο 2,5,6 2109α ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΕΘΥΛΕΝΙΟ ΙV Ν Ο 1,2,4 2109β ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (R13Β1) ν Ν Ν 2110 ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ ΙV Ν Ο 1,2,4,11 2111α ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (άνυδρο) ν Ν Ν 2111β ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ν Ν Ν 72113α ΜΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ν Ν Ν 2113β ΜΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ν Ν Ν 2114α ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΙV,VΙ Ν Ο 1,2,4,5 21140 ΜΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (υδραέριο). ΙV,VΙ Ν Ο 1,2,5 2115α ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ VΙ Ν 0 2,5 21150 ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ VΙ,ΙV Ν 0 1,2,4,5 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 2116α ΧΛΩΡΙΟ VΙ Ν 0 2,5,14 2116β ΠΕΝΤΑΦΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ νι,χι ΧΧΙ Ν 0 1,2,4,5,6 2117α ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ νι,χι ΧΧΙ Ν 0 1,2,4,5,6 2117β ΧΛΩΡΟΔΙΦθΟΡΟΒΡΩΜΟΜΕΘΑΝΙΟ (R12Β1) ν Ν Ν 2118α ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ R142 ΙV Ν Ν 1,2 2118β ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (R22) ν Ν Ν 2119α ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ R 22/115 ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟΥ (με σταθερό σημείο βρασμού και περιεκτικότητα περίπου 49% σε χλωροδιφθορομεθάνιο). ΜΙΓΜΑ ΜΟΝΟΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟΥ (με σταθερό σημείο βρασμού και περιεκτικότητα αερίου 49% σε μονοχλωροδιφθορομεθάνιο) R 502 ν Ν Ν 2119β ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ R115 V Ν Ν 2120α ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ VΙ Ν 0 1,2,5 2120β ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣΚΑΙΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ VΙ Ν 0 1,2,5 2121α ΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ R124 ν Ν Ν 2121β ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ R 133α ν Ν Ν 2122α ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ R13 ν Ν Ν 2122β R503 ν Ν Ν 2123 ΦΩΤΑΕΡΙΟ νι,ιν Ν 0 1,2,4,5,10 2124α ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.) ν ΧΧΙΙΙ Ν Ν 2,5 2124β ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ,) ΙV ΧΧΙΙΙ Ν 0 1,2,4,10 2125α ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) ν,χι ΧΧΙΙΙ Ν 0 2,5 2125β ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙ ΧΧΙΙΙ Ν 0 2125-1 ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.) νι,ιν ΧΧΙΙΙ Ν 0 2126α ΚΥΑΝΙΟ νι,ιν Ν 0 1,2,4,5,6,10 2126β ΧΛΩΡΟΚΥΑΝΙΟ νι,χχιιι Ν 0 1,2,4,5,6,10 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 2127α ΚΥΚΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ ΙV Ν Ν 1,2,4,7,10 2127β ΔΕΥΤΕΡΙΟ ΙV Ν Ν 2128α ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΙV ΑΙ Ν Ν 1,2 2128β ΔΙΒΟΡΑΝΙΟ ιν,νι Ν Ο 1,2,3,4,5,6, 8,10 2129α ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ R.12 ν Ν Ν 2129β R500 ν Ν Ν 2130 R21 ν Ν Ν 2131α ΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ νι,ιν Ν Ο 2131β R114 ν Ν Ν 2132α R 152a ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2132β R 1132 a ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2132-1 R32 ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2133α ΑΝΥΔΡΗ ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ ιν,νι Ν Ο 1,2,4,10 2133β ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2134α ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΤΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ νι,χι Ν Ο 2,5 2134β ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΑΕΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2135α ΑΙΘΑΝΙΟ (υπό πίεση) ΙV Ν 0 1,2,4,10 2135β ΑΙΘΑΝΙΟ (υπό ψύξη υγροποιημένο) ΙV Ν 0 1,2,4,10 2136α ΑΙΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ (επιτρέπεται μόνο σε χαλύβδινους κυλίνδρους). ΙV Ν 0 1,2,4,10,11 2136β ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ ιν,νι Ν 0 1,2,4,10 2137α ΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΙV Ν 0 1,2,4,10 2137β ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (υγρό υπό ψύξη περιεκτικότητας το λιγότερο 71,5% σε αιθυλένιο μέχρι 22,5% σε ακετυλένιο και μέχρι 6% σε προπυλένιο). ΙV Ν 0 1,2 2138α ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (υπό πίεση) ΙV Ν Ν 1,2,4,7,10 2138β ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (υγρό υπό ψύξη) ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2138-1α ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ και ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο μεταξύ 9 και 87%) ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2138-1βΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ και ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο έως 9%) ν Ν Ν 1,2,4,10 2138-2α ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ και ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο περισσότερο του 87%) ιν,νι Ν Ο 1,2,4,10 2138-2β ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ καιΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ν Ν Ν 1,2,4,10 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ζ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο έως 8,8%) 2138-3 ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ καιΔΙΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο έως 12,5%) V Ν Ν 1,2,4,10 2138-4C ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ και ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο έως 7,9%) V Ν Ν 1,2,4,10 2138-4β ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ και ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο έως 5,6%) V Ν Ν 1,2,4,10 2139 ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΖΩΤΟ (μέχρι συνολική πίεση 10 ΒΑR στους 50° C) ιν,νι Ν 0 1,2,4,5,10 2140α ΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΙV Ν 0 1,2,4,10 2140β ΜΕΘΟΞΥΑΙΘΑΝΙΟ ΙV Ν 0 1,2,4,10 2141α ΑΜΜΩΝΙΟΥΧΟΔΙΑΛΥΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ¦ V Ν Ν 2 2141β ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (με υπό πίεση υγροποιημένο αέριο) V Ν Ν 2142 ΦΘΟΡΙΟ (υπό πίεση) νι,χι,χχι Ν 0 2,5,9 2142-1α ΑΕΡΙΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (υπό ψύξη) Μ.Κ.Δ. V Ν 0 1,2,4,10 2142-1β ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ (όχι υγρό υπό ψύξη) ΙV Ν 0 1,2,4,10 2142-2β ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΞΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ (όχι υγρό υπό ψύξη) VΙ Ν 0 1,2,4,10 2142-2β ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ (όχι υγρό υπό ψύξη) νι,ιν Ν 0 1,2,4,10 2143 ΥΔΡΟΓΕΡΜΑΝΙΟ νι,ιν Ν 0 1,2,4,5,10 2144α ΗΛΙΟ (υπό πίεση) ν Ν Ν 2144β ΗΛΙΟ (υγροποιημένο) ν Ν Ν 7 2144-1 R227 ν Ν Ν . 2145α Η.Ε.Τ.Ρ VΙ Ν 0 2,5 2145β ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΚΕΤΟΝΗ VΙ Ν 0 2,5 2146α R116 ν Ν Ν . 2146β ΕΞΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ) Ν Ν . 2147 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΕΡΙΑ ιν,χχιιι Ν Ν 1,2,4,7,8,10 2148α ΥΔΡΟΓΟΝΟ (υπό πίεση) ΙV Ν 0 1,2,3,4,10 2148β ΥΔΡΟΓΟΝΟ (υγροποιημένο) ΙV Ν 0 1,2,3,4,10 2149α ΜΕΙΓΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ (υπό πίεση) ΙV Ν 0 1,2,4,10 2149β ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟ (άνυδρο) νι,χχι Ν 0 2,5 2150α ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ ν,χχι Ν 0 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 2150β ΥΔΡΟΙΩΔΙΟ (άνυδρο) ν,χχι Ν Ο 2 2151α ΥΔΡΟΣΕΛΗΝΙΟ νι,ιν Ν Ο 1,2,4,5,10 2151β ΥΔΡΟΘΕΙΟ ιν,νι Ν Ο 1,2,4,5,10 2152α ΑΕΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΧΧΧ (όχι τοξικά) ΧΧΙΙΙ (Μ.Κ.Δ.) Ν Ν ΧΧΧ 2152β ΑΕΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ VΙ (τοξικά) (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 2153α ΚΡΥΠΤΟ (υπό πίεση) ν Ν Ν 2153β ΚΡΥΠΤΟ (υγρό υπό ψύξη) ν Ν Ν 7 2154 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ (με εύφλεκτο αέριο) ΙV Ν Ν 7 2155α ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΑΖΩΤΟ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Η ΑΕΡΑ ν Ν Ν 2155β ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.) ν,χχιιι Ν Ν 2155-1α ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.ΚΑ) ιν,χχιιι Ν Ο 1,2,4,5,10 2155-1β ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ V.ΧΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙΙΙ Ν Ο 1,2,4,10 2155-2α ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.) νι,χχιιι Ν Ο 2,5,7 2155-2β ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ ΙV,VΙ ΤΟΞΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΧΧΙΙΙ (Μ.Κ.Δ.) Ν Ο 1,2,4,5,7,10 2156α ΜΕΘΑΝΙΟ (και φυσικά αέρια με μεγάλο ποσοστό μεθανίου υπό πίεση) ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2156β ΜΕΘΑΝΙΟ (και φυσικά αέρια με μεγάλο ποσοστό μεθανίου υγροποιημένα υπό ψύξη) ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2157α ΜΕΙΓΜΑ ΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟΥ ΙV Ν Ο 1,2,4,10,11 2157β ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (άνυδρος) ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2158α ΒΡΩΜΟΜΕΘΑΝΙΟ (Υποχρεωτικά με χλωροπικρίνη) ιν,νι Ν Ο 2,5 2158β R40 ΙV Ν Ο 2 2159α ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ¦ ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2159β ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ VΙ,ΙV,ΧΧΙ Ν Ο 1,22160α ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2160β ΜΕΘΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ ΙV,VΙ Ν Ν 1,2,4,7,10 2161α ΝΕΟΝ (υπό πίεση) ν Ν Ν 2161β ΝΕΟΝ (υγρό υπό ψύξη) ν Ν Ο 1,2,4,10 2162α ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ VΙ,ΧΙ Ν Ο 2162β ΜΕΙΓΜΑ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ VΙ,ΧΙ ΚΑΙ ΤΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Ν Ο 2163α ΑΖΩΤΟ (υπό πίεση) ν Ν Ν 2163β ΑΖΩΤΟ ν Ν Ο 1,2,4,10 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ (υγρό υπό ψύξη) 2164α ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΖΩΤΟ VΙ,ΧΙ Ν 0 1,2,4,5,9 2164β ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ VΙ,ΧΙ Ν 0 2,5,6 2165 ΝΙΤΡΟΖΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ VΙ,ΧΧΙ Ν 0 2,5 2166α ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (υπό πίεση) V,ΧΙ Ν Ν 7 2166β ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (υγρό υπό ψύξη) V,ΧΙ Ν 0 1,2 2167α ΟΚΤΑΦΘΟΡΟ-2-ΒΟΥΤΑΝΙΟ ν Ν Ν 2167β RC318 ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΚΥΚΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ ν Ν Ν 2168α ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ V Ν Ν 2168β ΟΙL GΑS ιν,νι Ν 0 1,2,4,10 2169α ΟΞΥΓΟΝΟ (υπό πίεση) ν,χι Ν Ν 1,10,14 2169β ΟΞΥΓΟΝΟ(υγρό) ν,χι Ν 0 1,4,6,10,14 2170 ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ νι,χι Ν 0 40 2170-1α R125 ν Ν Ν 1,2 2170-1β ΥΠΕΡΧΛΩΡΟΦΘΟΡΙΔΙΟ VΙ Ν 0 2,5 2171α ΥΠΕΡΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΟΒΙΝΙΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΤΡΙΦΘΟΡΟΒΙΝΙΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ ΙΙ-ΙV Ν 0 1,2 2171β ΥΠΕΡΦΥΟΡΟΜΕΘΥΛΟΒΙΝΙΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΙΟ ΤΡΙΦΘΟΡΟΒΙΝΙΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ ΒΙ-ΙV Ν 0 1,2 2172α ΦΩΣΓΕΝΙΟ νι,χχι Ν 0 1,2,4,5,15 2172β ΦΩΣΦΙΝΗ νι,ιν Ν 0 1,2,4,5,10 2173α ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ VΙ Ν 0 1,2,4,5,15 2173β ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο) ΙV Ν 0 1,2,4,10,11 2174α ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ (μίγματα) ν Ν Ν 2174β ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ (μίγματα με άζωτο) ν Ν Ν 2175α ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ (μίγματα με οξυγόνο) ν Ν Ν 2175β ΜΙΚΡΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΕΡΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΜΙΝΕΤΑ (αν περιέχονται πάνω από 45% εύφλεκτα συστατικά) ν Ν Ν 1,4,7 2176α ΑΕΡΙΑ ΨΥΞΗΣ ΧΧΧ Ν 0 ΧΧΧ 2176β ΜΗΧΑΝΕΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ν Ν Ν 2 2177α ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ VΙ Ν 0 2,5 2177β ΣΙΛΑΝΙΟ ΙV Ν 0 1,2,3,4,8,10 2178α ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΠΥΡΙΤΙΟ VΙ,ΧΧΙ Ν 0 2,5 2178β ΥΔΡΟΓΟΝΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ VΙ,ΙV Ν 0 1,2,4,10,15 2179α ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ(υγροποιημένο) VΙ,ΧΧΙ Ν Ν 2,7 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 2179β ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ V Ν Ν 2180α ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ VΙ,ΧΧΙ Ν Ο 2,5 2180β ΣΟΥΛΦΟΥΡΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ - VΙ Ν Ν 2,5,7 2181α ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ VΙ,ΧΧΙ Ν Ο 2,5 2181β R134α ν Ν Ν 2182α ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο) VΙ Ν Ν 1,2,4,7,10,11 2182β ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ V R14 Ν Ν 2183α ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΚΕΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ν,χχι Ν Ν 2183β ΤΡΙΦΘΟΡΟΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο) R1113 ΙV Ν Ν 1,2,4,7,10,11 2184α ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ R143 ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2184β ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ R23 ν Ν Ν 2184-1 ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ R 23(υγρό υπό ψύξη) ν Ν Ο • 2185α ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (άνυδρη) ΙV Ν Ο 1,2,4,10 2185β ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ νι,χχι Ν Ο 2,5 2186α ΒΙΝΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ (σταθεροποιημένο) ΙV Ν Ο 1,2,4,10,11 2186β ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (σταθεροποιημένο) ΙV Ν Ο 1,2,4,10,11 2187α ΒΙΝΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ (σταθεροποιημένο) ΙV Ν Ο 1,2,4,10,11 2187β ΒΙΝΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΙV (σταθεροποιημένος) 11 Ν Ν 1,2,4,7,10, 2188α ΞΕΝΟ ν Ν Ν 2188β ΞΕΝΟ (υγρό υπό ψύξη) ν Ν Ο 1,4,7 ΚΛΑΣΗ «3» (ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ) ΥΠΟΚΛΑΣΗ «3.1» Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 3101α ΑΚΕΤΑΛΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1.2,4,7,8,16 3101β ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,8,16 3102α ΑΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,15 16 1,2,4,7,8,16 3102β ΚΟΛΛΕΣ (ρητίνες κ.λ.π.) με εύφλεκτο υγρό. Υγρό τσιμέντο VΙΙ ΙΙ,ΙΙΙ ΧΧΙΙΙ Ν Ν 3102-1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ VΙΙ,ΧΧΙ ΙΙ Μ.Κ.Δ. Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3103 ΑΛΚΟΟΛΕΣ Μ.Κ.Δ. VΙΙ Ι,ΙΙ ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3104 ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ. νιι,χιν ι,ιι ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8 16 3105α ΑΛΔΕΥΔΕΣ Μ.Κ.Δ. VΙΙ Ι,ΙΙ ΧΧΙΙΙ Ν Ν 3105β ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ. νιι,χιν ι,ιι ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8 16 3105-1 ΑΛΛΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ νιι,χιν ι Ν Ο 1.2,4,5,10 3106 ΑΜΙΝΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ. νιι,χχι ι,ιι ΧΧΙΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,16 3107 ΑΜΥΛΟΝΙΤΡΙΛΙΟ VΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,7,8,16 3108α ΔΙΚΥΚΛΟΕΠΤΑΔΙΕΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,16 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ (σταθεροποιημένη)3108β ΒΟΥΤΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ VΊΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 20 1,2,4,5,8, 10,16,40 3109 ΔΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΑΣ νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 3110α ΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3110β ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο) νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,8,16 3111α 1.ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3111β 2.ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ νιι,ι ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,8,16 3112 2.ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΕΝΙΟ VΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,8,16 3113 ΔΙΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ Ι VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 1,2,4,8,16 3114α ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3114β ΚΥΚΛΟΕΞΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3115α ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3115β ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3116α ΔΙΕθΟΞΥΜΕΘΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3116β ΔΙ-ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3117α ΔΙ-ΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ VΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,8,16 3117β ΔΙ-ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΙθΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,8,16 3118α 1.1ΔΙ-ΜΕΘΟΞΥΑΙΘΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3118β ΔΙ-ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (διάλυμα) VΙΙ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3119α 2.3 ΔΙ-ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3119β ΜΕΘΥΛΟ και ΔΙ-ΜΕΘΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,8,16 3120α ΔΥΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3120β ΔΙΒΙΝΥΛΑΙΘΕΡΑΣ (με σταθεροποιητικό) VΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,8,10 11,16 3120-1 ΑΙΘΕΡΕΣ Μ.Κ.Δ. VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,8,16 3121 ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ (διαλύματα έως 70%) νιι,χιι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3122 ΜΙΓΜΑΤΑ - ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (με αιθυλενοξείδιο λιγότερο του 30%) VΙΙ ΧΙV ι Ν Ο 1,2,4,5,8,16 3123α ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3123β ΑΙΘΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ Ι VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,8,16 3124 ΝΙΤΡΟΑΙΘΥΛΙΟ νιι,χιι ι Ν Ο 1,2,4,5,8,16 3125 ΑΙΘΥΛΟΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3126α ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ Ν Ν Ο Ν 1,2,4,8,16 1,2,4,7,8,16 3126β ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ 1 ΙΙ Ν Ν Ο Ν 1,2,4,5,8,16 1,2,4,5,7,8, 16 3127α ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ Ν Ν Ο Ν 1,2,4,5,8,16 1,2,4,5,7,8, 16 3127β ΦΟΥΡΑΝΙΟ VΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,8,16 3128 ΕΞΑΔΙΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,7,8,16 3129α ΕΞΑΝΙΟ (και ισομερήτου) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 3129β ΕΞΕΝΙΟ-1 VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3129-1 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΓΡΟΙ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ι ΙΙ Ν Ν Ο Ν 1,2,4,5,8,16 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,7,8,16 3130α ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 3130β ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ(Μ.Κ.Δ.) (και διαλύματα) VΙΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 3131α ΙΣΟ-ΕΠΤΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3131β ΙΣΟ-ΕΞΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3132 ΙΣΟΠΕΝΤΕΝΙΑ VΙΙ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3133α ΙΣΟΠΡΕΝΙΟ VΙΙ (σταθεροποιημένο) ι Ν Ο 1.2,4,8,11, 16 3133β ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ VΙΙ.ΧΧΙ ι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3134 ΚΕΤΟΝΕΣ VΙΙ υγρά Μ.ΚΛ ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3134-1 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ VΙΙ ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ ΧΙV ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3135 ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ (Μ.Κ.Δ) VΙΙ,ΧΙV ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3136α ΔΙ-ΜΕΘΟΞΥ-ΜΕΘΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3136β ΜΕΘΥΛΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3137α ΦΟΡΜΙΚΟΣVΙΙ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ι Ν Ο 1,2,4,8,16 3137β 2-ΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3138α ΜΕΘΥΛΟΠΕΝΤΑΔΙΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3138β ΜΕΘΥΛ-ΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3139 ΧΡΩΜΑΤΑ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3140α ΠΕΝΤΑΝΙΑ VΙΙ ι,ιι Ν Ο 1,2,4,8,16 3140β ΠΕΝΤΕΝΙΟ VΙΙ Ν-ΑΜΥΛΕΝΙΟ ι Ν Ο 1,2,4,8,16 3141 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (βενζίνη) απόσταγμα γαζολίνης, φυσική γαζολίνη, Γαζολίνη (πνεύμα κινητήρων πετρέλαιο) αργό πετρέλαιο, αποστάγματα πετρελαίου, πετρέλαιο, πετρελαϊκός αιθέρας, βενζολένιο, λιγροϊνη, λυθένιο, καύσιμα μηχανών. (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3141-1 ΜΕΛΑΝΗ ΤΥΠΟVΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΦΛΕΚΤΗ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3142α ΠΡΟΠΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 15,16 3142β ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΗΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3143α ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ VΙΙ.ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,8,16 3143β ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ VΙΙ ι Ν Ο 3144α ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΦΟΥΡΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,8,16 3144β ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛΟΣΙΛΑΝΙΟ VΙΙ ι Ν Ο 3145α ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ VΙΙ.ΧΧΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,8, 16,17 3145β ΤΡΙΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ VΙΙ.ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3146α ΒΙΝΥΛ-ΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ VΙΙ(με σταθεροποιητικό) ΙΙ Ν Ο 1,2,4,8,11, 16 3146β ΒΙΝΥΛΙΔΕΝΟΧΛΩΡΙΔΙΟ VΙΙ (με σταθεροποιητικό) ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,8,11 16 3147 ΖΙΡΚΟΝΙΟ VΙΙ (σε εύφλεκτο υγρό) ι,ιι Ν Ο 1,2,4,8,16 ΥΠΟΚΛΑΣΗ «3.2» Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 3171α ΑΚΕΤΑΛΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3171β ΕΛΑΙΑ ΑΚΕΤΟΝΗΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3172α ΑΚΕΤΟΝΗ (διάλυμα) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 3172β ΑΚΕΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ νιι,χχι 0 Ν 1,2,4,7,10, 15,16 3173 ΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΙΟ (σταθεροποιημένο) VΙΙ ΧΙV Ν 0 1,2,4,5,8, 10,11,16 3174 ΚΟΛΛΕΣ (σε εύφλεκτο υγρό) ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3174-1 Μ86 νιι,χιν ΧΧΙ Ν 0 1,2,4,5,7,8, 16 3174-2 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ Μ.Κ.Δ νιι,χχι ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3175 ΑΛΚΟΟΛΕΣ Μ.Κ.Δ. VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3176 ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ. νιι,χιν ΧΧΙΙΙ Ι,ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,8,16 3177 ΑΛΔΕΥΔΕΣ Μ.Κ.Δ. VΙΙ ΧΧΙΙΙ Ι,ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3178 ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ. νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν 0 1,2,4,5,8,163180α ΟΞΙΚΟΣ ΑΛΛΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΧΙV Ν 0 1,2,4,5,8,16 3180β ΑΛΛΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ νιι,χιν ΧΧΙΙΙ Ν 0 1,2,4,5,8,10 16 3181α ΑΛΛΥΛΑΙΘΗΛΑΙΘΕΡΑΣ VΙΙ ΧΙV Ν 0 1,2,4,5,8,16 3181β ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΛΛΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΧΙV Ν 0 1,2,4,5,8,10 16 3182 ΑΛΛΥΛΟΙΩΔΙΔΙΟ νιι,χχι Ν Ν 1,2,4,8,10, 16 1,2,4,8,10, 16 3182-1 ΑΜΙΝΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ νιι,χχι ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν Ν 3182-2 ΑΜΥΛΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ VΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,10 3183α ΑΜΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3183β ΑΜΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ VΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3184α ΑΜΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ VΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3184β ΑΜΥΛΟΝΙΤΡΙΔΙΑ VΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3185α ΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,5,7,8, 16 3185β ΤΡΙΦΘΟΡΟ-ΜΕΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ Ν Ν 3186 ΔΙΚΥΚΛΟΕΠΤΑΔΙΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο) VΙΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,8,10, 16 3187α 1-ΒΡΩΜΟΒΟΥΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3187β 2-ΒΡΩΜΟΒΟΥΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,7,8,16 3188α 2-ΒΡΩΜΟΑΙθΥΛΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ - VΙΙ ΙΙ Ν Ν 3188β ΒΡΩΜΟΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3189α 2-ΒΡΩΜΟΠΕΝΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3189β 2-ΒΡΩΜΟΠΡΟΠΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3190α 3-ΒΡΩΜΟΠΡΟΠΥΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3190β ΒΟΥΤΑΔΙΟΝΗΔΙΑΚΕΤΥΛΟΔΙΜΕΘΥΛΟ -ΓΛΥΟΞΑΛΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3191α ΒΟΥΤΑΝΟΛΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3191β ΟΞΙΚΟΙ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3192α 1-ΑΜΙΝΟΒΟΥΤΑΝΙΟ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3192β ΟΞΕΙΔΙΟΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟΥ VΙΙ (σταθεροποιημένο) ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3193 ΦΟΡΜΙΚΟΣΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3194 ΒΟΥΤΥΛΙΚΕΣ ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16,20 3195α ΚΑΝ.ΒΟΥΤΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ - VΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 3195β ΒΟΥΤΥΛΟΝΙΤΡΙΔΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,7,8,16 3196α ΒΟΥΤΥΛΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΑΙΘΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 3196β ΚΑΝ.ΒΟΥΤΥΛΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3197α ΒΟΥΤΥΡΟΝΙΤΡΙΛΙΟ νιι,χιν ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,5,8,15 16 1,2,4,7,8,16 3197β ΒΟΥΤΥΡΙΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ VΙΙ.ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 3198α ΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑΝΙΑ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 3198β ΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟΑΙΘΥΛΟΑΙΘΕΡΑΣ νιι,χιν ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,15 16 3199 ΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΑ (εύφλεκτα τοξικά) νιι,χχι ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 15,16 3200α ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΙΣΣΑΣ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3200β ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3201 ΚΥΚΛΟΕΠΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,5,8,16 3202α ΚΥΚΛΟΕΠΤΑΤΡΙΕΝΙΟ νιι,χιν ΙΙ Ν Ο 3202β ΚΥΚΛΟΕΠΤΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3203α ΚΥΚΛΟΕΞΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3203β ΚΥΚΑΟΟΚΤΑΤΕΤΡΑΕΝΙΟVΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3204α ΔΙΑΛΛΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7 8,16 3204β ΔΙΑΛΛΥΛΑΙΘΕΡΑΣ νιι,χιν ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,5,7,8, 16 3205α 1.1ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 3205β ΔΙΧΛΩΡΟΕΘΥΛΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3206α ΔΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3206β ΔΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3207α ΔΙ-ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟ-ΑΙΘΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3207β ΔΙΕΘΟΞΥΜΕΘΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3208α 3.3 ΔΙΑΙΘΟΞΥΠΡΟΠΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3208β ΔΙ-ΑΙΘΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3209α ΔΙΑΙΘΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 15,16 3209β 2.3 ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3210α ΔΙΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3210β ΔΙΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3211α 1.1 ΔΙΜΕΘΟΞΥΑΙΘΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3211β 1.2 ΔΙΜΕΘΟΞΥΑΙΘΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1.2,4,7,8,16 3212α ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3212β 1.3 ΔΙΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3213α ΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΔΙΜΕΘΥΛΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3213β 1.3 ΔΙΜΕΘΥΛΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3214α ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ VΙΙ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3214β ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΔΙΑΙΘΟΞΥ-ΣΙΛΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3215α ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΔΙΟΞΑΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3215β ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3216 Ν-ΝΔΙΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ VΙΙ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3217α ΔΙΟΞΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,7,8,16 3217β ΔΙΟΞΟΛΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 3218α ΔΙ-ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 3218β ΚΑΝ-ΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑ Σ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3218-1 ΕΣΤΕΡΕΣ Μ.Κ.Δ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3219 ΑΙΘΑΝΟΛΗ (διαλύματα της όλων των ειδών και ποτά με αλκοόλη πλέον του 70% κατόγκο) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3220α ΟΞΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3220β ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3221 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗΣ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3222α ΑΙΘΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3222β ΒΟΡΙΚΟ-ΑΙΘΥΛΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3223α ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3223β ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΥΡΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3224α ΚΡΟΤΟΝΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3224β ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΔΙΧΛΩΡΙΔΙΟ νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3225α ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3225β ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν 0 1.2,4,5,8,10 15,16,20 3226α ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3226β ΑΙΘΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3227α ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΝΙΤΡΟΑΙΘΕΡΩΝ νιι,χιν ι Ν 0 1,2,4,5,8,10 15,16 3227β 1-ΑΙΘΥΛΟΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3228α ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3228β ΑΙΘΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΣΙΛΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,15 16 3229 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ιι,ιιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3230 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3231 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ νιι,χχι ι Ν 0 1,2,4,8,10, 16 (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3232 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) ΥΓΡΑ νιι,χιν ΧΧΙΙΙ 131 Ν 0 1,2,4,5,8,16 3232-1 ΕΥΦΛΕΚΤΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) νιι,χιν ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3233α ΦθΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3233β ΦΘΟΡΟΤΟΟΥΟΛΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3234 ΕΛΑΙΟ «FUSΕL» ΑΜΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3235α ΕΠΤΑΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3235β ΚΑΝ-ΕΠΤΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3236α ΕΞΑΔΙΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3236β ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΕΙΜΙΝΗ ΙΗVΙΙ.ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 1,2,4,7,8,16 3237 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΓΡΟΙ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν Ν 3238α 2-ΙΩΔΟΒΟΥΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3238β ΙΩΔΟ-ΜΕΘΥΛΟ- VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΠΡΟΠΑΝΙΑ3239α ΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3239β ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ (1-ΑΜΙΝΟ-2-ΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ) νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3240α ΦΟΡΜΙΚΟΣΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3240β ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ νιι,χιν ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,15 16 3241α ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠΙΟΝΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3241 β ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ νιι,χιν ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3242α ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΥΛΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ νιι,χχι ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,15 16 3242β ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ (Μ.Κ.Δ.) νιι,χιν ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,15 16 3243α ΙΣΟΕΠΤΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3243β ΙΣΟΟΚΤΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3244α ΙΣΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3244β ΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΕΝΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (ΟΞΙΚΟΣ 1-ΜΕΘΥΛΟΒΙΝΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3245 ΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3246α ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑ VΙΙ Σ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3246β ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑ VΙΙ Σ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,15 16 3247α ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3247β ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3248 ΚΕΤΟΝΕΣ (υγρά Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3248-1 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3249 ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ή μίγματά τους νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3250α ΜΕΘΑΚΡΥΛΑΛΔΕΥΔΗ (σταθεροποιημένη) νιι,χιν ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3250β ΜΕΘΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΙΟ (σταθεροποιημένο) νιι,χιν ι Ν Ο 1,2,4,8,16 3251α ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑ νιι,χιν ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3251 β ΜΕΘΟΞΥΜΕΘΥΛΟ ΙΣΟ ΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ -νιι,χιν ι Ν Ο 1,2,4,5,8,10 16 3252α ΟΞΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3252β ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3253α ΜΕΘΥΛΑΛΥΛΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ (ΙΣΟΒΟΥΤΕΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ) VΙΙ ΙΙ Ν Ο 1.2,4,5,8,16 3253β ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (υδατικά διαλύματα) νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 17 3254α 3-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΟΥΤΑΝΟΝΗ-2 VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3254β ΚΑΝ-ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3255 ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3256 ΜΕΘΥΛΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ νιι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 3257α ΜΕΘΥΛΟΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3257β ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3258α ΜΕΘΥΛΟ-ΙΣΟΠΡΟΠΕΝΥΛΟΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3258β ΙΣΟΒΑΛΕΡΑΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3259α ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,8,16 3259β 4-ΜΕΘΥΛΟΜΟΡΦΟΛΙΝΗ VΙΙ,ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3260 1-ΜΕΘΥΛΟΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗ νΊΙ,ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3261α ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3261β ΜΕΘΥΛΟ-ΠΡΟΠΥΛΟΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3262α ΜΕΘΥΛΟ-ΤΕΤΡΑΥΔΡΟ-ΦΟΥΡΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3262β ΜΕΘΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ ΣΙΛΑΝΙΟ VΙΙ,ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 15,16 3263α Α-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΑΛΕΡΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3263β ΜΕΘΥΛΟ-ΒΙΝΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3264 ΝΙΤΡΙΛΙΑ,ΚΥΑΝΙΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ,ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΤΟΞΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΙV Ι,ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3265α ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (Διάλυμα σε εύφλεκτο υγρό με περιεκτικότητα όχι μεγαλύτερη από 12,6% σε άζωτο ανά ξηρά μάζα και όχι περισσότερο από 55% σε νιτροκυτταρίνη). VΙΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,8,16 3265β ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (Διάλυμα με έως και 1% νιτρογλυκερίνη). VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3266 ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (Διάλυμα σε αλκοόλη με περιεκτικότητα από 1% έως και 5% σε νιτρογλυκερίνη). VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3267α ΟΚΤΑΔΙΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3267β ΟΚΤΑΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7.8,16 3268 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΒΑΣΗ ΛΑΚΚΑΣ, ΛΑΚΚΕΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΣΕΛΛΑΚ - ΒΑΦΕΣ ΑΡΑΙΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ VΙΙ χχιιι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ν 1,2,4,7,8,16 1,2,4,7,8,16 3269 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΧΧΧΧ ΧΧΙΙΙ VΙΙ ιι,ιιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3270 ΤΟΞΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ (Μ.Κ,Δ,) ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΒΕΝΖΟΙΚΟΥ-ΒΙΡΥΛΙΔΙΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ-ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΦΑΙΝΟΞΥ ΕΝΩΣΕΩΝ,ΦΑΙΝΥΛΟΥΡΙΑΣ, ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ νιι,χιν ΧV χχιιι ι ΙΙ Ν Ν 0 Ν 1,2,4,5,8,10 1,2,4,5,7,8, 16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ, ΤΡΙΑΖΙΝΗΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΟΥ 3271 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΧΙΙΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟΥΡΜΠΙΝΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΝΑΦΘΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΠΝΕΥΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΒΕΝΖΟΛΕΝΙΟ ΛΙΓΡΟΙΝΗ, ΛΥΘΙΝΗ ΛΥΘΕΝΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΛΑΙΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΕΡΕΒΕΝΘΙΝΗΣ (ΝΕΦΤΙ) (ΟΡΥΚΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ) ΟΡΥΚΤΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΗ ΤΕΡΕΒΕΝΘΙΝΗ ΝΑΦΘΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΑΦΘΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΑΦΘΑΣ ΝΕΦΤΙ) VΙΙ V,Μ ΚΑΙ Ρ. ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3272α ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3272β ΡΗΤΙΝΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ VΙΙ χχιιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3272-1 α ΜΕΛΑΝΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ VΙΙ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3272-1β 1-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3273α ΠΡΟΠΙΟΝΙΤΡΙΛΙΟ νιι,χιν ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,8,10 16 1,2,4,5,7,8 10,16 3273β ΠΡΟΠΙΟΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ νιι,χιν ΙΙ Ν Ν 3274α ΚΑΝ-ΟΞΙΚΟΣ-ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3274β ΠΡΟΠΥΛΕΝΕΙΜΙΝΗ (Με σταθεροποιητή) νιι,χιν ι Ν 0 1,2,4,5,8,10 16 3275 ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3276 ΚΑΝ-ΝΙΤΡΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3277α ΠΥΡΙΔΙΝΗ νιι,χιν ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3277β ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗ νιι,χχι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3278α ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (σε εύφλεκτο υγρό) VΙΙ χχιιι ι,ιιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3278β ΕΛΑΙΟ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ VΙΙ ιι,ιιι Ν Ν 1,2,4,8,16 18 1,2,4,7,8,16 3279 ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ VΙΙ ιι,ιιι Ν Ν χχιιι3280 ΟΞΥ-ΜΕΘΥΛΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (διάλυμα σε αλκοόλη). νιι,χχι χχιιι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3281 ΥΓΡΗ ΠΙΣΣΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣ VΙΙ χχιιι ιι,ιιι Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3282α ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΦΟΥΡΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3282β 1,2,3,6-ΤΕΤΡΑ-ΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3283α ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3283β ΘΕΙΟ-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8.16 3284α ΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7.8.16 3284β ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΑΜΜΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8.16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΧΧΙΙΙ3285α ΤΟΥΛΟΥΟΛΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3285β ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3286α ΒΟΡΙΚΟΣ ΤΡΙΙΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,15 3286β ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (υδάτινο διάλυμα με περιεκτικότητα έως και 30%) νιι,χχι ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,16 17 3287α ΒΟΡΙΚΟΣ ΤΡΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3287β ΤΡΙΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3288 ΒΑΛΕΡΑΛΔΕΥΔΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3289α ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΗΡ (σταθεροποιημένος) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,11 16 3289β ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,11 16 3290α ΒΙΝΥΛ-ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,11 16 3290β ΒΙΝΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ (σταθεροποιημένο) νιι,χχι ι Ν Ο 1,2,4,5,8,10 11,15,16 3291 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΕΙΑΣ (εύφλεκτα υγρά) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16 3292 ΞΥΛΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 3293 ΖΙΡΚΟΝΙΟ (αιώρημα σε εύφλεκτο υγρό) VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 ΥΠΟΚΛΑΣΗ «3.3» Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 3301α ΒΗΤΑ-ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΟΞΙΜΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3301 β ΑΚΕΤΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ-ΚΑΡΒΙΝΟΛΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,8,18 3302α ΔΙΜΕΡΗΣ-ΑΚΡΟΛΕΙΝΗ (σταθεροποιημένη) VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8 11,16,18 3302β ΚΟΛΛΕΣ (με εύφλεκτο υγρό) ΥΓΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3303α ΑΛΚΟΟΛΕΣ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3303β ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,10 3304 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (αφορά ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης 24% έως και 70% κατόγκο. Τα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη κάτω του 24% κατόγκο ή μεταξύ 24% και 70% κατόγκο σε δοχεία μέχρι 250 λίτρα,δεν θεωρούνται επικίνδυνα φορτία). VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4 3305α ΑΛΔΕΥΔΕΣ (Μ.ΚΑ) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3305β ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,10 3505-1 ΑΛΛΥΛΟ-ΓΛΥΚΙΔΥΛΑΙΘΕΡΕΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4 3306 ΑΜΙΝΕΣ (Μ.ΚΛ) (εύφλεκτες, διαβρωτικές) ή νιι,χχι ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΠΟΛΥΑΜΙΝΕΣ (Μ.Κ.Δ.) (εύφλεκτες, διαβρωτικές) 3307 ΟΞΙΚΟΙ ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3308α ΑΜΥΛΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3308β ΑΜΥΛΑΜΙΝΕΣ νιι,χχι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3309α ΑΜΥΛΙΚΟΙ-ΒΟΥΤΥΡΕΣΤΕΡΕΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3309β ΦΟΡΜΙΚΟΙ ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3310α Ν-ΑΜΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3310β ΝΙΤΡΙΚΟΙ ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,18 3311 ΑΝΙΣΟΛΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3312 ΒΡΩΜΟΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3313α 1-ΒΡΩΜΟ-3-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΟΥΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3313β ΒΟΥΤΑΝΟΛΕΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3314α ΒΟΥΤΟΞΥΛΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3314β ΟΞΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3315α ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος) VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3315β ΒΟΥΤΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΛΙΑ ΧΧΙΙΙ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3316α Ν-ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3316β ΝΙΤΡΙΚΟΙ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΕΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3317α Ν-ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3317β ΒΟΥΤΥΡΑΛΔΟΞΥΜΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3318α ΕΛΑΙΟΝ ΚΑΜΦΟΡΑΣ ΧΧΙΙΙ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3318β ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3319α ΧΛΩΡΟ-ΒΕΝΖΟ-ΤΡΙ-ΦΘΟΡΙΔΙΑ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,15,18 3319β 1-ΧΛΩΡΟΕΠΤΑΝΙΟ ΧΧΙΙΙ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3320α 1-ΧΛΩΡΟΕΞΑΝΙΑ ΧΧΙΙΙ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3320β ΧΛΩΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ ΧΧΙΙΙ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3321α ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑΣ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΕΛΑΙΟ VΙΙ ι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3321β ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΧΧΙΙΙ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3322α ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3322β ΟΞΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3323α ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3323β ΚΥΚΛΟΟΚΤΑΔΙΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3324α ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΝΟΛΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3324β ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΝΟΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3325 ΚΥΜΕΝΙΑΚΥΜΟΛΗ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1.4,18 3326α ΔΕΚΑΛΙΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3326β Ν-ΔΕΚΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3327α ΔΙΑΚΕΤΟΝΟΑΛΚΟΟΛΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3327β ΔΙ-Ν-ΑΜΥΛΑΜΙΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3328α ΜΕΤΑ-ΔΙΒΡΩΜΟΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3328β ΔΙΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΕΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3329 ΔΙΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3330α ΔΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΧΧΙΙΙ3330β ΔΙΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΔΙΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3331α ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,8,18 3331 β 3-ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΟ-ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,8,18 3331-1 ΔΙΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΑ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3332α ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣΔΙ-ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3332β ΔΙ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3333 ΔΙ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3334α 2-ΔΙΜΕΘΥΛΟΑΜΙΝΟ-ΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟ νιι,χιν ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,8,18 3334β ΔΙΜΕΘΥΛΟΔΙΟΞΑΝΕΣ VΙΙ 111 Ν Ν 1,4,5,8,18 3335 Ν,Ν-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΦΟΡΜΑΜΙΔΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,8,18, 21 3336α ΔΙΠΕΝΤΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3336β ΔΙΠΡΟΠΥΛΟΚΕΤΟΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3336-1 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟ/ΣΙΑΣ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7 3337α 1.2ΕΠΟΞΥ-3-ΑΙΘΟΞΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3337β ΕΣΤΕΡΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙΙΙ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3337-1C ι ΑΙΘΑΝΟΛΗ και όλων των ειδών τα διαλύματα της (Διαλύματα με λιγότερη του 24% κατόγκο αιθανόλη δεν θεωρούνται επικίνδυνα) VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3337-1β ΑΙΘΕΡΕΣ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3338α ΑΙΘΥΛΟΑΜΥΛΟΚΕΤΟΝΕΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3338β 2-ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΑΝΟΛΗ Ι VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3339α ΟΞΕΙΚΟΣΑΙΘΥΛΟ-ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3339β ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3340α 2-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3340β ΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣΤΗΣ ΕΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3341α ΜΟΝΟΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3341 β ΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΓΛΥΚΟΛΟΜΟΝΟΑΙΘΥΛΟΑΙΘΕΡΑ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3342α ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3342β ΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3343α ΑΙΘΥΛΟΕΞΑΛΔΕΥΔΕΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3343β 2-ΑΙΘΥΛΕΞΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3343-1 ΛΑΚΤΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3344α ΟΡΘΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3344β ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ : νιι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ και ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΓΕΥΣΗΣ ΧΧΙΙΙ 3345 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3346 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ(Μ.Κ,Δ,) νιι,χχι ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3346-1 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ(Μ.ΚΛ) νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,18 3347α ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3347β ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3348α ΦΟΥΡΦΟΥΡΥΛΑΜΙΝΗ νιι,χχι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3348β FUSΕL ΟΙL (ζύμωση αμυλικών αλκοολών) VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3349 ΓΛΥΚΙΔΑΛΔΕΥΔΗ νιι,χιν ΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3350α ΚΑΝ-ΕΠΤΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3350β ΚΑΝ-ΕΞΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3351 ΕΞΑΝΟΛΕΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3352 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΓΡΟΙ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,18 3353 ΙΩΔΟΠΡΟΠΑΝΙΑ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3354α ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΟΛΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3354β ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος) VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3355α ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3355β ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3356α ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ νιι,χχι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3356β ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ νιι,χχι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3356-1 ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ,ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.ΚΛ) νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3357α ΙΣΟΠΡΟΠΕΝΥΛΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3357β ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3358α ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΙΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3358β ΧΛΩΡΟΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3359 2-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ VΙΙ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3360 ΚΕΤΟΝΕΣ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3360-1 ΕΥΦΛΕΚΤΑ,ΤΟΞΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΓΡΑ(Μ.Κ.Δ) νιι,χιν ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3361 ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ και μείγματα τους (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3362α ΜΕΣΙΤΥΛΟΞΕΙΔΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3362β ΜΕΘΑΛΛΥΛΟΑΛΚΟΟΛΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3363α 4ΜΕΘΟΞΥ-4ΜΕΘΥΛΟ-ΠΕΝΤΑΝ-2-ΟΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3363β ΜΕΘΟΞΥΠΡΟΠΑΝΟΛΗ Ι VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,8,18 0364α ΟΞΙΚΟΣΜΕΘΥΛ-ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3364β 2-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ VΙΙ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3365α ΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΛΕΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3365β ΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΕΣ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3366α 5-ΜΕΘΥΛΕΞΑΝ-2-ΟΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3366β ΜΕΘΥΛ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΑΡΒΙΝΟΛΗ VΙΙ ι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 3367α 2-ΜΕΘΥΛΟ-ΠΕΝΤΑΝ-2-ΟΛΗ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,18 3367β ΜΟΡΦΟΝΙΛΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,183369α ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ 12,6% έως 55% κ.β. (ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΟΛΛΩΔΙΟΥ ΛΑΚΚΕΣ-ΠΥΡΟΞΥΛΙΝΗ VΙΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5 3369β ΝΙΤΡΟΑΙΘΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3370α ΝΙΤΡΟΜΕΘΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3370β ΝΙΤΡΟΠΡΟΠΑΝΙΑ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3371 ΝΟΝΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3372α ΧΡΩΜΑΤΑ,ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑΥΓΡΑ, ΒΑΣΗΛΑΚΚΑΣ,ΛΑΚΚΕΣ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΑ, ΣΕΛΛΑΚ-ΒΑΦΕΣ ΑΡΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΦΩΝ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3372β ΠΑΡΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3373α ΠΕΝΤΑΜΕΘΥΛΟΕΠΤΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3373β 2,4-ΠΕΝΤΑΝΕΔΙΟΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3374 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΔΙΑΛΥΤΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ VΙΙ ΧΧΙΙΙ χχχχ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3375 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗ GΑS ΟΙL ΚΗΡΟΖΙΝΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Νο 1 ΚΗΡΟΖΙΝΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ) ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΔΙΥΛΙΘΕΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (Μ.Κ.Δ.) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟ ΠΝΕΥΜΑ (ΒΕΝΖΟΛΙΝΗ ΛΙΓΡΟΙΝΗ) ΛΗΘΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑ. ΕΛΑΙΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗΣ (ΟΡΥΚΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΗ ΤΕΡΕΒΕΝΟΙΝΗ ΝΑΦΘΑ, ν.Μ. και Ρ ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΑΦΘΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΑΦΟΑΣ ΝΕΦΤΙ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3376 ΠΙΚΟΛΙΝΕΣ ΙΙΙ,ΧΧΙ Ν Ν 1,4,5,18 3377α Α-ΠΙΝΕΝΙΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3377β ΕΛΑΙΟ ΠΕΥΚΟΥ VΙΙ Ν Ν 1,4,18 3377-1α ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ VΙΙ Ν Ν 1,4,18 3377-1 β ΜΕ/ΝΑΝΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ VΙΙ Ν Ν 1,4,18 3377-2 ΠΡΟΠΑΝΟΛΕΣ VΙΙ Ν Ν 1,4,18 3378α ΠΡΟΠΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟ VΙΙ Ν Ν 1,4,18 3378β ΤΕΤΡΑΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ VΙΙ Ν Ν 1,4,18 3379 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3380α ΕΛΑΙΟ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ VΙΙ Ν Ν 1,4,18 3380β ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ VΙΙ ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ 3381α ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΞΥ-ΝΑΤΡΙΟΥ (σε αλκοόλες) ΛΙ,ΧΧΙ ΙΙΙ 0 Ν 1,2,4,6,10, 15,18 3381 β ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,10, 11,18 3382 ΠΙΣΣΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΙ Κ.Λ.Π. VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3383α ΤΕΡΠΕΝΙΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3383β ΤΕΡΠΙΝΟΛΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3384α πυριτικός τετρα-αιθυλεστερασ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3384β 1,2,3,6-ΤΕΤΡΑ-ΥΔΡΟΒΕΝΖΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3385α ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΦΟΥΡΦΟΥΡΥΛΑΜΙΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3385β ΟΡΘΟ-ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑ VΙΙ Σ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3386 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΑΜΜΕΣ VΙΙ χχχχ ΙΙΙ ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3387α ΤΡΙΑΛΛΥΛΑΜΙΝΗ /ιι,χχι ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,15,18 3387β ΦΟΣΦΟΡΩΔΗΣ ΤΡΙΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΙΙΙ 0 Ν 1,4,15,18 Μακριά από οξέα 3388α ΤΡΙ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3388β ΙΣΟΦΟΡΟΝΕΔΙΙΣΟ-ΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥΤΡΙΙΣΟΚΥΑΝΑΤΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ (σε διάλυμα 70% κ.β.) VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3389 ΒΟΡΙΚΟΣ ΤΡΙΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑ VΙΙ Σ ΙΙΙ 0 Ν 1,2,4,5,6,8, 10,15,18 3389-1α ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ έως30%ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗΣ VΙΙ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3389-1 β ΜΕΣΙΤΥΛΕΝΙΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3390α ΦΟΣΦΩΡΩΔΕΙΣΤΡΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΕΣ VΙΙ ΙΙΙ 0 Ν 1,3,4,5,6,10 15,18 3390β ΤΡΙΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ ιι,χχι ΙΙΙ Ν Ν 1,3,4,5,18 3391α ΤΡΙΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3391 β ΤΟΥΡΠΕΝΤΙΝΙΟ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3392α ΕΝΔΕΚΑΝΙΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3392β ΒΙΝΥΛΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ (μείγματα ισομερών σταθεροποιημένα) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3393 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,18 3394 ΞΥΛΕΝΙΑ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,18 3395 ΖΙΡΚΟΝΙΟ (αιώρημα σε εύφλεκτο υγρό). VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,7,8,16 ΚΛΑΣΗ «4.1.» (ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ) Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 4121α ΑΡΓΙΛΙΟ-ΣΚΟΝΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΗ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,3,4,6,7, 8,9,10,15,16 18,20,21 4121β ΡΗΤΙΝΗ ΑΡΓΙΛΙΟΥ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,16 4122 ΠΙΚΡΙΚΟΑΜΜΩΝΙΟ ΥΓΡΑΝΘΕΝ (τουλάχιστον 10% νερό κ.β.) VΙΙΙ 1 Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 10,16,23,24 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 4122-1 ΑΖΩΔΙΚΑΡΒΟΝΑΜΙΔΙΟ VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,6,8,9, 10,15,16,412441264128 ΑΖΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΥΓΡΑΝΘΕΝ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% ΝΕΡΟ (κ.β.) VΙΙΙ ΧΙV ι Ν 0 1,2,4,5,6,10 16,234130 4131α ΒΟΡΝΕΟΛΗ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6 4131β 5-ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗΣ-ΒΟΥΤΥΛΟ-2,4,6-ΤΡΙΝΙΤΡΟ-ΜΕΤΑΞΥΛΕΝΙΟ VΙΙΙ ΧΙΙ! ΙΙΙ Ν Ο 1,4,6,16,40 4132α ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7 4132β ΚΑΜΦΟΡΑ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,16 4133α ΚΕΛΛΟΥΛΟΙΤΗΣ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7,8 4133β ΔΗΜΗΤΡΙΟ (πλάκες,χυτά ή ράβδοι) VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,5,6,7,8, 154135α ΠΟΥΔΡΑ ΝΑΦΘΕΝΙΚΟΥ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,16 ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ. 4135β ΙΖΗΜΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,6,25 4136 ΔΕΚΑΒΟΡΑΝΙΟ ΧΙV VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,8,16 4137 δικυκλοεξυλαμινη νιτρώδης VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,74139 ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΙΚΑ (με τουλάχιστον 15% νερό κ.β.) VΙΙΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 10,16,23,24 4140 ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (με τουλάχιστον 15% νερό κ.β.) VΙΙΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 10,16,23,24. 4141α ΔΙΝΙΤΡΟΡΕΖΟΡΚΙΝΟΛΗ (με τουλάχιστον 15% νερό κ.β.) VΙΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 10,16,23,244143 ΔΙΠΙΚΡΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ (με τουλάχιστον 10% νερό κ.β.) VΙΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 10,16,24 4144α ΣΙΔΗΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟ VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,6 4144β ΙΝΕΣ (Φυτικές ξηρές) ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΞΗΡΕΣ ΛΙΝΟΥ ΞΗΡΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΞΗΡΕΣ ΓΙΟΥΤΑΣ ΞΗΡΕΣ ΚΑΠΟΚ ΞΗΡΕΣ ΣΥΖΑΛ ΞΗΡΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΞΗΡΕΣ ΙΝΕΣ Ν Ν 26,40 4144-1 ΙΝΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΝΙΤΡΩΜΕΝΗ ΝΙΤΡΟΚΥΤΑΡΙΝΗ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ο 40 4145α ΦΩΤΟΤΑΙΝΙΕΣ(ΦΙΛΜΣ) με βάση την νιτροκυτταρίνη (παλαιά φίλμς) VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6 4145β ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΦΛΟΓΑΣ (που περιέχουν στερεά ύλη διαβρεγμένη με εύφλεκτο υγρό) VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ν 1,4 4 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 4146α ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.) ΑΝΟΡΓΑΝΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,40 ΧΧΧ 4146-1 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) ΑΝΟΡΓΑΝΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ VΙΙΙ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ο 1,2,6,8,40 ΧΧΧ 4146-2 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΕΤΗΓΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) ΟΡΓΑΝΙΚΑ VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ο 1,2,6,8,40 ΧΧΧ 4147 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΟΞΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ (Μ.ΚΛ) VΙΙΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,40 ΧΧΧ 4148 ΠΟΥΔΡΑ ΧΑΦΝΙΟΥ (με τουλάχιστον 25% νερό και παρουσία περίσσειας νερού) VΙΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,6,8,10 16 4149 ΑΧΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ και συναφή θα είναι καθαρά και θα καλύπτονται με ανθεκτική στη φωτιά και αδιάβροχη επένδυση Ν Ν 1,4,6,16, 19,26 4150 ΕΞΑΜΙΝΗ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6 4151 ΙΣΟΣΟΡΒΙΚΟΔΙΝΙΤΡΙΚΟ ΜΙΓΜΑ με όχι λιγότερο του 60%λακτόζη, μαννόζη, άμυλο, οξινοφωσφορικό ασβέστιο VΙΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,4,6,10,16 24 4151-1 ΙΣΟΣΟΡΒΙΔΙΟ-5-ΜΟΝΟΝΙΤΡΙΚΟ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ο 1,4,6,10,16, 24 4152 ΔΙΒΑΣΙΚΟΣ-ΦΩΣΦΟΡΩΔΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ VΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,5,6 4153α ΜΑΓΝΗΣΙΟ ή ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ με περισσότερο του 40 50% ΜG (σε σβώλους, ρολλούς ή ταινίες) VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,8,10 15,16,20,21, 4153β ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5 4154 ΠΥΡΕΙΑ (Fusee) VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,6 4155α ΠΥΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,6 4155β ΠΥΡΕΙΑ που αναφλέγονται με τριβή σε οποιαδήποτε επιφάνεια VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,6 4156 ΠΥΡΕΙΑ κηρού «VΕSΤΑ» VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,6 4157α ΜΕΤΑΛΔΕΥΔΗ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5 4157β ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΥ-ΔΡΕΣ,ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ο Ν 1,2,6 1,2,4,6,7 4157-1α ΥΔΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ο 1,2,6 4157-1 β ΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,7 4158α ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ ακάθαρτη ή εξευγενισμένη VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,15 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 4158β ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ ΤΕΤΗΓΜΕΝΗ VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν 0 1,2,4,5,15 4159 ΝΥΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ με περισσότερο του 25% κ.β. αλκοόλης και λιγότερο του 12,6% κ.β. ξηρού βάρους σε άζωτο ΝΙΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΟΛΛΟΔΙΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΝΙΤΡΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ VΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,40 4160 ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ με όχι λιγότερο του 18% κ.β. πλαστικοποιητές και έως 12,6% σε Αζωτο (ξηρού βάρους) ΝΙΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΟΛΛΟΔΙΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΤΡΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ VΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,40 4161 ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ με περισσότερο του 25% κ.β. νερό ΝΙΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΟΛΛΟΔΙΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΝΕΡΟ ΝΙΤΡΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΝΕΡΟ VΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,40 4161-1 ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΦΙΛΤΡΑ VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,40 4162 ΝΙΤΡΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ με περισσότερο του 20%νερό(κ.β.) VΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,6,10, 16,24 4163α ΝΙΤΡΟΝΑΦΘΑΛΙΝΗ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 5 4163β ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΥΛΟ με περισσότερο του 20% νερό (κ.β.) VΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,6,10, 16,24 4164α ΠΑΡΑΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ - Ν Ν 5 4164β άμορφοςφωσφόρος ερυθροσφωσφοροσ νιιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,8 4165 ΕΠΤΑΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ελεύθερος από λευκό ή κίτρινο φώσφορο) VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,8,10,15 4166α ΣΕΣΚΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ελεύθερος από λευκό ή κίτρινο φώσφορο) VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,8,10,15 4166β ΤΡΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,8,10,15 4167 ΞΕΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (σε πούδρα ή κόκκους) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2 4168 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Β VΙΙΙ ΧΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,22, 40 4168-1 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ Β VΙΙΙ ΧΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,22 40 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 4168-2 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ C VΙΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,4,6,20,22, 40 4168-3 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ C VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,22 40 4168-4 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ D VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,22, 40 4168-5 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ D VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,22 40 4168-6 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Ε VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,22, 40 4168-7 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ Ε VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,22 40 4168-8 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ F VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,22, 40 4168-9 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ F VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,22 40 4169 ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Β VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4169-1 (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ Β VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4169-2 (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ C VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4169-3 (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ C VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4169-4 (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥD VΙΙΙ. ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4169-5 (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ D VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4169-6 (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Ε VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4169-7 (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΎΠΟΥ Ε VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4169-8 (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ F VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4169-9 (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΎΠΟΥ F VΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,20,40 4170α (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ΠΟΥΔΡΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 8 4170β (άμορφη) ΠΙΚΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ (με τουλάχιστον VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 1,2,4,5,6,8, 23,40 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 30% νερό κ.β.)4172 ΔΙΝΙΤΡΟ-ΟΡΘΟΚΡΕΖΟΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (με τουλάχιστον 15% νερό κ.β,) VΙΙΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 23,40 4173 ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (με τουλάχιστον 20% νερό κ.β.) VΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 40 4173-1 ΣΤΕΡΕΑ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ (Μ.Κ.Δ.) VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,8,19 4174α ΘΕΙΟΝ (σβώλοι ή χονδρο-κοκκώδης πούδρα) VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,19 4174β ΘΕΙΟΝ-ΑΝΘΗ ΘΕΙΟΥ (λεπτά διαμερισμένη πούδρα) VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,19 4175 ΤΕΤΗΓΜΕΝΟ ΘΕΙΟ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 10,16,19 4176α ΥΔΡΙΔΙΟΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ VΙΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,3,4,6,10 16 4176β ΤΙΤΑΝΙΟ (μεταλλική πούδρα με τουλάχιστον 25% κ.β. νερό και με εμφανή περίσσεια νερού) VΙΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,3,4,6,10 16 4177 ΤΙΤΑΝΙΟ (απορροφητικοί κόκκοι ή πούδρα) VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ο 1,2,3,4,6,10 16 4178 ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ (με τουλάχιστον 30% κ.β. νερό) VΙΙΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,23 4179 ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ (με τουλάχιστον 30% κ.β. νερό) VΙΙΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,23 4180 ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (με τουλάχιστον 30% κ.β. νερό) ΠΙΚΡΙΚΟ ΟΞΥ VΙΙΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,23 4181 Τ.Ν.Τ. (με τουλάχιστον 30% κ.β. νερό) ΤΡΙΝΙΤΡΟΤΟΥΛΟΥΟΛΙΟ VΙΙΙ ι Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,23 4182 ΝΙΤΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ (με τουλάχιστον 20% κ.β. νερό) VΙΙΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8 4183α ρητινούχος ψευδαργυροσ VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7 4183β ΖΙΡΚΟΝΙΟ (φυλλίδια,τεντοτό ή κουλουριαστό σύρμα)(λεπτότερα των 254 μικρών αλλά μεγαλύτερα των 18 μικρών) VΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,8,16 4184 ΖΙΡΚΟΝΙΟ (μεταλλική πούδρα με τουλάχιστον 25% κ.β. νερό) VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,8,15 16 4185α ΥΔΡΙΔΙΟΤΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,8,15 16,18 4185β ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ (με τουλάχιστον 20% κ.β. νερό) VΙΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,6,23 ΚΛΑΣΗ «4.2». (ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ) Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 4220....4220-10 ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) ΙΧ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ιι,ιιι Ν Ν 1,2,4,6,16 4220-1β ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ (Μ.Κ.Δ.) ΙΧ ΧΧΙΙΙ ιι,ιιι Ν Ν 1,2,4,6,16 4221α ΑΛΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΙΧ ι Ν Ο 1,4,6,8,16, 20 4221β ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΙΧ ι Ν Ο 1,4,6,8,16, 20 4222α ΥΔΡΙΔΙΑ ΑΛΚΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΙΧ ι Ν Ο 1,4,6,8,16, 20 4222β ΒΟΡΙΟΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ιχ,χ ι Ν Ο 1,4,6,8,16, 20 4222-1 ΤΕΤΑΡΤ-ΥΠΟΧΛΩΡΙΚΟΒΟΥΤΥΛΙΟ ΙΧ ΧΧΙ ι Ν Ο 1,2,4,6,8,16 4223 ΥΔΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Η ΔΙΘΕΙΟΝΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΧ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16 4224α ΚΑΡΒΟΥΝΟ (φυτικής ή ζωικής προέλευσης) ξυλάνθρακας (μη ενεργοποιημένος) ΚΑΠΝΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΑΛΗ ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,16, 26 4224β ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΝΕΝΟΣ ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,16, 26 4225 - - - - - 4226 ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (απόρριμμα) ΙΧ Ιll Ν Ο 1,2,4,5 4227 ΚΟΠΡΑ-(αποξηραμένη ψύχα καρύδας) ΙΙΙ Ν Ν 1,4,6,7,15, 19 4228α ΒΑΜΒΑΚΙ,με έλαια φυτικά ή ζωικά (περισσότερο του 5% κ.β.) ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,13,16 4228β ΒΑΜΒΑΚΙ,με έλαια φυτικά ή ζωικά (με λιγότερο του 5% κ.β.) ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,16,24 4229 ΒΑΜΒΑΚΙ υγρανθέν ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,15,19 4230 ΔΙΑΙΘΥΛΟ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΙΧ Ι Ν Ο 1,2,4,6,10, 13,15 4231 ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΙΧ Ι Ν Ο 1,2,4,6,10, 13,15 4232 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΞΕΣΜΑΤΑ,ΦΛΟΥΔΙΑ, ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΑΤΑ ΙΧ Ν Ν 1,2,4,6,10, 15,16,18,26, 40 (κομμάτια που εί- (α) Προ της ναι δυνατόν να φόρτωσης η αυτοθερμανθούν) θερμοκρασία ΨΗΓΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ των ψηγμάτων ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΑ θα είναι μικρότερη των 55 C (β)Το φορτίο δεν θα υπερβαίνει τους 65 °C κατά τη μεταφορά του. 4233α ΙΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ή ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ (καμένες,υγρές ή βρώμικες) 4233β ΙΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ή ΦΥΤΙΚΕΣ, ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) (με ζωικό ή φυτικό έλαιο) ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4 4234 ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΑ και ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΙΧΘΥΩΝ (ασχέτως υγρασίας με άνω του 12% κ.β. λίπος γι αυτά που δεν περιέχουν αντιοξειδωτικά και άνω του 15% κ.β. λίπος γι αυτά που περιέχουν αντιοξειδωτικά) ΙΧ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,7,16 4235 ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΑκαι ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΙΧΘΥΩΝ (5% έως 12% κ.β. υγρασία, έως 12% κ.β. λίπος, χωρίς αντιοξειδωτικά) ΙΙΙ Ν Ν Στοιβασία τύπου «DΟUΒLΕ SΤRΙΡ». Αερισμός σ όλη την μάζα. Αερισμός 28 ημερών προ της φόρτωσης Η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 35 C. 4236 -- - - - - 4237 ΠΟΥΔΡΑ ΧΑΦΝΙΟΥ ΞΗΡΑ ΙΧ Ι.ΙΙ ή ΙΙΙ Ν 0 1,2,4,6,8,10 15,16 4238 ΟΞΕΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ και ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7, 16,18 (Πρέπει να έχουν εκτεθεί για αερισμό προ της φόρτωσης τουλάχιστον 8 εβδομάδες) 4239 ΑΛΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΙΧ Ι Ν 0 1,4,6,8,15, 16,20 4240α ΑΛΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΙΧ Ι Ν 0 1,4,6,8,15, 16,20 4240β ΔΙΑΜΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΙΧ ΙΙ Ν 0 1,4,6,8,15, 16,20 4241 ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΑΓΝΗΣΙΟ ΙΧ Ι Ν 0 1,4,6,8,15, 16,20 4242 Μ.Α.Ν.Ε.Β. (και παρασκευάσματα του με περισσότερο του 60% Μ.Α.Ν.Ε.Β.) ιχ,χ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,15, 16,18,20 4243α ΑΛΚΥΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.) ΙΧ Ι Ν 0 16,20 1,4,6,8,15, 4243β ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.) ΙΧ ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 1,4,6,8,15, 16,20 4244 ΥΔΡΙΔΙΑΑΛΚΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.) ΙΧ ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 1,4,6,15,16, 20 4245 ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΞΗΡΟΣ ΙΧ Ι Ν 0 1,4,6,16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 4246 ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΥΓΡΑΝΘΕΙΣ ΙΧ ΙΙ Ν 0 1,4,6,16 4247α ΠΑΡΑ-ΝΙΤΡΟΖΟ-ΔΙΑΙΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ ΙΧ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,8 4247β ΠΑΡΑ-ΝΙΤΡΟΖΟΔΙΜΕΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ ΙΧ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,8 4248α ΧΑΡΤΗΣ (κατεργασμένος με ακόρεστο έλαιο μη πλήρως ξηρανθείς) ΜΕΛΑΝΟΥΧΟΣΧΑΡΤΗΣ (ΚΑΡΜΠΟΝ) ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,10, 16 4248β ΠΕΝΤΑΒΟΡΑΝΙΟ Ι χ,χιν ι Ν 0 1,2,4,6,27 4249α 9-ΦΩΣΦΑΔΙΚΥΚΛΟΝΟΝΑΝΙΑ ΙΧ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,9 (μακριά από κυτταρίνη) 4249β ΛΕΥΚΟΣ ή ΚΙΤΡΙΝΟΣ Ι ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΞΗΡΟΣ χ,χιν ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 1,2,4,5,6,27 4250 ΛΕΥΚΟΣ ή ΚΙΤΡΙΝΟΣ Ι ΦΩΣΦΟΡΟΣ (σε νερό) χ,χιν ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 1,2,4,5,6,27 4251 ΛΕΥΚΟΣ ΤΕΤΗΓΜΕΝΟΣ Ι ΦΩΣΦΟΡΟΣ χ,χιν ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 1,2,4,5,6 4252 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ (Μ.Κ.Δ.) (ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΓΟΜΕΝΑ) ΙΧ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν 0 1,2,4,6 4253α ΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΛΙΟ ΥΔΡΟΟΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΛΙΟ ΙΧ ΙΙ Ν 0 1,2,4,9,15, 16 4253β ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΛΙΟ (ΑΝΥΔΡΟ) ή με λιγότερο του 30% νερό ΙΧ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,16, 20 4254 ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΙΧ ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 1,2,4,6 Απαγορεύται η μεταφορά τους σε πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά. 4255 ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.) ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (Μ.Κ.Δ.) ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ (Μ.Κ.Δ.) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ πούδρα πυροφορικό ΒΑΡΙΟ πούδρα πυροφορικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ πούδρα πυροφορικό ΣΙΔΗΡΟΣ πούδρα πυροφορικός ΚΑΙΣΙΟ πούδρα πυροφορικό ΣΤΡΟΝΤΙΟ πούδρα πυροφορικό ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ πούδρα πυροφορικός ΚΡΑΜΑΤΑ ΒΑΡΙΟΥ πυροφορικό ΑΣΒΕΣΤΙΟ πυροφορικό ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ πυροφορικό ΙΧ ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 1,2,4,6,16 4256 ΡΑΚΗ (ελαιώδη) ΙΧ Ν Ν 1,2,4,7,15, 19 4257 ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΙΧ - Ν Ν 1,2,4,7,15, Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ (προερχόμενος από μηχανική κατεργασία με περισσότερο από 10% έλαιο ή περισσότερο από 20% υγρασία και έλαιο μαζί) ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟ (ελαιώδες) ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΠΟΡΟΥΣ (ελαιώδη) 19 (Αερισμός σόλο το χώρο. Κατάλληλα προστατευμένο από διαβροχή και υγρασία 1,4,7,19 4258 ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΣΠΟΡΩΝ με έλαιο έως 10% κ.β. και υγρασία περισσότερη του 10% και πάντως όχι περισσότερο του 20% σύνολο, ελαίου και υγρασίας (προερχόμενος από εκχύλιση με διαλύτη ή μηχανική κατεργασία) προ-ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΠΟΡΟΥΣ (ελαιώδη) λισης) ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟ (ελαιώδες) Ν Ν 1,2,4,7,19 (Ο διαλύτης εκχύλισης πρέπει να έχει απομακρυνθεί) Αερισμός σόλο τον Κατάλληλα προστατευμένο από διαβροχή και υγρασία (για μηχανικής κατε ργασίας και Ο για προϊόν εκχύλισης) 4259 ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΣΠΟΡΩΝ (προϊόν εκχύλισης με διαλύτη) Περιέχει έως 1,5% κ.β. έλαιο και έως 11% κ.β. υγρασία. Ν Ο 1,2,4,7,19 (ο διαλύτης εκχύλισης πρέπει να έχει απομακρυνθεί) Αερισμός σ όλο το χώρο κατάλληλα προστατευμένο από διαβροχή και υγρασία. 4259-1 ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,ΥΓΡΕΣ (Μ.Κ.Δ.)ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΧ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ο 1,4,5,6,8,15 4259-2 ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,ΥΓΡΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Η ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ Η ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ΙΧ ΧΙV ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,5,6,8,15 4260 ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,ΣΤΕΡΕΑ Μ.Κ.Δ. Οχι πυροφορικές ΙΧ Κill ΙΙ ΙΙΙ Ν 0 1,4,5,6,8,15 4261 ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ Μ.Κ.Δ ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ Μ.Κ.Δ. ΙΧ ΧΙV ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,8,15 4262α ΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΥΔΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΙΧ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,15,18, 19 (Σε κλειστό χώρο επιτρέπεται οτοι βασία μόνο μεταλλικών δοχείων ή βαρελιών). 4262β ΥΔΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΙΧ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,15,18, Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ (με λιγότερο του 25% κ.β νερό) 19 4263α ΜΕΘΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ ΙΧ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,8,15 4263β ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Ανυδρο ή με λιγότερο του 30% κ.β νερό). ΙΧ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,15,18, 19,20 4264 ΘΕΙΟΥΧΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΙΧ ΙΙΙ Ν Ν 1,4 4265 ΤΙΤΑΝΙΟ (ξηρά μεταλλική πούδρα) ΙΧ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ο 1,2,4,8,10, 15,16,28 4266 ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ή ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΙΧ ΧΧΙ ι Ν Ν 1,2,4,15 4267 ΤΡΙΒΟΥΤΥΛΟΦΩΣΦΑΝΙΟ ΙΧ ι Ν Ο 1,2,4,6,8 4267 ΖΙΡΚΟΝΙΟ (μέταλλο σε ξηρά κατάσταση) (κόκκοι, φλούδες, ξέσματα κλπ λεπτότερα των 18 μικρών) ΙΧ ΙΙΙ Ν Ο 1,2,4,6 4268 ΖΙΡΚΟΝΙΟ (ξηρά πούδρα) ΙΧ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ο 1,4,6,8,10, 15,28 4269 ΖΙΡΚΟΝΙΟ (μεγάλα κομμάτια) ΙΧ ΙΙΙ Ν Ο 1,4,6,8,10, 15 ΚΛΑΣΗ «4.3» (ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΟΤΑΝ ΥΓΡΑΝΘΟΥΝ) Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 4321 ΥΓΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΚΑΛΙΩΝ Μ.Κ.Δ. χ ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,6,15, 20 4322 ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ χ ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,6,10, 15,20 4323 ΑΜΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ χ 18,20 ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,15, 4324 ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ή ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ χ VΙΙ ι 15,20 Ν Ο 1,2,4,6,10, 4325 ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ (Μ.Κ.Δ.) χ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,15, 18,20 4326 ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (Μ.Κ.Δ.) χ ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,6,15 20 4327α ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ χ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,15, 18,20 4327β ΠΟΥΔΡΑ ΣΙΔΗΡΟ-ΠΥΡΙΤΟ-ΑΡΓΙΛΙΟ χ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 18,20 (Πρέπει να έχει εκτεθεί 3 τουλάχιστον ημέρες για αερισμό προ προ της φόρτωσης ή να διαθέτει πισ/κο Χημικού Ναυτιλίας ότι δεν θα Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ αναδυθούν τοξικά αέρια).4328 ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ χ ι Ν Ν 1,2,4,6,15, 18,20 4329 ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ χ ΧΙV ι Ν Ν 1,2,4,5,6, 15,18,20 4330 ΠΟΥΔΡΑ ΑΡΓΙΛΙΟΥ (μη πυροφορική) (χωρίς επίστρωση) χ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,8,15 18,20,21 4330-1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ χ ιι,ιιι Ν Ν 1,4,6,8,15, 18,20, 4331 ΑΡΓΙΛΙΟ ΠΥΡΙΤΙΟ (πούδρα) (χωρίς επίστρωση) χ ΙΙΙ Ν Ν Οπως στην περίπτωση ΣΙΔΗΡΟ-ΠΥΡΙΤΟ-ΑΡΓΙΛΙΟ (4327β) 4332 ΒΑΡΙΟ (μη πυροφορικό) χ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 20 4332-1 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΥΨΕΛΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ χ ΙΙ Ν Ν 40 4333 ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΑΙΘΕΡΟ-ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ-ΒΟΡΙΟ χ,χχι VΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,15 20 4334 ΚΑΙΣΙΟ χ ι Ν Ο 1,4,6,10,15, 20 4335α ΑΣΒΕΣΤΙΟ (μη πυροφορικό) χ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 4335β ΑΝθΡΑΚΑΣΒΕΣΤΙΟ χ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,15,18, 20,23 4336 ΚΥΑΝΑΜΙΔΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (Με ανθρακασβέστιο περισσότερο από 0,1% κ.β.) χ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 4337α ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ χ ι Ν Ν 1,4,6,10,15, 18,20 4337β ΑΣΒΕΣΤΟ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥΧΟ ΠΥΡΙΤΙΟ χ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 4338 ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ χ ΧΙV ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 10,15,20 4339 ΑΣΒΕΣΤΙΟ-ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ χ ΙΙή ΙΙΙ Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 4340 ΔΗΜΗΤΡΙΟ (εκτορνεύματα ή χονδρή σκόνη) χ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 4341 ΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΑ (Μ.Κ.Δ.) (τα οποία σε επαφή με το νερό εκμπέμπουν εύφλεκτα αέρια) χ VΙΙ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,6,7, 10,15,20 4342 ΑΙΘΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟ-ΣΙΛΑΝΙΟ Χ, VΙΙ ΧΧΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,6,10 15,20 4343 ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΙΟ (περιέχουν μεταξύ 30% και 90% κ.β· πυρίτιο) χ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 10,15,20,40 α)Πιοτοποί-ηση σύνθεσης φορτωτή β) Εκθεση σε καιρικές συνθήκες 10 τουλάχιστον ήμερες (καλυμμένο) 4344 ΥΔΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.) χ ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,4,6,10,15 20 4345α ΛΙΘΙΟ χ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,7,15, Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ (όχι πυροφορικό) 18,20 4345β ΛΙΘΙΟ-ΑΡΠΛΙΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ Χ Ι Ν Ν 1,4,6,7,15, 18,20 4346 ΛΙΘΙΟ-ΑΡΠΛΙΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ (Σε αιθέρα) Χ Ι VΙΙ Ν Ο 1,2,4,6,10, 15,20 4347α ΒΟΡΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ Χ Ι Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 4347β ΛΙΘΙΟ-ΣΙΔΗΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ Χ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 4348α ΛΙΘΙΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ χ ι Ν Ν 1,4,6,7,15, 18,20 4348β ΛΙΘΙΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ (Τετηγμένο στερεό) Χ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,7,15, 18,20 4349α ΝΙΤΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ χ ι Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 4349β ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΛΙΘΙΟ Χ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 1,2,4,5,6,8, 15,20 4350 ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΦΩΣΦΙΔΙΟ χ,χιν ι Ν Ν 4351α ΚΟΚΚΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ μεγέθους μεταξύ 149και 2000 μικρών (με επικάλυψη) με πλέον του 50% κ.β. ΜG. Χ ΙΙΙ 3V Ν Ν 1,4,6,15,18, 20 4351 β ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ χ ι Ν Ο 1,4,6,15,18, 20 4352 ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ χ ι ΧΙV Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,18,20 4353α ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ή ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (με περισσότερο του 50% κ.β. Μαγνήσιο) Χ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,8,15, 18,20 4353β ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ Χ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 18,20 4354 Μ.Α.Ν.Ε.Β. Χ ΙΙΙ ΧΧΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 18,20 4354-1 ΥΔΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΝΕΡΟ (Μ.Κ.Δ.) χ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,5,6,15 18,20 4354-2 ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΝΕΡΟ (Μ.Κ.Δ.) χ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 18,20 4354-3 ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ χ,ιχ ι,ιι ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 18,20 4355 ΜΕΘΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ χ,νιι ι ΧΧΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 15,20 4355-1 ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΟΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΕ ΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑ Χ.VΙΙΝ Ο 1,2,4,6,15 4355-2 ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Η ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (Μ.Κ,Δ.) χ,νιι ι,ιι Ι ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 4355-3 ΠΕΝΤΑΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Η ΛΕΥΚΟ ΦΩΣΦΟΡΟ χ,νιιι ιι Ν Ο 1,2,4,6,8,15 4356 ΚΑΛΙΟ,ΚΡΑΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΙΟΥ-ΝΑΤΡΙΟΥ,ΚΡΑΜΑΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ-ΚΑΛΙΟΥ χ,νιι ι ΧΧΙ Ν Ο 1,4,6,10,15, 20 4357 ΒΟΡΙΟΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ χ ι Ν Ν 1,4,6,7,15, 18,20 4358 ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ χ ι Ν Ν 1,2,4,5,6,8, Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΚΑΛΙΟΥ ΧΙV 15,18,20 4359 ΡΟΥΒΙΔΙΟ Χ ι Ν 0 1,4,6,10,15, 20 4360 ΝΑΤΡΙΟ Χ ι Ν 0 1,4,6,15,20 4361α ΝΑΤΡΙΟ-ΑΡΓΙΛΙΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ Χ ΙΙ Ν Ν 1,4,6,7,15, 18,20 4361 β ΒΟΡΟΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Χ ι Ν Ν 1,4,6,7,15, 18,20 4362 ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Χ ι Ν Ν 1,4,6,7,10, 15,18,20 4363 φωςφιδιο του : ΝΑΤΡΙΟΥ χ,χιν ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,18,20 4364 ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ χ,χιν ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,18,20 4365 ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΟΝΔΙΟΥ κ,χιν ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,18,20 4366 ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ, ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) χ ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν 0 Ν Ν 1,4,6,10,15, 20 1,4,6,7,15, 18,20 1,4,6,8,10, 15,20 4367 ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ, ΥΓΡΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) χ ΧΧΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν 0 Ν Ν 1,2,4,5,6,10 15,20 1,2,4,5,6,7, 15,18,20 1,2,4,5,6,7, 15,18,20 4368 ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ, (Μ.Κ.Δ.) χ ΧΧΙΙΙ ι ιι,ιιι Ν Ν 0 Ν 1,4,6,10,15, 20 1,4,6,7,15, 18,20 4369 ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ, (Μ.Κ.Δ.) χ ΧΧΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι ιι,ιιι Ν Ν 0 Ν 1,2,4,5,6,10 15,20 1,2,4,5,6,7, 15,18,20 4370....4371 ΣΤΑΧΤΗ ΨΕΥΔΑΡΓΎΡΟΥ Χ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,6,7,15, 18,20 4372 ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΎΡΟΥ χ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,18,20 4373 ΠΟΥΔΡΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (μη πυροφορική) ΙΧ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,4,6,7,8,15 18,20 4374.... 4999.... ΚΛΑΣΗ «5.1» «ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ» Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 5121α ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5121β ΔΙΧΡΩΜΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,4,5,6 5122 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Με εύφλεκτο υλικό ή οργανική ύλη σε (C) έως 0,2%) ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 9,13,40 5123 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ:ΤΎΠΟΣ Α1,Α2,Α3,Α4 40 ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 9,13,19,23, 26,28,29,30, 5124 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 9,13,19,23, 26,28,29,30, 40 5125 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΥΓΡΟ ΧΙ - Ν 0 1,2,4,5,6,7, 9,10,13,19, Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ (θερμό συμπυκνωμένο διάλυμα) 23,26,28,29, 30,40 5126α ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,18 29 5126β ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5127α ΒΡΩΜΙΚΟ ΒΑΡΙΟ χι,χιν ΙΙ Ν Ν 4,5,6,20,29 5127β ΧΛΩΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ (Στερεό ή διάλυμα) χι,χιν ΙΙ Ν Ν 4,5,6,20,29 5128α ΥΠΟΧΛΩΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ χι,χιν ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 9,15,20 5128β ΝΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ χι,χιν ΙΙ Ν Ν 4,5,6 5129α ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ (Στερεό ή διάλυμα) ΧΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 4,5,6,29 5129β ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΒΑΡΙΟ ΧΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ο 4,5,6,29 Σε διαφορετικό χώρο από θειικό οξύ, υπεροξείδιο του υδρογόνου, γλυκερίνη, και αντιψυκτικές ενώσεις 5130α ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΧΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 4,5,6,15,20 5130β ΝΙΤΡΙΚΟ ΒΥΡΙΛΛΙΟ ΧΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,16 20 5131 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,29 Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 5132 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ χι,χιν ΧΙΧ ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,6,9, 10,15 5133 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ χι,χιν ΧΙΧ ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,6,9, 10,15 5134α ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΙΣΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5134β ΧΛΩΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,20,29 5135 ΧΛΩΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (υγρό διάλυμα) ΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,4,6,26,29 5136 ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Σε διαφορετικό χώρο από ενώσεις κυανίου) ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,20 5137 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ή μείγματα του έως 39% κ.β. χλώριο, 8,8% κ.β. οξυγόνο ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,9, 10,15,16,19, 20,29 5138α ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (ένυδρο) ή μείγματα του με νερό μεταξύ του 5,5% και 10% κ.β. ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 9,10,15,16, 18,19,20,29 5138β ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ξηρά, μείγματα με χλώριο μεταξύ του 10% και 39% κ.β. ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 9,10,15,16, 19,20,29 5139α ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (στερεό ή διάλυμα) ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5139β ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (στερεό ή διάλυμα) ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,29 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 5140α ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Σε διαφορετικό χώρο από γλυκερίνη, αντιψυκτικές ενώσεις και υπεροξείδιο του υδρογόνου. ΧΙ ΙΙ Ν Ο 6,20,29 5140β ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,15,20 5141α ΧΛΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,29 5141β ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Στερεά ή διαλύματα ΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,29 5142 ανόργανες χλωρικες χι ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΧΙΙΙ Μ.Κ.Δ. Στερεά ή διαλύματα ΙΙ Ν Ν 4,6,29 (Απαγορεύεται η μεταφορά χλωρικού Αμμωνίου). 5143 ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ έως 10% κ.β. ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,29 5144 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Μ.Κ.Δ. ΧΙ ΧΧΙΙ ΙΙ Ν Ν Ι 4,6,29 (Απαγορεύεται η μεταφορά Χλωριώδους Αμμωνίου). 5145α ΝΙΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,16, 18 5145β ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ (άνυδρο) ΧΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ (στερεό) ή ΧΡΩΜΙΚΟΣΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,4,5,6 ΧΧΙ5146 ΧΛΩΡΙ ΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,16, 18,29 5147α ΔΙΧΛΩΡΟ-ΙΣΟ-ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ξηρό ή άλατα του ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,5,6,26 5147β ΝΙΤΡΙΚΟ ΔΙΔΥΜΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6 5148α ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5148β ΝΙΤΡΙΚΗ ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,4,6,28 5149 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΞΥ-ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (με οξέα και νερό που δεν υπερβαίνει το 5% σε υπερο-ξυοξικό οξύ). ΧΙ ΧΙΧ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,6,10, 11,28,29 5150 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ περιεκτικότητας μεταξύ 8% κ.β. και 20% κ.β. (Σταθεροποιημένο) ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,11, 28,29 5151 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ περιεκτικότητας μεταξύ 20% κ.β. και 60% κ.β. (Σταθεροποιημένο) ΧΙ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,6,10, 11,28,29 5152 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (Σταθεροποιημένο) ΧΙ ΧΧΙ Ι Ν Ο 1,2,4,6,10, 11,28,29 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ με περισσότερο του 60% κ.β. * 5152-1 ΥΠΟΧΛΩΡΙΚΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΙΕΝΩΣΕΙΣ ΧΧΙΙΙ (Μ.Κ.Δ.) ΙΙ Ν Ο 1,2,4,6,10 15,20 5153 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΙ.ΧΙV ΙΩΔΙΟ ΧΧΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,6,9 10,15,20 5154α ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΙΙΙ Ν Ν 2,4,5,6,20 5154β ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΧΙ.ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,4,5,6 5155 ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟΣ ΧΙ.ΧΙV ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,4,5,6,29 5156 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΛΙΘΙΟ ΧΙ ή μείγματα του με περισσότερο του 39% κ.β. χλώριο, 8,8% οξυγόνο ΙΙ Ν Ν 1.2,4,6,7,9 15,18,29 5157α ΝΙΤΡΙΚΟ ΛΙΘΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5157β ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΙ ΛΙΘΙΟΥ ΙΙ Ν Ν 4,6,9,15 5158α ΒΡΩΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,9,20,29 5158β ΧΛΩΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,9,29 5159α ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΧΙ (Στερεό ή διάλυμα) ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5159β ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΧΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Στερεό ή διάλυμα) ΙΙ Ν Ν 4,6,29 5160α ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΙΙ Ν Ν 4,6,15 5160β ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6 5161α ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΙΚΕΛΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,15 5161β ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,16 18,29,31 5162 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΝΙΤΡΙΚΕΣ ΧΙ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ) ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6,29 5162-1 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΝΙΤΡΩΔΕΙΣ ΧΙΕΝΩΣΕΙΣ ΧΧΙΙΙ (Μ.Κ.Δ.) ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,16 29,31 (Η μεταφορά Νιτρώδους Αμμωνίου, Νιτρώδους Αμμω-νιοψευδαρ-γύρου και Ανόργανων Νιτρωδών Ενώσεων με Ενώσεις Αμ-μωνίου,α-παγορεύε-ται). 5163 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΙ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙΙΙ (Στερεά-υγρά) Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ο Ν Ν 1,2,4,6,9,15 16,18,20,29 (και για τις τρεις περιπτώσεις ομάδας συσκευασίας). 5164 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΙ,ΧΧΙ ΣΤΕΡΕΑ,ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΧΧΙΙΙ (Μ.Κ.Δ.) Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ο Ν 1,2,4,6,9,15 16,18,20,29 (και για τις τρεις περιπτώσεις). 5165 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΙ.ΧΙV ΣΤΕΡΕΑ,ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗΧΧΙΙΙ (Μ.Κ.Δ.) Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ο Ν 1,2,4,6,9,15 16,18,20,29 (και για τις τρείς περιπτώσεις) Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 5165-1 ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.) ΙΙΙ Ν Ν 1,2,6,20 5166 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Μ.Κ.Δ. ΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,29 5167 ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ περιεκτικότητας μεταξύ 50% κ.β. και 72% κ.β. ΧΙ ΧΧΙ ι Ν 0 4,6,10,29 5167-1 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν 0 4,6,10,29,31 5168 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,15, 20,29 5168-1 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΠΕΡΘΕΙ ΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Μ.Κ.Δ. ΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6, 15 5169α ΒΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,29 5169β ΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,20,29 5170 ΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (υδατικό διάλυμα) ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,18, 20,29 5171α ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5171β ΜΕΙΓΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,9, 16,18,29,31 5172α ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,9, 16,18,29,31 5172β ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (Στερεό ή διάλυμα) ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,29 5173 ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν 0 4,6,10,20,29 31 5174 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΧΙ Ι Ν Ν 15 5175 ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5176 ΥΠΕΡ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΧΙ Ι Ν Ν 4,6,9,10,15, 26 5177 ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,5,6 5178α ΒΡΩΜΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,9,20,29 5178β ΧΛΩΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,9,20,29 5179 ΧΛΩΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (υδατικό διάλυμα) ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,9,20,29 5180α ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,9,20,29, 31 5180β ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5181α ΜΕΙΓΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6 5181β ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 5,6,29,31 5182α ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,5,6,15,20, 26 5182β ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν 0 4,5,6,29 5183 ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,29,31 5184 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,9, 10,15,28,29 5185 ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5186 ΥΠΕΡ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,9, 15,16,28,29 5187α ΧΛΩΡΙΚΟ ΣΤΡΟΝΔΙΟ (Στερεό ή διάλυμα) ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,20,29 5187β ΝΙΤΡΙΚΟ ΣΤΡΟΝΔΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5188α ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΣΤΡΟΝΔΙΟ (Στερεό ή διάλυμα) ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,29 5188β ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΟΝΔΙΟΥ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,15,20,29 5189 ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΟ-ΜΕΘΑΝΙΟ ΧΙ Ι Ν 0 4,5,6,10 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΧΙV5190α ΧΛΩΡΙΚΟ ΘΑΛΛΙΟ χι,χιν ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 4,5,6,29 5190β ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΙΣΟ-ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ-ΟΞΥ (Ξηρό) ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 16,18,32 5191 ΟΥΡΙΑ με ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ή ΣΤΕΡΕΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,15, 16,18,20 5192α ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6,20,29 5192β ΧΛΩΡΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,20,29 5193α ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,15, 16 5193β υπερμαγγανικός ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙ ΙΙ Ν Ο 4,6,16,20,29 31 5194α ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΧΙ ΙΙ Ν Ν 4,6,15 5194β ΝΙΤΡΙΚΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ ΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 4,6 5195 εως 5199..... ΚΛΑΣΗ «5.2» (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ) Α Β Γ Δ Ε Π Ζ 5221 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Β, ΥΓΡΑ . Τεταρτοταγής-ΑΜΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ-3,5,5-ΤΡΙ-ΜΕΘΥΛΟΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .1,1-ΔΙ-(Τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ . 1,1-ΔΙ-(Τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ)-3,3,5-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ .ΜΕΘΥΛΟ-ΑΙΘΥΛΟΚΕΤΟΝΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΧΙΙ ΧΧΙ ΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,6,10, 16,41 5222 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Β, ΣΤΕΡΕΑ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΜΟΝΟ-ΥΠΕΡΟΞΥΜΑΛΕΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΜΟΝΟ-ΥΠΕΡΟΞΥΦΘΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ,3-ΧΛΩΡΟΥΛΕΡΟΞΥ-ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-4-ΧΛΩΡΟ-ΒΕΝΖΟΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-2.4-ΔΙΧΛΩΡΟ-ΒΕΝΖΟΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ,2,2-ΔΙΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΧΙΙ ΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,6,10, 16,41 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ .2,5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2,5--ΔΙ-(ΒΕΝΖΟΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ) ΕΞΑΝΙΟ .ΔΙ-(2-ΑΙΘΥΛΟ-ΦΑΙΝΟΞΥ)-ΥΠΕΡΟΞΥΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΔΙΣΟΥΚ-ΚΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ . 3,3,6,6,9,9-ΕΞΑΜΕΘΥΛΟ-1,2,4,5-ΤΕΤΡΑΟΞΥΚΥΚΛΟ-ΝΟΝΑΝΙΟ 5223 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΧΙΙ ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ C, ΥΓΡΑ ΧΧΙ .Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ-4,4,ΔΙ-(Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ)-ΒΑΛΕΡΙ-ΚΟΣ (εστέρας) . Τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟΥΔΡΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . Τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΔΡΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ+ΔΙ-Τεταρτοταγές ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΜΟΝΟ-ΥΠΕΡΟΞΥΜΑΛΕΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ-ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ . 2,2-ΔΙ(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ)-ΒΟΥΤΑΝΙΟ . 1,1-ΔΙ (τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ .2,5-ΔΙΜΕθΥΛΟ-2,5-ΔΙ-(-τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΕΞΥΝΙΟ-3 .ΑΙΘΥΛΟ-3,3-ΔΙ-(-τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ .ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 5224 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΧΙΙΤΥΠΟΥ C ΣΤΕΡΕΑ ΧΧΙ . ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ,ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟΥΠΕΡ-ΟΞΕΙΔΙΟ .2,5-ΔΙΜΕ0ΥΛΟ-2,5-ΔΙ-(ΒΕΝΖΟΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ)ΕΞΑΝΙΟ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 5225 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΧΙΙ ΔΙΑΤΥΠΟΥ D. ΥΓΡΑ ΧΧΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΚΕΤΥΛΟ-ΑΚΕΤΟΝΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΥΛΟ ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . Τεταρτοταγής-ΑΜΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ . Τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΟΥΜΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . Τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΔΡΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥ-ΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΚΡΟΤΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΑΙΘΥΛΟ-ΟΞΕΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ+ +τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-3,5,5-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ .ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ . 1,1-ΔΙ-(τεταρτοτα-γές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ . ΔΙ-(τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΦΘΑΛΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ . 2,2-ΔΙ-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ,2,5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2,5-ΔΙ-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ) ΕΞΑΝΙΟ . 2,5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2,5-ΔΙ-(3,5,5-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ -ΕΞΑΝΟΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΕΞΑΝΙΟ . ΑΙΘΥΛΟ-3,3-ΔΙ-(τεταρτοταγής-ΑΜΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ .ΑΙΘΥΛΟ-3,3-ΔΙ-(τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ . 3,3,6,6,9,9-ΕΞΑΜΕ-ΘΥΛΟ-1,2,4,5,-ΤΕΤΡΑΟΞΥΚΥΚΛΟΝΟΝΑΝΙΟ . ΜΕθΥΛΟ-ΑΙΘΥΛΟ-ΚΕΤΟ ΝΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ .ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ ΚΕΤΟΝΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ, ΤΥΠΟΥ D σταθεροποιημένο . ΠΙΝΑΝΥΛΟΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .1,1,3,3-ΤΕΓΡΑΜΕΘΥΛΟ-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΔΡΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ 5226 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ D, ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ιι ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΑΚΕΤΥΛΟ-ΑΚΕΤΟΝΗΣ .Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ-4,4-ΔΙ-(τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ)-ΒΑΛΕΡΙΚΟΣΕΠΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟ-ΕΞΑΝΟΙΚΟΣΕΣΤΕΡΑΣ+ 2,2-ΔΙ-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΒΟΥΤΑΝΙΟ . 3-τεταρτοταγές-ΒΟΥ-ΤΎΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-3-ΦΑΙΝΥΛΟ-ΦΘΑΛΙΔΙΟ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΣΤΕΑΡΥΛΟ ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣΕΠΕΡΑΣ .3-ΧΛΩΡΟΥΠΕΡΟΞΥ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ .ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΧΛΩΡΟΕΞΑΝΟΝΗΣ .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ (Συγκέντρωση = ή < 62%) .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ (Συγκέντρωση 53-62% με μορφή πάστας) .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ (Συγκέντρωση 36-52%) .1,1-δι-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ) -ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ . 2,2-ΔΙ-(τεταρτοτα-γές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ -ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ)ΠΡΟΠΑΝΙΟ . ΔΙ-(2-τεταρτοταγή-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΙΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΟ)ΒΕΝΖΟΛΙΑ . ΔΙ-(τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ) ΦΘΑΛΙΚΟΣΕΠΕΡΑΣ . 2,2-ΔΙ-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ) ΠΡΟΠΑΝΙΟ .1,1-ΔΙ-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ) 3,3,5-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ .ΔΙ-4-ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-2.4-ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝ-ΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-(1-ΥΔΡΟΞΥΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ)-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-ΛΑΟΥΡΟΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .2,5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2,5-ΔΙ-(ΒΕΝΖΟΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΕΞΑΝΙΟ ,2,5-ΔΙΜΕθΥΛΟ-2,5-ΔΙ-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΕΞΑΝΙΟ .2,5-ΔΙΜΕ0ΥΛΟ-2,5-ΔΙ-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞη ΕΞΥΝΙΟ-3 ) Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ζ .ΔΙ-(2-ΦΑΙΝΟΞΥ-ΑΙΘΥ-ΛΟ)-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡ-ΒΟΝΙΚΟΣΕΣΤΕΡΑΣ ,ΔΙ-ΣΤΕΑΡΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥΔΙ-ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΑΙΘΥΛΟ-3,3-ΔΙ-(τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑΣ . 3,3,6,6,9,9-ΕΞΑΜΕΘΥΛΟ-1,2,4,5-ΤΕΤΡΑΟΞΥΚΥΚΛΟ-ΝΟΝΑΝΙΟ ,ΤΕΤΡΑ-ΥΔΡΟΝΑΦΘΥΛΟ ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ 5227 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ε ΥΓΡΑ . Τεταρτοταγές-ΑΜΥΛΟ ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . ΔΙ-τεταρτοταγές-ΑΜΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . ΔΙ-τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . 1,1-ΔΙ-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ)-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ . ΔΙ-(τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ)-ΦΘΑΛΙΚΟΣΕΠΕΡΑΣ . 1,1-ΔΙ-(τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ)-3,3,5-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ ,ΜΕΘΥΛΟ-ΑΙΘΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ . ΥΠΕΡΟΞΥ-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΤΥΠΟΥ Ε (σταθεροποιημένο) ΧΙΙ ΧΧΙ 3 ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 5228 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ε ΣΤΕΡΕΑ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΜΟΝΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΜΑΛΕΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 5229 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΎΠΟΥ F ΥΓΡΑ . Τεταρτοταγές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥΚΟΥΜΥΛΙΟΥ ,ΔΙ-ΛΑΟΥΡΟΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ-ΚΟΥΜΥΛΟ-ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ,ΔΙ-ΜΕΝΘΑΝΟ-ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΥΠΕΡΟΞΥ-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΤΎΠΟΥ F (Σταθεροποιημένο) . ΠΙΝΑΝΥΛΟ-ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΙΙ ΧΧΙ ,0- ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 5230 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ F ΣΤΕΡΕΑ . ΔΙΚΟΥΜΙΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 5231 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Β ΥΓΡΑ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΙΙ ΧΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16, 22,41 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ,ΔΙ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ 5232 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Β ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ ΚΡΑΣΙΑΣ .ΑΚΕΤΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ (μέγιστη συγκέντρωση 82% κ.β με τουλάχιστον 12% νερό) .ΔΙΒΕΝΖΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΔΙΚΥΚΛΟ-ΕΞΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ,Δ-ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ .ΔΙ-(2-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΥΛΟ)-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΙΙ ΧΙΙΙ 0- ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16, 22,41 5233 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ C, ΥΓΡΑ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ ΚΡΑΣΙΑΣ .Τεταρτοταγής-ΑΜΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΑΙΘΥΛΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟ-ΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . ΔΙ-δευτεροταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ .ΔΙ-(2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΥΛΟ)-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΔΙ-Ν-ΠΡΟΠΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16, 22,41 5234 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ . ΔΙ-(4-τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ,ΔΙΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΧΙΙ ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16, 22 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ ΕΣΤΕΡΑΣ ,ΔΙΔΕΚΑΝΟΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-4-ΟΚΤΑΝΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 5235 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ D ΥΓΡΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ ΚΡΑΣΙΑΣ ,ΑΚΕΤΥΛΟ-ΚΥΚΛΟ-ΕΞΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . Τεταρτοταγής-ΑΜΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΑΜΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟ-ΔΕΚΑΝΟΙ ΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ με 2,2-ΔΙ-(τεταρτοταγή-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΒΟΥΤΑΝΙΟ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟ-ΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (από 78% έως 100%) . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟ-ΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (= ή < 77% σε διάλυμα) . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ .ΚΟΥΜΙΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟ-ΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ . ΚΟΥΜΙΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ .ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ της ΔΙΚΕΤΟΝΟΑΛΚΟΟΛΗΣ (έως 57% κ.β. σε διάλυμα .ΔΙΑΚΕΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΔΙ-δευτεροταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΔΙ-(2-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΕΞΥΛΟ) -ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΔΙΑΙΘΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΔΙ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ,ΔΙ-ΙΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΔΙ-ΙΣΟ-ΤΡΙΔΕΚΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙΙ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 1,4,6,10,16, 22 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ . 2.5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2.5-ΔΙ-(2-ΑΙΘΥΛΟ-ΕΞΑΝΟΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ)-ΕΞΑΝΙΟ .ΔΙ-(3,5,5-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΕΞΑΝΟΥΛΟ)ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ-ΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΗΣ .1,1,3,3-ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛΟ-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟ-ΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ,2,4,4-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΠΕΝΤΥΛΟ-2-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΦΑΙΝΟΞΥ-ΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (έως 37% σε διάλυμα) 5236 ΟΡΓΑΝΙΚΑΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΧΙΙΤΥΠΟΥ D ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ .ΔΙΚΕΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ ,ΔΙΜΥΡΙΣΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ ,ΔΙ-Ν-ΝΟΝΑΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ . ΔΙΠΕΡΟΞΥΑΖΕΛΑΙΚΟ ΟΞΥ (έως 27% κ.β.) ,ΔΙΠΕΡΟΞΥΔΩΔΕΚΑΝΙΚΟ ΔΙΟΞΥ . ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΔΙΣΟΥΚ-ΚΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ .ΔΙ-(3,5,5 ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-1.2-ΔΙΟΞΟΛΑΝΥΛΟ-3) ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ (σε μορφή πάστας) ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16, 22 5237 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΧΙΙΤΥΠΟΥ Ε ΥΓΡΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ . Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟ ΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ ,ΔΙ-Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ,ΔΙ-(2-ΑΙΘΥΛΟ-ΕΞΥΛΟ) ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ,ΔΙΠΡΟΠΙΟΝΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 22 5238 ΟΡΓΑΝΙΚΑΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΧΙΙΤΥΠΟΥ Ε ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ .ΔΙ-(2-ΑΙΘΥΛΟ-ΕΞΥΛΟ) ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣ (έως 42% κ.β. σταθερού διασκορπισμού στο νερό) ΙΙ Ν 0 1,4,6,10,16 22 5239 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ F ΥΓΡΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ . ΔΙ-(4-τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ) ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (έως 42% σταθερού Α Β Γ Δ Ε Π Ζ διασκορπισμού στο νερό) ΔΙΚΕΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (έως 42% σταθερού διασκορπισμού στο νερό) .ΔΙΜΥΡΙΠΙΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (έως 42% σταθερού διασκορπισμού στο νερό) 5240 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,4,6,10,16, 22 ΚΛΑΣΗ «6.1» (ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ) Α Β Γ Δ Ε Π Ζ 6051 κυανουδρινη ακετόνης (Σταθεροποιημένη) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,8,10 11,20 6052 ΑΚΡΙΔΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6053 ακρολεινη (σταθεροποιημένη) χιν,νιι ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,8,10 11 6054α ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ ΣΤΕΡΕΟ Η ΔΙΑΛΥΜΑ Ι ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,16 6054β ΑΔΙΠΟΝΙΤΡΙΛΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6055 ΑΛΔΟΛΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6056 ΑΛΚΑΛΟΙΔΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ (Μ.Κ.Δ. Η ΑΛΚΑΛΟΙΔΗ ΑΛΑΤΑ ΠΕΡΕΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ (Μ.Κ.Δ.) ΑΛΚΑΛΟΙΔΗ ΥΓΡΑ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ (Μ.Κ.Δ Η ΑΛΚΑΛΟΙΔΗ ΑΛΑΤΑ ΥΓΡΑ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 2,5,7,10 2,5,7 2,5,7 6057....6058 ΑΜΥΛΟ ΑΛΚΟΟΛΗ χιν,νιι Ι Ν Ο 1,2,4,5,8,10 6059 ΑΜΥΛΟ ΑΜΙΝΗ χιν,νιι Ι Ν Ο 1,2,4,5,8,10 6060α ΑΜΥΛΟ ΧΛΩΡΟΦΟΡΜ ΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ι-χιν,νιι ΧΧΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,15 6060β ΑΜΥΛΟ-ΙΣΟ ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (Σταθεροποιημένος) ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,7,8, 10 6061 ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ ΧΙV Ι Ν Ν 2,5,7,18,40 6062α 2-ΑΜΙΝΟ-4-ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6062β 2-ΑΜΙΝΟ-5-ΔΙΑΙΘΥΛ ΑΜΙΝΟΠΕΝΤΑΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6063α (Ο,Μ,Π) ΑΜΙΝΟΦΑΙΝΟΛΕΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6063β (Ο,Μ,Π) ΑΜΙΝΟΠΥΡΙΔΙΝΕΣ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,16 18 6064α ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,34 6064β ΔΙΝΙΤΡΟ-ΟΡΘΟ-ΚΡΕΖΩΛΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Στερεό ή διάλυμα) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 23,40 Διαχωρισμός αριθμός «4» από εκρηκτικά Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 6065 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6066α ΜΕΤΑΒΑΝΑΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6066β ΠΟΛΥΒΑΝΑΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6067α ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ (ΜΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ) (χωρίς γόμωση, πυροσωλήνα ή προωθητικό φορτίο) ΧΙV ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,8,13, 15,18 6067β ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΑ ΤΟΞΙΚΑ (ΜΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ) (χωρίς γόμωση, πυ-ροσωλήνα ή προωθητικό φορτίο) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,13,15, 18 6068α ΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,8,20 6068β ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,34 6069 Ο-ΑΝΙΣΙΔΙΝΗ ΧΙV ΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6070α ανόργανες ενώσεισ αντιμονιου στερεα Μ.Κ.Δ. Ε ΧΙV , ΧΙV ΧΙV Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 2,5,7 2,5,7 2,5,7 6070β ΛΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6071α ΤΑΡΤΑΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟΑΝΤΙΜΟΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6071β ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (σε μορφή πούδρας) ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6072α ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6072β ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΟΞΥ (στερεό) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6073 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (υγρό) ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7 10,16,18,23 6074α ΑΡΣΕΝΙΚΟ (σε σκόνη) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6074β ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,16,18 6075 ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 2,5,7,10,16, 18 2,5,7 2,5,7 2,5,7 6076α ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 2,5,7,10,16, 18 2,5,7 2,5,7 6076β ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6077 ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 10,15,16,18 6078 ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6079 ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΑΡΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 10,16,18 2,5,7 2,5,7 6080 ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΒΑΡΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 10,16,18,20 6081α ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,15 6081 β ΒΕΝΖΙΔΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6082α ΒΕΝΖΟΝΙΤΡΙΛΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,16 18,20 6082β ΒΕΝΖΟΚΙΝΟΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6083α ΒΕΝΖΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ χιν,χχι ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,15 6083β ΒΕΝΖΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ χιν,χχι ΙΙ Ν Ο 2,5,15 6084α ΒΕΝΖΥΛΟ-ΙΩΔΙΔΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,16,18 6084β ΒΕΝΖΥΛΙΔΕΝΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ο 2,5 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 6085α ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΙΡΥΛΛΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6085β ΒΙΡΥΛΛΙΟ ΠΟΥΔΡΑ ΧΙV VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1.2,4,5,6,7, 8 6086 ΒΡΩΜΟΑΚΕΤΟΝΗ χιν,νιι ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,16 6087 ΒΡΩΜΟΒΕΝΖΥΛΟ-ΚΥΑΝΙΔΙΑ ΥΓΡΑ ή ΣΤΕΡΕΑ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16 6088α ΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,18 6088β ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ χν,χχιιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,16 6089α ΒΡΟΥΞΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6089β Ν-Κανονική-ΒΟΥΤΥΛ-ΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,8 6090α (Τεταρτοταγής)-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΥΚΛΟ-ΕΞΥΛΟ-ΧΛΩΡΟ-ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,16,18 6090β Ν-Κανονικό-ΒΟΥΤΥΛ-ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6091α ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΒΟΥΤΥΛΙΟ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6091 β τεταρτοταγείς βουτυλο-ισοκυανικοι εστερεσ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6092α ΒΟΥΤΥΛΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ ΧΧΙΙΙ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6092β 1.4ΒΟΥΤΥΝΕΔΙΟΛΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,3,5,7,17, οn 6093α ΚΑΚΟΔΥΛΙΚΟ ΟΞΥ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6093β ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΔΜΙΟΥ ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι 11,111 Ν Ν Ν Ν 2,5,7,10 2,5,7 6094α ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6094β ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ και ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (στερεό μείγμα) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6095 ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΠΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ 1 Ν Ν 1,2,4,5,6,7 15,16,18,20 6096α ΤΕΤΡΑΒΡΩΜΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΣΧίν ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7 6096β ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΝΘΡΑΚΑΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6097 ΧΛΩΡΑΛΗ (άνυδρη) (σταθεροποιημένη) ΧΙV ΙΙ Ν Ο 2,5,11 6097-1α ΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ χιν,χχι ΙΙ Ν Ο 2,5 6097-2β ΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ χιν,χχι ΙΙ Ν Ο 2,5 6097-2 ΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ χιν,χχι ΙΙ Ν Ο 2,5 6098α ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟΝΗ (σταθεροποιημένη) ΧΙV ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,10 6098β ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,15,16,18, 20 6099α ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟΦΑΙΝΟΝΗ (υγρή ή στερεά) ΧΙV ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,16 6099β ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΙV ΧΧΙ 1 Ν Ν 2,5,7,15,16 6100α ΧΛΩΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ (υγρές) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6100β ΧΛΩΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ (στερεές) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6101α Π-ΧΛΩΡΟ-Ο-ΑΝΙΣΙΔΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6101β Π-ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ (υγρό ή στερεό) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 6102α Ι-ΧΛΩΡΟ-3-ΒΡΩΜΟΠΡΟΠΑΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6102β ΧΛΩΡΟΚΡΕΖΟΛΕΣ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6102-1 ΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΑΛΗ 16,18 ΧΙV ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 6103α ΧΛΩΡΟΔΙΝΙΤΡΟ-ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6103β ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6104 ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.) Σημείου ανάφλεξης μεγαλύτερου των 23 °C ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΛΩΡΟΚΑΡΒΟΝΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) Ν-ΒΟΥΤΥΛΟΧΛΩΡΟ-ΦΟΡΜΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟΧΛΩΡΟ-ΦΟΡΜΙΚΕΣ ΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΕΣ ΦΑΙΝΥΛΟΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΕΣ 2-ΕΘΥΛΟ-ΕΞΥΛΟ-ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΕΣ ΧΙV ΧΧΙ (ή και) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,16,18 6105α 3-ΧΛΩΡΟ-4-ΜΕΘΥΛΟ-ΦΑΙΝΥΛΟ-ΙΣΟΚΥΑΝΙ-ΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,16,18 6105β ΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟ-ΑΝΙΛΙΝΕΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6106α ΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΑ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6106β ΧΛΩΡΟ-Ο-ΝΙΤΡΟ-ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,9,16,18 6107α ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ (υγρές) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6107β ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ (στερεές) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6108 ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗ ΧΙV Ι Ν Ο 2,5,10 6109 ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ο Ο Ο 2,5,10 2,5,10 2,5,10 6110α 3-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΙ- Ι-1ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6110β 2-ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6111α ΧΛΩΡΟΤΟΛΟΥΙΔΙΝΕΣ (Ο-Π-Μ) (υγρά ή στερεά) ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6111β ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ 4-ΧΛΩΡΟ-Ο-ΤΟΛΟΥΙΔΙΝΗ (στερεό ή διάλυμα) ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6112 ΑΚΕΤΟΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΧΑΛΚΟΣ ΧΙV χχιιι ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6113α ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΧΑΛΚΟΣ ΧΙV χχιιι ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6113β ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΧΙV χχιιι ΙΙ Ν Ο 2,5,10,15,20 6114α ΚΡΕΣΟΛΕΣ (Ο-Π-Μ) (υγρά ή στερεά) ΧΙV χχιιι ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6114β ΚΡΕΣΥΛΙΚΟΟΞΥ ΧΙV χχιιι ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6114-1 ΚΡΟΤΟΝΑΛΔΕΥΔΗ ΧΙV Ι Ν Ν 2,5,7,10,15 18 6115 ανόργανες κυανιουχεσ ενωσεισ Μ.Κ.Δ. ΧΙV ΧΙV χχιιι Μl ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,10,15, 18 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 6116 ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,15,18 6117 ΒΡΩΜΟΚΥΑΝΙΟ χιν,χχι ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 1,2,4,5,6,10 15 6118α 1,5,9 ΚΥΚΛΟ-ΔΩΔΕΚΑΤΡΙΕΝΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6118β ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟΙΣΟ-ΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV νιι,χχιιι ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6, 10,15 6119 4,4-ΔΙΑΜΙΝΟ-ΔΙ ΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΟ ΧΙV χχιιι ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7 16,18 6120α 1,2-ΔΙΒΡΩΜΟ-ΒΟΥΤΑΝ-3-ΟΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6120β 1.2-ΔΙΒΡΩΜΟ-3-ΧΛΩΡΟ-ΠΡΟΠΑΝΙΟ (ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ-ΠΡΟΠΑΝΙΑ) ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,76122α ΔΙΒΡΩΜΟΜΕΘΑΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6122β Ν-Ν-ΔΙ-Κανονική ΒΟΥΤΙΛΑΜΙΝΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6123α 1,3-ΔΙΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟΝ Η ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7 16,18 6123β ΔΙΧΛΩΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ (στερεά ή υγρά) ΧΙV χχιιι ΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6124 Μ-ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ ΧΙV χχιιι ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6125 Ο-ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ ΧΙV χχιιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6126α 2,2-ΔΙΧΛΩΡΟΔΙ-ΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ χιν,νιι χχιιι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6126β ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΜΕθΥΛΑΙΘΕΡΑΣ χιν,νιι χχιιι Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,7, 16,18 6127α ΔΙΧΛΩΡΟ-ΙΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6127β ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6128α 1.1-ΔΙΧΛΩΡΟ-1-ΝΙΤΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6128β ΔΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛΟΙΣΟ ΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ - ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6129 1,3-ΔΙΧΛΩΡΟ-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ-2 ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6130α Ν-Ν-ΔΙΑΙθΥΛΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6130β ΘΕΙΙΚΟ ΔΙΑΙΘΥΛΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,15 6130-1 ΔΙΚΕΤΕΝΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΧΙV VΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,7, 16,18 6131α ΔΙΜΕΘΥΛ-ΑΜΙΝΟ-ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΑ-ΚΡΙΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6131β Ν,Ν-ΔΙΜΕΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6131-1 ΔΙΜΕΘΥΛΥΔΡΑΖΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΧΙV VΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 15,16 6132 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΔΙΜΕΘΥΛ-ΥΔΡΑΖΙΝΗ χιν,νιι ΧΧΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 15,16 6133 ΘΕΙΙΚΟ ΔΙΜΕΘΥΛΙΟ ΧΙV Ι Ν Ν 2,5,10,15 6133-1 ΔΙΜΕΘΥΛΟΘΕΙΟΦΩΣΦΟΡΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ χιν ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,16 6134α ΔΙΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6134β ΔΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΑ (Ο-Μ-Π) (στερεά ή υγρά) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6135 ΔΙΝΙΤΡΟ-ΟΡΘΟ-ΚΡΕΖΟΛΗ ΧΙV χχιιι ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6136 ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (διαλύματα) χιν,νιι χχιιι ιι,ιιι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18,23 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 6137α ΔΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ (στερεά ή υγρά) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6137β ΔΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ ΤΕΤΗΓΜΕΝΑ ΧΙV ΙΙ Ν 0 2,5,10 6138 ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΜΙΝΟ-ΧΛΩΡΟΑΡΣΙΝΗ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 2,5,10 6139 ΔΙΦΑΙΝΥΛΟ-ΧΛΩΡΟΑΡΣΙΝΗ (στερεά ή υγρή) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι Ν 0 2,5,10 6140 ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΟ-4,4-ΔΙ-ΙΣΟ-ΚΥΑΝΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,15,18 6141 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (δηλητήρια υγρά ή στερεά) (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6142 ΒΑΦΕΣ (Μ.Κ.Δ.) και ενδιάμεσα (Μ.Κ.Δ.) υγρά ή στερεά δηλητήρια ΧΙV ΧV ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6143α ΕΠΙΒΡΩΜΟΥΔΡΙΝΗ χιν,νιι ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,10 16 6143β ΕΠΙΧΛΩΡΥΔΡΙΝΗ χιν,νιι ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6144α Ν-ΑΙΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,18,20 6144β 2-ΑΙΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,18,20 6145α Ν-ΑΙΘΥΛΟ-Ν-ΒΕΝΖΥΛΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6145β Ν-ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΥΛΟ-ΤΟΛΟΥΙΔΙΝΗ (Ο-Μ-Π) (στερεά ή υγρά) ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6146α ΑΙΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6146β ΒΡΩΜΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,16 6147 ΧΛΩΡΟΞΙΚΟΣ ΑΙΟΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV VΙΙ χιν,νιι ΧΧΙ ΙΙ Ι Ν Ν Ν 0 1,2,4,5,6,7, 16,186148 1,2,4,6,10, 15,16,20,40 6149α ΚΥΑΝΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΠΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6149β ΑΙΘΥΛΟ-ΔΙΧΛΩΡΟ-ΑΡΣΙΝΗ ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 2,5,10 6150α ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΧΛΩΡΥΔΡΙΝΗ ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6150β 1.2ΔΙΒΡΩΜΟΑΙΘΑΝΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6151α ΜΟΝΟΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ της ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ιΣΧίν ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6151β ΑΙΟΥΛΕΝΟΙΜΙΝΗ (σταθεροποιημένη) ΧΙV VΙΙ Ι Ν 0 1.2,4,6,10, 16 6152α οξαλικός διαιθυλεστερασ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6152β Ν-ΑΙΘΥΛΟ-ΤΟΛΟΥΙΔΙΝΕΣ (Ο-Μ-Π) ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6153α ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6153β ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6154α ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΥΠΟΣΙΔΗΡΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6154β ΦΟΟΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΧΙV Ι Ν 0 1,2,4,5,6,10 16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 6155α ΦΘΟΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6155β ΦΟΥΡΦΟΥΡΥΛΟ ΑΛΚΟΟΛΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,8,18, 6156 Α-ΜΟΝΟΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ της ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6157 ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν 0 0 0 2,5,10 2,5,10 2,5,10 6158α ΕΞΑΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 6158β ΕΞΑΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16 6159α ΕΞΑΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6159β ΕΞΑΧΛΩΡΟΚΥΚΛΟ-ΠΕΝΤΑΔΙΕΝΙΟ ΧΙV Ι Ν 0 2,5,10 6160α ΕΞΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6160β ΕΘΥΛΟ ή ΕΞΜΙΘΥΛΟ ΤΕΤΡΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6161α ΕΞΑΦθΟΡΟΑΚΕΤΟΝΗ (ένυδρη) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6161β εξαμε0υλενοδιισο· κυανικός εςτερας (Η.Μ.D.Ι.) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,16,18 6161-1 ΥΔΡΑΖΙΝΗ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ με έως 37% υδραζίνη ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6162 Ενυδρο-διάλυμα έως 20% κ.β. ΥΑΡΟΚΥΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 2,5,10 (Απαγορεύεται η μεταφορά για συγκέντρωση άνω του 20% κ.β ΗCΝ). 6163α ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ (Ανυδρο σταθεροποιημένο) ΧΙV VΙΙ ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,10 16 6163β ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ (Ανυδρο σταθεροποιημένο απορροφημένο σε πορώδες αδρανές υλικό) ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,10 16 6163-1 ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ (αλκοολικό διάλυμα με έως 45% υδροκυάνιο) ΧΙV VΙΙ ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,10 16 6164 ΥΔΡΟΚΙΝΟΝΗ (στερεά ή υγρή) ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6165 ΠΕΝΤΑΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΧΙV VΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,10 15,16 6166 Ενώσεις και διαλύματα ΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥ Μ.Κ.Δ. ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 10,16 6167 Ενώσεις και διαλύματα ΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥ Μ.Κ.Δ. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΧΙV VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 10,16,18 6168α ΤΡΙΦΘΟΡΟ-ΜΕΘΥΛΟ ΦΑΙΝΥΛΟ-ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV -VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6168β ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΦΟΡΑΝΙΟΥ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6168-1 ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΟΥ χιν,νιι ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7 15,16 6169α ΟΞΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 Α Β Γ Δ Ε στ Ζ ΧΧΙΙΙ6169β ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6170α ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6170β ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6171α ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,15,20 6171β LΟΝDΟΝ ΡURΡLΕ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6172α ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6172β ΜΕΘΥΛΕΝΟΚΥΑΝΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6172-1α ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΓΡΑ ΤΟΞΙΚΑ (Μ.ΚΛ) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,10 6172-1β ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΕΑ ΤΟΞΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,10 6173 ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ, ΥΓΡΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ή ΜΙΓΜΑΤΑ ΜΕΡΚΑ-ΠΤΑΝΩΝΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΧΙV VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,10 16 6174 αρσενικικοσ υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6175α χλωριούχος υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6175β νιτρικός υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6176 ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΚΑΛΙΟΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 2,5,10,20 6177 νιτρικός υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6178α οξικός υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6178β χλωριούχος ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 ΑΜΜΩΝΙΟΥΔΡΑΡΓΎΡΟΣ ΧΧΙΙΙ 6179α βενζοικοσ υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6179β ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ-ΥΦΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6180 ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6181 ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV ΧΧΙΙΙ 1 ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6182α κυανιουχοσ υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6182β γλυκονικοσ υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6183α ιωδιούχος υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6183β νουκλεικοσ υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6184α ΕΛΑΙΚΟΣ υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6184β ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6185α οξυκυανιουχοσ υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18,20 6185β ιωδιούχος καλιο-υδραργύροσ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6186 σαλικυλικός υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6187α θειικός ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,15 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ υδράργυρος ΧΧΙΙΙ 6187β θειοκυανιουχοσ υδράργυρος ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6187-1 ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 1,2,5,7,16 6188α ΜΕΣΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΙV ΧΧΙ ι Ν Ν 2,5,7 6188β Ν-ΜΕΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6189α ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6189β Α-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΕΝΖΥΛΟ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΤΕΡΕΗ, ΥΓΡΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6190 ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΡΑ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΔΙΒΡΩΜΙΔΙΟΥ ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ο 2,5,10 6191α ΒΡΩΜΟΟΞΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,10 6191β ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΟ ΑΚΕΤΟΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,10 6192 ΧΛΩΡΟΞΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VΙΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16 6193 ΧΛΩΡΟΜΥΡΜΗΚΙΚΟΣ VΙΙ.ΧΙV ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΧΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16 6194 ΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ VΙΙ ΧΙV Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16 6195α ΔΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6195β 2-ΜΕΘΥΛΟ-5-ΑΙΘΥΛΟΠΥΡΙΔΙΝΗ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6196 ΜΕΘΥΛΥΔΡΑΖΙΝΗ νιι,χιν ΧΧΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16 6197α ΙΩΔΟΜΕΘΑΝΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6197β ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣή ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16 6198 ΙΣΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 10,16,18 6198-1α ΤΕΤΡΑΜΕΘΟΞΥ-ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΙV VΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16 6198-1β ΤΡΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6199 ΑΝΤΙΚΤΥΠΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ή και ΜΗΧΑΝΩΝ (ΑΛΚΥΛΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Μ.Κ.Δ.) Τ.Ε.L-Τ.Μ.L. κλπ ΧΙV VΙΙ ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16 6200α Α-ΝΑΦΘΥΛΑΜΙΝΗ ΣΤΕΡΕΑ Η ΥΓΡΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6200β Β-ΝΑΦΘΥΛΑΜΙΝΗ ΣΤΕΡΕΑ Η ΥΓΡΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6201α ΝΑΦΘΥΛΟΘΕΙΟΥΡΙΑ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6201β ΝΑΦΘΥΛΟΥΡΙΑ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6202 ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ χιν,νιι ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ο 1,2,4,5,6,10 16,40 6203α ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΙΚΕΛΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,18,20 6203β ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6204α ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΥΓΡΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ή παρασκευασματα νικοτίνης ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙV Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6204β ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΣΤΕΡΕΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΧΙV ΧΙV Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2.5,7 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Μ.Κ.Δ.6205α ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ή ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6205β ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6206α ΘΕΙΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ (στερεά ή διάλυμα) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6206β ΤΑΡΤΑΡΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6206-1 ΝΙΤΡΙΛΙΑΤΟΞΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6206-2 ΝΙΤΡΙΛΙΑΤΟΞΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ (Μ.Κ.Δ.) χιν,νιι ΧΧΙΙΙ ι,ιι Ν Ν 1,2,4,5,6,7 6207α ΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ (Ο-Μ-Ρ) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6207β ΝΙΤΡΟΑΝΙΣΟΛΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ή ΥΓΡΑ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6208α ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6208β ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΤΡΙΦΘΟΡΙΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ή ΥΓΡΑ - ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6209α ΝΙΤΡΟΒΡΩΜΟΒΕΝΖΟΛΙΑ ΥΓΡΑ ή ΣΤΕΡΕΑ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6209β 3-ΝΙΤΡΟ-4-ΧΛΩΡΟ-ΒΕΝΖΟΛΙΟΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6210α ΝΙΤΡΟΚΡΕΖΟΛΕΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6210β ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ (Ο-Μ-Π) ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6211α ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ (Ο-Μ-Π) ΥΓΡΑ ή ΣΤΕΡΕΑ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 62110 ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΙΔΙΝΕΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6212 ΝΙΤΡΟΞΥΛΕΝΙΑ ΥΓΡΑ ή ΣΤΕΡΕΑ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6213 2-ΜΕΘΥΛΟΕΠΤΑΝΟ-ΘΕΙΟΛΗ-2 ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6213-1α ΟΡΓΑΝΟΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6213-1β ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6213-2α ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΟΥ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΞΙΚΟΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6213-2β ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΟΥ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙJΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6214 ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑ-ΝΩΤΙΝΗΣ (Μ.Κ.Δ.) ΥΓΡΕΣ ή ΣΤΕΡΕΕΣ ΧΙV ΧV ΧΧΙΙΙ Ι ΙΙ 111 Ν Ν 2,5,7 6215 ΤΕΤΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΟΣΜΙΟΥ ΧΙV ΧΧΙΙΙ 1 Ν Ν 2,5,76217α ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6217β ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6218 ΥΠΕΡΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟ-ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ ΧΙV ΧΧΙΙΙ 1 Ν Ν 2,5,7 6219 ΥΓΡΑ ΤΟΞΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ (Μ.Κ.Δ.) (ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ-ΒΕΝΖΟ-ΙΚΟΥ-ΔΙΠΥΡΙΔΙΛΙΟΥ-ΚΑΡΒΑΜΙΚΟΥΧΑΛΚΟΥ-ΔΙΝΙΤΡΟ-Ο-ΚΡΕΖΟΛΗΣ ΧΙV 1 Ν Ν 2,5,7 ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΚΟΥ-ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ-ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΟΥ-ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΟΥ-ΟΡΓΑΝΟΤΙΝΗΣ-ΦΑΙΝΟΞΥ-ΦΑΙΝΥΛΟΥΡΙΑΣ-ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ-ΠΙΝΔΟΝΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΤΡΩΤΙΚΩΝ-ΣΤΡΥΧΝΙΝΗΣ-ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ-ΘΑΛΛΙΟΥ-ΤΡΙΑΖΙΝΗΣ) 6220 ΥΓΡΑ ΤΟΞΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ (Μ.Κ.Δ.) (ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ-ΒΕΝΖΟΙΚΟΥ-ΔΙΠΥΡΙΔΙΛΙΟΥ-ΚΑΡΒΑΜΙΚΟΥΧΑΛΚΟΥ-ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΚΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ-ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΟΥ-ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΟΥ-ΟΡΓΑΝΟΤΙΝΗΣ-ΦΑΙΝΟΞΥ-ΦΑΙΝΥΛ-ΟΥΡΙΑΣ-ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ-ΝΙΤΡΟ-ΦΑΙΝΟΛΗΣ-ΤΡΙΑΖΙΝΗΣ) ΧΙV ι Ν Ο 1,2,4,5,6,8, ΧΙV ΙΙ Ν Ν 10,16 ΧV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, VΙΙ 8,16,18 ΧΧΙΙΙ 1,2,4,5,6,7, 8,16,18 6221 ΣΤΕΡΕΑ ΤΟΞΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ (Μ.Κ.Δ.) (ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ-ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΒΕΝΖΟΙΚΟΥ-ΔΙΠΥΡΙΠΙΔΙΟΥ-ΚΑΡΒΑΜΙΚΑ-ΧΑΛΚΟΥ-ΔΙΝΙΤΡΟ-Ο-ΚΡΕΖΟΛΗΣ-ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΚΑ-ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ-ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ-ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΟΥΧΩΝ-ΟΡΓΑΝΟΤΙΝΗΣ-ΦΑΙΝΟΞΥ-ΦΑΙΝΥΛΟΥΡΙΑΣ-ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ-ΠΙΝΔΟΝΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΤΡΩΤΙΚΩΝ-ΠΡΥΧΝΙΝΗΣ-ΝΙΤΡΟ-ΦΑΙΝΟΛΗΣ-ΘΑΛΛΙΟΥ-ΤΡΙΑΖΙΝΗΣ) ΧΙV ι Ν Ν 2,5,7 ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 ΧV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 ΧΧΙΙΙ6222α ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ έως χιν/ Α/ΙΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6222ω κχιιι 6223α ΦΑΙΝΑΚΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6223β ΦΑΙΝΕΤΙΔΙΝΕΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6224 ΤΕΤΗΓΜΕΝΗ ΦΑΙΝΟΛΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6225α ΦΑΙΝΟΛΗ,ΣΤΕΡΕΑ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6225β ΦΑΙΝΟΛΗ (Διαλύματα) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6226α ΦΑΙΝΥΛΟΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟ ΥΓΡΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6226β ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ-ΦΑΙΝΥΛΟ ΚΑΡΒΥΛΑΜΙΝΗ ΧΙV Ι Ν Ν 2,5.7 6227α ΦΑΙΝΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΕΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6227β ΦΑΙΝΥΛΥΔΡΑΖΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6228α ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ-ΦΑΙΝΥΛΙΟ ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 16 6228β ΦΑΙΝΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ ΧΙV VΙΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7,8 10,16,18,20 6229α ΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΦΑΝΥΛ-ΥΔΡΑΡΓΎΡΟΥ ΧΧΙΙΙ 6229β ΦΑΙΝΥΛΟΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΧΙV ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΙV.ΧV (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 2,5,7 2,5,7 2,5,7 6230α ΦΑΙΝΥΛΟΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΧΙV ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6230β νιτρικός φαινυλυδραργύροσ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6231 έως....... 6239 6239α ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6239β ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6240 ΧΑΛΚΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,15,18, 20 6241 ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι Ν Ν 2,5,7,10,15, 18,20 6242α ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6242β ΦΘΟΡΟΞΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙV ι Ν Ν 2,5,7 6243 ΜΕΤΑΒΑΝΑΔΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6244 Ν-ΧΛΩΡΟΜΥΡΜΗΚΙΚΟΣΧ ίν,νΐΙ ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΧΙ ι Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,20 6245 ΠΡΟΠΥΛΕΝΟ-ΧΛΩΡΟ-ΥΔΡΙΝΗ ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,18 6245-1 Ν-ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV VΙΙ ι Ν 0 16 6246 ΚΙΝΟΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,186248 ΡΕΖΟΡΚΙΝΟΛΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6249α ΣΕΛΗΝΙΚΙΚΕΣήΣΕ-ΛΗΝΙΚΩΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙΙΙ Ι 6249β ΔΙθΕΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6249-1 ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΕΛΗΝΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ Μl ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6250α ΠΟΥΔΡΑ ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6250β ΠΥΡΙΤΙΟΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6251α ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6251 β ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6252α ΒΑΝΑΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6252β ΑΡΣΑΝΙΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6253α ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΧΙΙΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6253β ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙV ΥΓΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6254α ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙV (στερεό) ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,8 6254β ΑΖΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7,8 16,18,20,23 6255α ΚΑΚΟΔΥΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6255β ΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,15,16 6256α ΧΑΛΚΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Στερεό) ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ν 2,5,7,15,18, 20 6256β ΧΑΛΚΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Διαλύματα) ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ν 2,5,7,15,18, 20 6257 ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ν 2,5,7,10,15, 18,20 6258α ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Στερεό) ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 Α Β Γ Δ Ε στ 2 6258β ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Διάλυμα) ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6259α ΦΘΟΡΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙV ι Ν Ν 2,5,7,15,18 6259β ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΙΚΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 ΝΑΤΡΙΟ ΧΧΙΙΙ 6260α ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6260β ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ ή ΑΛΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι Ν Ν 2,5,7 6261 ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ (Μη εκρηκτικά) ΧΙV VΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,10 6262 ΔΑΚΡΥΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΥΓΡΕΣ-ΣΤΕΡΕΕΣ) Μ.Κ.Δ. ΧΙV VΙΙΙ ΜΙ Ν Ν 2,5,7,10 6262-1 ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΕΛΛΟΥΡΙΟΥ ΧΙV Μ.Κ.Δ ΧΧΙΙΙ ΜΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6263α ΤΕΤΡΑΒΡΩΜΟΑΙΘΑΝΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6263β 1,1,2,2,ΤΕΤΡΑ-ΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6264α ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟ-ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΧV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6264β ΤΕΤΡΑ-ΑΙΘΥΛΟ-ΔΙΘΕΙΟ-ΠΥΡΟΦΟΣΦΩΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,10,15 6265α ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΑΛΛΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6265β ΝΙΤΡΙΚΟ ΘΑΛΛΙΟ χιν,χι ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6266 4-ΘΕΙΑΠΕΝΤΑΝΑΛΗ ΧV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,15,16,20 6267α ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16 2,5,7 6267β ΘΕΙΟΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 6268 ΘΕΙΟΦΩΣΓΕΝΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,15,20 6269 ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6, 10,16 6270α ΤΟΛΟΥΙΔΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ή ΣΤΕΡΕΕΣ (ΟΡΘΟ-ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑ) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6270β 2,4-ΤΟΛΟΥΙΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ ΥΓΡΗ ή ΣΤΕΡΕΑ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6270-1 ΟΡΓΑΝΙΚΑ Η ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.ΚΛ) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6270-2 ΤΟΞΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ--ΑΝΟΡΓΑΝΑ)(Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ 1 ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6270-3 ΤΟΞΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ) (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV VΙΙ ΧΙΙΙ i-ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,18 6270-4 ΤΟΞΙΚΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ-ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΙ ΧΧΙΙΙ 1 ΙΙ Ν Ο 2,5,10 6270-5 ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΙΧ χ ΧΧΙΙΙ 1 ΙΙ Ν Ο 2,5,10 6270-6 ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΥΓΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ Η ΑΝΟΡΓΑΝΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ Μl ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6270-7 ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ Η ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΙV ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ 1 ΙΙ Ν Ν 2,5,7,8 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ (Μ.ΚΛ) 6270-8 ΤΟΞΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16 6270-9 ΤΟΞΙΝΕΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6271α ΤΡΙΑΛΛΥΛΟΒΟΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,15,16 6271β ΤΡΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΑ ΥΓΡΑ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6272α ΤΡΙΧΛΩΡΟΒΟΥΤΕΝΙΟ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6272β 1,1,1-ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΑΙΘΑΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16 6273 ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6274 ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΚΡΕΖΥΛΙΟ (Με πλέον του 3% α-ισομερές) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6275α 2-ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕθΥΛΟ ΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6275β 3-ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΟ ΑΝΙΛΙΝΗ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6275-1 ΤΡΙΜΕΘΥΛΟΑΚΕΤΥΛΟ- ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6, 7,15,16 6276α ΤΡΙΜΕΘΥΛΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,15 6276β ΤΡΙΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΦΩΣΦΟΡΑΜΙΔΙΟ (Διάλυμα) ΧΙV ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6276-1 ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΑΝΑΔΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.) ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 6277 ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ (άτηκτο) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6278α ΘΕΙΙΚΟ ΒΑΝΑΔΥΛΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6278β ΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6279 ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΙΔΙΝΕΣ (Σταθεροποιημένες) ΧΙV VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 6280α ΞΥΛΕΝΟΛΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ή ΥΓΡΑ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6280β ΞΥΛΙΔΙΝΕΣ ΠΕΡΕΑήΥΓΡΑ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,20 6281 ΞΥΛΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,10,15 6282α ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ή ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (ή μίγματα) ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7 6282β ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΧΙV ΧΧΙΙΙ J Ν Ν 2,5,7,10,15, 18,20 6283...................................................... έως...................................................... 6299...................................................... ΚΛΑΣΗ «8» (ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ) Α Β Γ Δ Ε Π Ζ 8100α ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (κρυσταλλικό) (ή διάλυμα με πλέον του 80% κ.β) ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,4,6,7 8100β ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (διάλυμα μεταξύ 25% κ.β.και 80% κ.β.) ΧΧΙ ΙΙ ή ΙΙΙ Ν Ν 2 8101α ΟΞΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ) κι,νιι ΙΙ Ν Ν 2,15 81010 ΑΚΕΤΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,15 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 8102α ΑΚΕΤΥΛΟΙΩΔΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,15 8102β ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (Σταθεροποιημένο) ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,16 8103 ΑΛΚΥΛΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ή ΣΤΕΡΕΕΣ Μ.ΚΑ ή ΠΟΛΥΑΛΚΥΛΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ή ΣΤΕΡΕΕΣ Μ.Κ.Δ. (Διαβρωτικές) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7 8104 ΑΛΚΥΛΑΜΙΝΕΣ Μ.Κ.Δ. ΠΟΛΥΑΛΚΥΛΑΜΙΝΕΣ Μ.Κ.Δ. (Διαβρωτικές, εύφλεκτες) ΧΧΙ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,7 8105α ΑΛΚΥΛΟ, ΑΡΥΛΟ ή ΤΟΛΟΥΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΥΓΡΑ) (με πλέον του 5% κ.β ελεύθερο θειικό οξύ ΧΧΙ ι ΙΙ Ν Ν 2,7,35 8105β ΑΛΚΥΛΟ,ΑΡΥΛΟή ΤΟΛΟΥΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΥΓΡΑ) (με έως 5% κ.β. ελεύθερο θειικό οξύ) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7,35 8106α ΑΛΚΥΛΟ,ΑΡΥΛΟ ή ΤΟΛΟΥΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΣΤΕΡΕΑ) (με πλέον του 5% κ.β.ελεύθερο θειικό οξύ ΧΧΙ ι ΙΙ Ν Ν 2,7,15 8106β ΑΛΚΥΛΟ,ΑΡΥΛΟή ΤΟΛΟΥΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΣΤΕΡΕΑ) (με έως 5% κ.β. ελεύθερο θειικό οξύ) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7,15 8107 ΑΛΛΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ (Σταθεροποιημένο) ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,8,15 16 8108α ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (άνυδρο) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,7,15 8108β ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7 8109α ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (άνυδρο) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,7,15 8109β ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8109-1 ΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ΔΙΑ-ΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι,ιι Μl Ν Ν 1,2,4,6,7 8109-2 ΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ Η ΣΤΕΡΕΕΣ ΔΙΑΒΡΩ-ΤΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7 8110α 2-(2-ΑΜΙΝΟ-ΑΙΘΟΞΥ) ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8110β Ν-ΑΜΙΝΟΑΙΘΥΛΟ-ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,16 8111 ΑΜΜΩΝΙΑ (Διάλυμα μεταξύ 10% και 35% κ.β. σε νερό,πυκνότητας μεταξύ 0,880 και 0,957 σε 15°C) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7,18 8112α ΔΙΦΘΩΡΙΟΥΧΟ ΟΞΙΝΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Στερεό) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,15 20 8112β ΔΙΦΘΩΡΙΟΥΧΟ ΟΞΙΝΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 2,5,7,18 8113α ΔΙΘΕΙΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,15,34 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 8113β ΠΟΛΥΘΕΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,10,18,20 8114α ΘΕΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΧΙV ΙΙ VΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,10,18,20 (Μακριά α-απόάλλα διαβρωτικά) 8114β ΑΜΥΛΟ-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8115α ΑΜΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,7, 15,38 8115β ΑΝΙΣΟΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,15 8116α ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (υγρό) ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,15 8116β ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2 8117 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ ΧΧΙ ΧΙV ΙΙ Ν 0 2,5,6,8,9,15 8118α ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Υγρό) ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2 8118β ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Στερεό) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,7,15 8119α ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,20,29 8119β ΞΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (που περιέχουν ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 8120 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΥΓΡΕΣ (με οξύ ή αλκάλι) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 8121 ΥΓΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΙΙ Ν Ν (Μόνωση πόλων) 8122α ΒΕΝΖΟΛΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,15 8122β ΒΕΝΖΟΤΡΙΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,15 8123 ΒΕΝΖΟΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,15 8124α ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΒΕΝΖΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,6,10, 15,16 8124β ΒΕΝΖΥΛΟ-ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,8,15 16,18 8125 ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΘΕΙΙΚΩΝ Η ΟΞΥ0ΕΙΙΚΩΝ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,18,20 8126 ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΘΕΙΟΔΩΝ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,18,20 (Μακριά από άλλα διαβρωτικά) 8127α ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ ΜΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ (με διαβρωτικό υγρό) χωρίς μέσα έναυσης ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,15 8127β ΤΡΙΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,10 15,16 8128α ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΟ Η ΥΓΡΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5 8128β ΔΙΑΙΘΥΛΕΘΕΡΑΣ ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΧΧΙ VΙΙ Ι Ν 0 1,2,4,5,6,8, 15 8129α ΔΙΕΝΥΔΡΟ-ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,16,18 8129β ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 8130 ΒΡΩΜΙΟ (και διαλύματα του) ΧΧΙ ΧΙV ι Ν Ο 1,2,4,5,6,9, 10,16 8131α ΒΡΩΜΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (Στερεό) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,16,18 8131β ΒΡΩΜΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2 8132α ΒΡΩΜΑΚΕΤΥΛΟ-ΒΡΩΜΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,14,15,29 34 8132β ΒΟΥΤΥΛΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΧΧΙ ΟΞΥ ΙΙΙ Ν Ν 2 8133α ΒΟΥΤΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,15 16 8133β Ν-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟ-ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,7,16 18 8134 βουτυρικός ανυδριτησ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,15 8135α ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙΣΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,15,20,39 8135β ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙΣΙΟΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,15,20,29 8136α ΚΑΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ (ΕΞΑΝΟΙΚΟ ΟΞΥ) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,20,29 8136β ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΥΓΡΑ Μ.Κ.Δ. ΧΧΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,15,20,29 8137α ΧΛΩΡΙΩΔΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ (με περισσότερο του 5% χλώριο) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,208139α ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΙΚΑ (ΥΓΡΑ) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8139β ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΙΚΑ (ΣΤΕΡΕΑ) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8140α ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,15 8140β ΧΛΩΡΟΠΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ (ΣΤΕΡΕΟ) ΙΙΙ Ν Ν 1,4 8141 Α-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΣΤΕΡΕΟ ή ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,35 8142 ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ(Μ.ΚΛ) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,6,15 8143 ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ-ΕΥΦΛΕΚΤΑ)(Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,6,15 8144α ΧΛΩΡΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΟΞΥ (Με ή χωρίς τριοξείδιο του θείου) ΧΧΙ 1 Ν Ο 2,10,15 8144β ΧΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,6,9 8145α ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΡΩΜΙΟ (Στερεό) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,6,20 8145β ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΡΩΜΙΟ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,6,20 8146α ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΧΡΩΜΙΟ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ 1 Ν Ο 2,6,9,15 8146β ΧΡΩΜΟΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ 1 Ν Ο 2,10 8147α ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8147β ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ 1,11 ΙΙΙ Ν Ν 2,7 8147-1 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΙΝΑ-ΒΑΣΙΚΑ (Μ.ΚΛ) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ Ul ΙΙΙ Ν Ν 2,7 8147-2 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ ΙΧ ΧΧΙΙΙ 1 ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6.7,8, 10,16 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 8148 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ VΙΙ ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ Ν 0 1,2,4,6,8,10 8149 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ Ν Ν 2,5,7,10,18 8150 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.) ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΥΤΟΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.) ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ ιχ,χ ΧΧΙΙΙ 1 ι ΙΙ Ν 0 1,2,4,6 (ΧΧΧ) 8150-1 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΞΙΝΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ Μ.Κ.Δ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ι ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 2,7 8151α ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ Μ.Κ.Δ. ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ι,ιι ΙΙΙ Ν Ν 2,7,10,15,18 8151β ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ VΙΙΙ ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 10,15,16,18 (ΧΧΧ) 8152 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ ΧΙV ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ Ν Ν 2,5,15 8153 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ ΧΙ ΧΧΙΙΙ ι ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,10 16(ΧΧΧ) 8154α ΚΡΟΤΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7, 16,18 8154β ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΑΛΚΟ-ΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗΣ χχι,χιν ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8155α ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,8,16 8155β ΚΥΚΛΟΕΞΕΝΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,15 8156α ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΙΝΗ χχι,νιι ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,18 8156β ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,15 8157α ΔΙΒΕΝΖΥΛΟ-ΔΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,15 8157β ΔΙ-(Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ)-ΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙ VΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,18 8158α ΔΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ . ΙΙ Ν Ν 2 8158β ΔΙΧΛΩΡΟΑΚΕΤΥΛΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,15 8159 ΔΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν 0 2,15 8160 ΔΙΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8161α ΔΙΑΙΘΥΛΟ-ΔΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,6,8,15 16 8161β ΔΙΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΤΡΙΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,3,6,8,20 (Σε άλλο χώρο από Νιτρικό Οξύ Χαλκό και κράμματα του) 8162α Ν,Ν-ΔΙΑΙΘΥΛ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΔΙΑΜΙΝΗ ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,18 8162β ΔΙΑΙΘΥΛΟΘΕΙΟ-ΦΩΣΦΟΡΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7 15,16 Α Β Γ Δ Ε Π Ζ 8163α ΔΙΦθΟΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (Ανυδρο) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2 8163β ΔΙΙΣΟ-ΟΚΤΥΛΟ-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ-ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 35 8164α 2-ΔΙΜΕΟΥΛΟΑΜΙΝΟ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,7 8164β Ν,Ν-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΚΑΡΒΑΜΟΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,15 8165 Ν,Ν-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΙΝΗ ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,6,8,16 18 8166α ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,15 8166β ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΥΛΟ ΒΡΩΜΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,4,15 8166-1 ΠΕΝΤΑΕΝΥΔΡΟΔΙ-ΝΑΤΡΙΟΤΡΙΟΞΟ-ΠΥΡΙΤΙΚΟΑΛΑΣ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 8,15 8167α ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ, ΥΓΡΑ Μ.Κ,Δ. ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,15 8167β ΔΩΔΕΚΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,4,5,15 8168 ΒΑΦΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΒΑΦΩΝ (Μ.Κ.Δ.) (υγρά ή στερεά-διαβρωτικά) ΧΧΙ ή/και) VΙΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,8,16 18 8169α ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,16, 18 1,2,4,6,7,8, 8169β ΧΛΩΡΟΘΕΙΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ι ΙΙ Ν Ν ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΧΙΙΙ 16,18 8170 ΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,7,8, 16,18 8171α ΑΙθΥΛΟ-ΦΑΙΝΥΛΟ-ΔΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 8171β 2-ΑΙΘΥΛΟ-3-ΠΡΟΠΥΛΟ-ΑΚΡΟΛΕΙΝΗ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 28173α ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (ΑΝΥΔΡΟΣ) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 15 8173β ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8174 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2 8175α ΦθΟΡΟΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,35 8175β ΦΘΟΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΙ ΑΝΥΔΡΟ ΞΥΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,15 8176α ΦΘΟΡΟΠΥΡΙΤΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,35 8176β ΦΘΟΡΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ Ι Ν Ν 2,5,7,10,15 8176-1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ (με έως 25% φορμαλδεύδη) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7 8177α ΦΟΡΜΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,35 8177β ΦΟΥΜΑΡΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 8178 ΓΑΛΛΙΟ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,8, 16,18,20 (Απαγορεύεται η μεταφορά σε χώρους πλοίων από αλουμίνιο) 8179α ΕΞΑΔΕΚΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 8179β ΕΞΑΦΘΟΡΟ-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,15 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 8180α ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ ΧΧΙ (Στερεά) ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,16 18 8180β ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ ΧΧΙ (διάλυμα) ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7 8181 ΥΔΡΑΖΙΝΗ ΑΝΥΔΡΗ χχι,νιι ΧΙV ΙΙ Ν 0 2,5,8,20 8182α ΕΝΥΔΡΗ ΥΔΡΑΖΙΝΗ (ή με υδραζίνη μεταξύ 37% & 64%) χχι,χιν ΙΙ Ν 0 2,5,20 8182β ΥΔΡΟΙΩΔΙΚΟ ΟΞΥ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν 0 2,5 8183α ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν 0 2,5,37 8183β ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν 0 2,5,37 8184α ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΧΙV Ι ή ΙΙ Ν Ν 0 0 1,2,4,5,6,10 16 1,2,4,5,6,16 8184β ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΧΧΙ ΧΙV Ι Ν 0 2,5,15 8184-1 ΔΙΦΘΟΡΙΔΙΑ (Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,7,15 8185α ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟ,ΑΝΥΔΡΟΧΧΙ,Χΐν Ι Ν Ν 2,5,7,15 8185β ΘΕΙΙΚΗ ΥΔΡΟΞΥΛΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,18 8186 ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Διαλύματα,με πλέον του 5% κ.β. . χλώριο) ΧΧΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,20,35 8187α 3-3-ΙΜΙΝΟ-ΔΙ-ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8187β ΜΟΝΟΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΙΩΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,5,6,8,9,15 8188α ΙΣΟΦΟΡΟΝΟΔΙΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,8,35 8188β ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8189 ΘΕΙΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Με πλέον του 3% ελεύθερο οξύ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2 8190α ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ (Με ένα μόριο ύδατος) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2 8190β ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,20,29,35 8191α ΜΗΛΕΙΝΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (Στερεός ή τετηγμένος] ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,16,18 8191β υδράργυρος (μέταλλο) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,32 (Απαγορεύεται η μεταφορά του σε χώρους από αλουμίνιο) 8192α ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (Σταθεροποιημένο) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,11,16,18, 35 8192β ΜΕΘΥΛΟ-ΦΑΙΝΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,15 8193 ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΜΟΛΥΒΔΕΝΙΟ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν 0 2,5,15 8194α ΟΞΕΑ ΝΙΤΡΩΣΕΩΣ ΧΧΙ ΧΙ Ι ΙΙ Ν 0 2,5,6,9,10 8194β ΟΞΕΑ ΝΙΤΡΩΣΕΩΣ (χρησιμοποιημένα) ΧΧΙ ΧΙ Ι ΙΙ Ν 0 2,5,6 8195 ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ (εξαιρουμένου του ερυθρού καπνίζοντος ΧΧΙ Ι ΙΙ Ν 0 2,5,6,8,9, 10,37 (Σε άλλο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ χώρο από Υδραζίνη διαθυλενοτριαμίνη και άλλα διαβρωτικά εκτός θειικό οξύ) 8196 ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ (Ερυθρό καπνίζον) ΧΧΙ ΧΙ ΧΙV ι Ν Ο 2,5,6,8,9,10 37 (Σε άλλο χώρο από Υδραζίνη, διαιθυλενοτριαμίνη και άλλα διαβρωτικά) 8197α ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (Ο,Μ.Π. - ΧΧΙ ) ΙΙ Ν Ν 2,5 8197β ΝΙΤΡΟΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ι Ν Ο 2,5,6,8,9,10 37 8198α ΝΙΤΡΟΖΥΛΟΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΣΤΕΡΕΟ Η ΥΓΡΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,6,8,9,15 (Σε άλλο χώρο από α-αναγωγικά υλικά) 8198β ΝΟΝΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 8199α ΟΚΤΑΔΕΚΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 8199β ΟΚΤΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 8200α 1-ΠΕΝΤΟΛΗ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,20 8200β ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (έως 50% κ.β.) ΧΧΙ ΧΙ ΙΙ Ν Ο 6,8 (Σε άλλο χώρο από Υδραζίνη) 8201α ΦΑΙΝΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 ΟΞΥ (Υγρό) 8201 β ΦΑΙΝΥΛΟ-ΑΚΕΤΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 8202α ΔΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΦΑΙΝΥΛΟΦΩΣΦΟΡΟΣ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,15 8202β ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΦΑΙΝΥΛΟΦΩΣΦΟΡΟΣ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,15 8203 ΦΑΙΝΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,15 8204α ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (στερεό)-(όρθο) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8204β ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (υγρό)-(ΰρθο) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8205 ΦΩΣΦΟΡΩΔΕΣ ΟΞΥ (όρθο) ΣΤΕΡΕΟ ή ΥΓΡΟ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,6,7, 15, 8206α οξυβρωμιουχοσ φωσφόρος (τετηγμενοσ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 9,15,16 8206β οξυβρωμιουχοσ φωσφόρος (στέρεος ΧΧΙ ι ΙΙ Ν Ο 1,2,4,5,6,8, 9,15,16 8207α οξυχλωριουχοσ φωσφόρος ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 8207β πενταβρωμιουχοσ φωσφόρος ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 14,15,16 8208α πενταχλωριουχοσ φωσφόρος ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,6,9,15 8208β ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 9,15,35 8209α τριβρωμιουχοσ φωσφόρος ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,15 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 8209β ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΙ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,5,15 8210α ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΧΧΙ . Ιll Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 8210β ΦΘΑΛΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5 Με περισσότερο του 0,05% μαλεϊκό ανυδρίτη. (Στερεό ή τετηγμένο) 8211 ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗ ΣΤΕΡΕΑ ή ΥΓΡΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,8, 15,16,18 8212α ΟΞΙΝΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ (ΣΤΕΡΕΟ) ΧΧΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 16,18,20 8212β ΟΞΙΝΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ (ΔΙΑΛΥΜΑ) ΧΧΙ ΧΙV ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,16 18,20 8213 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,15,18,34 8214α ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,15,20 8214β ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ) ΧΧΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,15,20 8215α ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,15,20,29 8215β ΕΝΥΔΡΟ ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ (έως 30% κ.β νερό) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,18,20 8216α ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΟΞΥ (έως 80% κ.β) ΧΧΙ VΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 8,18,38 (Διαχωρισμός αριθ. «4» από Οργανικά Υπεροξείδια) 8216β ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,15 8217 ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΕΣ ΧΧΙ VΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,16 18 8218α ΠΡΟΠΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΙΙ VΙΙ ΙΙ Ν 0 1,2,4,5,6,8, 15,16,38 8218β ΠΥΡΟΣΟΥΛΦΟΥΡΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,15 8219α ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΔΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,15,20,29 8219β ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΔΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΧΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,20,29 8220α ΣΕΛΗΝΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ Ι Ν Ν 2,5,7,9,15, 18 8220β ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ Ι Ν 0 2,5,15 8221α ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν 0 2,5,15 8221 β ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ (ή ΑΚΑΘΑΡΤΟ) ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ , ΙΙ Ν 0 2,10 8222α ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,15,20,29 8222β ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,20,29 8223 ΟΞΙΝΟ ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 15,16,18,208225α ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (πλέον του 25%κ.β νερό ή διάλυμα) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,15,16, 18,20 8225β ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,15,20,29 8226α ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ) ΧΧΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,15,20,29 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 8226β ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,15,20,29 8227 ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (ένυδρο,πλέον του 30% νερό) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,16,18, 20 8227-1 ΣΤΕΡΕΑ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ Μ.Κ.Δ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7 8228α ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (ΑΝΥΔΡΟΣ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,15 8228β τετραχλωριουχοσ κασσίτερος (με 5 μόρια νερού) ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,4,6,7,15, 16,18 8229α ΣΟΥΛΦΑΜΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,7, 16,18 8229β ΧΛΩΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΧΧΙ Ι Ν Ν 2,5,15 8230α ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (και ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ έως 51% κ.β οξύ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2 8230β ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (πλέον του 51 % κ.β οξύ] ΧΧΙ ι ΙΙ Ν Ο 15 8231 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (ατμίζον) ΧΧΙ ΧΙV Ι Ν Ο 2,5,9,10,15, 37,39 8232α ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (χρησιμοποιηθέν σε χημικές διεργασίες) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,15 8232β ΘΕΙΩΔΕΣ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2 8233α ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (σταθεροποιηθέν) (ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΧΧΙ Ι Ν Ν 2,5,7,9,10, 11,15,18,35 8233β ΣΟΥΛΦΟΥΡΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ Ι Ν Ο 2,5,15 8234α ΤΕΤΡΑ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΠΕΝΤΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8234β ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΦΘΑΛΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (με πλέον του 0,05% μαλεϊκό ανυδρίτη) ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,15 16,40 8235α ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛ-ΑΜΜΩΝΙΟΧΧΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΙΙ Ν Ν 2,20 8235β ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5 8236 ΘΕΙΟΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ Ι Ν Ο 2,10,15 8237α ΘΕΟΦΩΣΦΟΡΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,15 8237β ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,15 8238α ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΤΙΤΑΝΙΟ (ΜΕΙΓΜΑΤΑ) (μη πυροφορικό) ΧΧΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7,15,18 8238β ΤΡΙΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5 8239α ΤΡΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΣΤΕΡΕΟ) ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,7,16,18 8239β ΤΡΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ) ΧΧΙ ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,35 8240α ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΑΚΕΤΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,15 8240β ΤΡΙ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΤΕΤΡΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ν 2,5,7,18,20 (Σε άλλο χώρο από το Νιτρικό οξύ) 8241 ΤΡΙΦΘΟΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΧΧΙ Ι Ν Ν 1,2,4,5,6,10 16,18 8242 ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟ-ΕΞΥΛΑΜΙΝΗ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,35 8243 ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ--ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟ--ΔΙΑΜΙΝΕΣ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,35 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 8244α Ν-ΒΑΛΕΡΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΑ ΧΧΙ,VΙΙ ΙΙ Ν Ο 2,15 8244β ΟΞΥΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΑΝΑΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙ Ν Ο 2,5,9,15 8245 ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΑΝΑΔΙΟ ΧΧΙ Ι Ν Ο 2,5,15 (προφυλαγμένο από το φως) 8246 ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΑΝΑΔΙΟ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,7,15,18 8247α ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Ανυδρος) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8247β χλωριούχος ψευδαργυροσ (Διάλυμα) ΧΧΙ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2 8248 ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ ΧΧΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,15 8249.., 8999 ΚΛΑΣΗ «9» (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ) Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 9021 1-ΑΜΙΝΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,16 9022 ΑΕRΟSΟLS (έως 1000 CΜ3) ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,13 16,29,40 9022-1 ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΙ κλπ - ΙΙΙ Ν Ν 40 9023 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ (τύπος Β) (περιέχει έως 70% κ.β Νιτρικό Αμμώνιο και έως 0,4% κ.β συνολικό καύσιμο υλικό ή έως 45% κ.β Νιτρικό Αμμώνιο ανεξάρτητα από το καύσιμο υλικό) Όλες οι Νιτρικές ενώσεις θα υπολογίζονται ως Νιτρικό Αμμώνιο ΙΙΙ Ν Ν 40 9024 άσβεστος (ΛΕΥΚΗ ή ΜΠΛΕ) - ΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 2,5,40 9024-1 ΒΕΝΖΑΛΔΕΥΔΗ - ΙΙΙ Ν Ν 2 9025 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΕΡΕΟ ΙΙΙ Ν Ο 2,40 9025-1 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΚΑΠΝΙΖΟΜΕΝΗ - Ν Ν 2,5,40 Π.Δ 246/86 9026 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΣΤΟΡΕΛΑΙΟΥ (σπόροι, τροφές, πολτός,φλούδια) ΙΙ Ν Ν 2,5,8,40 9027 ΔΙΒΡΩΜΟΔΙΦΘΟΡΟ-ΜΕΘΑΝΙΟ ΙΙΙ Ν Ν 1,2,4,5,6,16 9027-1 ΥΓΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧVΙ ΙΙΙ Ν Ν 6,7 9027-2 ΣΤΕΡΕΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Μ.Κ.Δ.) ΧVΙ ΙΙΙ Ν Ν 6,7 9027-3 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (όταν μεταφέρονται με καύσιμα ή μπαταρία και είναι φορτία, ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο/Γ ΠΛΟΙΑ) Γ -Μ ΜΕ ΙΙΙ Ν Ν 40 9028 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 40 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΥΓΡΕΣ (βλ. πίνακα ΙΜDG κώδικα) (Μ.Κ.Δ.) 9029 περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες-στερεεσ (μ.κ.δ.) ΧΧΙΙΙ ΙΙΙ Ν Ν 40 9030 ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΑ (Με αντιοξειδωτικό πλεόν των 100 ΡΡΜ, υγρασία μεταξύ 5% κ.β.και 12% κ.β.και λίπη έως 15% κ.β.) ΙΙΙ Ν Ν (α)11,13 (β)θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης που θα δεικνύει: (ι)την υγρασία, (ιι)το λίπος, (ιιι)το αντιοξειδωτικό, (ιν)την περιεκτικότητα κάθε σάκκου και του συνόλου, (ν)τη θερμοκρασία, την ώρα της διεκπεραίωσης από το εργοστάσιο (νι)την ημερομηνία παραγωγής. (γ)Η θερμοκρασία του κατά τη φόρτωση του δεν θα είναι μεγαλύτερη των 35°C ή 5°C μεγαλύτερη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (δ) Θα γίνονται μετρήσεις θερμοκρασίας κάθε 8 ώρες. (ε) Εάν η θερμοκρασία του φορτίου ξεπεράσει τους 55°C και συνεχίζει να αυξάνει, θα διακόπτεται 0 αερισμός του και θα εισάγεται Ο02ή αδρανές αέριο. (στ)ΑπαγοΑ Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ρεύεται η μεταφορά φορτίου μεγάλης υγρασίας ή κακής συσκευασίας. 9031 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ γεννετικά μεταλλαγμένοι ΧΧΙΙ Ν Ν 1,4,6,10,16 σύμφωνα με οδηγίες αρμοδίας υγειονομικής Αρχής 9032α ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ που δεν φουσκώνουν αυτοδύναμα, περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, μεταφέρονται ως φορτίο και δεν ανήκουν στον εξοπλισμό του πλοίου, Ν Ν 40 9032β ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ -που φουσκώνουν αυτοδύναμα, περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, μεταφέρονται ως φορτίο και δεν ανήκουν στον εξοπλισμό του πλοίου Ν Ν 40 9033 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ - ΙΙ Ν Ν 40 9034 ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ (ΡCΒS) ΧΧΙΙΙ ΙΙ Ν Ν 2,4,5,7 9035 ΠΟΛΥΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ ΧΧΙΙ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ Η ΧΧΙΙΙ ΤΕΡΦΑΙΝΥΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ-ΥΓΡΑ ΙΙ Ν Ν 2,4,5,7 9036 ΣΒΩΛΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ (που εκλύουν ευφλέκτους ατμούς) ΙΙΙ Ν Ν 40 9037 ΥΔΡΟΘΕΙΩΔΗΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΙΙΙ Ν Ν 2,15,18,20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΛΟΙΑ 1.0ι παρακάτω κατηγορίες ουσιών και ουσίες εφόσον μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος αυτού θεωρούνται ότι δεν δημιουργούν κινδύνους στα πλοία λόγω της μικρής ποσότητας τους και της ασφαλούς συσκευασίας τους και επιτρέπεται να μεταφέρονται με πλοία με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μη επικίνδυνες ουσίες. 2.0ι προϋποθέσεις μεταφοράς που καθορίζονται σαυτό το Παράρτημα δεν εφαρμόζονται στα παρακάτω: 1 .Εκρηκτικά κλάσης 1. 2.Αέρια της κλάσης 2 που έχουν επιπλέον δευτερεύουσα επικινδυνότητα (όπως δευτερεύουσα σήμανση εύφλεκτου διαβρωτικού, οξειδωτικού ή τοξικού). 3.Αυτοαντιδρώσες ουσίες της κλάσης 4.1. 4.0υσίες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη της κλάσης 4.2. 5.Οργανικά υπεροξείδια της κλάσης 5.2 με εξαίρεση τα πακέτα δοκιμών, τα πακέτα επισκευών ή παρόμοια μικτά πακέτα που περιέχουν μικροποσότητες από αυτές τις ουσίες. δ. Δηλητηριώδεις ουσίες της κλάσης 6.2. 7.Ραδιενεργά υλικά της κλάσης 7. δ.Αεροζόλς της κλάσης 9. 9.Επικίνδυνες ουσίες που έχουν ομάδα συσκευασίας Ι. 3. Όρια ποσοτήτων Κλάση Κλάση συσκευασίας Κατάσταση Μέγιστη ποσότητα ανά συσκευασία 2 - Αέρια 120ΜL 3 ΙΙ Υγρά 1L (μεταλλικά δοχεία) 500ΜL (γυάλινα ή πλαστικά δοχεία) 3 ΙΙΙ Υγρά 5L 4.1 ΙΙ Στερεά 500GR 4.1 ΙΙΙ Στερεά 3ΚG 4.3 ΙΙ Υγρά-Στερεά 25ΜL-100GR 4.3 ΙΙΙ Υγρά ή Στερεά 1ΚG 5.1 ΙΙ Υγρά ή Στερεά 500GR 5.1 ΙΙΙ Υγρά ή Στερεά 1ΚG 5.2+ ΙΙ Στερεά 100GR 5.2+ ΙΙ Υγρά 25ΜL 6.1 ΙΙ Στερεά 500GR 6.1 ΙΙ Υγρά 100ΜL 6.1 111 Στερεά 3ΚG 6.1 ΙΙΙ Υγρά 1L 8 ΙΙ Στερεά 1ΚG 8 ΙΙ Υγρά 500ΜL+ + 8 ΙΙΙ Στερεά 2ΚG 8 ΙΙΙ Υγρά 1L +Βλέπε παραγ. 2.5 του Παραρτήματος αυτού + + Γυάλινα και γενικά εύθραυστα δοχεία πρέπει να περιβάλονται με κατάλληλη και ανθεκτική ενδιάμεση συσκευασία. Τα είδη οικιακής χρήσης που δεν είναι εύφλεκτα ή εκρηκτικά επιτρέπονται σε ποσότητες μέχρι τις διπλάσιες από τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια ανά συσκευασία. 4.0ι επικίνδυνες ουσίες που μεταφέρονται με αυτές τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις πρέπει να συσκευάζονται σε κατάλληλες εσωτερικές συσκευασίες που τοποθετούνται σε κατάλληλες εξωτερικές συσκευασίες. Το ολικό μικτό βάρος του δέματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30ΚG. 5.Επικίνδυνες ουσίες διαφορετικών κλάσεων σε μικροποσότητες μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια εξωτερική συσκευασία εφόσον δεν αλληλοαντιδρούν μεταξύ τους σύμφωνα με δήλωση του φορτωτή και στον πίνακα διαχωρισμού διαχωρίζονται με την ένδειξη Χ. 6.Για τις συσκευασίες που περιέχουν ασυμβίβαστες επικίνδυνες ουσίες σε μικροποσότητες εφαρμόζονται προϋποθέσεις διαχωρισμού αριθμός «2». 7.Οι συσκευασίες επικινδύνων ουσιών που μεταφέρονται σε περιορισμένες ποσότητες δεν χρειάζεται να έχουν τη σήμανση των επικινδύνων φορτίων που προβλέπει ο κανονισμός αυτός αλλά πρέπει, εκτός αν άλλως ορίζεται, να σημαίνεται είτε με το κανονικό όνομα είτε με το «επικίνδυνες ουσίες σε περιορισμένες ποσότητες κλάσης/κλάσεων..........». Η περιγραφή «επικίνδυνες ουσίες σε περιορισμένες ποσότητες κλάσης/κλάσεων...» θα πρέπει να θεωρείται ως κανονικό όνομα στη φορτωτική της αποστολής του εμπορεύματος. 8.Η αίτηση-δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 19του Κανονισμού αυτού, για τις περιπτώσεις μεταφοράς των φορτίων αυτών δεν θα απευθύνεται και εγκρίνεται από τη Λιμενική Αρχή αλλά από τον πλοίαρχο του πλοίου. 9.Οι επικίνδυνες ουσίες σε μικροποσότητες που συσκευάζονται για να διατίθενται για προσωπική ή για οικιακή χρήση εξαιρούνται περαιτέρω από τη σήμανση της παραγράφου 7. 10. Συνολικά επιτρέπονται, έως πέντε φορτωτές να μεταφέρουν επικίνδυνα είδη σε περιορισμένες ποσότητες σε κάθε κανονικό δρομολόγιο Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεταφοράς φορτίων της κλάσης 2 και των κλάσεων 3,4.1,4.3 και 5.2 για τα οποία επιτρέπονται μόνο δύο (2) φορτωτές.
Άρθρο 2 "Υποχρεωτικός εφοδιασμός των πλοίων με τον κανονισμό αυτό"
1.  
    Ο Κανονισμός αυτός πρέπει να φέρεται επί των πλοίων που εφαρμόζεται, εφ όσον αυτά μεταφέρουν επικίνδυνα είδη
Άρθρο 3 "Κυρώσεις"
1.  
    Στους παραβάτες του Κανονισμού αυτού ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/1973 (Ά 261). Άρθρο τέταρτο Καταργούμενες διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού καταργούνται:(α) Ο από 19.8.1960 Κανονισμός «Περί μεταφοράς επικινδύνων ειδών δια πλοίων» που εγκρίθηκε με το Β.Δ. 330/1962 (ΦΕΚ 89Α/11.6.63). (β) Το Β.Δ. 151/1996 (ΦΕΚ 35Α/19.2.1966) «Περί εγκρίσεως Κανονισμού «περί συμπληρώσεως του από 19 Αυγούστου 1960 Κανονισμού περί μεταφοράς επικινδύνων ειδών δια πλοίων» εγκριθέντος δια του υπ αριθ. 330/15.7.1962 Β.Δ.». (γ) Τα Παραρτήματα ΙΙΙ, ΙV, V και VΙ του Π.Δ. 256/1988 (ΦΕΚ 107Α/1.6.88) και οι τροποποιήσεις του. (δ) Οι διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών λιμένα για τα συσκευασμένα επικίνδυνα φορτία που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα ή αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο πέμπτο Έναρξη ισχύος του Κανονισμού Η ισχύς το Κανονισμού που τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει έξη (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/256 1988
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/330 1962
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/151 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/151 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία