Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών», στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
2.  
  Το Ινστιτούτο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη
3.  
  Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται μέσα σε πλαίσιο περιμετρικά η επωνυμία του. Στο μέσον φέρει απεικόνιση με το έμβλημα του Ινστιτούτου, το οποίο καθορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο.
4.  
  Το Ινστιτούτο διέπεται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 και 17 του Ν. 2158/1993, του παρόντος προεδρικού διατάγματος και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Άρθρο 2
1.  
  Αντικείμενο του Ινστιτούτου είναι:
 1. Η υιοθέτηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που αφορούν τις οικονομικές και κοινωνικές δομές και εξελίξεις και τις πολιτισμικές παραδόσεις και ιδιαιτερότητες του Ελληνικού λαού σε σχέση με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής Χερσονήσου
 2. Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, που αφορούν σε οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς προβληματισμούς και δεδομένα του Ελληνικού λαού και των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανικών Χωρών κι η χορήγηση ανάλογων τίτλων
2.  
  Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:
 1. Η ενίσχυση της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Ελληνική κοινωνία, οικονομία, επιχείρηση και παραγωγή
 2. Η σύνδεση με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου
 3. Η εκπόνηση κλαδικών μελετών για τον αλληλοσυμπληρωματικό χαρακτήρα της οικονομίας των χωρών της Βαλκανικής και τη σημασία του για την οικονομική ανάπτυξή τους και σε σχέση με τις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Η ουσιαστική αναβάθμιση της οικονομικής συνεργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής και η ευεργετική της επίδραση επί των οικονομικών τους εξελίξεων
 5. Η προοπτική δημιουργίας στην περιοχή ενιαίου υπο-οικονομικού Βαλκανικού χώρου μέσα στα ευρύτερα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά πλαίσια
 6. Η συνεργασία των Βαλκανικών χωρών για την αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων της χερσονήσου
 7. Η από κοινού εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βαλκανικής για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της
 8. Η μελέτη των προϋποθέσεων ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης σε οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο των Βαλκανίων
 9. Η μελέτη οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και θεσμικών προβλημάτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας και σε σχέση με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Βαλκανικής
 10. Η μελέτη των προβλημάτων της οικονομικής ιστορίας της Βαλκανικής
 11. Η μελέτη συγκριτικών πολιτικών θεσμών και πολιτικής στις Βαλκανικές χώρες και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση
 12. Οι διεθνείς σχέσεις και η εξωτερική πολιτική των Βαλκανικών χωρών και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση
3.  
  Για την επίτευξη του σκοπού του το Ινστιτούτο:
 1. Προωθεί την έρευνα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με άλλους φορείς ανάλογης δραστηριότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό
 2. Προτείνει ή αποδέχεται ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αναφέρονται σε επιμέρους τομείς των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Ινστιτούτου
 3. Αναπτύσσει σχέσεις και συνεργάζεται με ημεδαπά και αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές ή Τμήματά τους, ημεδαπά ή αλλοδαπά ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα ή Οργανισμούς του ιδίου ή συγγενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, με Υπουργεία και άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και ιδιώτες που κατέχουν αρχειακό υλικό σχετικό με το αντικείμενο του Ινστιτούτου
 4. Στηρίζει την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σε συνεργασία με τμήματα των Α.Ε.Ι. που έχουν γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τους τομείς δραστηριότητας του.
 5. Ειδικεύει πρόσωπα και επιστήμονες στους τομείς δραστηριότητας του, χορηγώντας ανάλογους τίτλους
 6. Συγκεντρώνει τις πηγές, συγκροτεί βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού και προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό
 7. Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια και γενικά αναπτύσσει οποιαδήποτε επιμορφωτική ή άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του
 8. Εκδίδει δημοσιεύματα για την προβολή του έργου του
Άρθρο 3
1.  
  Στο Ινστιτούτο συμμετέχουν οι εξής φορείς:
 1. Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών:
 2. ί) Οικονομικών Επιστημών, ii) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, iii) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και iν) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
 3. Ο Δήμος Καλαμαριάς
 4. Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος.
 5. δ) Η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης.
2.  
  Οι παραπάνω φορείς δύνανται ύστερα από αίτησή τους να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τεκμηρίωσης και στις επιστημονικές μελέτες του Ινστιτούτου
Άρθρο 4
1.  
  Το Ινστιτούτο δεν ανήκει στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Το Ινστιτούτο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια
3.  
  Το Ινστιτούτο εποπτεύεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εποπτεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ασκείται μέσω του διευθυντή και των εκπροσώπων του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης του.
Άρθρο 5
1.  
  Τα όργανα Διοίκησης του Ινστιτούτου είναι τα εξής: α) Το διοικητικό συμβούλιο
 1. Ο διευθυντής και
 2. Ο αναπληρωτής διευθυντής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παραγρ. 5, 6 και 7 του Ν. 2083/1992 όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 7 παραγρ. 4α του Ν. 2158/1993.
2.  
  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από: α) Το Διευθυντή του Ινστιτούτου, ως πρόεδρο
 1. Ένα (1) μέλος-ΔΕΠ κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών που συμμετέχει στο Ινστιτούτο και το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής σύνθεσης του Τμήματος
 2. Δύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμαριάς, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του και
 5. Ένα (1) εκπρόσωπο της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.
 6. Τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να έχουν πείρα και ειδίκευση στο επιστημονικό πεδίο με το οποίο ασχολείται το Ινστιτούτο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:.
 1. Χαράζει τη γενική ερευνητική πολιτική του Ινστιτούτου και αποφασίζει για τα διεξαγόμενα προγράμματα με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή
 2. Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του
 3. Καθορίζει την οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ινστιτούτου
 5. Καταρτίζει και εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου
4.  
  Ο διευθυντής του Ινστιτούτου είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ή ομότιμος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ως προς τα προσόντα, τη διαδικασία επιλογής και τη θητεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 7 του Ν. 2083/1992, (Α 159) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παραγρ. 17 του Ν. 2158/1993 (Α 109). Ο διευθυντής του Ινστιτούτου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στις Αρχές, στα Δικαστήρια και στις σχέσεις του με κάθε τρόπο
 2. Διευθύνει το Ινστιτούτο και μεριμνά για την εν γένει οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του
 3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο
 4. Καταρτίζει το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας και καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων
 5. Συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους
 6. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού και την υποβολή τους για έγκριση στο Δ.Σ.
 7. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων
 8. Αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους υποδοχής και διάθεσης τους
 9. Δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης
 10. Εκδίδει τις πράξεις πρόσληψης του κάθε είδους προσωπικού του Ινστιτούτου
 11. Προΐσταται του προσωπικού του Ινστιτούτου
 12. Υπογράφει τα έγραφα του Ινστιτούτου.
 13. ιγ) Μετέχει στη διενέργεια και εκτέλεση προγραμμάτων του Ινστιτούτου με ιδιαίτερη σύμβαση.
5.  
  Ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ή Ερευνητής του Ινστιτούτου, που διορίζεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992.
6.  
  Το ύψος των αποδοχών του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή ορίζονται ως εξής:
 1. Για το διευθυντή το 50% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης
 2. Για τον αναπληρωτή διευθυντή το 80% των αποδοχών του διευθυντή του Ινστιτούτου
Άρθρο 6
1.  
  Το Ινστιτούτο διαρθρώνεται στις εξής υπηρεσιακές μονάδες:
 1. Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων.
 2. β) Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού.
 3. γ) Γραμματεία.
2.  
  Οι αρμοδιότητες που ασκεί κάθε μία από τις υπηρεσιακές αυτές μονάδες είναι οι εξής:
 1. Η Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων παρέχει υποστήριξη για την εκπόνηση και διεξαγωγή ερευνών, μελετών και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα κοινωνικής προστασίας, μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για την εκτέλεση και αξιολόγηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.
 2. Μεριμνά για την έκδοση δημοσιεύσεων και λοιπών εντύπων του Ινστιτούτου και τη συγκρότηση και συστηματική ενημέρωση του αρχείου.
 3. Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού χειρίζεται τα θέματα κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικότερα αποζημιώσεων του προσωπικού, την εκκαθάριση των δαπανών, την είσπραξη των εσόδων και την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εξόδων.
 4. Χειρίζεται επίσης τα θέματα πρόσληψης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, καθώς και τα θέματα μετακίνησης του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
 5. Η Γραμματεία μεριμνά για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Δ.Σ. και του διευθυντή ή του αντικαταστάτη του, για τη διακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων και γενικά για τους χώρους και τον εξοπλισμό του Ινστιτούτου.
3.  
  Η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου σε επί μέρους μονάδες καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
Άρθρο 7
1.  
  Το προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο
2.  
  Το τακτικό προσωπικού του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διακρίνεται σε επιστημονικό και διοικητικό
3.  
  Το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση έργου για την παροχή συγκεκριμένου έργου
4.  
 1. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από:
 2. i) Ερευνητές που είναι μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή επιστήμονες εκτός ΑΕΙ. ii) Επιστημονικούς Συνεργάτες που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. iii) Επιστημονικούς βοηθούς που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 3. Το Επιστημονικό προσωπικό απασχολείται στην Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων, συμβάλλοντας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για τη δημιουργία υλικού τεκμηρίωσης και παρέχοντας συνδρομή για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου
5.  
  Ο αριθμός των θέσεων του τακτικού επιστημονικού προσωπικού ορίζεται σε οκτώ (8)
6.  
 1. Το διοικητικό προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από:
 2. i) Υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας. i) Υπαλλήλους ΤΕ κατηγορίας. iii) Υπαλλήλους ΔΕ κατηγορίας και iν) Υπαλλήλους ΥΕ κατηγορίας.
 3. Το διοικητικό προσωπικό απασχολείται κυρίως στην Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού, καθώς και στη Γραμματεία
 4. Προσόντα πρόσληψης είναι:
 5. i) Για το προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) πτυχίο ή δίπλωμα νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκηση επιχειρήσεων από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή δίπλωμα Οικονομικού Πανεπιστημίου ή του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή ισότιμο προς τα πιο πάνω διπλώματα. ii)Για το προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. iii) Για το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) Απολυτήριο γενικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού λυκείου του τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή λογιστηρίου. iν) Για το βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ), Απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή Δημοτικού ή ειδικότητα ή εμπειρία που ορίζεται με την προκήρυξη των θέσεων και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση ή με ειδική εξέταση.
7.  
  Η κατανομή των θέσεων του επιστημονικού προσωπικού, καθώς και τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου
8.  
  Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού ορίζονται σε εννέα (9) και κατανέμονται ως εξής: Δύο (2) θέσεις Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ κατηγορίας. Μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόμων ΠΕ κατηγορίας. Μία (1) θέση Προγραμματιστή-αναλυτή Η/Υ ΠΕ κατηγορίας. Μία (1) θέση Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ κατηγορίας. Τρεις (3) θέσεις Χειριστών Η/Υ ΔΕ κατηγορίας. Μία (1) θέση Επιμελητή ΥΕ κατηγορίας. Τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
Άρθρο 8
1.  
  Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
 1. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο
 2. Χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες
 3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων
 4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων ή την πώληση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Ινστιτούτο
 5. Τόκοι από καταθέσεις
 6. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ινστιτούτου
 7. Λοιπά πάσης φύσεως έσοδα
2.  
  Πηγές χρηματοδότησης είναι:
 1. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με ποσοστό συμμετοχής 10% ετησίως στα λειτουργικά έξοδα του Ινστιτούτου και 10% εφάπαξ από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων για το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής
 2. Οι φορείς που συμμετέχουν στο Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι:
 3. i) Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 73.00.000 δρχ., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο προοίμιο του διατάγματος. ii) Ο Δήμος Καλαμαριάς με ποσό 6.000.000 δρχ. iii) Η Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης με εφάπαξ εισφορά 6.000.000 δρχ. και iν) Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος με ποσό 5.000.000 δρχ.
Άρθρο 9 "Χρόνος λειτουργίας"
1.  
  Το Ινστιτούτο λειτουργεί τουλάχιστον για δέκα πέντε (15) έτη, μετά την πάροδο των οποίων επανεξετάζεται η σκοπιμότητα συνέχισης της λειτουργίας του
Άρθρο 10 "Χώροι εγκατάστασης"
1.  
  Το Ινστιτούτο μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης, λειτουργεί σε ενοικιαζόμενους χώρους ή σε χώρους που διατίθενται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Άρθρο 11 "Κόστος λειτουργίας"
1.  
  Το κόστος της λειτουργίας του Ινστιτούτου ετησίως εκτιμάται στο ποσό των 100.000.000 δρχ., αναλύεται δε ως εξής: α) Αμοιβές προσωπικού 50.000.000β) Αμοιβές τρίτων 3.000.000γ) Μετακινήσεις 4.000.000 δ) Μίσθωση ακινήτων-εξοπλισμός 12.000.000ε) Πάγιες λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΥΘ, καθαρισμός) 8.000.000στ) Αναλώσικα Υλικά 3.000.000ζ) Προμήθεια βιβλίων 7.000.000 η) Διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων4.000.000θ) Αποθεματικό-Απρόβλεπτα 9.000.000ΣΥΝΟΛΟ 100.000.000.
Άρθρο 12 "Κόστος υλικοτεχνικής υποδομής"
1.  
  Το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής θα καλυφθεί κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας του Ινστιτούτου εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του
Άρθρο 13
1.  
  Τα έσοδα του Ινστιτούτου, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό Τράπεζας και η ανάληψη και διάθεσή τους γίνεται με ειδική εντολή του διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του Ινστιτούτου
2.  
  Η οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος και παρατείνεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.
3.  
  Ο ετήσιος ισολογισμός του Ινστιτούτου καταρτίζεται με τη λήξη του οικονομικού έτους και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Δ.Σ. για τη διαχείριση και την οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων του κατά το οικονομικό έτος, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον. Ένα μήνα πριν τη λήξη του οικονομικού έτους καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος.
4.  
  Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των οικονομικών του Ινστιτούτου γίνεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992 (Α 120). Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει, το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου, την έκθεση ελέγχου του στο Δ.Σ. και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε, έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου.
5.  
  Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου
Άρθρο 14 "Βιβλία - Στοιχεία"
1.  
  Το Ινστιτούτου τηρεί υποχρεωτικώς τα εξής βιβλία και στοιχεία: α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
 1. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Ινστιτούτου, που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης
 2. Στελέχη αριθμημένων διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από το διευθυντή του Ινστιτούτου ή τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού
2.  
  Το Ινστιτούτο, εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, τηρεί και όποια άλλα κρίνονται αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις
3.  
  Όλα τα βιβλία και στοιχεία μπορούν να τηρούνται μηχανογραφικά κατά τις εκάστοτε τεχνικές δυνατότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 15 "Διάλυση του Ινστιτούτου"
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου, για οποιοδήποτε λόγο η εκκαθάριση εκτελείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η περιουσία του Ινστιτούτου διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Άρθρο 16
1.  
  Το Ινστιτούτου υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας περιόδου της παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 να εκδώσει, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής του, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
2.  
  Μέχρι την πρόσληψη ερευνητών και την υπόδειξη εκπροσώπων τους, καθώς και εκπροσώπων φορέων στο Δ.Σ., εκτός των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τούτο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη.
Άρθρο 17 "Δυνατότητα αποχώρησης των εταίρων - μελών"
1.  
  Κάθε εταίρος-μέλος που συμμετέχει στο ΕΠΙ έχει δικαίωμα να αποχωρήσει υποχρεούμενος μόνο να κοινοποιήσει την απόφασή του, 6 τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159 τ.Α). β) Του άρθρου 7 παρ. 4α και 17 του νόμου 2158/1993 (Α 109). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • α) Την εισήγηση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 12/ 25.6.1993) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. β) Την αριθμ. 288/23.6.1993 πρόταση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. γ) Την αριθμ. 443/23.6.1993 πρόταση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, δ) Την αριθμ. 459/23.6.1993 πρόταση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. ε) Την αριθμ. 269/23.6.1993 πρόταση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στ) Την αριθμ. 382/22.6.1993 πρόταση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών.
 • Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τη γνώμη του το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας, αν και ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1 /491/1.7.1993 και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/ 1982, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992.
 • Τις αποφάσεις για συμμετοχή στο Ινστιτούτο των φορέων: α) Δήμου Καλαμαριάς (συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 14/24.6.1993, και 13/15.6.1995). β) Συνδέσμου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Β. Ελλάδος (συνεδρίαση 11.5.1994 και 15.6.1995). γ) Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. (με τα από 29.3.1995 και 22.6.1995 έγγραφα της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.). δ) Τις αριθμ. 21/6.7.1995 και 22/19.10.1995 πράξεις της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 100.000.000 δρχ. από την οποία 10.000.000 δρχ. καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ 19-250 και ΚΑΕ 2529) 73.000.000 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και το υπόλοιπο ποσό (17.000.000) οι συμμετέχοντες φορείς και συγκεκριμένα: 6.000.000 δρχ. ο Δήμος Καλαμαριάς. 5.000.000 δρχ. ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βόρειας Ελλάδος και 6.000.000 δρχ. (εφάπαξ εισφορά) η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης Α. Ε. Η κάλυψη του ποσού συμμετοχής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών θα γίνει κατά ένα μέρος με έμμεσο τρόπο και συγκεκριμένα, με την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεών του κλπ., το οποίο αντιστοιχεί σε 23.000.000 δρχ., όπως αναλυτικά φαίνεται στο άρθρο 11 του διατάγματος (12.000.000 μίσθωση ακινήτων - εξοπλισμός 8.000.000 πάγιες λειτουργικές δαπάνες - ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΟΥΘ - καθαρισμός και 3.000.000 αναλώσιμα υλικά και 50.000.000 δρχ. με δανεισμό από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η κάλυψη του ποσού συμμετοχής (6.000.000 δρχ.) του Δήμου Καλαμαριάς θα γίνει με τροποποίηση του ισχύοντος προϋπολογισμού του ανωτέρω Δήμου και συγκεκριμένα με τη μεταφορά πίστωσης 6.000.000 δρχ. στο νέο ΚΑ 75/161.9.6 από το Αποθεματικό (511.1), όπως προκύπτει από το αριθμ. 13/15.6.1995 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς.
 • Τις αριθμ. 279/16.5.1995 και 712/27.12.1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία