ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/59

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης
Άρθρο 2 "Υπαγόμενες Υπηρεσίες"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης υπάγονται με το προσωπικό τους οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορίου: Α. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου (άρθρο 1 του ΠΔ 343/1990) στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων (άρθρο 3 του Π.Δ. 397/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 228/90). β. Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (άρθρο 3α του Π.Δ. 397/88, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 228/90). γ. Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών-Πίστεως (άρθρο 4 του Π.Δ. 397/88, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1806/88 άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3, και 4 και του Ν. 2395/95 άρθρο 20). δ. Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Αναλογιστικής (άρθρο 5 του Π.Δ. 397/88). ε. Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων - Ποτών (άρθρο 7 του Π.Δ. 397/88). στ. Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων - Φαρμάκων (άρθρο 8 του Π.Δ. 397/88). ζ. Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 9 του Π.Δ. 397/88). η. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου - Προστασίας Καταναλωτή (άρθρο 10 του Π.Δ. 397/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 228/90). θ. Διεύθυνση Μετρολογίας (άρθρο 10α του Π.Δ. 397/ 88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 228/ 90). Β. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 1 του Π.Δ. 343/1990 στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Διοικητικού (άρθρο 11 του Π.Δ. 397/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 408/89 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 228/91). β. Διεύθυνση Οικονομικού (άρθρο 11α παρ. 4, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 408/89). γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (άρθρο 12 του Π.Δ. 397/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 228/91 και τις διατάξεις του Ν. 1943/91 άρθρο 1 παρ. 4). δ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης (άρθρο 12α του Π.Δ. 397/ 88, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 228/91). ε. Διεύθυνση Πληροφορικής (άρθρο 12β του Π.Δ. 397/ 88, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 228/91). στ. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) (άρθρο 13 του Π.Δ. 397/88). ζ Διεύθυνση Επιθεώρησης (άρθρο 16 του Π.Δ. 397/88, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 228/90 και το άρθρο 2 του Π.Δ. 228/91). η. Τμήμα Ρυθμιστικών Αποθεμάτων - Διανομών (άρθρο 14 του Π.Δ. 397/88). θ. Γραφείο Εθιμοτυπίας (άρθρο 15 του Π.Δ. 397/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 228/91). ι. Γραφείο Ισότητας των δύο φύλων (άρθρο 15 του Π.Δ. 397/88, όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 228/91). ια. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 16α του Π.Δ. 397/88, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 408/89). ιβ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (Ν. 1943/91 άρθρο 67). Γ. Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών (ΠΔ 195/ 1995) στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών (άρθρο 2 Π.Δ. 195/95). β. Διεύθυνση Προμηθειών Τροφίμων, Χημικών και Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών (άρθρο 3, Π.Δ. 195/95). γ. Διεύθυνση Προμηθειών Μεταφορικών Μέσων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (άρθρο 4, Π.Δ. 195/95). δ. Διεύθυνση Προμηθειών Ιατρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Επιστημονικών Οργάνων (άρθρο 5, Π.Δ. 195/95). ε. Διεύθυνση Τεχνική (άρθρο 6, Π.Δ. 195/95). Δ. Τα Συλλογικά Όργανα και οι Επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο των υπό στοιχεία Α έως και Γ Υπηρεσιών.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ανήκουν: α. Η εισήγηση για τη χάραξη και εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Εμπορίου. β. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. γ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Άρθρο 4 "Σύσταση θέσεων Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:"
1.  
  Μία (1) θέση μετακλητού - Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1 ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
2.  
  Μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 32 του Ν. 2190/1994.
3.  
  Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985.
4.  
  πέντε (5) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 33 παρ. 2-5 του Ν. 2190/94 (Α 28).
Άρθρο 5
1.  
  Τη Γενική Γραμματεία επικουρούν στο έργο της οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου. β. Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου. γ. Υπηρεσία Στατιστικής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). δ. Επιτροπή Ανταγωνισμού.
2.  
  Οι δαπάνες του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου που λειτουργεί στο πρώην Υπουργείο Εμπορίου (Υ.Δ.Ε) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
3.  
  Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγονται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν ως την έναρξη ισχύος αυτού του Διατάγματος
4.  
  Το Προεδρικό Διάταγμα 418/1995 (Α 240) καταργείται
Άρθρο 6 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Των άρθρων 26 παρ. 1, 27 παρ. 3 εδάφιο πρώτο, 29Α, όπως προστέθηκε με Ν. 2081/1992 άρθρο 27 (Α 154) και 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 3Α 137).
 • Του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
 • Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α195).
 • Του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις» (Α 50).
 • Του Προεδρικού Διατάγματος 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α 19). β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη για το μέχρι τέλος του έτους χρονικό διάστημα ποσού 47.200.000 που θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ της Κατηγορίας 0200-0300. Για το καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η δαπάνη προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. 55.000.000 περίπου. γ. Την 58/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/408 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/408 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/228 1990
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εµπορίου. 1990/343 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/228 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/195 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/195 1995
Σύσταση και οργάνωση Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών στο Υπουργείο Εμπορίου. 1995/418 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996