Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Π. Διαταγμάτων Τα παρακάτω θέματα, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση περισσοτέρων του ενός υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρ [...]"
1.  
  Ο καθορισμός της εδαφικής έκτασης λιμενικών ταμείων και ειδικότερα η απόσπαση παραλίων και η υπαγωγή τους στην περιοχή άλλου λιμενικού ταμείου (άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 Ν.Δ. 1302/1949 - ΦΕΚ 304 Α, με τις οποίες συμπληρώθηκε το άρθρο 28 του από 14/19 Ιανουαρίου 1939 Κωδ. Β. Δ/τος σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1735/1987 -ΦΕΚ 195 Α).
2.  
  Η ίδρυση, κατάργηση και μετάταξη λιμενικών αρχών (κεντρικά λιμεναρχεία, λιμεναρχεία, υπολιμεναρχεία, λιμενικά τμήματα) και ο καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους, εφόσον δεν συνιστώνται και θέσεις προσωπικού (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 672/1977 - ΦΕΚ 235 Α, άρθρο 140 Ν.Δ. 187/1973 - ΦΕΚ 261 Α, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α).
3.  
  Ο καθορισμός των παθήσεων και βλαβών της υγείας, που παρεμποδίζουν το διορισμό ιατρών, καθώς και των αρμόδιων επιτροπών για την πιστοποίηση της υγείας (άρθρο 69 παρ. 6 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α).
4.  
  Ο χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων περιοχών, όπου οι συνθήκες συνιστούν αντικίνητρο για την κατάληψη θέσεων ιατρικού δυναμικού (άρθρο 69 παρ. 11 Ν. 2071/1992 -ΦΕΚ 123 Α).
5.  
  Η σύσταση θέσεων ιατροδικαστών στα νοσηλευτικά ιδρύματα (άρθρο 123 παρ. 4 - β Ν. 2071 /1992 - ΦΕΚ 123 Α).
6.  
  Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της κατ οίκον κοινωνικής προστασίας κ.λ.π. (άρθρο 7 Ν. 2082/1992 -ΦΕΚ 158 Α).
7.  
  Η ίδρυση στα νοσοκομεία μέσων τεχνικών - επαγγελματικών νοσηλευτικών σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.), καθώς και η μετατροπή ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων και αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών σε Μ. Τ. Ε. Ν.Σ. (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1579/1985 - ΦΕΚ 217 Α). 8.0 καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία μονάδων τεχνητής γονιμοποίησης του ανθρώπου (άρθρο 59 παρ. 1 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1735/1987 -ΦΕΚ 195 Α). ΙΙ.θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Η ίδρυση εργαστηρίου ή κλινικής σε τμήματα ή σχολές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους (άρθρα 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 Ν. 1268/1982 - ΦΕΚ 87 Α, όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 Ν. 1404/1983 - ΦΕΚ 173 Α, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1735/1987 -ΦΕΚ 195 Α). ΙΙΙ.θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Article 2 "Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων Τα παρακάτω θέματα, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κοινή υπουργική απόφαση περισσοτέρων του ενός υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη [...]"
1.  
  Η μετατροπή ειδικότητας κενών θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 1397/1983 -ΦΕΚ 143 Α, άρθρα 56 και 64 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν.2194/1994 -ΦΕΚ 34 Α).
2.  
  Η σύσταση και ο καθορισμός της έδρας και της περιοχής ευθύνης των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, εφόσον δεν συνιστώνται και θέσεις προσωπικού (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 1397/1983 - ΦΕΚ 143 Α, που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 περ. β του Ν. 2194/ 1994 - ΦΕΚ 43 Α).
3.  
  Η σύσταση κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α).
4.  
  Ο τρόπος και το ύψος αμοιβής των ιατρών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα κέντρα υγείας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2071/1992 -ΦΕΚ 123 Α).
5.  
  Η σύσταση θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 52 παρ. 4 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α).
6.  
  Η μεταφορά επιστημονικών τμημάτων, ειδικών μονάδων και των θέσεων του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού αυτών από ένα νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο του ΕΣΥ μέσα στην περιοχή του νομού, εφόσον το επιβάλλει η διάρθρωση των νοσοκομείων για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού (άρθρο 56 παρ. 7 Ν. 2071/1992-ΦΕΚ 123 Α).
7.  
  Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 2071 /1992 - ΦΕΚ 123 Α).
8.  
  Η σύσταση τμημάτων και θέσεων ιατρικού προσωπικού όλων των βαθμίδων στα νοσηλευτικά ιδρύματα για τους τομείς εξειδίκευσης της ιατρικής κι οδοντιατρικής επιστήμης (άρθρο 83 παρ. 3 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α).
9.  
  Η σύσταση θέσεων για εξειδίκευση ιατρών στην εντατική νοσηλεία (άρθρο 84 παρ. 5 Ν. 2071 /1992 - ΦΕΚ 123 Α).
10.  
  Η χρησιμοποίηση ιατρών εκτός του κλάδου Ε.Σ.Υ. σε όλως έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να κάνουν ενεργό εφημερία και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου αμοιβής αυτών (άρθρο 88 παρ. 3 Ν. 2071 /1992 -ΦΕΚ 123 Α).
11.  
  Η σύσταση, κατά νοσοκομείο, θέσεων νοσοκομειακών φαρμακοποιών (άρθρο 89 παρ. 2 Ν. 2071/1992 -ΦΕΚ 123 Α).
12.  
  Η σύσταση κέντρων ψυχικής υγείας (άρθρο 93 παρ. 2 Ν. 2071/1992 - ΦΕΚ 123 Α).
13.  
  Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τη χορήγηση πρόσθετης ειδικής άδειας και ειδικού επιδόματος νοσηλευτικού προσωπικού (άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 2071/1992 -ΦΕΚ 123 Α). ΙΙ. θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Η χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους (άρθρο 7 παρ. 3 Κ.Υ.Α. αριθμ. 88555/30.9.1988 -ΦΕΚ 721 Β, που κυρώθηκε με το άρθρο 39 Ν. 1836/1989 -ΦΕΚ 79 Α). Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης κ.λ.π.» (ΦΕΚ 50/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 566/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/88555 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/88555 1988
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1302 1949
Title Ref.Number Date
Ίδρυση κλινικής και εργαστηρίου στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού». 1996/143 1996
Ίδρυση εργαστηρίων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/144 1996
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1996/145 1996
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/147 1996
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/148 1996
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Μ.Μ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1996/149 1996
Ίδρυση κλινικών και εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/270 1996
Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/286 1996
Συμπλήρωση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 292/ 1993 «Ίδρυση Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους» (Α 130). 1996/287 1996
Μετάταξη του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε Κεντρικό Λιμεναρχείο. 1996/290 1996
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/329 1996
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/344 1996
Ίδρυση Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1997/232 1997
Ίδρυση Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1997/298 1997
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1997/313 1997
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κλινικών Χειρουργικής και Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πανεπιστημίου Πατρών. 1997/323 1997
Ίδρυση Δ Παθολογικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1997/342 1997
Ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικούς της κανονισμού. 1998/104 1998
Ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1998/126 1998
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/144 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/156 1998
Ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών στη Σχολή θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/164 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/167 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/175 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/193 1998
«Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού». 1998/211 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/219 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/222 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 1998/223 1998
Ίδρυση Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/260 1998
Ίδρυση Εργαστηρίου Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/261 1998
Ίδρυση και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού κλινικών και εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 1998/262 1998
Ίδρυση εργαστηρίων σε Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/292 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/313 1998
Διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου του εργαστηρίου Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1998/360 1998
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1998/373 1998
Εσωτερικός κανονισμός της Νεογνολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 1998/374 1998
Τροποποίηση της περιφέρειας αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Λέρου και του Υπολιμεναρχείου Πάτμου. 1998/377 1998
Τροποποίηση της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΣΤ΄ και Θ΄ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. 1998/378 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/379 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. 1998/380 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/382 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/383 1998
Ίδρυση διατμηματικών εργαστηρίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/395 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/120 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/129 1999
Ίδρυση καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1999/130 1999
Εσωτερικός κανονισμός Κλινικών και Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 1999/141 1999
Ίδρυση εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/142 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/143 1999
Ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/144 1999
Ίδρυση Κλινικής Μεταμοσχεύσεως Οργάνων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1999/162 1999
Εσωτερικός κανονισμός Κλινικών Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 1999/185 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/194 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/195 1999
Ίδρυση εργαστηρίου Νευροψυχολογίας στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/196 1999
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού» 1999/197 1999
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Α~ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1999/20 1999
Ίδρυση Εργαστηρίου Γεωφυσικής στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/296 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/307 1999
Ίδρυση Εργαστηρίου Μικροδιδασκαλίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/39 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/52 1999
Ίδρυση κλινικών και εργαστηρίου στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/69 1999
Ίδρυση Ψυχιατρικής κλινικής στο τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1999/70 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/71 1999
Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. 1999/82 1999
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/83 1999
΄Ιδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/84 1999
Ίδρυση Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. 1999/92 1999
Ίδρυση εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/99 1999
Ίδρυση εργαστηρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/158 2001
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2001/166 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Μάρκετινγκ στο Τμήμα Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/168 2001
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Κλινικής και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 2001/219 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/226 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Γυναικολογικής Κυτταρολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 2001/252 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/26 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/27 2001
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/28 2001
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Νάξου σε Λιμεναρχείο. 2001/280 2001
Ίδρυση Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/290 2001
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/3 2001
Ίδρυση Αναισθησιολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 2001/347 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/364 2001
΄Ιδρυση εργαστηρίου Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/365 2001
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2001/366 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 2001/368 2001
Εσωτερικός κανονισμός της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2001/370 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/384 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/385 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 259/2000 (Α΄ 215) Εσωτερικός κανονισμός της λειτουργίας του εργαστηρίου Ιστολογίας - Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2001/393 2001
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Εργαστηρίων Φαρμακολογίας και Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2001/48 2001
Ίδρυση Παιδοχειρουργικής κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 2001/49 2001
΄Ιδρυση εργαστηρίου Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/55 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/75 2001
΄Ιδρυση διατμηματικού εργαστηρίου στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/88 2001
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/89 2001
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας Φυτών στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/90 2001
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κλινικών Νευρολογίας και Μαιευτικής - Γυναικολογικής και των Εργαστηρίων Ακτινολογίας και Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 2002/10 2002
Ίδρυση «Γ΄ Ορθοπεδικής Κλινικής» στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2002/108 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/114 2002
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών στο Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/119 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Μελέτης της Αθηροσκλήρωσης στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/120 2002
Ίδρυση Β΄ και Γ΄ Καρδιολογικών Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/121 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/140 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/141 2002
Εσωτερικός κανονισμός της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2002/176 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου Βιοστατιστικής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 2002/177 2002
΄Ιδρυση Νεφρολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 2002/192 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου «Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης» στο Τμήμα Περιβάλλοντος, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/204 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/231 2002
Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτικής ΄Ερευνας και Τεκμηρίωσης» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/232 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων «Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας» και «Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/233 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/234 2002
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/235 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού - Έρευνας και Πολιτικής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/236 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/24 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/27 2002
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2002/289 2002
Εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2002/291 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων «Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού» και «Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου [...]" 2002/296 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/297 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/298 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων α) Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης και β) Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/304 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Λαογραφίας» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/305 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/306 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/307 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/308 2002
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/314 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Αγωγής για το Βιβλίο με τίτλο «Βιβλιολόγειον» στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/315 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου Αντοχής των Υλικών και Μικρομηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/316 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου Μαθηματικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/317 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου Διδακτικής και Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/321 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/328 2002
ΊΙδρυση Εργαστηρίου Προβιομηχανικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/329 2002
Ίδρυση εργαστηρίου «Συντήρηση Χάρτου, Παλαιογραφία, Κωδικολογία, Σχέδιο-Χαρτογραφία» στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/330 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/331 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/332 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου Βιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/34 2002
Ίδρυση εργαστηρίου «Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας» στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/344 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 164/1998 (Α~ 123) «Ίδρυση διατμηματικού Εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού». 2002/345 2002
Ίδρυση Α~ και Β~ Παθολογικών Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/347 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων α) Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας και β) Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/349 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/35 2002
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 2002/355 2002
΄Ιδρυση «Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής» στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2002/372 2002
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2002/379 2002
Ίδρυση Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2002/38 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/389 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/390 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/52 2002
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στην Αντίπαρο, καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλην αρμοδιότητάς του. Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Πάρου σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας αυτού. 2002/59 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκμαγείων και Πρωτοτύπων» στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/89 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Γεω - Πολιτισμικών Αναλύσεων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/9 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/90 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημοσίου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος - 15ος αιώνας) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμό[...]" 2002/91 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων «Ελληνικής Πολιτικής» και «Διοικητικών Επιστημών» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του ε[...]" 2002/95 2002
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/107 2003
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/108 2003
Ίδρυση εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/109 2003
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/110 2003
΄Ιδρυση Διατμηματικού Εργαστηρίου «Ενόργανης Ανάλυσης» στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/111 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/13 2003
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΕURΟLΑΒ) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/14 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου Πολυμέσων για την Επεξεργασία Λόγου και Κειμένων στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/15 2003
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 81/1990 «Ίδρυση κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού» (ΦΕΚ 40/Α΄). 2003/16 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/179 2003
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/180 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο της Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/181 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/182 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/183 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νεολαίας και Μέσων Επικοινωνίας» στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/184 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/185 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών στο Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/186 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο Πειραματικών Ερευνών στις Οικονομικές και Κοινωνικές Θεωρίες στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορι[...]" 2003/20 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/23 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/27 2003
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων» στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/47 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 373/1998 (Α΄ 254) Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2003/63 2003
΄Ιδρυση Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 2003/66 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/89 2003
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/9 2003
Name
Label
Label