ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/43

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η εισαγωγή στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων Τμημάτων Ειδικότητας Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) και Ναυτικών Λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών, από το ακαδημαϊκό έτος 1997 - 98 και εφεξής, για την κάλυψη του ποσοστού εισαγόμενων της κατηγορίας αυτής, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 τ.Α), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 τ.Α), γίνεται με εισιτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Έκθεσης, των Μαθηματικών και σε ένα μάθημα ειδικότητας που διδάσκεται στην τελευταία τάξη του Λυκείου του αντίστοιχου Τομέα ως ακολούθως:.
 1. του Μηχανολογικού τομέα στο μάθημα «Στοιχεία Μηχανών»
 2. του Ηλεκτρολογικού τομέα στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»
 3. του Ηλεκτρονικού τομέα στο μάθημα «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά»
 4. του Δομικού τομέα στο μάθημα «Αντοχή Υλικών»
 5. του Χημικού και Μεταλλουργικού τομέα στο μάθημα «Γενική Χημεία ΙΙ»
 6. του τομέα Κλωστοϋφαντουργίας στο μάθημα «Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας»
 7. του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο»
 8. του τομέα Πληροφορικής στο μάθημα «Γλώσσα Προγραμματισμού CΟΒΟL»
 9. του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης στο μάθημα «Πολιτική Οικονομία»
 10. του Γεωτεχνικού τομέα στο μάθημα «Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»
 11. του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών στο μάθημα «Στοιχεία Ανάπτυξης και Παθολογίας του Ανθρώπινου Οργανισμού»
 12. του Ναυτικού στο μάθημα «Ηλεκτρισμός - Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα»
2.  
  Επιπλέον των μαθημάτων της προηγούμενης παραγράφου και προκειμένου για εισαγωγή στο τμήμα των ΤΕΙ ή Σχολή για την οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα, οι υποψήφιοι εξετάζονται και στα ειδικά μαθήματα που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 περίπτωση ΙV του Ν. 1946/1991. Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται σε ειδικό μάθημα που ορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω στην περίπτωση που το μάθημα αυτό το εξετάζονται ως μάθημα ειδικότητας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
3.  
  Η κατάταξη των Σχολών και Τμημάτων των ΤΕΙ της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων σε ομάδες, ανάλογα με τις κατευθύνσεις σπουδών, για την εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46, περίπτωση ΙV του Ν. 1946/1991.
Άρθρο 2
1.  
  Κριτήριο επιλογής για την εισαγωγή στα ΤΕΙ, στην ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των υποψηφίων του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού είναι το άθροισμα της βαθμολογίας, που προκύπτει ως εξής: Α) Από τη βαθμολογία της εξέτασης στο μάθημα της Έκθεσης, που υπολογίζεται με συντελεστή 1,90
 1. Από τη βαθμολογία της εξέτασης στο μάθημα των Μαθηματικών, που υπολογίζεται με συντελεστή 2,55
 2. Από τη βαθμολογία της εξέτασης στο αντίστοιχο μάθημα ειδικότητας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού, που υπολογίζεται με συντελεστή 4,45.
 3. Από το γενικό βαθμό απόλυσης του ΤΕΑ ή του Ναυτικού Λυκείου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ο οποίος μετά την αναγωγή του στην κλίμακα βαθμολογίας των Γενικών Εξετάσεων υπολογίζεται με συντελεστή 1,10
2.  
  Προκειμένου για την επιλογή σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού, στη συνολική βαθμολογία της προηγούμενης παραγράφου προστίθεται και ο βαθμός του ειδικού μαθήματος, που υπολογίζεται με συντελεστή 3,75. Όταν τα ειδικά μαθήματα είναι περισσότερα από ένα, υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους με συντελεστή 3,75.
3.  
  Όταν ο υποψήφιος για επιλογή είναι απόφοιτος τμήματος ειδικότητας ΤΕΑ του άρθρου 111 παράγραφος 7 του Ν. 1892/1990 3ΦΕΚ 101 τ.Α), για τον υπολογισμό της βαθμολογίας του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των γενικών βαθμών απόλυσης του ΤΕΑ και του Γενικού ή άλλου τύπου Λυκείου.
4.  
  Κατά τους υπολογισμούς για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας τα γινόμενα και οι μέσοι όροι εκφράζονται με προσέγγιση χιλιοστού. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία είναι δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Όταν το δεκαδικό μέρος είναι 0,5 η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
5.  
  Προϋπόθεση για να συμμετέχει ο υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής, για εισαγωγή σε τμήμα της προτίμησης του είναι η συμμετοχή του στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού, κατά το έτος που ζητά την επιλογή του
Άρθρο 3 "Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων"
1.  
 1. Με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ορίζονται τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής των Γενικών Εξετάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ. 197/1993 (ΦΕΚ 71 τ.Α), όπως ισχύει κάθε φορά, μπορεί να ορίζονται, επί πλέον των αναφερόμενων μελών, δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί Δ. Ε. με βαθμό Α με τους αναπληρωτές τους ως εισηγητές για κάθε μάθημα ως ακολούθως:
 2. Για το μάθημα της Έκθεσης, του κλάδου ΠΕ2. - Για το μάθημα των Μαθηματικών, του κλάδου ΠΕ3. - Για το μάθημα Στοιχεία Μηχανών, Μηχανολόγοι των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17. - Για το μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτρολόγοι των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17. - Για το μάθημα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικοί των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17 ή Φυσικοί με ενδεικτικό Ραδιοηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμού του κλάδου ΠΕ12. - Για το μάθημα Αντοχή Υλικών, Πολιτικοί ή Τοπογράφοι Μηχανικοί ή Αρχιτέκτονες του κλάδου ΠΕ12 ή Τεχνολόγοι Πολιτικοί Μηχανικοί του κλάδου ΠΕ17. - Για το μάθημα Γενική Χημεία ΙΙ, Χημικοί ή Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί του κλάδου ΠΕ12. - Για το μάθημα Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας, πτυχιούχοι Κλωστοϋφαντουργίας του κλάδου ΠΕ18. - Για το μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο, πτυχιούχοι Καλών Τεχνών του κλάδου ΠΕ8 η Αρχιτέκτονες του κλάδου ΠΕ12. -Για το μάθημα Γλώσσα Προγραμματισμού CΟΒΟL, πτυχιούχοι Πληροφορικής των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20. - Για το μάθημα Πολιτικής Οικονομίας, Οικονομολόγοι του κλάδου ΠΕ9. - Για το μάθημα Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωπόνοι του κλάδου ΠΕ14. - Για το μάθημα Στοιχεία Ανάπτυξης και Παθολογίας του Ανθρώπινου Οργανισμού, Ιατροί ή πτυχιούχοι Νοσηλευτικής του κλάδου ΠΕ14. - Για το μάθημα Ηλεκτρισμός - Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα, Μηχανικοί ή Πλοίαρχοι ή Ραδιοτηλεγραφητές Εμπορικού Ναυτικού, του κλάδου ΠΕ18.
 3. Οι οριζόμενοι κατά το προηγούμενο εδάφιο εισηγητές μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή των Γενικών Εξετάσεων μόνο κατά την συνεδρίαση επιλογής θεμάτων για το μάθημα για το οποίο ορίστηκαν εισηγητές.
 4. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. πρέπει να έχουν διδάξει το μάθημα για το οποίο ορίζονται εισηγητές στην τελευταία τάξη των ΤΕΑ κατά το τελευταίο σχολικό έτος.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, αν οι συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων το επιβάλλουν να ορίζεται αυτοτελής Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφοίτων τμημάτων ειδικότητας ΤΕΑ ή Ναυτικού Λυκείου. Στην περίπτωση αυτή με την ίδια απόφαση ορίζονται τα μέλη της, ως εξής:.
 1. Ακαδημαϊκός ή μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή ΕΠ Τ.Ε.Ι. ή ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως πρόεδρος.
 2. Ένα μέλος ΕΠ ΤΕΙ ή ένας αντιπρόεδρος του Π.Ι. ή ένας από τους συμβούλους ή μονίμους παρέδρους του Π.Ι.
 3. Ένας σχολικός σύμβουλος Δ.Ε. ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ2.
 4. Ένας σχολικός σύμβουλος Δ.Ε. ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ3.
 5. Πέντε (5) σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί Δ. Ε. με βαθμό Α ως ακολούθως:
 6. -ένας (1) κλάδου ΠΕ8 ή ΠΕ12 ή ΠΕ17 -ένας (1) κλάδου Π.Ε.9 -ένας (1) κλάδου Π.Ε.14 -ένας(1) κλάδου Π.Ε.18 -ένας (1) κλάδου Π.Ε.19 ή ΠΕ.20. στ) Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ ή Εκπαιδευτικός που υπηρετεί στη Δ/νση αυτή.
 7. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εισιτηρίων Εξετάσεων ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α.
 8. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ένα από τα μέλη ως αντιπρόεδρος.
 9. Με την ίδια απόφαση ορίζονται επιπλέον των ανωτέρω δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των κλάδων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, με τους αναπληρωτές τους, ως εισηγητές αντίστοιχα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
 10. Οι εισηγητές μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή μόνο κατά τη συνεδρίαση επιλογής θεμάτων για το μάθημα που ορίστηκαν εισηγητές.
 11. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. πρέπει να έχουν διδάξει το μάθημα για το οποίο ορίζονται εισηγητές στην τελευταία τάξη των ΤΕΛ κατά το τελευταίο σχολικό έτος.
 12. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και μέχρι δύο (2) βοηθοί γραμματεία από διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 13. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4, 5, 6, 7 και του άρθρου 20 του Π.Δ. 197/93 (ΦΕΚ 71-Α) ισχύουν ανάλογα.
 14. Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τα μισά από τα μέλη της.
 15. Εφόσον η συνεδρία αφορά την επιλογή θεμάτων η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν πέραν των παραπάνω αναφερομένων παρευρίσκονται και οι δύο (2) εισηγητές του εξεταζόμενου μαθήματος.
Άρθρο 4 "Εξεταστικά - Βαθμολογικά Κέντρα, Πρόγραμμα Εξετάσεων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργούν Εξεταστικά Κέντρα. Με όμοια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και η έδρα κάθε Βαθμολογικού Κέντρου, που μπορεί να συμπίπτει με την έδρα βαθμολογικού κέντρου των Γενικών Εξετάσεων, στο οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού. Πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου ορίζεται μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή Ε.Π. ΤΕΙ ή σχολικός σύμβουλος Δ.Ε. ή εκπαιδευτικός λειτουργός της δημόσιας Δ.Ε. με βαθμό Α.
2.  
  Για τον καθορισμό των δικαιολογητικών συμμετοχής στις εξετάσεις, του χρόνου και του τόπου υποβολής τους, τις δηλώσεις προτίμησης, το πρόγραμμα εξετάσεων, την εξεταστέα ύλη, τον τρόπο εξέτασης, τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων, τα οποία μπορεί να είναι ενιαία με αυτά των Γενικών Εξετάσεων με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου, τη συγκρότηση των επιτροπών Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων, την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, τον έλεγχο της ταυτότητας, την παρουσία και αποχώρηση των υποψηφίων, τα γραπτά δοκίμια, την πειθαρχία των διαγωνιζομένων, την κατανομή των γραπτών δοκιμίων στα βαθμολογικά κέντρα, τη διακίνηση, την παραλαβή, την κλίμακα βαθμολόγησης, τη βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων υποψηφίων, την έκδοση αποτελεσμάτων, την εγγραφή των επιτυχόντων και τη συγκρότηση των ατομικών και συλλογικών οργάνων, το κώλυμα συγγένειας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετικά με τις εξετάσεις του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τις Γενικές Εξετάσεις στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης και στα ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση, εφόσον δε ρυθμίζονται διαφορετικά με το διάταγμα αυτό
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση του Προέδρου κάθε Βαθμολογικού Κέντρου ορίζονται μέλη της επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου μέχρι 14 κατ ανώτατο όριο ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων του Κέντρου και τα μαθήματα που αντιπροσωπεύουν. Ως μέλη ορίζονται σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί της δημόσιας Δ.Ε. με βαθμό Α ή Β των κλάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του διατάγματος αυτού. Προτιμούνται οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα στην τελευταία τάξη Τεχνικού -Επαγγελματικού Λυκείου κατά το τελευταίο σχολικό έτος.
2.  
  Οι ομάδες βαθμολογητών ή αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού συγκροτούνται από δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δ.Ε. μόνιμους η με σύμβαση αορίστου χρόνου των κλάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του διατάγματος αυτού κατά προτίμηση από αυτούς που δίδαξαν το μάθημα αυτό στην τελευταία τάξη των Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 6 "επιλέγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία αναλυτικά προγράμματα για το μάθημα αυτό. Με την εξέταση αυτή ελέγχονται η γλωσσική κατάρτιση, ο πλούτος και η διάρθρωση των ιδεών, η λογική ακολουθία των νοημάτων, η σαφήνεια και η πληρότητα στην έκθεση [...]"
2.  
  Κατά την εξέταση στο μάθημα των Μαθηματικών δίνονται για διαπραγμάτευση τέσσερα (4) ζητήματα, τα οποία περιέχουν ασκήσεις, είτε προβλήματα, είτε θέματα θεωρίας. Κάθε ζήτημα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία (1) ερωτήσεις.
3.  
  Κατά την εξέταση στα μαθήματα: Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτρικές Μηχανές, Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Αντοχή Υλικών, Ηλεκτρισμός - Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα, δίδονται για διαπραγμάτευση τέσσερα (4) ζητήματα για καθένα από τα μαθήματα αυτά, τα οποία περιέχουν ασκήσεις, είτε προβλήματα, είτε θέματα θεωρίας. Κάθε ζήτημα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία (1) ερωτήσεις από την ίδια ή διαφορετική θεματική ενότητα.
4.  
  Κατά την εξέταση στο μάθημα της Χημείας ΙΙ και στο μάθημα Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας δίνονται για διαπραγμάτευση τέσσερα (4) ζητήματα για κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά. Από τα τέσσερα (4) αυτά ζητήματα τα δύο (2) τουλάχιστον προέρχονται από τη θεωρία και τα καθένα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) ερωτήσεις από την ίδια η διαφορετική θεματική ενότητα. Τα άλλα δύο (2) μπορεί να είναι ασκήσεις ή προβλήματα.
5.  
  Κατά την εξέταση στα μαθήματα: Πολιτική Οικονομία, Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων δίνονται για διαπραγμάτευση τέσσερα (4) ζητήματα για το κάθε ένα μάθημα, τα οποία περιέχουν ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις εφαρμογής της θεωρίας. Κάθε ζήτημα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια ερωτήσεις θεωρίας ή ασκήσεις εφαρμογής της θεωρίας.
6.  
  Κατά την εξέταση στα μαθήματα: Γλώσσα Προγραμματισμού CΟΒΟL, Στοιχεία Ανάπτυξης και Παθολογίας του Ανθρώπινου Οργανισμού δίνονται για διαπραγμάτευση τέσσερα (4) ζητήματα, για κάθε μάθημα, καθένα από τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) ερωτήσεις από την ίδια ή διαφορετική θεματική ενότητα
7.  
  Η εξέταση στο μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων, που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος, που δίνεται για σχεδίαση και μπορεί να εξετάζεται ταυτόχρονα και σε ίδια θέματα με το αντίστοιχο ειδικό μάθημα των Γενικών Εξετάσεων
8.  
  Η εξέταση στα ειδικά μαθήματα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα αντίστοιχα μαθήματα στις γενικές εξετάσεις και μπορεί να εξετάζονται ταυτόχρονα και σε ίδια θέματα με αυτά των Γενικών Εξετάσεων
Άρθρο 7 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 η εισαγωγή στα ΤΕΙ, στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των αποφοίτων του άρθρου 1 παρ. 1 του διατάγματος αυτού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.Α). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156 τ.Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 141 τ.Α) κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι: α) Από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 1996. β) Για το έτος 1997 και εφεξής η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 200.000.000 δρχ. περίπου θα καλυφθεί από τους Προϋπολογισμούς των οικείων Νομαρχιών, όπου θα εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις.
 • Την 28/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1946 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν, 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων. 1993/197 1993