ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/42

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-02-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύονται 5ο και 6ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Κυκλάδων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Την αριθ. 850/19.9.95 γνώμη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ν.Α. Κυκλάδων.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.650.000 δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 5.600.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωσή του, ως ακολούθως: α. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 1232 του Ε.Φ. 19-210 κατά 40.700 δρχ. β. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-210 κατά 40.000 δρχ. γ. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 2279 του Ε.Φ. 061 Υπηρεσίες Περιφερειακού Διευθυντή Νομαρχίας Κυκλάδων κατά 2.569.000 δρχ. δ. Μείωση της πίστωσης του ΚΛΕ 5184 του Ε.Φ. 19-220 κατά 2.650.000 δρχ. για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2076713/29.11.95 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  • Την αριθμ. 714/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-02-28 Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/31
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία