ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/41

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-02-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται 3ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/1992 (Α 79) Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. β. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την από 12.11.1995 γνώμη της Δ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος παρακαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 1.600.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 3.650.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωσή του ως ακολούθως: α. Αύξηση της πίστωσης ΚΑΕ 1232 του ειδικού φορέα 19-220 κατά δρχ. 30.500 με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδικού φορέα 19-220. β. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0237 του ειδικού φορέα 19-220 κατά δρχ. 30.000 με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδικού φορέα 19-220. γ. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 2279 του ειδικού φορέα 061 Υπηρεσίες Περιφερειακού Δ/ντή Νομαρχίας Αθηνών κατά δρχ. 1.539.500 με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδικού φορέα 19-220 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 190402/16.11.95 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  • Την 678/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-02-28 Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/31