Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/ τος 206/1987 (ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (ΕΕL 100/19.4.94).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  «Σκοπός του παρόντος Π. Δ/τος είναι η τροποποίηση του Π. Δ/τος 206/87 (ΦΕΚ 94/Α/87) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 94/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 83/ 189/ΕΟΚ «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών», που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. (L100/30.19.4.94)». Το Π.Δ. 206/87, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 523/88 και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
  «Προϊόν, κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής και κάθε γεωργικό προϊόν «Κατά την έννοια του παρόντος Π. Δ/τος νοούνται ως:.
2.  
  «Τεχνική προδιαγραφή». Η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιοτήτων χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν, όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας. Ο όρος «τεχνική προδιαγραφή» καλύπτει επίσης τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 1 της συνθήκης, προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς και φαρμάκων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Α6/10395 (ΦΕΚ 798/Β/85), καθώς και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.
3.  
  «Άλλη απαίτηση»: Απαίτηση, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, επιβαλλόμενη σε ένα προϊόν ιδίως για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, η οποία αφορά τον κύκλο ζωής του προϊόντος μετά τη διάθεσή του στην αγορά, όπως οι συνθήκες χρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή εξάλειψής του, εφόσον οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη σύνθεση ή τη φύση του προϊόντος, η την εμπορία του
4.  
  «Πρότυπο» οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο Οργανισμό Τυποποίησης, για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, των οποίων όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική, είναι δε οι εξής: Διεθνές πρότυπο: Πρότυπο εγκεκριμένο από διεθνή οργανισμό τυποποίησης το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού, Ευρωπαϊκό πρότυπο: Πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού. Εθνικό Πρότυπο: Πρότυπο εγκεκριμένο από εθνικό οργανισμό τυποποίησης, το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού».
5.  
  «Πρόγραμμα τυποποίησης»: Πρόγραμμα εργασίας ενός αναγνωρισμένου Οργανισμού Τυποποίησης με το οποίο καταρτίζεται κατάλογος των θεμάτων για τα οποία διεξάγονται εργασίες τυποποίησης
6.  
  «Σχέδιο προτύπου»: Το έγγραφο με το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για καθορισμένο προϊόν, που σχεδιάζεται να εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία εθνικής τυποποίησης, όπως το κείμενο αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες και διανέμεται προς σχολιασμό ή δημόσιο έλεγχο
7.  
  «Ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης αναφερόμενος στο παράρτημα Ι
8.  
  «Εθνικός οργανισμός τυποποίησης»: Οργανισμός αναφερόμενος στο παράρτημα 11
9.  
  «Τεχνικός κανόνας»: Τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων, της οποίας η τήρηση είναι υποχρεωτική από το νόμο ή την πρακτική για την εμπορία ή τη χρήση ενός προϊόντος σε Κράτος μέλος, ή σε σημαντικό τμήμα του Κράτους αυτού, όπως επίσης, με την επιφύλαξη των όσων ορίζει το άρθρο 11, οι νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των Κρατών μελών που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος. Τεχνικοί κανόνες υποχρεωτικοί από την πρακτική είναι ιδίως: Οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν είτε σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις, είτε σε επαγγελματικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις και των οποίων η τήρηση αποτελεί τεκμήριο πιστότητας προς τις προδιαγραφές που ορίζουν οι ως άνω νομοθετικές κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις. Οι εκούσιες συμφωνίες, στις οποίες Ελληνική Δημόσια Αρχή είναι συμβαλλόμενο μέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το δημόσιο συμφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων. Εξαιρούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων των δημοσίων συμβάσεων. Οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις, που συνδέονται με φορολογικά ή οικονομικά μέτρα και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ενθαρρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων. Εξαιρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις που έχουν σχέση με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Καλύπτονται οι τεχνικοί κανόνες που θεσπίζουν οι ελληνικές αρχές και που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται και τροποποιείται από την Επιτροπή της Ε.Ε., στα πλαίσια της μόνιμης επιτροπής του άρθρου 5 της οδηγίας 83/ 189/ΕΟΚ. Ο κατάλογος αυτός θα τροποποιηθεί με την ίδια διαδικασία.
10.  
  «Σχέδιο τεχνικού κανόνα»: Το κείμενο μιας τεχνικής προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται προκειμένου η τεχνική αυτή προδιαγραφή η απαίτηση να καθιερωθεί αμέσως ή εν τέλει ως τεχνικός κανόνας, και το οποίο, δεδομένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροπολογίες. Το παρόν Π.Δ. δεν ισχύει για τα μέτρα που θεσπίζονται ως αναγκαία στο πλαίσιο της συνθήκης Ε.Ε., προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία του κοινού και ιδιαίτερα των εργαζομένων κατά την χρήση προϊόντων, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν τα προϊόντα.
11.  
  Όπου στο τροποποιούμενο Π.Δ. 206/1987 μνημονεύονται οι όροι «τεχνικός κανονισμός» ή «σχέδιο τεχνικού κανονισμού», νοείται ο «τεχνικός κανόνας» ή το «σχέδιο τεχνικού κανόνα», αντιστοίχως, όπως ορίζονται στα εδάφια 9 και 10 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «Η Επιτροπή της ΕΕ και οι Οργανισμοί Τυποποίησης που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος Π. Δ/τος δύνανται κατόπιν αιτήσεως των να λαμβάνουν τα σχέδια των ελληνικών προτύπων και να ενημερώνονται από το Κέντρο Πληροφόρησης (Κ.Π.) του ΕΛΟΤ για τη συνέχεια που δίνεται στις τυχόν παρατηρήσεις τους επί των σχεδίων αυτών».
Άρθρο 4 "Το άρθρο 5 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: «1. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο ΕΛΟΤ: - να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 4, - να δίνει στη δημοσιότητα [...]"
2.  
  Απαγορεύεται κάθε πράξη αναγνώρισης, έγκρισης τύπου ή έμμεσης χρήσης ενός εθνικού προτύπου που έχει εγκριθεί κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5
3.  
  Το Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΛΟΤ θέτει ομοίως στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου όλα τα νέα σχέδια ελληνικών προτύπων, καθώς και τα νέα σχέδια προτύπων, που εκπονούνται από τους Οργανισμούς Τυποποίησης των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του παρόντος Π. Δ/τος. Κάθε ενδιαφερόμενος επιβαρύνεται με το κόστος της παρεχόμενης πληροφόρησης.».
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 7, τροποποιείται ως εξής: 3 Ο εκπρόσωπος της Ελλάδος συνεργάζεται με τον ΕΛΟΤ για την έκφραση γνώμης στις προτάσεις της επιτροπής του άρθρου 5 της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ προς την Επιτροπή της Ε. Ε. στα παρακάτω θέματα - την ανάθεση από την Επιτροπή της Ε.Ε. στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης της κατάρτισης ευρωπαϊκού προτύπου σε μια καθορισμένη ημερομηνία, -την μέριμνα της επιτροπής της Ε.Ε. ώστε, εφ όσον χρειάζεται και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος των εμποδίων κατά τις συναλλαγές να αποφασίσουν τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη σε μια πρώτη φάση μεταξύ τους για τα κατάλληλα μέτρα, -την λήψη από την Επιτροπή της Ε.Ε. κάθε κατάλληλου μέτρου σχετικά με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, - τον εντοπισμό των τομέων για τους οποίους αποδεικνύεται αναγκαία η εναρμόνιση και τη λήψη, ενδεχομένως, των κατάλληλων εργασιών εναρμόνισης, -την τροποποίηση από την Επιτροπή της Ε.Ε. των παραρτημάτων του παρόντος Π. Δ/τος, - την κατάρτιση των κανόνων κωδικοποιημένης παρουσίασης των πληροφοριών του σχεδίου και των κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται τα προγράμματα τυποποίησης (άρθρο 2, παράγραφος 2 της Οδηγίας 94/1 Ο/ΕΚ), - πρέπει να υποβάλλονται τα προγράμματα τυποποίησης (άρθρο 2, παράγραφος 2 της Οδηγίας 94/10/ΕΟΚ), - τις αιτήσεις που απευθύνονται στους οργανισμούς τυποποίησης που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (οδηγ. 88/182/ΕΚ), - την επιλογή του πρακτικού συστήματος που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών, που προβλέπει η Οδηγία 94/10/Ε.Ε. και των τροποποιήσεων που θα πρέπει, ενδεχομένως, να γίνουν σε αυτό, - την επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος, που θέτει σε εφαρμογή η οδηγία 94/10/Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτής, - την έκφραση γνώμης σε κάθε σχέδιο Τεχνικού Κανόνα που τίθεται υπ όψη της επιτροπής του άρθρου 5 της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, - κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας 94/10/ΕΕ, .
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 8, τροποποιείται ως εξής: 1 Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας ευρωπαϊκού προτύπου σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγρ. 3, πρώτη περίπτωση, ο ΕΛΟΤ δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε καμία ενέργεια η οποία μπορεί να βλάψει την επιδιωκόμενη εναρμόνιση και ιδίως δεν δημοσιεύει στο δεδομένο τομέα νέο ή αναθεωρημένο εθνικό πρότυπο που δεν είναι πλήρως σύμφωνο προς υφιστάμενο ευρωπαϊκό πρότυπο .
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί που συντάσσουν σχέδια τεχνικών κανόνων υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον ΕΛΟΤ εκτός αν πρόκειται για πιστή εισαγωγή διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου οπότε δεν αποστέλλεται το κείμενο και αρκεί μια απλή ενημέρωση σχετικά με τον εν λόγω τεχνικό κανόνα. Τα σχέδια αυτά πρέπει να συνοδεύονται με σύντομη ανακοίνωση των λόγων που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση αυτού του τεχνικού κανόνα ιδιαίτερα στην περίπτωση του άρθρου 8 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο. - Το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΛΟΤ αποστέλλει στην Επιτροπή των Ε.Κ., κατά τις υποδείξεις της τα παραπάνω σχέδια τεχνικών κανόνων και αντίστοιχα δέχεται τα αποστελλόμενα από τα άλλα κράτη - μέλη, για τα οποία παρέχει πληροφόρηση στους αρμόδιους φορείς. - Κατά περίπτωση οι παραπάνω υπηρεσίες ανακοινώνουν ταυτόχρονα το κείμενο των βασικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, στις οποίες αναφέρεται κατά κύριο και άμεσο τρόπο το σχέδιο τεχνικού κανόνα, εάν η γνώση αυτού του κειμένου είναι αναγκαία για την εκτίμηση του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου τεχνικού κανόνα. - Εάν χρειαστεί οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που συνέταξαν το σχέδιο του Τεχνικού Κανόνα γνωστοποιούν ταυτοχρόνως - εάν δεν το έχουν ήδη διαβιβάσει με κάποια προηγούμενη γνωστοποίησή τους - το κείμενο των βασικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και άμεσο τρόπο τον τεχνικό κανόνα, εφόσον η γνώση του κειμένου αυτού είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί η εμβέλεια του σχεδίου αυτού. - Οι αρμόδιες για τη σύνταξη των εν λόγω σχεδίων Τεχνικών Κανόνων αρχές, προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση αυτών, υπό τους ανωτέρω όρους, εφόσον οι όροι αυτοί επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο με αποτέλεσμα να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή αυτές να καθίστανται πιο αυστηρές. - Ειδικότερα, όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά στον περιορισμό της διάθεσης στο εμπόριο ή της χρήσης μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή ενός χημικού προϊόντος, συν τοις άλλοις και για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, γνωστοποιείται επίσης, είτε περίληψη, είτε, στο μέτρο που είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες, τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν, καθώς και όσα αφορούν στα γνωστά και διαθέσιμα προϊόντα υποκατάστασης. Ομοίως γνωστοποιούν τις αναμενόμενες επιπτώσεις του μέτρου στη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, συνοδεύοντάς τα με ανάλυση των κινδύνων διενεργούμενη, όπου συντρέχει λόγος, βάσει των γενικών αρχών αξιολόγησης των κινδύνων από χημικά προϊόντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 793/93 για την περίπτωση ήδη υφισταμένης ουσίας ή στο άρθρο 3 παρ. 2 της οδηγίας 93/32/ΕΟΚ για την περίπτωση νέας ουσίας». Η παράγραφος 4 του ιδίου τροποποιείται ως εξής: 4 Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος δεν είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν οι ελληνικές αρχές που πραγματοποιούν την κοινοποίηση το ζητήσουν ρητώς Κάθε τέτοια αίτηση, πρέπει να αιτιολογείται Αν αυτό ζητηθεί, από άλλο Κράτος μέλος για το σχέδιο Τεχνικού κανόνα, οι ελληνικές αρχές που χειρίζονται θέματα τεχνικών κανόνων μπορούν λαμβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις να ζητήσουν πραγματογνωμοσύνη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα» Μετά την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου προστίθεται παράγραφος 5:« 5 Όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αποτελεί μέρος μέτρου, του οποίου η γνωστοποίηση κατά το στάδιο του σχεδίου προβλέπεται από άλλες κοινοτικές πράξεις, ο συντάκτης του σχεδίου μπορεί να προβαίνει στη γνωστοποίηση, που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 1 με βάση αυτή την άλλη πράξη, αναφέροντας ρητά ότι η γνωστοποίηση αυτή γίνεται επίσης, δυνάμει του παρόντος Π. Δ/τος Η έλλειψη αντίδρασης από πλευράς Επιτροπής στα πλαίσια του παρόντος Π. Δ/τος για ένα σχέδιο τεχνικού κανόνα δεν προδικάζει την απόφαση που ενδέχεται να ληφθεί στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών πράξεων .
Άρθρο 8 "Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι Οργανισμοί εν γένει αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο [...]"
3.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αναβάλλουν την έκδοση ενός Σχεδίου Τεχνικού Κανόνα για 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9, παραγρ. 1, εφ όσον εντός 3 μηνών μετά την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προτείνει ή να εκδόσει για το εν λόγω θέμα Οδηγία, Κανονισμό ή Απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 189 της Συνθήκης ΕΟΚ.
4.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αναβάλλουν την έκδοση ενός Σχεδίου Τεχνικού Κανόνα για 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9, παραγρ. 1, εφ όσον εντός 3 μηνών μετά την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει τη διαπίστωσή της ότι το σχέδιο Τεχνικού Κανόνα αφορά θέμα καλυπτόμενο από πρόταση Οδηγίας, Κανονισμού ή Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 189 της Συνθήκης ΕΟΚ.
5.  
  Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει κοινή θέση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής (status quο) που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, η περίοδος αυτή θα επεκταθεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, στους 18 μήνες
6.  
  Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 παύουν να υφίστανται είτε: -όταν η Επιτροπή ενημερώσει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι δεν προτίθεται πλέον να προτείνει ή να εκδώσει κοινοτική πράξη υποχρεωτικού χαρακτήρα, -όταν η Επιτροπή ενημερώσει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι αποσύρει την πρόταση ή το σχέδιό της, - με την έκδοση κοινοτικής πράξης υποχρεωτικού χαρακτήρα από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή
7.  
  Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν ισχύουν όταν οι Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμοί, για λόγους έκτακτης ανάγκης, που επιβάλλονται από σοβαρή και απρόβλεπτη κατάσταση συνδεόμενη με την προστασία της υγείας των προσώπων και των ζώων, με τη διατήρηση της χλωρίδας ή με την ασφάλεια, πρέπει να εκπονήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τεχνικούς κανόνες, προκειμένου να τους εκδώσει και να τους θέσει σε ισχύ αμέσως, χωρίς να είναι δυνατή η διενέργεια διαβουλεύσεων. Το Κράτος μέλος παραθέτει στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 9 την αιτιολογία του επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων. Η Επιτροπή αποφαίνεται το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τη γνωστοποίηση αυτή. Σε περίπτωση καταχρηστικής προσφυγής στην ως άνω διαδικασία, η Επιτροπή λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα.
Άρθρο 9 "Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τα άρθρα 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις των Ελληνικών Αρχών ή στις εκούσιες συμφωνίες με τις οποίες αυτές: - συμμορφώνονται προς τις κοινοτικές πράξεις υποχρ [...]"
2.  
  Το άρθρο 10 δεν εφαρμόζεται στις νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις Ελληνικών Αρχών που προβλέπουν απαγόρευση της παραγωγής, εφόσον δεν θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών
3.  
  Το άρθρο 10, παράγραφοι 3 έως 6 δεν εφαρμόζεται στις εκούσιες συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 9, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση
4.  
  Το άρθρο 10 δεν εφαρμόζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 9, δεύτερο εδάφιο, τρίτη περίπτωση
Άρθρο 10 "Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος με αρίθμηση 2, ενώ η υπάρχουσα λαμβάνει αρίθμηση 1:«"
2.  
  Σε κάθε τεχνικό κανόνα, που θεσπίζεται πρέπει να περιλαμβάνεται παραπομπή στο παρόν Π.Δ. και στην οδηγία 94/10/ΕΟΚ.
Άρθρο 11
1.  
Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής: «Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Π.Δ/τος τα παραρτήματα Ι (Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης) και ΙΙ (Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης), τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης 1.CΕΝΕυρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. 2.CΕΝΕLΕCΕυρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης. 3.ΕΤSΙΕυρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 1.ΒΕΛΓΙΟ ΙΒΝ/ΒΙΝ Ιnstitut Βelge de nοrmalisatiοn Βelgisch Ιnstitut νοοr Νοrmalisatie CΕΒ/ΒΕCCοmite electrοtechnique belge Βelgisch Εlekrοtechnisch Cοmite 2.ΔΑΝΙΑ DS Dansk Stadardiseringsrad DΕΚDansk Εlektrοteknisk Κοmite 3.ΓΕΡΜΑΝΙΑ DΙΝ Deutsches Ιnstitute Νοrmung e.V. DΚΕDeutsche Εlektrοteshnische Κοmmissiοn im DΙΝ und VDΕ 4.ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 5.ΙΣΠΑΝΙΑΑΕΝΟR Αsοciaciοn espanοla Νοrmalizaciοn Certificaciοn 6.ΓΑΛΛΙΑΑFΝΟR Αssοciatiοn Francaise de Νοrmalisatiοn UΤΕUniοn Τechnique de l electricite 7.ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΝSΑΙ Νatiοnal Standards Αuthοrity οf Ιreland ΕΤCΙΕlectrο-Τechnical Cοuncil οf Ιreland 8.ΙΤΑΛΙΑ UΝΙ Εnte naziοnale italianο di unificaziοne CΕΙCοmitatο elettrοtecnicο Ιtalianο 9.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΙΤΜ Ιnspectiοn du Τraνail et des Μines SΕΕSerνice de l energie de Ι Εtat 10.ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΝΝΙ Νederlands Νοrmalisatie Ιnstituut ΝΕCΝederlands Εlektrοtechnisch Cοmite 11.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡQ Ιnstitutο Ροrtugues da Qualidade 12.ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒSΙ Βritish Standards Ιnstitutiοn Βritish Standards Ιnstitutiοn ΒΕCΒritish Εlectrοtechnical Cοmmittee
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου, παράγρ. 2 του Νόμου 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ136/Α/92).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4 του Νόμου 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 τ.Α/21.5.84), του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/90), και του άρθρου 19 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/95).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α, του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α).
 • Τις διατάξεις του νόμου 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/30.6.76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 1682/87 (ΦΕΚ 14/16.2.87).
 • Το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/16.7.86) και Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας βιομηχανίας».
 • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 647/95 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/372 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1682 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/206 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/523 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996